Pátek 16 únor 2018
Utrum: Žádnou Evropskou armádu! rozkázaly USA   
Pridal tk Pátek 16 únor 2018 - 17:47:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Žádnou podvojnou evropskou armádní strukturu! Američané chtějí mít vše pod svou kontrolou v NATO. Americký ministr obrany James Mattis včera na schůzce států NATO v Bruselu postuloval jednoznačný písemný závazek evropských zemí, že obrana zemí EU bude výhradně doménou NATO.

Země EU si chtěly vytvořit tzv. evropskou armádu jako doplňkovou strukturu k NATO, zvláště když americký prezident Trump prohlásil, že USA se nemíní angažovat za země, které na výdajích na zbrojení „šetří“ a vydávají méně než 2% HDP. Pro koho a v čem se bude při obraně Evropy NATO angažovat, má zůstat pod kontrolou USA. A basta!

Krásně, po socialisticku, jako za Sovětského svazu, to pojala četka: "... evropští spojenci uznali, že společná obrana je úkolem výhradně Severoatlantické aliance." To snad nemá v ostatních evropských médiích obdoby. Jak vystřižený z Rudýho práva... Soudruzi novináři, přiznejte se, vám se asi stýská..!?

Zdá se, že výročí vstupu do NATO ještě bude hořkým památným dnem politické naivity a vazalství, a obviněním těch, kdo to způsobili, stejně jako vstup do EU.

eurabia

Zdroj: https://guardian.ng/news/eu-agrees-common-defence-is-nato-mission-alone/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAutorita TGM, národ a Evropa   
Pridal tk Pátek 16 únor 2018 - 17:33:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je to již neuvěřitelných 28 let, co u nás došlo k nečekanému společenskému převratu. A znovu mnozí z nás budou uvažovat o tom, co se tehdy vlastně stalo, zda proměna společnosti přinesla to, co jsme chtěli, když jsme minulý režim kritizovali, a kde se stala první chyba, že vývoj směřuje jinak a jinam, než jsme chtěli. Významný přímý účastník listopadových událostí r. 1989, signatář Charty 77 a spoluzakladatel Občanského fora, napsal s odstupem doby: „Nic sametového nevidím. Šlo o povrchní restauraci s restitucí některých vlastníků z doby před r.1948. Výraz „sametová revoluce“ je matoucí a účelový. Kryje snahu zabránit pronikavé demokratizaci, rehab ilitaci práva, zákonů, skutečných lidských a občanských práv.“ Dodala bych, že vlády se chopila staronová oligarchie, která se zaštítila neoliberální ideologií. Vyhlásili jsme neomezenou svobodu bez odpovědnosti, všechno měla řešit „neviditelná ruka trhu“. Jenže, jak po všechna ta léta pozorujeme, neviditelná ruka trhu podporuje bezohlednost, sobectví a hrabivost. Lidem chybí motivace k odvaze, čestnosti a svědomí, protože je nelze výhodně zpeněžit. Morální zábrany jsou dokonce překážkou v boji o úspěch, který se měří penězi. Na původ peněz se přitom nehledí, zisk rozhoduje. A jen zcela pokrytecky se pěstuje pohoršení nad nekalými zisky u těch, kteří někomu překážejí, a vyhlašuje se neúčinný boj s korupcí, jen pro uchlácholení oprávněné kritiky.

Po počátečním nadšení, nadějích a odhodlání k nápravě společenských nešvarů došlo u nás postupně k společenskému rozkladu. Nejsme daleko od stavu, kterému sociologie říká a n o m i e, stav bez pravidel, stav libovůle a svévole. Místo aby se všemi prostředky – včetně široce pojaté osvěty ve škole i na veřejnosti – posílily žádoucí principy demokracie a humanity, objevilo se něco málo anarcho-intelektuálských utopií. Neurčitá „snění o Evropě,“ o „nepolitické politice“, o „občanské společnosti“, o „přesahu k transcendentnu“ apod. A k tomu masivní propagace ultraliberálních hesel o neomezené svobodě individua, směřující přímočaře a neochvějně k obnově kapitalismu a k slibované prosperitě. Program obnovy soukromého vlastnictví a neregulovaného trhu postrádal zákonné normy právní i mravní a byl všeobecně pochopen jako příležitost obohacovat se bez zábran, bez skrupulí či ohledů. Ambiciózní podnikavci využili příležitostí a obsadili důležité politické nebo ekonomické pozice. Původně silný společenský konsensus vyprchal. Destrukční proces vyvrcholil rozdělením společného státu Čechů a Slováků. Pádem společného státu padl r. 1992 viditelný historický doklad úspěchu i symbol úsilí, které spojovalo generace našich předků v zápase o všelidské ideály svobody, demokracie a humanity. Místo toho - jsme pocítili ztrátu nadosobního smyslu. Ztrátu historické kontinuity. Ztrátu ideálu. Ztrátu identity. Demoralizující vliv anomie se ještě prohloubil. Prezident, který z hlediska jakéhosi pomyslného lidského a vesmírného „bytí“ nepocítil v této osudové události „žádnou tragédii“, definitivně přestal být vnímán jako zosobnění národní tradice.

Ze dne na den procitli démoni minulosti. V médiích všeho druhu (ponejvíce v cizích službách), od tištěných (vzpomeňme na Čelovského „Konec českého tisku“) po televizi, se pěstují nostalgické vzpomínky na staré mocnářství, znevažuje se první Československá republika, křísí se mnichovanské argumenty a nálady, zpochybňuje se první i druhý odboj, zveličuje se a zároveň bagatelizuje protektorátní kolaborantství. Kritizují se oba demokratičtí prezidenti, protože to všechno nějak „zavinili“. Ten druhý údajně i 40letou vládu komunistů. Snaživí redaktoři a moderátoři nás horlivě zbavují „mýtů a kýčů“ první republiky. Byly to, podle nich, mýtus husitský, obrozenský, selský, sokolský, legionářský a tatíčkovský. Se silně nevraživým podtextem se přehodnocují národní dějiny a k zapomenutí se odsuzuje národní kultura. S lehkým srdcem odepisujeme Palackého a Jiráska (a vlastně celou klasickou literaturu, ale také hudbu a výtvarné umění), stydíme se za Jana Žižku, posmíváme se táborským kádím a slavíme Westfálský mír. Opakovaně jsme vyzýváni k tomu, abychom se „vyrovnali“ s výsledky 2. světové války a našeho osvobození r. 1945. Znovu se otevřela problematika německé menšiny na českém území a realizace Postupimských dohod. I na některých vysokých škol á ch se dnes už učí, že národní obrození byl omyl. A leckde se obnovují sochy starých mocnářů a bourají památníky nových osvoboditelů. Dehonestuje se 28. říjen. Ale to všechno se dnes u nás smí a může, protože máme „svobodu.“ Nikdo se neptá, kdo si tu svobodu přivlastňuje a k čemu má taková „svoboda“ sloužit. Nikdo nepřipomíná, že k svobodě nutně patří i odpovědnost. A nic na tom nedostatku společenského řádu nemění ani nepřehledné množství většinou samoúčelných a malicherných směrnic od vedení Evropské unie v Bruselu, ani neživotných a často nedomyšlených zákonů od pražské sněmovny. Nic z toho na chaotický stav anomie nemá vliv.

Domnívám se, že naší současné společnosti, jak ji modelují vládní a vlivné kruhy, chybí především důvěryhodná, celospolečensky uznávaná a u t o r i t a. Autorita, obecně vzato, je sociální vztah mezi lidmi, kteří jsou z nějakého důvodu nositeli vážnosti, respektu a úcty, a mezi těmi, kteří jim vážnost osvědčují, respekt a úctu projevují. Autorita má v lidském společenství od nepaměti významnou funkci, protože nositelé autority právě dík vážnosti, které se těší, mají účinný vliv na činnost a chování těch, kteří jejich autoritu respektují. Podmínkou přirozené autority je, aby členové skupiny sdíleli společné hodnoty a cíle, při jejichž dosahování má nositel autority uznávanou převahu či zásluhu. Ve velkých, nepřehledných, organizovaných a hierarchizovaných společenských skupinách vzniká autorita funkčně-institucionální. Je spojena se společenskou pozicí a větší či menší účastí na držení moci ve společnosti. Za příznivých okolností se přiznává autorita některým osobnostem nejen na základě respektu k jejich vlivné společenské funkci, ale i na základě dobrovolného uznání jejich obecně lidské nebo odborné převahy. Zprostředkovatelem takové autority je citové pouto obdivu a lásky. Takové autoritě se u demokratických občanů Československé republiky těšil první prezident. T.G. Masaryk byl nejen hlavou státu, ale zosobňoval i dalekosáhlou vážnost a úctu k ideálům politické svobody, demokracie a humanity. (Tu mimořádnou autoritu někteří žárliví názoroví protivníci dodnes Masarykovi závidí.)

Autorita má dvojí axiologickou funkci. Sama hodnotou (to jest tím, co má být váženo, ctěno a milováno), je hlavním činitelem při předávání hodnot (toho, co má být chtěno, toho, co stojí za to, aby se stalo předmětem chtění). Lidé s autoritou jsou ve skupině ručiteli utváření a ochrany hodnot a jako jejich představitelé zprostředkovávají také spojení s kulturním odkazem skupiny. Oživují ideály a aktualizují tvořivé síly a snahy minulosti v nových podmínkách. Jestliže všeobecná vážnost autorit přispívá k integraci daného společenství, znevážení autorit má vliv dezintegrační. Takové dezintegrace jsme bohužel svědky dnes u nás.

Za podmínek dezintegrace a dehonestace hodnot sám stát a jeho orgány nemají a nemohou mít autoritu. Neexistuje tu příklad hodný následování. Masmédia horlivě pracují na znevážení a znectění všeho, co by mohlo budit respekt, ať již v minulosti nebo v přítomnosti. Chybí představa státu jako společného díla a všeobecné soudržnosti. Nejsou obnovovány hodnoty společně sdílené a společnost integrující. Nejsou tu víry a vzory (credenda et miranda), předměty úcty a obdivu. které by nás spojovaly navzájem pro život v přítomnosti, s odkazem předků v minulosti, a které by oduševňovaly i naše děti na cestě do budoucnosti.

Společnost nemá představu o smyslu své existence, dobrovolně se rozkládá a proměňuje v masu nespojených individuí. Není tu pro spolupráci a vzájemnost. Nespojení jedinci jsou tu pro egoismus, machinace a zápolení, v kterém vítězí hrubá síly a bezohlednost. Hle obraz, který o nás každodenně podávají média: korupce, intriky a pletichy, podvody a podrazy, pomluvy a lži, krádeže a vraždy, prostituce, pornografie, narkomanie, neuvěřitelná sprostota a hrubost, ztráta svědomí, citu, vkusu, taktu, studu, ohledů, lidské důstojnosti. Ale ovšem, jsou tu též všudypřítomné zbytnělé představy o vlastním já. Jedinec je pohlcen představami o svém jedinečném sebeuplatnění, sebeprosazení, sebeuspokojení. Ani ho nenapadne, že mohou existovat i nějaké obecnější, skupinové, např. celonárodní zájmy. Je zřejmé, že individuální svoboda jako jediné kritérium úrovně vyspělosti a kvality společenského života nemůže poskytnout ideový základ pro budování nově ustaveného (zbytkového) státu.

Stav společenské anomie a absence věrohodné autority souvisí s krizí i d e n t i t y. Čím více se po roce 1989 o identitě mluvilo, tím méně se identita pozitivně utvářela. Slovo identita znamená jednak shodu, totožnost, jednotu, harmonii, nezaměnitelnost osobnosti (jedinec je identický sám se sebou), jednak přijetí motivů, aspirací, hodnot a ideálů od představitelů skupin, ke kterým jedinec patří ( např. rodina, spolek, obec, stát...) Identita se vyjadřuje jak slovem já, tak slovem my. Skupinová identita je neoddělitelná od osobní. Člověk se cítí jako příslušník té nebo oné mikro nebo makroskupiny – současně se chápe jako neopakovatelné individuum.

Národní identita spočívá v souhrnu faktorů, které jsou pro ni charakteristické. Patří sem: jednotné území (ale jsou výjimky), společná řeč ( ale neplatí vždy a všude), společné sociální a hospodářské instituce a vláda, někdy (zdaleka ne vždy) společné náboženství, jednotný dějinný původ, relativně shodná hodnotová orientace. Národní identita je povědomí o historickém společenství, ke kterému patříme, o jeho specifické cestě dějinami mezi cestami jiných národů, je to i vůle ke kontinuitě generací, přenos národního vědomí od předchůdců k pokračovatelům v čase, spojení respektované tradice s nutnou inovací. Vědomí národní identity se probouzí často v ohrožení, v konfrontaci s jinými národními skupinami. Rozhodující pro jeho zformování je – jak se zdá – faktor společné vůle. Tato vůle je u nás v současné době silně oslabena.

Svět dnešní „mediokratury“ manipuluje člověkem a nabízí mu nové vzory pro chování jedinců společensky nezakotvených. Vyšším celkem, k němuž se má vztahovat dnešní skupinová identita, nemá být už národ, ale vyšší geograficko-politický celek – Evropa. Je to nová, neočekávaná příležitost pro identifikaci, ztotožnění, sebepojetí a sebeprojekci současníků. Znamená to, že identitu národní máme odložit? Čím jako Evropani budeme kulturně žít, co budeme chtít, v co budeme doufat?

Skutečnost je taková, že identita jedince čerpá svůj obsah z příslušnosti k rodině, k vrstevníkům, k souvěrcům, k rodnému kraji, k vlasti. Sytí se převážně hodnotami bezprostředně prožívaných okruhů. Teprve pak může vstoupit do celků, které jsou na stupnici zobecnění výše, jako např. dnes aktuálně kontinent Evropa. Evropa jako geograficko-historický pojem je velmi vysoká abstrakce.

Odhlédneme-li od jednotlivých evropských zemí, je to pojem značného rozsahu, ale chudého obsahu. Je nápadné, že i současná programová sebeprojekce Evropské unie se omezuje na několik všeobecných politických hesel, nadto vlivem nestejných zájmů členských států ne vždy jednoznačného významu. Bez vzájemné výměny materiálních i duchovních hodnot jednotlivých evropských národů by byla pojmová kategorie Evropy obsahově zcela vyprázdněná. I proto je mylné národní uvědomění a program evropské integrace stavět do protikladu. Navzájem se nevylučují, ale naopak podmiňují a doplňují. Ani Češi nevstoupili do Evropské unie s holýma rukama, ale s kulturním bohatstvím, které jejich národní společenství po staletí shromažďovalo. Na toto bohatství nelze zapomínat. A to platí přirozeně i pro ostatní evropské národy. Tím spíše, že se jim zhusta místo deklarované europeizace předkládá módní amerikanizace. Ani federalizovaná Evropa nemůže rušit ideu národa. Vzájemná výměna kulturních hodnot není bez jedinečnosti národů a jejich odlišných národních identit vůbec možná. A tato výměna, která tu byla od nepaměti, je v zájmu zachování evropské civilizace nejvýš nutná. Všelidský smysl federalizované Evropy nespočívá v hegemonii a v uspokojování geopolitických zájmů velmocí, ale v trvalé a spolehlivé ochraně evropského kulturního dědictví, dědictví jednotlivých evropských národů.

Jak to, že se národní idea u nás potlačuje?

Pro formování skupinové i osobní identity byl u nás v minulosti národní program velmi důležitý. Po roce 1989 se nestal ani předmětem úvah. Zanedbala se starost o autentičnost národa, o jeho uvědomělou existenci, o vědomí historické kontinuity, o jeho charakter, o jeho kulturu a vzdělanost. I národní umění všech druhů nás většinou přestalo životem provázet. Převahu ve veřejném prostoru získala nepřeberná nabídka z dovozu. Zpochybněna byla ovšem především sama kategorie národa. Je to prý přežitek a fikce. Ale tváří v tvář přetrvávajícím nacionalismům tradičních velmocí i novým nacionalismům, které se s neskrývanou silou (leckde i s podporou velmocí) přihlásily k právu na sebeurčení pro tu či onu národnostní skupinu, se musíme ptát: Není potlačování národní myšlenky v zájmu evropské integrace jen nová účelová politická fikce, která má zbavit některé národy péče o hlubší národní program a zrušit tak jejich identitu, historickou kontinuitu a posléze i holou existenci? A není to příznak neomluvitelné slabosti a nového kolaborantství, že právě my jsme ochotni rezignovat na svou národní identitu? Soustředěným dlouhodobým působením médií jsme již otupěli, nejsme citliví na útoky proti své národní příslušnosti. A mládež ztratila většinu možností ji získat. Veřejným prostorem zavládla silná protinárodní propaganda. Poznala jsem např. studenty, kteří se báli slova vlast, měli obavy ze „zapáleného“ vlastenectví a chtěli být raději Kelty než Čechy a Slovany. A přitom přece jen se silným pocitem sounáležitosti s vlastním národem a jeho kulturou nám nechybí sebejistota v komunikaci s celým světem za hranicemi. . Přijdete-li „ven“, zeptají se vás nepochybně s nepředstíraným zájmem: „Where are you from“?

Ovšem polistopadoví političtí vůdcové nás učili jinak. Skupinová identita prý má být podřazena identitě individuální, řekl pan P. Pithart. Pokud tomu tak není, rodí prý se extrémismus. Nezbývá než se názorům pana Podivena opět „podivit“. Cožpak přirozená oddanost člověka rodné zemi, nezištná a obětavá práce pro nadosobní celek, vědomí sounáležitosti s blízkými účastníky společného historického osudu - to je možno označit jako extrémismus?

Bez jasné osobní i skupinové identity není možno stanovit smysl života, ani osobní, skupinové, národní a státní cíle. Bez historicky, politicky, hospodářsky a kulturně vytvořené národní identity a důvěry ve vlastní národ nelze vytvořit ani společnou identitu evropskou a harmonické spolubytí národů v Evropě.
V integrované Evropě je zapotřebí, aby si národy uchovaly svou národní identitu jako výraz svého specifického kulturního bohatství. A jako podíl na kulturním historickém bohatství Evropy. Pro nás to znamená – při starosti o osud vlastního národa a bratrského národa slovenského – aktivně se účastnit řešení nových otázek a problémů nejen národních, ale i celoevropských a celosvětových. Ale přitom nikdy svou národní identitu nesmíme opouštět. Deficit národní identity oslabuje jak stát, tak i identitu osobní.
Zahraniční pozorovatel o nás svého času napsal: „Historické pohromy oslabily Čechy tak, až začali pochybovat o své identitě a ztrácet pocit životní jistoty. Je u nich nebezpečí jakési lokajské mentality. Češi často více imitují než ze sebe tvoří. Nejistota, která dnes existuje v poměru k Němcům, je typická. Bylo by dobré ujasnit si svou identitu a svůj vklad Evropě. Asi jako to dělal M a s a r y k: znal svět a přitom stál pevně na zdejší půdě.“

Dovolávat se Masaryka je vskutku na místě. Byl u nás autoritou (tím, kdo má být vážen a ctěn) a zůstává jí. Byl a je představitelem a ručitelem morálně politických a kulturně osvětových hodnot v rozměru osobním, národním i všelidském. Neměli bychom dovolit, aby byl odsouván do dějin bez vztahu k dnešku. Koncem 19. století, v krizové době, kterou F. X. Šalda charakterizoval jako dobu „soumračnou, vyprahlou a zoufalou“, publikoval svých pět programových studií: „Česká otázka“, „O naší nynější krizi“, „Jan Hus“, „Karel Havlíček“, „Otázka sociální.“ Podal tu výklad důležitých etap historie našeho národa v Evropě, ukázal konsenzuální hodnoty, které mohly společnost motivovat, inspirovat a integrovat (credenda et miranda). Sám se postupně svým životem a dílem stal zosobněním pozitivních národních tradic. Takovým zosobněním ve všech peripetiích 20. století zůstal, a my se stále znovu přesvědčujeme o tom, že bez jeho autority nelze u nás udržet a rozvinout ani individuální ani skupinovou identitu. Bez věrohodné autority a vědomí toho, co lidé po generace chtějí, čeho si váží a co milují, spěje individuum i skupina k rozkladu, úpadku, rozpadu.

První odboj a první republika, přes krátkost svého trvání a nedokončenost sociálního programu, ztělesnila Masarykovy směrodatné hodnoty, svobodu a svébytnost národa, rozvoj demokracie a humanity, vzdělanosti a kultury. Dík obětavé práci prostých lidí, kteří tyto hodnoty vzali za své, kteří je přijali jako národní i osobní program, vznikl na našem území a 20 let existoval stát, na který vzpomínáme s láskou a hrdostí.

Masarykovy myšlenky o národnosti a mezinárodnosti, o národě a lidstvu, o toleranci a sdružování národů usvědčují ze zaslepené předpojatosti naše „antipatrioty“, kteří zastáncům národní identity podsouvají šovinismus, provincialismus, skupinový egoismus, xenofobii ba i rasismus. Místo národní orientace ve státě, která prý je počátkem lidského neštěstí, protože prý organizuje stát proti jiným národům, bychom se prý měli orientovat všelidsky, na lidstvo, případně kosmicky, k vesmírnému bytí a transcendentnu. Ale podobné rady svědčí jen o neschopnosti spojit domov se světem. Vlast vskutku není „nora“ ani „nevětraný; pelech“ ani „dvorek, přes jehož zídku nevidíme za humna“, jak usoudila svého času hlava našeho polistopadového státu. A není to ani „nedostatek vlastního rozumu a svědomí“, pociťuje-li člověk starost o osud svého národa. Spíše opak svědčí o absenci rozumu a svědomí. Češství (českoslovenství), kterému nás učí Masaryk, není zahleděno samo do sebe, ale vyznačuje se mnohostrannými přesahy ve smyslu společensko-politickém, morálně filozofickém, kulturním a sociálním v prostoru i čase, se zřetelem na minulost, přítomnost i budoucnost. A je velice současné. Cožpak se to netýká dneška, když, s pohledem upřeným do minulosti, do 15. století, kdy došlo k utužení nevolnictví, Masaryk řekl: “Láska k moci a bohatství zvítězila nad českým srdcem a rozumem.“?

A není velice současný i závěr jeho „České otázky“, který zní: „Z krize této není východu, než návratem k našemu národnímu programu vlastní cesty mezi dějinnými cestami jiných národů v Evropě.“? Domnívám se, že tento závěr - po všech historických peripetiích – dnes velice platí. .

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHamáčku, Zaorálku, Sobotko, Štěchu, Chovanče! Chcete pomoci své straně? Odejděte!   
Pridal tk Pátek 16 únor 2018 - 17:18:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ponechte si své poslanecké úřady, které vám jako výsledek voleb ještě spadly k nohám, ale už se dál nespojujte se svou stranou, nevystupujte dál jejím jménem, oddělte se od ní, protože jedině tak ji můžete spasit. Cožpak jste nepochopili, že jste se stali tvářemi bankrotu, který v dějinách vaší strany nemá obdoby? Že v každém, kdo se na vás podívá, vzbudíte na ten fantastický krach a neúspěch vzpomínku – a že tedy ten bankrot osobně představujete a že jste s ním už doživotně spojeni, byť se teď možná budete pokoušet z tohoto kruhu se vyvléct povídám o tom, že kdyby bylo na vás, dělaly by se věci jinak atd?

Jenže to „jinak“ od vás nikdy nikdo neslyšel, roky v teplých a výnosných místečkách jste zpanštěli a byli jste ve svém odklonu od skutečně levicové politiky tak jednotní, že jste se stali nerozeznatelnými dokonce i od TOP09? Cožpak lid nenazval Zaorálka oranžovým Schwarzenbergem? Copak se tento ministr při příležitosti své účasti na výročí fašistického převratu na Ukrajině kdy v Kyjevě někoho zeptal, jak to bylo se zmasakrováním téměř padesátky ruských či proruských lidí v Oděsse, či jestli se ten zločin vůbec vyšetřuje? Cožpak Sobotka necestoval až do Vyškova, aby zde americké vojenské koloně vyjádřil náš vděk za to, že si pro přesun k ruské hranici vybrala trasu – jaká to pocta - vedoucí přes naše území? Cožpak Chovanec nevytvořil na svém ministerstvu útvar na potírání ruské propagandy, jak byl tento v prvních dnech své existence nazván, aniž by si dělal nejmenší starost s propagandou stokrát toxičtější a vtíravější, přicházející k nám z druhé strany? A kam byl odložen předvolební slib, že strana prosadí zdanění církevních restitucí? Že s lidovci ve vládě bylo něco takového nemyslitelné? Měli jste do ní přibrat někoho jiného, výběr minimálně ze dvou dalších stran zde byl a prezident vás aspoň na jednu z nich upozorňoval.

Podobných otázek je samozřejmě možno klást stovky a všechny nám radí jediné: Vyberte do rozhodujících stranických funkcí lidi nové, poctivé a morálně čisté, kterých se odér poslední fatální porážky, neúspěchu a chybných rozhodnutí nedotkl.

To je pro stranu jediná reálná naděje. Žádná jiná není.

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZemřel Miroslav Šlouf   
Pridal tk Pátek 16 únor 2018 - 16:38:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Právě před 30 minutami jsme dostali do redakce informaci, že odešel na věčnost Miroslav Šlouf.

Miroslav Šlouf se narodil 19. září 1948 a byl vlivný politický lobbista, bývalý vedoucí funkcionář SSM a poslanec KSČ, od 90. let vlivná postava ČSSD a později SPOZ. Působil například jako vedoucí poradců bývalého premiéra Miloše Zemana.

V politice se začal angažovat v roce 1974. Šlouf počátkem roku 2008 založil občanské sdružení Přátelé Miloše Zemana. V říjnu 2009 odešel z ČSSD a angažoval se při zakládání Strany Práv Občanů ZEMANOVCI. Po jejím založení se stal předsedou pražské krajské organizace a za tuto stranu kandidoval na pražského primátora.

Dne 16. února 2018 podlehl svému onkologickému onemocnění.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína důrazně varovala USA   
Pridal tk Pátek 16 únor 2018 - 10:17:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čínský velvyslanec ve Washingtonu Cui Tiankai varoval Spojené státy, že výpady proti Pekingu mohou být nebezpečné. Prohlásil to ve svém projevu na recepci u příležitosti čínského nového roku, uvádí agentura Sin-chua.

„Bát se Číny, která jde vlastní cestou rozvoje, je paranoia ze strany Spojených států," řekl diplomat.

Diplomat dodal, že vztahy mezi oběma zeměmi „mají být založeny na všestranné spolupráci a přátelské konkurenci, pokud je to vůbec možné, a nikoliv na konfrontaci".

Ve své řeči americká senátorka Shelley Moore Capitoová uvedla, že Washington „netrpělivě čeká na čínské investice, které vytvoří pracovní místa a budou vést k rozkvětu regionu".

Ředitel FBI Christopher Wray 14. února prohlásil, že Čína aktivně infiltruje svými agenty americké vzdělávací instituce. Spolu s tím republikánský senátor John Cornyn varoval, že Peking se pod rouškou investic snaží od Washingtonu ukrást nejnovější vojenské technologie.

Koncem ledna americký prezident Donald Trump označil Čínu za „soupeře", který zpochybňuje zájmy, ekonomiku a hodnoty Spojených států.

Zdroj: agentura Sin-chua
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUkrajinští nacionalisté napadli v Aténách ruské turisty   
Pridal tk Pátek 16 únor 2018 - 10:11:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Fanoušci ukrajinského fotbalového kluku Dynamo Kyjev zaútočili včera noži na skupinu Rusů v Aténách, při čemž demolovali zařízení kavárny.

"Ukrajinští nacionalisti napadli Rusy v kavárně v Kolonaki v centru Atén. V této kavárně sedělo pět Rusů žijících v Aténách. Když opustili kavárnu, byli napadeni skupinou ukrajinských zfašizovaných fanoušků Dynama Kyjev, která kolem nich projížděla. Ukrajinci, kteří viděli Rusy, okamžitě na ně zaútočili."

Řecká policie zatkla 18 útočníků.

VIDEO KE STAŽENÍ ZDE: https://vk.com/video-70187376_456239954

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČD Telematika zahájila cenzuru AC24, přes jejich DNS servery se nikdo na alternativní server už nedostane!   
Pridal tk Pátek 16 únor 2018 - 06:31:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
ČD Telematika zahájila cenzuru AC24, přes jejich DNS servery se nikdo na alternativní server už nedostane! Servery Lupa.cz a Root.cz provozuje člověk, který studoval v Budapešti na univerzitě George Sorose a je členem správní rady Open Society Fund Praha!

Skandál cenzurování emailů a komunikace na českém internetu se rozrůstá do vskutku mamutích rozměrů. Jak nás do redakce Aeronetu informoval jeden z našich čtenářů, blokování se už zdaleka netýká jen emailů v právě probíhající kauze Centrum.cz a zahazování emailů bez vědomí uživatelů. Nově totiž už dochází i k blokování přístupu na alternativní weby v České republice, a to na úrovni DNS blokace, tedy na podobném způsobu, jako je blokován a cenzurován přístup na internet v Číně (tzv. China Wall). Jak nás informoval pan Petr, je klientem a zákazníkem občanského spolku Cyrilek.net, který nabízí připojení k internetu. Když se pokusil dostat na webové stránky alternativního serveru AC24.cz, tak mu prohlížeč oznámil, že stránka nebyla nalezena, že prostě na internetu neexistuje, což je nesmysl. Takže se rozhodl, že začne pátrat po příčině. Protože je technicky zdatný, změnil v operačním systému svého počítače dvojici DNS serverů a nastavil je na servery společnosti Google. Jako mávnutím kouzelného proutku se stránka AC24 v prohlížeči načetla.

Problém se nachází v DNS serverech společnosti ČD Telematika, která poskytuje Cyrilek.net datové služby, a to včetně DNS serverů, které jsou nezbytné pro překlad webových adres. Na vyjádření společnosti zatím čekáme. Jak nám pan Petr zaslal fotografii níže, DNS servery Českých drah opravdu úmyslně a záměrně nepřekládají adresu AC24.cz a hlásí ji jako nenalezenou, tedy neexistující. Vzhledem k tomu, že doména existuje na českém internetu už mnoho a mnoho let, nelze to omluvit tím, že by doména byla nová a DNS server ji neměl aktualizovanou. České dráhy tak prostě blokují zákazníkům Cyrilek.net přístup na tento server a můžete si představit, že lidé, kteří nejsou technicky zdatní a neví, jak si v operačním systému změnit DNS servery, se prostě na AC24 nedostanou.

FOTO: Náš čtenář nám zaslal i kopii logu, která zachycuje blokaci domény AC24.cz ze strany DNS serverů ČD Telematika.
Pro takovou blokaci není omluva, není to ani technická závada, jde o jednoznačnou cenzuru. Znovu se ukazuje, že pokud lidé budou mlčet, brzy se nedostanou nejen ke svým emailům, ale ani na své oblíbené webové stránky. Protože dnes ČD Telematika blokuje AC24, zítra to může být Aeronet, pozítří Parlamentní listy. A pokud zrovna nevíte, jak si změnit DNS adresy v operačním systému, na naše stránky už se nikdy nedostanete.

Na obranu Bakalovy Economie v kauze zahazovaných emailů vystartovaly dva servery, které mají neuvěřitelné vlastnické propojení

Celou kauzou s blokací emailů na Centrum.cz se kromě nás začaly zabývat i dva servery, které nemají s politickou alternativou nic společného, věnují se Linuxu a článkům o technologiích, ale jakmile jsme na Aeronetu vydali pondělní článek o zahazování emailů na Centrum.cz, ihned oba dva servery udělaly rozhovor s jednatelem společnosti Excello, s.r.o. a také s ředitelem Bakalovy společnosti Economia, která provozuje emaily Centrum.cz. V článcích na Lupa.cz a na Root.cz jsme se dozvěděli skandální vysvětlení, že za mizení emailů ve schránkách českých občanů na Centrum.cz můžeme prý my jako provozovatel Aeronetu, a to ze dvou důvodů, že prý rozesíláme spam a také proto, že prý máme nízkou reputaci u slovenské neziskovky Konspiratori.sk, což je platforma, kterou založili přední novináři a činitelé slovenského mainstreamu okolo největšího slovenského fake news deníku SME. Platforma obsahuje seznam 118 údajně ideologicky a protisystémově zaměřených webů v ČR a na Slovensku, u kterých prý slušné firmy si nemají zadávat reklamu.

Kdo stojí za webem Konspiratori.sk? Bratislavská kavárna a celá plejáda zástupců slovenského fake news mainstreamu

Poznatek od našich čtenářů z diskuse

“Ta partička cenzorů na Konspiratori.sk rozhodně není nestranná, jsou to z většiny zástupci masmédií, především SME. Jejich primární zájem je udržet pro sebe tržní podíl na reklamním trhu. Podle mě je to i nekalá soutěž”, uvedl jeden z našich čtenářů a připojil seznam činovníků zmíněného webu.

•Pavol Hardoš – SME
•Oto Hudec – členom redakčných rád vedeckých časopisov, ambasador Regional Studies Association
•Michal Hvorecký – spisovatel, Goethe institut
•Marián Jaslovský – ředitel Mindshare, zakladatel inZine (navazovalo na SME)
•Martin Mác – CEO Zoznam.sk
•Juraj Mýtny – marketing a spin Demagog.sk
•Matúš Ritomský – SME
•Maroš Rudnay – lékař, dost slabá argumentace na už potvrzené možné negativní následky očkování na http://www.lovcisarlatanov.sk/
•Juraj Smatana – aktivista
•Eduard Stloukal – asi etolog
•Filip Struhárik – Denník N, SME
•Dávid Tvrdoň – SME
•Marína Zavacká – historička
•Tomáš Zálešák – učitel
•Alexej Fulmek – zakladatel SME a Podpredseda Asociácie vydavateľov – dát mu hlasovací právo už by fakt bylo moc
•Vladimír Mužík – Výkonný riaditeľ Mafra Slovakia, dtto
•Marián Zima – riaditeľ vydavateľstva Šport Press, Je predsedom Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky a dlhoročným členom predstavenstva Asociácie vydavateľov tlače.

Tato sebranka mainstreamových a neziskových figurek tedy spravuje seznam 118 údajně závadných webů a pražská firma Excello, s.r.o. na základě tohoto seznamu blokuje a zahazuje emaily uživatelů Bakalových freemailů Centrum, Atlas a Volný. Neustále přitom se vymlouvají na jakýsi obskurní a neoficiální amatérský filtr SORBS, na kterém většina z těch 118 webů uvedených na stránce Konspiratori.sk stejně vůbec není. Dělají si z nás tudíž blázny? Hrají si na cenzory ve jménu vyššího dobra?

FOTO: Tomáš Charvát, jednatel firmy Excello, s.r.o., která provozuje antispam Virusfree, který cenzuruje a zahazuje emaily klientů Centrum.cz z ideových a politických důvodů.
Jednatel Excello, s.r.o., Tomáš Charvát, dále v rozhovoru pro Lupu.cz uvedl, že prý náš server je právě na seznamu SORBS. Naše doména tam není, ale je tam strojová IP adresa našeho mail serveru z dávné doby. Když jsme kontaktovali společnost SORBS, aby naši IP odstranili ze seznamu, dostalo se nám odezvy, že prý naše IP adresa maileru neodpovídá A recordu domény. Jenže to ani nemůže, protože náš server se nachází za firewallem a náš A record ukazuje na bránu firewallu, což je jiná IP adresa, než kterou má mail server za branou. A nic na této bezpečnostní konfiguraci měnit nebudeme, nejsme sebevrazi.

Jenže dokud prý obě adresy nebudou v recordech stejné, nikdo náš IP záznam v SORBS neodstraní, i když vznikl v roce 2015 v době, kdy jsme na této IP adrese ještě ani náš server vůbec neměli a IP adresa patřila někomu úplně jinému. Jenže organizace SORBS je parta amatérských nadšenců, kteří nemohou za to, že Zdeněk Bakala dal příkaz k blokování téměř stovky českých a slovenských serverů, a to ne z důvodu spamu, ale z politických a ideových důvodů, aby do poštovních schránek na freemailech Centrum.cz, Atlas.cz a Volny.cz nechodily texty a články, které nejsou ideologicky v souladu s politickým přesvědčením Bakalova vydavatelství Economia.

Jednatelem a majoritním majitelem serverů Lupa.cz a Root.cz je člověk napojený na George Sorose, jeho univerzitu v Budapešti a Open Society nadaci! Soros má své lidi snad úplně všude!

Poněkud nás překvapilo, že na obranu Economie a Excello, s.r.o. vystartovala zrovna dvojice serverů Lupa a Root, které se těmto věcem politického směru normálně nevěnují. Takže jsme začali pátrat po stopách obou serverů a nestačili jsme se divit. Oba dva portály totiž provozuje jedna a tatáž firma s názvem Internet Info, s.r.o., kde jediným jednatelem a současně jedním ze tří společníků (avšak s majoritním podílem) je jistý JUDr. Marek Antoš s bydlištěm Praha – Krč, V Štíhlách, PSČ 142 00.

FOTO: JUDr. Marek Antoš
Druhým společníkem ve firmě, který stojí za povšimnutí, je Ján Simkanič, publicista a novinář, který píše pro časopis Respekt, a to už jsme doma, protože Respekt patří pod vydavatelství Economia Zdeňka Bakaly. No, to je ale náhoda! Takže najednou je to jasné, proč na náš článek jako potrefené husy zareagovaly právě servery Lupa.cz a Root.cz, které oba spoluvlastní právě Ján Simkanič. Ale to zdaleka není všechno. Zmíněný JUDr. Marek Antoš je totiž k našemu zděšení i členem představenstva Open Society Fund Praha, tedy spadá do NGO impéria George Sorose a jeho Open Society Foundation. V představenstvu je tam spolu s Danielou Drtinovou z Bakalova DVTV, a tak bychom mohli pokračovat pořád dál. Potřebuje tohle snad nějaký další komentář? A to pořád není všechno.

Cenzuru, blokaci a její ospravedlňování řídí v ČR lidé napojení na Sorosův neziskový sektor, člověk, který vystudoval Sorosovu univerzitu a novináři napojení na Bakalovu Economii

JUDr. Marek Antoš totiž vystudoval srovnávací ústavní právo na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Ano, přesně na té univerzitě George Sorose, kterou Orbánova vláda chce vyhostit ze země jako zahraničního agenta, a kterou Jiří Drahoš, prezidentský kandidát, chtěl pozvat do Prahy a nabídl jí spolupráci s Českou akademií věd. Takže se nám to celé rýsuje před očima jako doslova noční můra a zlý sen, kruh se uzavírá. Zdeněk Bakala nařídí blokovat české a slovenské alternativní weby na freemailech spadajících pod Economii, a to i na Slovensku, kde Economia provozuje slovenský offshoot s názvem Centrum.sk. Marek Antoš poskytl v roce 2013 rozhovor pro Živě.cz a doslova se tam rozplýval nad Georgem Sorosem. Níže uvedená citace hovoří za vše:

JUDr. Marek Antoš: “Abych si rozšířil obzory a nasál trochu mezinárodní atmosféry, vyrazil jsem vloni na Středoevropskou univerzitu (CEU) v Budapešti, kde se učí srovnávací ústavní právo. Školu založil George Soros a – nejen – díky jeho penězům dokáže přilákat řadu výborných profesorů. Moje studium se tam chýlí ke konci, za pár týdnů už se vracím do Prahy, ale byla to opravdu úžasná zkušenost. Mrzí mne jediné: tu univerzitu Soros původně založil v Praze, ale kvůli nevlídnému přijetí některých politiků v čele s Václavem Klausem ji záhy přesunul. Mít ji tady by bývalo bylo velkým obohacením, už jen kvůli bohaté knihovně. Snad budou budoucí generace politiků otevřenější.”

Celý rozhovor najdete zde: https://www.zive.cz/clanky/marek-antos-e-volby-bych-zavadel-jen-velmi-pomalu/sc-3-a-169314/default.aspx . Myslím, že v tomto okamžiku už si dokážete poskládat sami obrázek toho, proti čemu stojí česká alternativa. Geroge Soros dokonale ovládá řízení na vyšších prioritách a má dokonale zvládnuté dlouhodobé procesy a výchovu svých lidí, kteří jsou připraveni později prosazovat Sorosovy cíle v celé Evropě, včetně Česka.

FOTO: Ján Simkanič, publicista a redaktor.
Takže jaký je příběh a vývoj kauzy v této chvíli? My o této kauze napíšeme článek a první s odpovědí a reakcí zareagují dva technické servery, které se nikdy politikou nezabývaly. Když jdeme po stopách, tak zjistíme, že Lupa.cz i Root.cz mají stejného majitele a provozovatele, firmu Internet Info, s.r.o, ve které dělá jednatele člověk, který sedí v představenstvu Open Society Fund Praha, a který vystudoval Sorosovu Středoevropskou univerzitu v Budapešti. A aby to bylo dokonalé, druhým ze společníků v Internet Info, s.r.o. je známý Bakalův publicista z Respektu a také redaktor finančního serveru Měšec.cz, který také provozuje firma Internet Info, s.r.o.

Lhostejnost: Uchvátí-li tě, zahyneš!

Chapadla této krakatice prostupují celým českým internetem, a když pátráte po stopách a majetkových strukturách, najednou se dostáváte k lidem, kteří pracují a studovali u George Sorose, končíte u lidí, kteří píší pro Bakalův Respekt a čtenáři Lupy.cz a Root.cz tyto souvislosti nechápou, protože se neživí jako novináři a nepátrají po majetkových strukturách serverů, které se sice tváří jako nezávislé a technologicky zaměřené, ale jakmile se někdo dotkne nebo otře o Zdeňka Bakalu, okamžitě tyto servery na povel majitelů vyskočí na obranu svých chlebodárců, ať už je to bývalý uhlobaron nebo maďarsko-americký miliardář.

Pamatujte na moje varování. Pokud se česká alternativa nepostaví cenzuře tohoto typu na odpor, velmi brzy zjistíte, že mizející emaily byly tím nejmenším problém. Začnou totiž být nedostupné webové stránky v prohlížeči, nedostanete se na svůj oblíbený alternativní web stejně, jako se to už děje klientům Cyrilek.net. Nenechávejte si tyto informace pro sebe, opravdu vás prosím, je to důležité, abyste sdíleli na sociálních sítích všechny naše články k této kauze, abyste v emailech posílali svým známým informace o tom, jak začíná v ČR brutální cenzura.

Pokud chodíte diskutovat i na jiné weby, informujte i tam o této sérii kauz s cenzurou, informujte své poslance, aby se dozvěděli, k jakým krokům se uchýlil Zdeněk Bakala a lidé napojení na neziskovou chobotnici George Sorose. Nic jiného v této chvíli nemá větší prioritu na české alternativě, než je boj proti cenzuře a úsilí o zachování svobody slova a svobody sdílení informací.

-VK-
Šéfredaktor AE News


POZNÁMKA NAŠÍ REDAKCE:

O této šokující informaci o novodobé cenzuře, která postihla i náš zpravodajský portál INFOKURÝR.cz jsme již psali zde: http://infokuryr.cz/news.php?extend.20567.Zdroj: https://aeronet.cz/news/cd-telematika-zahajila-cenzuru-ac24-pres-jejich-dns-servery-se-nikdo-na-alternativni-server-uz-nedostane-servery-lupa-cz-a-root-cz-provozuje-clovek-ktery-studoval-na-univerzite-george-sorose/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBabišova (sebe)obranná politika   
Pridal tk Pátek 16 únor 2018 - 06:13:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Češi na obranu vynakládají více prostředků než na spravedlnost, zákonodárství, diplomacii a kulturu dohromady, což se vysvětluje vysokou pořizovací cenou vojenského vybavení a munice.

Karla Šlechtová teď ale jako ministryně obrany narušuje síť vztahů, které se zformovaly za ČSSD – Martin Stropnický své ministerstvo nikdy neovládal – a začala poměrně nediplomaticky kontrolovat výši některých cen. Každý obezřetný ministr obrany bude prověřovat náklady, vlastnické struktury a možná bezpečnostní rizika.

Když jsou ale ve hře politické zájmy Andreje Babiše, je vždy dobré se podívat nejen na to, co zaváděná politika přinese státu i jemu samotnému, ale také jak znevýhodní jeho politické rivaly. V případě odvolání bývalého ministra zdravotnictví za ČSSD z funkce ředitele státní nemocnice je to všem jasné. V případě zástavení nákupu vrtulníků za 12 miliard Kč od USA už to tak zřejmé není, uplatňuje se ale nejspíš ten samý princip.

Erik Best

Zdroj: http://www.fsfinalword.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMěstem pro byznys 2017 Ústeckého kraje se stal Děčín!   
Pridal tk Pátek 16 únor 2018 - 06:08:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Skvělou kombinací přívětivého přístupu veřejné správy k podnikatelům a celkově kvalitními podmínkami pro podnikání si letos vítězství vybojovalo statutární město Děčín. Ve srovnávacím výzkumu, který zpracovává analytická agentura Datank, se v Ústeckém kraji za vítězem na druhém a třetím místě seřadily Teplice a Lovosice. Výzkum hodnotí všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice a také městské části Hlavního města Prahy.

V Děčíně se o podnikatele starají

Děčín si v Ústeckém kraji nejlépe vede v přístupu veřejné správy. Město boduje především svými webovými stránkami, které jsou z hlediska podnikatelského obsahu třetí nejlepší v kraji. V testování elektronické komunikace, ve kterém se hodnotí rychlost, úplnost a správnost odpovědi na fiktivní podnikatelský dotaz, se rovněž umístil na třetím místě. Vyniká také v dani z nemovitosti, kde si drží nejnižší koeficient. Z hlediska podnikatelského prostředí se Děčín umístil na třetím místě. Stejně jako vloni zůstává městem s nejvyšším podílem podnikatelů v kraji, také ceny stavebních pozemků jsou druhé nejnižší. Nejsevernější české město na Labi si titul Město pro byznys 2017 Ústeckého kraje rozhodně zaslouží!

„Všechny obce a města se snaží o plynulý rozvoj a čas od času dostanou zpětnou vazbu, jestli jdou správnou cestou. A právě tato ocenění jsou milníky, kterých si velmi vážíme,“ uvedla první náměstkyně primátorky Děčína Hana Cermonová.

Teplice a Lovosice poskočily na stupně vítězů

Na stříbrné pozici se v kraji umístily Teplice. V regionu vynikají nejvyšším podílem malých a středních firem, třetí nejnižší nezaměstnaností i také velmi nízkou dlouhodobou nezaměstnaností. Vůbec nejlepší jsou Teplice z hlediska likvidity. Třetí místo berou Lovosice, které těží z výborné dopravní dostupnosti a celkově výborného podnikatelského prostředí. Mají v rámci kraje nízkou nezaměstnanost a naopak vysoký přírůstek obyvatel. Město je velmi dobré v kritériu podpory webových stránek, kdy se z hlediska podnikatelského obsahu na webu radnice umístilo v kraji na druhém místě.

David Pavlát
PR Specialist
CommunaSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTommy Robinson na demonstraci PEGIDA v Drážďanech   
Pridal tk Pátek 16 únor 2018 - 05:40:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Německu nepolevuje napětí související se vzrůstající kriminalitou migrantů a je tu britský reportér Tommy Robinson se svou reportáží, aby o celé situaci referoval. Tentokrát se Tommy na demonstraci v Drážďanech setkal se zakladatelem německé PEGIDA Lutzem Bachmanem, vystoupil v rámci události s krátkým projevem a nakonec se pokusil navázat diskusi s několika oponenty podporujícími hnutí ANTIFA.


Autor: Pan Šibenička / nwoo.org

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3705 sec,0.0825 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,301kB