Pondělí 05 únor 2018
KZ Lety Arbeitslager a jeho pravdivá historie, která se dnes nehodí! Cikáni v ČR chtějí svůj vlastní holokaust kvůli tomu, že je Eliášova protektorátní vláda chtěla ubytovat a naučit práci?   
Pridal tk Pondělí 05 únor 2018 - 07:39:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
KZ Lety Arbeitslager a jeho pravdivá historie, která se dnes nehodí! Cikáni v ČR chtějí svůj vlastní holokaust kvůli tomu, že je Eliášova protektorátní vláda chtěla ubytovat a naučit práci? Na pozemcích rodiny Karla Schwarzenberga se dralo peří, pralo a žehlilo prádlo a sváželo dřevo z lesů. Tábor byl obehnaný dřevěným laťkovým plotem a na práci Cikánů dohlíželi čeští četníci. Pamětnice vzpomíná, jak si Cikáni raději navzájem lámali ruce, aby nemuseli pracovat!

Českou republiku zasahuje v posledních dnech nová snaha o přepisování historie, která v Německu a dalších evropských zemích běží už na plné obrátky. Nově jsme svědky snah cikánských spolků a neziskovek v ČR, které se snaží historicky překreslit význam a funkci pracovního tábora v Letech na Písecku k tomu, aby jim byl přiznán status etnika, které postihl holokaust. Tento skandální požadavek, který zaznívá s určitými přestávkami už od 90. let, se znovu dostal na povrch v souvislosti s Tomiem Okamurou, který pronesl na adresu tábora v Letech několik poznámek, např. to, že nešlo o koncentrační tábor, mj. i proto, že tábor nebyl nijak zadrátován. Okamžitě se na jeho hlavu snesl jekot tzv. romských organizací, které žádají po Tomiu Okamurovi omluvu za pomluvu. Naší redakci se podařilo už dříve získat unikátní svědectví pamětnice o provozu pracovního tábora v Letech a je tedy na místě uvést na pravou míru dezinformace, které obklopují historii tohoto nápravného zařízení.

FOTO: Vyhláška o soupis kočovných osob podle zákona z roku 1937.
KZ Lety vznikl v roce 1940 na popud říšského protektora Konstantina von Neuratha, který pověřil Eliášovu protektorátní vládu, aby implementovala do českého zákonodárství německé předpisy o trvalém bydlišti. V Československu byla potulka trestným činem již od počátku 20. let, ale české úřady to řešily už tehdy jinak, ustanovením tzv. správního bydliště. To byla v podstatě futuristická vize dnešní doby, kdy jsou bezdomovci zapsáni s trvalým bydlištěm na obecních nebo městských úřadech. Český zákon z roku 1937 zakazoval potulku a ukládal povinnost registrace k trvalému pobytu. Správní bydliště bylo kočovným Cikánům přidělováno v místě záchytu četnictvem. Jednalo se tak pouze o úřední udělení bydliště, které se použilo v případě úmrtí Cikána, kdy pohřeb zajistila radnice, na které byl Cikán zapsán s úředním bydlištěm. Jenže po vzniku Protektorátu Čechy a Morava toto německým úřadům nestačilo. Potulování se českých Cikánů po Říši bylo nepředstavitelné, a tak Eliášova vláda dostala doslova nadlidský úkol.

Řev a křik kvůli domkům bez koleček a spaní bez stanů

České cikánstvo mělo dostat fyzická trvalá bydliště a pod dozorem českého četnictva mělo být cikánské etnikum naučeno manuální práci a obživě a tím i práci pro Říši, jako všichni ostatní občané Protektorátu. Jaké horory z toho vznikly, to vyprávějí pamětníci, kteří sloužili na pozemcích Schwarzenbergovy rodiny, na kterých tábor v Letech stál. První Cikáni byli dopraveni do tábora v Letech na podzim 1940 a scény, které se strhly v táboře, nemají obdoby. Cikáni křičeli, že nebudou v domcích bydlet, protože chtějí bydlet ve stanech a v povozech. Kamna a plotny na vaření viděli poprvé v životě. První noci spali venku před domky a noční dozor 4 českých četníků a velitele neměl sílu je do domků dostat.

V pracovním táboře měli Cikáni vykonávat manuální práci pomocného charakteru. Z nedalekého statku byly přiváženy zabité kachny, husy a slepice a úkolem cikánských žen v táboře bylo draní peří. Nechápaly, co se po nich chce, protože Cikáni peří nikdy nedrali a opékali slepice na ohni i s peřím. Místo draní peří začaly cikánské ženy slepice a kachny okamžitě péct na ohni rozdělaném před řadovými ubikacemi. Četníci přiběhli s vědrem vody a oheň uhasili. Cikánské ženy se na četníka, který oheň uhasil, vrhly a začaly mu nadávat a tlouct ho do obličeje. Incident zastavil až varovný výstřel kolegy z pistole do vzduchu, vzpomíná paní Martínková, která jako malá dívka měla tatínka jednoho ze zaměstnanců tábora a poskytla naší redakci informace a rozhovor.

FOTO: Dobové foto: Český četník v pracovním táboře Lety.
Stejně tak do tábora přicházely zakázky na praní prádla a žehlení, jak vyprávějí pamětníci, jak každé pondělí a čtvrtek přijížděly z Písku auta s prádlem. Jednalo se o ložní prádlo z nemocnic, ústavů apod. Muži pracovali na lesních pozemcích Schwarzenbergovy rodiny. Nakládali popadané dřevo a klestí v lesích, delší kusy rozřezávali a nakládali na koňský povoz. Pamětníci vzpomínají, jak někteří Cikáni měli takový odpor k práci, že si pilou v lese zkusili přeříznout žíly na rukách. Jindy byly známy případy, že schválně vložili svoji ruku do loukoťového kola povozu při svážení dřeva, aby kvůli zlomenině nemuseli dalších několik týdnů pracovat. Tábor v Letech byl zřízen Ministerstvem vnitra Protektorátu Čechy a Morava a dozor v táboře vykonávalo české četnictvo (tehdejší policie).

Protektorátní vláda dostala od Berlína nadlidský úkol: Socializovat Cikány a zapojit je do budování Říše

Pracovní tábor nebyl obehnán ostnatými dráty, ani strážními věžemi, protože šlo o pracovní tábor. Jednalo se o převýchovné zařízení, které mělo naučit Cikány socializaci, životu v pevných stavbách se zdmi a střechami a k životu na jednom místě, kdy se budou umět živit prací a nikoliv potulkou a drobnými krádežemi. KZ Lety byl jedním z mála příkladů toho, jak těžký a nadlidský úkol dostala Eliášova protektorátní vláda od Berlína, protože jak historie ukázala, Cikány se nepodařilo socializovat a naučit práci ani do dnešních dnů. O to více je skandálnější jejich snaha vylíčit pracovní tábor v Letech jako koncentrační tábor pro vyhlazovací operace Cikánů. Takové pokřivování historie je naprosto nepřípustné. Z tábora bylo do Osvětimi přesunuto za celou dobu existence tábora něco přes 400 Cikánů, kteří dlouhodobě odmítali pracovat a způsobovali si zranění. Protektorát je nemohl chránit, protože v záznamech měli uvedeno, že nechtějí pracovat a socializace je u nich vyloučená. Do roku 1942 nebyl tábor výslovně určen jen pro Cikány, ale od roku 1942 došlo k jeho přejmenování na Cikánský pracovní tábor.

Dobové foto: Český četník v táboře Lety dohlíží na denní rozchod na pracovní stanoviště.
Provoz tábora byl plně v dikci českých úřadů, které se snažily zabránit potulce cikánských skupin po území Čech a Moravy, protože to přímo ohrožovalo status Protektorátu udělený Praze Berlínem. Podmínkou existence Protektorátu byla schopnost české vlády udržet v zemi klid, pořádek a dokonalou evidenci a znalost o pobytu obyvatel. Cikáni tuto podmínku nesplňovali a protektorátní vládě nezbývalo nic jiného, než soustředit jejich pobyt do pracovních táborů pod dohledem četníků. Dnes už se téměř zapomíná, že několikrát za celou dobu války hrozilo, že Berlín odebere Praze status Protektorátu a implementuje v zemi stejný režim jako v Polsku, tedy okupační německou vládu. Protektorát umožňoval relativně volnou samosprávu země bez zásahů Německa, což v dané době bylo spatřováno jako nejlepší možnost přežití národa. Mimochodem, stejný model zvolila Francouzská republika ve Vichy, která se odtrhla od Francie a požádala Berlín o “protekci”, které Berlín vyhověl.

Cikáni svým odporem k práci a snahou kočovat ohrožovali existenci Protektorátu

Na Wikipedii jsou k tomuto tématu šířeny doslova lži a nesmysly a především role Heinricha Himmlera. Odsun zhruba 4 stovek Cikánů do Osvětimi proběhl v důsledku opakovaných útěků z tábora, který byl nedostatečně hlídán a jeho funkce nesplnila svůj účel ani po stránce převýchovy. Tábor byl proto zrušen již v roce 1943 a velká část Cikánů byla, světe, dive se, propuštěna, obvykle šlo o ty, kteří měli zajištěnou nebo přislíbenou určitou jednoduchou práci a zejména trvalý pobyt. Zbytek Cikánů byl přemístěn do dalších pracovních táborů. Naprosto není jasné, proč se na Wikipedii uvádí, že šlo o genocidu, když v roce 1945 bylo na území ČSR více jak 70,000 Cikánů, zatímco do Osvětimi jich bylo z KZ Lety odsunuto jen něco přes 4 stovky za dobu celé II. sv. války. Opět se ukazuje, že informace na české verzi Wikipedie jsou hrubě lživé a dezinformační, i proto je třeba se zamyslet nad opatřením z USA, kde univerzity nově zakazují studentům zdrojování informací z Wikipedie.

Dobové foto: Tábor Lety.
Projekt pracovního tábora v Letech stojí i dnes za úvahu, jestli by nemělo význam naučit i dnešní Cikány socializaci a pracovním návykům v podobně koncipovaném zařízení, kde by se Cikáni naučili základům života a práce, stávat ráno v 5 hodin do práce, obsluhovat stroje ve fabrice, pracovat, vydělávat peníze, platit za inkaso, nájem a energie ze svého, a ne ze sociálních dávek, prostě žít a pracovat jako dolních 10 milionů občanů České republiky. Pracovní tábory by i dnes měly svoji výchovnou roli a funkci a na KZ Lety se musíme tedy dívat historicky jako na pokus protektorátní vlády, jak naučit kočovné Cikány práci a socializaci s většinovou společností.

Pokud budeme označovat 400 Cikánů odsunutých do Osvětimi za genocidu, potom si budeme sami sobě lhát a pokřivovat historii, protože jenom během Heydrichiády a po ní zemřelo a bylo popraveno na 20 tisíc českých občanů. A ti zemřeli ne kvůli tomu, že by kočovali po republice a živili se krádežemi, ale jenom kvůli tomu, že byli občany národa, jehož hrdinové provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha.
Tábor Lety by měl být historickým odkazem na nezdařený pokus resocializace Cikánů a jejich změnu života od kočovného potulování a krádeží k usazenému životu a poctivé práci. Zatahování nacistů a holokaustu do historie tábora, který nebyl obehnán ostnatými ploty a kde měli dozor jen čeští četníci, je brutální a neomluvitelné zkreslování historie našeho vlastního státu. Nesmíme dovolit, aby cikánské neziskovky zneužívaly historické události okolo Židů k tomu, aby historii Cikánů za II. sv. války udělovaly stejný mamutí rozměr hromadného vyvražďování a holokaustu, který postihl v Evropě etnické Židy. Už dost na tom, že se dnes překresluje historie osvobození Československa. Nesmíme připustit, aby stejné pokřivení potkalo i historii Cikánů, které se protektorátní vláda snažila socializovat.

-VK-
Šéfredaktor AE NewsZdroj: https://aeronet.cz/news/kz-lety-arbeitslager-a-jeho-pravdiva-historie-ktera-se-dnes-nehodi-cikani-v-cr-chteji-svuj-vlastni-holokaust-kvuli-tomu-ze-je-eliasova-protektoratni-vlada-chtela-ubytovat-a-naucit-praci/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJan Hrušínský: virtuální sdělení tátovi   
Pridal tk Pondělí 05 únor 2018 - 06:59:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„ Táto, představ si, že u nás už zase komunisti zvedají hlavy! Podobní týpci, co Tě trápili a tolik let pronásledovali. A Rusáci už tady zase větří šanci. Po všem, co nám provedli! Nevěřili byste, kdo jim k tomu pomáhá. To je na tom asi nejhorší. Lidi! Nepoučitelní a hamižní. Je to tak ubohý, že se tomu ani nemůžeš smát. Tak třeba jeden japonský extrémista obchoduje se strachem z imigrantů, předstírá, že je český vlastenec a lidi mu to baští tak, že si ho opakovaně volí do parlamentu. Představ si, že bys v takové sněmovně byl taky.“

Pane Hrušínský, jakkoli je Vaše virtuální sdělení svému otci ryze osobní záležitost, přesto ji okázale dáváte na vědomí veřejnosti. Máme to považovat za náhodu, nebo úmysl? Nebylo by na tom nic zas tak zvláštního, kdybyste se ve svém sdělení jen tak mimochodem svému otci rovněž nezmiňoval o věcech, které jsou velmi irelevantní, smyšlené a nepodložené a které více než popis současné reality vyznívají spíše jako šíření poplašné zprávy.

Stejně jako Vy, tak mnoho Vašich kolegů byste rádi přesvědčili lidi, potažmo celý národ o velikosti svého IQ,, o své výjimečnosti, o své intelektuální úrovni a dokonce také o politické vyspělosti a v neposlední řadě o své pravdě. Jste ale i se svými se kolegy na velkém omylu. Otci (virtuálně) sdělujete smyšlené, nepravdivé informace o životě lidí ve společnosti a vymýšlíte si nepřítele jenom proto, abyste dal veřejnosti na odiv svou osobní statečnost v domnění, že říkáte pravdu, ačkoliv lžete, jak když tiskne.

Pane Hrušínský, proč si myslíte , že komunisté zvedají hlavu a hlavně, čím to chcete doložit? To, že hodlají případně podpořit Babišovu vládu, má být zvedání hlav? A navíc to mají být ti samí týpci, kteří otce trápili a pronásledovali tolik let? O čem to proboha mluvíte? To, že Váš otec byl jistou dobu distancován z uměleckého života a prostředí ještě neznamená, že mu bylo až tak morálně ublíženo, abyste z něj dělal mučedníka z dob totality. Pane Hrušínský, kdyby byl Váš otec na indexu nepohodlných živlů, asi těžko by později dostal tituly „zasloužilý umělec“, „ Laureát Státní ceny“ (a pokud se nemýlím tak s dovětkem Klementa Gottwalda), „Zasloužilý člen Národního divadla“ a v neposlední řadě i titul „Národní umělec“! Nevím, které komunisty máte na mysli, ale pokud máte alespoň nějaký politický přehled musíte vědět, že ve volbách komunisté naopak neuspěli. Možná nemůžete skousnout to, že na rozdíl od jiných stran se chovají státotvorně a nabídli podporu vládě. Ale nedělejte z otce obětního beránka komunistického režimu jen proto, že se dnešní KSČM snaží podpořit existenci problematické vlády! Myslím, že by Vás táta za tato slova zrovna nepochválil!

A „Rusáci“ už tady zase větří šanci. Po všem, co nám provedli! Jste snad pod vlivem drog nebo už natolik zpitomělý, že plácáte takové nesmysly? Co tím chcete vůbec národu sdělit, pane Hrušínský? Že podle ubohé lži pana profesora Drahoše, měli ruští zpravodajští agenti ovlivňovat volby českého prezidenta? Jaké fakta a důkazy máte pro své nekorektní tvrzení, resp. veřejnou blamáž pane Hrušínský? Jste fakt ubožák, když už lžete i svému otci!

Velmi pozoruhodné je rovněž Vaše sdělení, kdo jim (tedy „Rusákům“) pomáhá, což je, podle Vás, na tom asi to nejhorší. Kdo tedy? Žádní ufoni, marťané, ani zvířata, ale LIDÉ! No to je bomba-lidé! A navíc prý lidé nepoučitelní a hamižní. Což takhle být konkrétní, pane Hrušínský a také nám říct, kteří že to „nepoučitelní a hamižní lidé“ jsou a jak jim v tom fakticky pomáhají? Nebo si z nás, občanů, děláte „kozy“?

Pyšníte se, že už přes patnáct let provozujete divadlo a zmiňujete, že se mění politické klima, soukromníci to mají těžší a podmínky jsou čím dál tím horší, což začínáte sám pociťovat. Proč neřeknete rovnou, že máte také dlouhodobé existenční problémy? Proč tátovi neřeknete, že jste z velké části živ z dotací, z peněz nás, daňových poplatníků, které dostáváte na podporu svého ztrátového divadla, abyste vůbec přežil? Zřejmě si vůbec neuvědomujete, jak jste frustrovaný Vaši osobními existenčními problémy, které se snažíte převést do roviny obecných či veřejných politických problémů, které s Vámi nemají nic společného.

Je hodně pokrytecké a falešné když tátovi říkáte, že Vaše politické názory, které Vám otec údajně vštípil a na které jste hrdý, přestávají být bezpečné. Opravdu by bylo velmi zajímavé, jaké že názory Vám táta vštěpoval. Nicméně, pravdu máte v tom, že je dosud ještě můžete svobodně říkat, ale začíná to být riskantní. Protože lhát, pomlouvat a šířit nepravdu se nevyplácí, pane Hrušínský, neboť na tento způsob politického angažmá dříve či později „dojedete“, to mi věřte! To prosím není z mé strany vyhrožování, to je pouhé futuristické konstatování.

S neskrývaným opovržením se zmiňujte o blíže nejmenovaném japonském extrémistovi, který podle Vás obchoduje se strachem z imigrantů a předstírá, že je český vlastenec! Opravdu se Vás nechci dotknout ani Vás urážet, pane Hrušínský, ale je hodně pod lidskou důstojnost „umělce“ Vašeho formátu, když českého občana vydáváte za japonského extrémistu, člověka, který je za

a) právoplatným českým občanem a tedy bezpochyby i českým vlastencem, za

b) tento extrémista je řádně zvoleným poslancem Parlamentu České republiky,

předsedou legální politické strany SPD, za

c) tento extremista neobchoduje se strachem z imigrantů, jen varuje před následky

příchodu imigrantů do ČR. Jeho obchodní zájmy jsou ve zcela jiné sféře podnikání.

Jen pro Vaši informaci: V případě, že by ČR přijala cca 2600 imigrantů, jak se o tom zmínil Váš kandidát na prezidenta pan profesor Drahoš, by ve svých důsledcích mělo stejné následky jako v Německu, kde praktikují slučování rodin migrantů tak, že v případě dospělých běženců by se jednalo o jejich manžele, manželky a nezletilé děti, v případě mladistvých běženců o jejich rodiče a jejich sourozence!

Pane Hrušínský, jako principál divadla si jistě umíte spočítat, co by přítomnost 2600 běženců v pro ČR ve skutečnosti znamenalo. Než si pustíte kalkulačku, tak uvedu, že z původních 2600 imigrantů by v případě slučování rodin jich mohlo být rázem cca15 tisíc. Připomínám pane Hrušínský, že tyto lidi by také stát musel (podle nařízení EU) zaopatřovat stejně, jako v Německu, tj. cca 21 tisíc Kč na osobu a měsíc, tedy cca 315 milionů měsíčně, resp. 3, 8 miliardy Kč ročně. Navíc zdarma ubytování, škola, zdravotní a sociální pojištění atd., atd. A víte, že se také může stát, že peníze místo na Vaše dotace do divadla by šly imigrantům a Vy se i s divadlem můžete jít klouzat? Jsem natolik škodolibý, že Vám to i docela přeji, třeba byste pochopil a s Vámi i ostatní Vaši kolegové, o co japonský extrémista usiluje!

Nu a s tou jistotou, že se o Vás ani o divadlo tam „ti nahoře“ nemusí bát, bych byl opatrnější. Tvrdíte sice, že dokud to jen půjde, tak že se jen tak nedáte, čímž ale dáváte najevo a přiznáváte, že si zas až tak úplně stoprocentně jistý nejste. Hele, Hrušínský, na kterém že Hradě budou měnit vlajku? Až k tomu dojde, dejte prosím včas vědět. Ale pokud jde o to heslo „ Pravda zvítězí!“ tak to tam zůstane, o tom nepochybujte, pane Hrušínský. Jen je otázka, čí pravda, že? A pokud zmiňujete strach, tak ten máte nebo můžete mít zcela oprávněně, protože ty vaše Havlovy pravdy a lásky to prohrávají na plné čáře, je to jen samá nenávist a lež. Pokud byste o tom snad pochyboval, pane Hrušínský, stačí si po sobě několikrát pozorně přečíst Vaše upřímně nenávistné a prolhané sdělení svému otci, resp. rodičům! Pochybuji však, že to se svým IQ rozšlápnuté tykve sotva dokážete. Končím radou pro Vás slavným citátem F. A. Voltaire :

„Tajemství úspěchu je – umět mlčet o tom, co nevíme“!

Jiří Baťa


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZtráta soudnosti   
Pridal tk Pondělí 05 únor 2018 - 06:42:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tvrdit, že občan České republiky – nestraník- mohl si za Brežněvců vyrazit do Spolkové republiky Německa jet nahrabat (snad - pracovat) je totálně ujetý. Za padesát let jsem slyšel jen o dvou případech. 1. Do Ameriky si jel za bráchou – prý emigrantem – Klaus. 2. Drahoš – na rok do Západního Německa. Pak ještě do Jižní Ameriky. Jinak nevím o nikom jiném. Za padesát let. Takovýmto prohlášením zvedl mandle deseti milionům obyčejných Čechů. (Víc už jim nemohl hnout žlučí.)

Tomu se dá věřit, asi jako neposkvrněnému početí. Samozřejmě vyjeli i „nestraníci.“ Ty však považovali jejich kolegové z práce nebo z míst bydliště za téměř Beriovy kámoše. Vždyť tady se nic neutají. Akorát se všichni bojí nahlas promluvit. Řada set let cenzury a stíhání. Dodnes, mají i příbuzní vzájemně, i důvody, proč o svých životních drahách nemluvit. Kdo, co, kdy, jak. Dokonce se dnes i mnozí rodiče bojí pochlubit, kde a co dělají jejich děti.

To se v celém štábu pana Drahoše nenašel jediný poradce, který by mu vysvětlil, že takové tvrzení ho dehonestuje před národem nejen na čas voleb, ale i na zbytek života. Snad i života jeho dětí? Obyčejný český občan i při fabrickým zájezdu na pár dní do Jugoslávie byl prověřen: domovním důvěrníkem, uličním důvěrníkem, odborovým důvěrníkem, dílenským důvěrníkem ROH, vedoucím na jeho pracovišti.

Na pasovém oddělení police vyplnil obrovitý dotazník. Bylo tam i: jaké a kde máte v zahraničí příbuzné. Jako naivní laik jsem se zeptal, jestli mám udat i bratra mého dědy, který opustil ČSSR asi okolo roku 1910. Bylo mi přikázáno, že i takového příbuzného. A pak se najde „nestraník“ o kterém neexistují záznamy. Vždyť ten na svou dráhu musel mít záznamy, téměř – dva folianty. Informace o práci pana Drahoše téměř nejsou. Prý byl chemik - přes výbušniny?

Nemáme-li záznamy, tak požádejme německou policii. Vždyť když přijede do Německa snad český Semtexový odborník, tak to by bylo, aby o něm neměla německá policie šanon. Vždyť český explosista pro ni musel představovat stejnou hrozbu jako snad Chemický Ali z Arábie. Pokud tam neprodával snad pro Koohinor knoflíky. Je nám vnucován pán, z typu zaměstnanců, kteří vám s úsměvem povídají: Já se na to ještě dobře podívám, ale jestli zítra ráno nebude tma, tak nejspíš bude světlo.

Kvalitnější informaci z nich, za boha, nikdy nedostanete. To takovej pan Dientsbier byl jinej kofr. Ten nám zmapoval politické převraty, minutu po minutě, takže pak byl Havlovi k ruce, dvacet čtyři hodin denně, k disposici. Viz jeho skvělá kniha – Noc začala ve tři ráno.

Někde v novinách jsem se jednou dočetl, že pan Drahoš už jednu svou politickou partaj měl. To mu ji pan Friedmann odfoukl do vesmíru? Nebo mu ji sežral červotoč?

Pracovně odborná funkce vypadá skvěle. Pokud neznáte ani za mák prostředí vědy. V novinách jsem našel nabídku jednoho pána, že dá svou měsíční mzdu tomu, kdo mu ukáže práci, za kterou dostal Klaus profesuru. Neslyšel jsem, že by onen pán o ty peníze přišel.

Sám znám případ, kdy pracovník odvedl práci a hned dva vedoucí jeli na seminář až na Nový Zéland se pochlubit světu. Nějak se ukázalo, že tvůrce té práce tam nenapsal jednoho z těch vedoucích. (Něco jako Polodrahoši). Za krátkou dobu nato byl odejit z Ústavu pod záminkou: „Nepozdravil u vrbiček.“ Když vidíme jak v Plzni, ale i jinde se tituly vlastně „vynořují“ tak bohužel nemám k titulům tu „pravou“ úctu. Takový titul MBA považuji za schopnost držitele, bez mrknutí oka, vyhodit třeba za čtvrt roku sto tisíc korun.

Jakékoliv volby jsou pro obyčejné lidi pohroma. Jestliže miliardáři půjčí na volby třeba padesát milionů, tak v případě úspěchu je samozřejmě chtěj zpátky. I s úroky. Takže vítěz musí sehnat milionů aspoň sto. A máslo bude ne za šedesát, ale za osmdesát korun.

Oldřich Fischer


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVLAJKA PRO TIBET A DALAJLÁMU?   
Pridal tk Pondělí 05 únor 2018 - 06:32:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nikdy! Jsem křesťan a občan České republiky!

POZOR!

Informace pro toho, kdo neví, co ve skutečnosti znamená vyvěsit od 8. 3. do 10. 3. 2018 tibetskou vlajku na podporu dalajlámy. Jaký cíl má akce „vlajka pro Tibet a dalajlámu“ a kdo ji propaguje?

Cílem je:

1) Lstivě zapojit lidi do vzpoury proti demokraticky zvolenému prezidentu ČR v den jeho inaugurace. Neziskovky a elity v ČR usilují o krach české ekonomiky, a tím i o přerušení obchodních vztahů s Čínou. Prezident rozvíjí obchodní vztahy s Čínou k dobru ČR!

2) Svolat na český národ duchovní prokletí.

Akci skrytě organizuje člen „Rady moudrých“, odpadlý katolík Tomáš Halík, a ti, kteří v ČR prosazují NWO a zničení křesťanské kultury a víry.

Z duchovního hlediska křesťanská víra a Písmo svaté jednoznačně svědčí o tom, že tibetský lamaismus je ve své podstatě satanismus a služba démonům. Tzv. dalajláma se pokládá za převtěleného bůžka (Avalókitéšvaru). Křesťan se úctou k dalajlámovi rouhá pravému Trojjedinému Bohu, Otci, Synu a Duchu svatému, Stvořiteli nebe a země. V duchovní oblasti pak platí zákon, že každý, kdo vyvěsí tibetskou vlajku na podporu dalajlámy, podřizuje se dalajlámově temné duchovní vládě, tzv. negativním energiím (démonům). Tím se stává modlářem a přechází na něho prokletí. (srov. 2J 1,7-11 a 1Kor 10,20)

Katolíci namítají: Jan Pavel II. i František I. se s dalajlámou objímali.

Odpověď: To není u obou pravda.

Jednání Jana Pavla II. bylo gestem apostaze a výsměchem apoštolům a milionům mučedníků. Podle Písma svatého, Gal 1,8-9, a podle věroučné buly Pavla IV. „Cum Ex Apostolatus Officio“ tím na sebe stáhl nejtěžší trest.

Naproti tomu František, přestože propaguje synkretismus s pohanstvím a herezemi se vyloučil z církve, návštěvu dalajlámy ve Vatikánu kategoricky odmítl! Dalajláma o ni v roce 2014 i 2016 žádal. František jeho návštěvu odmítl z důvodu, aby se nenarušily vztahy Vatikánu k Číně. V žádném případě 8. ani 10. března nebude ve Vatikánu vyvěšena tibetská vlajka! O tom jistě Halík, který stále horlivě zve dalajlámu do Česka, pomlčí.

Sjednocení Tibetu s Čínou před téměř 70 lety je z politických důvodů lživě interpretováno.

Ve skutečnosti chudobní Tibeťané čínskou armádu vítali, neboť je vysvobodila z tyranie a otroctví! Lámové měli Tibeťany za otroky a vládli nad jejich životem a smrtí. Za sebemenší prohřešek byli prostí Tibeťané krutě mrzačeni.

Propagace dalajlámy a lamaismu je cílevědomá. Světové elity ji používají k prosazení NWO s cílem zamoření křesťanských území pohanským satanismem.

Biskupové-sekretáři
Byzantského katolického patriarchátu


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponO této hrozbě vám ČT neřekne   
Pridal tk Pondělí 05 únor 2018 - 06:26:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážení spoluobčané,

přiblížil se den, kdy Česká republika a ostatní státy Evropské unie mohou přijít o poslední zbytky suverenity. Přiblížil se den, kdy v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech mohou vznikat no go zóny, ostejné; jako ve Francii, SRN, Švédsku a dalších zemích. Pomyslným bodem zlomu je návrh Evropské komise na změnu azylové legislativy, známý pod označením Dublin IV.

Ze zmíněného dokumentu:

1. O rozmisťování žadatelů o azyl má rozhodovat bruselský úřad, bez ohledu na nesouhlas vlád členských států

2. Má být vytvořen automatický mechanismus trestání států, které se budou přijímání azylantů bránit. Hrozí vysoké pokuty a omezování evropských dotací

3. Návrh obsahuje pasáže, ze kterých je zřejmé, že žadatelé o azyl, u kterých je malá šance na integraci do evropského kulturního prostředí, budou přednostně přidělováni do zemí, kde je zatím migrantů méně, než v západoevropských státech. V podstatě se tedy jedná o země Visegrádské čtyřky.

4. Dublin IV je nutné posoudit spolu s další aktivitou Evropské komise – harmonizací sociální politiky, sjednocením výše sociálních dávek pro migranty.

Vláda České republiky zatím Dublin IV odmítá. Za to ji patří dík. Je ovšem jasné, že bude vystavena nemalému tlaku ze strany Bruselu. Zavazujeme vládu, aby v žádném případě tomuto tlaku neustupovala. Na místě není ani sjednávání kompromisů. Vytrvejte i za cenu citelných sankcí ze strany EU, i za cenu toho, že toto společenství opustíme. Jako vláda v demisi ostatně nemáte právo rozhodovat o tak důležitých záležitostech, jakými je přijetí Dublinu IV.

Vás, vážení spoluobčané, vyzýváme k bdělosti a aktivitě. Vyhledejte a navštěvujte své poslance, senátory a europoslance a připomeňte jim proč jste je volili. V nejbližších dnech se objeví ve všech regionech petiční archy na podporu dosavadní neústupnosti vlády s výzvou, aby své zásadové stanovisko neměnila. Připojte co nejvíc podpisů. Je to opravdu důležité. Šiřte tento text všemi způsoby.

Zachovejte se jako svobodní občané svrchovaného státu!

V Praze dne 4. 2. 2018

PhDr. Zdeněk Soukup – mluvčí Platformy evropské civilizace
Benjamin Kuras – spisovatel a publicista
JUDr. Klára Samková, PhD – Éra žen
PhDr. Vladimíra Vítová, PhD – Aliance národních sil
MUDr. Marek Obrtel – Národní domobrana

Autor: Alexander Adler

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusky pilot sestřelen spojenci NATO bojoval do posledního okamžiku!   
Pridal tk Pondělí 05 únor 2018 - 06:06:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poslední okamžiky života sestřeleného ruského pilota Romana Filipova byly mimořádně dramatické. Když letec seznal, že jeho situace je bezvýchodná, zvolil smrt hrdiny.

Letoun Su-25SM ruských vzdušných sil sestřelili teroristé v provincii Idlib v sobotu 3. února pravděpodobně ruční protiletadlovou řízenou střelou. Pilot se stačil katapultovat, jenže dopadl do oblasti kontrolované radikály, napojenými na Al-Káidu a podporovanými USA.

Přestože jej obklíčila přinejmenším desítka militantů, Filipov se jim nevzdal, našel si úkryt a bránil se střelbou z pistole.

Když vystřílel několik desítek nábojů a situace se pro něj stala definitivně beznadějnou, namísto vzetí do zajetí zvolil hrdinnou smrt a odpálil pod sebou ruční granát.

V případě, že by se nechal zajmout, čekalo by jej s velkou pravděpodobností mučení a poté exemplární poprava s publicitou, kterou by teroristé zneužili ve snaze povzbudit morálku ve svých řadách a zapůsobit na veřejné mínění v Rusku i jinde v světě.

Ruské ozbrojené síly pak v oblasti provedly mohutný letecký a raketový útok, při kterém zabily okolo třiceti radikálů.


Zdroj: eurabia

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUž i Bakalova média přestala skrývat, že Čína je největším obchodním partnerem Německa. Celá kauza „podlézání Číně“ tak dostala nečekané rozuzlení... Zase nás podfoukli!   
Pridal tk Pondělí 05 únor 2018 - 05:59:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Už i Bakalova média přestala skrývat, že Čína je největším obchodním partnerem Německa. Celá kauza „podlézání Číně“ tak dostala nečekané rozuzlení.

Češi nemají usilovat o rozvoj vztahů s Čínou, prý by to bylo amorální, nebezpečné a „táhlo by nás to na východ.“ Především by do Číny neměli vozit příliš mnoho produktů.

Místo toho mají Češi své výrobky dodávat do Německa, které je obratem prodá do Číny. Ovšem s mnohonásobným ziskem. Češi tedy odvádějí tvrdou práci, v Německu získávají zisky, ze kterých je pak možné cíleně vytvářet korupční atmosféru v českých zemích a platit dokonce fašizující skupiny.

Zase nás podfoukli! Nešlo o Tibet, ale o peníze. Jako pokaždé. Jenže tentokrát by u toho nemělo zůstat. Kdyby nic jiného, můžeme se teď začerstva podívat, kteří lidé kvůli Číně vyšilovali. Někteří z nich jsou profesionální podvodníci, jiní „jenom“ osvědčili chybný úsudek. Spojuje je ale to, že jedni ani druzí nemohou být bráni vážně.

Autor: Petr Hampl

Zdroj: euPortál
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRúhání obvinil USA   
Pridal tk Pondělí 05 únor 2018 - 05:52:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Íránský prezident Hasan Rúhání promluvil v komentáři k nové jaderné doktríně USA o rozporuplném postoji Washingtonu v otázce šíření jaderných zbraní. Jeho slova cituje agentura Mehr.

„(Američani), kteří věří, že nasazení zbraní hromadného ničení je zločin proti lidskosti, a trvají na likvidaci všech jaderných zbraní na světě, rozpoutali dnes, ať je to jakkoli paradoxní, horečné zbrojení, které má modernizovat jejich jaderný potenciál za účelem použití proti soupeřům," prohlásil Rúhání.

„Může země za těchto okolností prohlašovat, že nastal čas míru, přátelství a mírové koexistence, a proto nejsou potřebné obranné síly?" dodal prezident a připomněl „nestydaté" pokrytectví, s kterým Washington vyhrožuje Moskvě jadernou zbraní.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Javad Zarif prohlásil v sobotním komentáři k tomuto dokumentu, že americká jaderná doktrína přibližuje lidstvo k sebelikvidaci.

Zdroj: agentura Mehr
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3102 sec,0.0722 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,003kB