Sobota 24 únor 2018
Otevřený dopis, adresovaný panu prezidentovi České republiky   
Pridal tk Sobota 24 únor 2018 - 11:21:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážený pane prezidente,

tento rok bude rokem závažných rozhodnutí pro náš stát, a to s obrovskými dopady nejen pro jeho obyvatele, nýbrž i pro národ jako takový. Má být totiž projednána a podepsána smlouva Dublin IV. a následně i smlouva OSN tzv. Globální kompakt.
Naprosto převažující většina národa má oprávněné obavy o další existenci našeho státu, jazyka, kultury a způsobu života. Má obavy z plánované islamizace Evropské unie a tedy i ČR. Na rozdíl od zemí západní Evropy jsme však neměli nikdy žádné kolonie, vždy jsme žili jen ze své vlastní práce, ze které navíc spíše profitovali ještě i cizí. Nevidíme tedy sebemenší důvod k tomu, abychom k nám zvali masově migranty z jiných zemí.

Dle dostupných informací má být smlouva Dublin IV. projednávána na nejvyšší úrovni v červnu t.r.., přičemž tato smlouva mj.:

a/ omezí zodpovědnost prvních států za migranty a přenese ji na jiné státy EU, tedy i na ČR;

b/ k tomuto účelu zřizuje trvalý alokační mechanismus, který má fungovat permanentně a rozdělovat rovnoměrně migranty do všech členských zemí EU, a to i nad rámec dosud stanovených kvót, tedy i do ČR;

c/ umožní rozložit narůstající počty migrantů legálně rozdělovat mezi všechny členské země EU, včetně těch, které na hranicích Schengenu svá území nemají. Tito migranti budou tak přednostně přerozdělování do čtyř zemí (V4), které zatím přijaly nejméně migrantů. Jednou z přednostních destinací pro migranty se tak stane i ČR;

d/ obsahuje i tzv. reformu evropského azylového práva s tím, že cílem je zajistit ochranu migrantů již v regionu jejich původu. Migranti budou tak zlegalizováni ještě před odjezdem z domovské země. Jejich přepravu do Evropy budou zajišťovat neziskovky.

To znamená, že členské země (a tedy i ČR) budou muset přijímat trvale migranty, které jim bude přidělovat evropská agentura pro azyl nebo platit miliardové pokuty (EUR 250 tis./1 migranta v případě jejich odmítnutí).

Dále to znamená, že budeme muset předat evropské agentuře pro azyl a neziskovkám pravomoci k povolování pobytu migrantů na našem území. Tyto „instituce“ tak mají nahrazovat rozhodování vlád jednotlivých členských zemí EU.

Podle dalších navrhovaných smluvních dokumentů má dojít ke sjednocení sociální politiky a dávek v rámci EU s cílem zabránit dalšímu přesunu migrantů ze země, do níž byli přerozděleni. Měsíční příspěvek na 1 migranta přitom činí v Německu EUR 700,-, tj. cca 21.000 Kč. Dojde tak k obrovskému jednostrannému a ničím nezdůvodněnému zvýhodňováni migrantů oproti českým občanům a nejvíce seniorům, kteří si na důchod platili celý život. Rozdíly budou doslova propastné.

Na podzim r. 2018 má být v návaznosti na smlouvu Dublin IV. projednána na půdě OSN a následně i podepsána smlouva pod názvem Globální kompakt k migraci, a to mezi OSN a Evropskou komisí, která hodlá uzurpovat si právo podepsat tuto smlouvu za členské země EU jako akt společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, a to i bez jejich souhlasu.

Podle této smlouvy:

a/ má vzniknout občanům třetích zemí právo na migraci a to z kategorie občanských práv;

b/ státy, které tuto smlouvu podepíší a ratifikují, by se tímto krokem měly vzdát úplné kontroly svých vlastních státních hranic. Organizování migrace by tak mělo přejít z rukou orgánů jednotlivých států na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a na neziskovky;

c/ podpisem této smlouvy Evropskou komisí by se tato smlouva měla stát závaznou pro všechny členské země EU a její případné neplnění má být vymahatelné a sankcionovatelné Evropským soudním dvorem.

Význam a dopady na další vývoj v jednotlivých zemích z titulu obou shora uvedených smluv si uvědomují představitelé některých zemí, a proto vyjádřili nesouhlas s takovým postupem na úrovni Výboru stálých zástupců – jedná se o Polsko a Maďarsko. Od smlouvy Globální kompakt již odstoupily USA, dále pak Dánsko a Švýcarsko. K nim se dle posledních zpráv přidalo i Maďarsko.

S ohledem na uvedené skutečnosti obracíme se tímto na Vás, vážený pane prezidente, jako na nejvyššího představitele našeho státu, s žádostí:

a/ ponechat si řešení shora uvedené agendy v plném rozsahu ve svých rukou;

b/ odmítnout podpis smlouvy Dublin IV.;

c/ vyjádřit zásadní nesouhlas s případným vytvářením finančního tlaku na ČR ze strany vedení EU v této souvislosti, a to včetně zvážení účinných protiopatření ze strany našeho státu;

d/ vyjádřit zásadní nesouhlas s tím, aby jakýkoliv orgán EU podepisoval za ČR Globální kompakt či jiný typ smlouvy a odstoupit od smlouvy Globální kompakt podobně, jak to již učinily shora uvedené země.

Nepochybujeme o tom, že tímto dopisem vyjadřujeme zájem většiny obyvatel našeho státu, a to i nad rámec Vašich voličů v nedávné prezidentské volbě, neboť jde nyní o vše. Schyluje se k recidivě Mnichovské smlouvy z r. 1938 (o nás bez nás) a je jistě v zájmu nás všech již poučených historií této recidivě a tím i nejhoršímu pro náš stát Vaším osobním zásahem a naší podporou zabránit.

Praha 21. 2. 2018

S pozdravem

Ing. Jaroslav Tichý / Aliance národních sil, www.aliancens.cz
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. / Aliance národních sil a České mírové fórum
Petr Schnur, MA / České mírové fórum, www.ceskemiroveforum.com
Miroslav Starý / Aliance národních sil a Severočeská pravda, www.severoceskapravda.cz/
PhDr. Zdeněk Soukup / Platforma evropské civilizace, www.platformaec.cz
Ing. Karel Janko / Česká strana národně socialistická, www.csns2005.cz
Ing. Ivan Kratochvíl / Českoslovenští vojáci v záloze za mír, www.csvvz.cz
Ludvík Adámek / Občané 2011 – Spravedlnost pro lidi, www.obcane2011.eu
Ing. Marie Paukejová / Jihočeská růže, www.jihoceskaruze.estranky.cz
JUDr. Ogňan Tuleškov / České národní listy, www.ceskenarodnilisty.cz
Martin Marcikán / Svobodný vysílač, www.svobodny-vysilac.cz
JUDr. Karel Hais / Český ombudsman, www.ceskyombudsman.webgarden.cz
Zdeněk Chytra / Freedom for Europe / www.facebook.com/groups/wtoreality
PhDr. Ivan Müller, BA, MA, Ph.D. / historik
Ing. Jiří Oberreiter / ekonom zahraničního obchodu
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponIslám nebyl nikdy tolerantní, nikdy progresivní, jen bral a nic nedal (úvaha)   
Pridal tk Sobota 24 únor 2018 - 11:13:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Velmi často se mohu dočíst, jako odpověď na kritiku islámu, že islám byl v minulosti tolerantní a islámská civilizace nesla prapor pokroku, zatímco Evropa žila v době „temna“. Cílem je jedno, umlčet kritiky.

Dobře tedy, kdy muslimové byli tolerantní k ostatním? Bylo to v době,kdy sice ovládli rozsáhlé oblasti Blízkého východu a severní Afriky, ale tyto oblasti ovládali pouze vojensky. Nikoli ekonomicky a kulturně. V době, kdy sjednocené arabské kmeny dobyly rozsáhlá území na Byzanci a Perské říši.

Tedy dvou ekonomicky a kulturně dvou nejvyspělejších státních útvarů tehdejší doby. Tato území sice byla dobyta vojensky, ale nebyla dobyta společensky. Aby Arabové, potažmo muslimové, mohli dobytá území ovládat administrativně, tak nutně potřebovali zachovat stávající uspořádání. Tato dobytá území měla de facto podobu určitého protektorátu a vládu pod patronátem muslimského vládce zajišťovali úředníci dobytého celku. Tedy křesťané anebo zoroastristé, kteří měli nejen za úkol udržovat pořádek, ale také výběr daní pro muslimského vládce. Přínos islámské nadvlády byl asi stejný jako přínos říšského protektora v Protektorátu Bohmen und Mahren. Po určitou dobu bylo nutné tolerovat křesťany, případně jiné náboženské skupiny. Vláda muslimu byla slabá a stála jen na loajalitě jimi dosazených úředníků.

Byla islámská civilizace vyspělejší než evropská? Ne, nebyla. Muslimové díky tomu, že dobyli civilizačně mnohem vyspělejší celky než byl Arabský poloostrov získali ohromné bohatství. Nejen ekonomické, ale také kulturní. Netýká se to jen území na Blízkém východě, předtím ovládaných Byzantinci a Peršany, ale také území v severní Africe, převážně v dnešním Egyptě a také Pyrenejského poloostrova, tedy území, která byla také součástí Východořímské říše. Nejvyspělejší říše tehdejší doby. Mluvíme li tedy o islámských vědách, filozofii, měli bychom spíše mluvit o dozvucích antické filozofie, antických vědách, perské matematice, římské architektuře na území ovládaných muslimy. Proč? Protože islámská filozofie stavěla na antických filozofech, překládaných do arabštiny syrskými, africkými a španělskými mnichy. Algebra je perská, číslice jsou indické, architektura je římská.

Dozvucích, protože za Ummajovců a Abbasovců více než islám převládal obdiv dobyvatelů k poraženým a jejich snaha se jim vyrovnat. Tito vládci, více než islám a učení Mohameda, podporovali to, co obdivovali na Byzanci a Persii a podporovali islámské hnutí Mutazzila, což byl islámský směr založený na racionálním myšlení Aristotela a Platona. Snad nejznámějším představitelem tohoto hnutí je Averroes. Islám nám dal Aristotela? Kdepak. Aristotela cituje svatý Augustin ve svých spisech. Aristoteles byl živý v irských klášterech. Jenom Aristotela nikdo neuměl uchopit. Byl to až Averroes, islámský vyvrženec a heretik, který se se snažil dát dohromady Platona, tedy určitou abstrakci a Aristotela, tedy něco co je možné uchopit a pojmenovat. Kdo dnes z muslimů zná pojednání Averroese o Duši? Nikdo, protože to je neislámské.

Jako vyspělost islámu se uvádí Alhambra. Dokonalost a vyspělost islámské architektury. Jenomže my nevíme jak vypadala. Současná Alhambra je totiž dílo španělských králů. Původní byla kompletně přestavěna. Nicméně, přestavba proběhla na základě původních dispozic, založených na římském oblouku. V té době už v Evropě začínala mít navrch Gotika s lomeným obloukem a zatímco vrchol islámské architektury spočíval na vylepšení římských staveb kaligrafii, tak ta temná a zaostalá Evropa stavěla budovy do výše s velkými prosklenými stěnami.

Podobně tomu je s lékařským uměním. Medicína byla rozvinutá tam,kde k tomu byly podmínky. A světě div se, bylo to území kolem Středozemního moře. A to hlavně kvůli klimatu. A základem lékařské moudrosti byl Galén. Na tom nic nezměnil ani význačný lékař, stavící na Galénovi Ibn Sína. Stavěl na Galénovi přidal svoje zkušenosti. Nicméně, nikdy Galéna nepřekročil. Nepřinesl nic nového, ani nemohl. To nové byl totiž až mikroskop.

Islámská civilizace nikdy nedokázala stavět na tom co získala. Její úpadek nastal ve chvíli, kdy projedla stůl plný lahůdek. Žila z podstaty, stejně jako komunistický režim. Ve chvíli, kdy byly snědeny poslední drobky padla. Zůstal jen Mohamed.

Autor: Martin Kavka

Zdroj: https://martinkavka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=650672
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDo švestek bude po imigrantech: Izrael   
Pridal tk Sobota 24 únor 2018 - 11:08:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Imigranti nejsou problém. Do švestek bude po imigrantech veta. Izraelské orgány začaly tento týden v souladu se svým včasným varováním chytat ilegální imigranty, kteří odpírají zemi dobrovolně opustit a svážejí je do pouštních detenčních táborů (např. v Holotu).

Izraelská vláda ilegálům poskytla velkorysou nabídku zemi opustit se zasponzorováním letenky a 3500 dolarů v kapse. Nicméně mnozí odmítají svého nezákonného pobývání v zemi zanechat a hladovkou si vymrzují své. Tisíce ilegálů, zejména Súdánců a Eritrejců chce Izrael z pouštních záchytných táborů deportovat do nejmenované africké země, pravděpodobně do Rwandy.

Izrael si prostě nemůže ani náhodou dovolit dát v sázku svoji vnitřní bezpečnost. A nejen Izrael…

Zdroj: http://www.france24.com/en/20180221-african-migrants-start-hunger-strike-over-israel-expulsion
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZnámá starostka se brání mediálnímu lynči. Vítr prý fouká od Babiše   
Pridal tk Sobota 24 únor 2018 - 10:56:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Stalo se určitým evergreenem, že v době, kdy některý z našich „investigativních novinářů“ nemá dostatek témat - však se u nás teď nic zásadního neděje, že? - sedne do auta a začne objíždět kanceláře poslanců v jejich regionech.

Cílem cesty je zkontrolovat, zda v tzv. poslaneckých dnech a týdnech dotyční poslušně „drží kótu“ a vyčkávají, jestli kolem jejich dveří neprojde náhodný kolemjdoucí, který by se jim chtěl svěřit se svými problémy.

Po delší době je to opět tady! Ve středu jsem obdržela SMS od paní redaktorky Pospíšilové z MF Dnes, že v tomto týdnu dvakrát navštívila mou kancelář v Mánesově ulici na Praze 2, kde mě nezastihla, a kdy prý jsem v této kanceláři k dispozici, proč ji nemám označenou atd. Předně podotýkám, že má kancelář je řádně označena a jsou na ní uvedeny i veškeré kontakty, na kterých si lze domluvit osobní schůzku. Dotaz redaktorky na něco, co je lež, již tedy sám o sobě vypovídá dost o kvalitě její práce. Když jsem se proti tomu ohradila, napsala mi, že se spletla. Ale o to teď nejde.

Vždy, když se tato „hra na honěnou“ vůči poslancům rozjede, mám pocit, že dotyčný novinář zamrzl kdesi v dávnověku 90. let, kdy jakási „otevírací doba“ v poslanecké kanceláři snad měla určitý smysl, protože mobilů mnoho nebylo a internet se v naší zemi teprve rozjížděl. Ve 21. století jsme ale zcela jinde a proto nechápu, proč ze sebe novináři záměrně dělají hlupáky, kteří se domnívají, že pracujeme stejně jako lékaři v ordinaci při chřipkové epidemii a před poslaneckou kanceláří nám stojí fronta neobjednaných pacientů. Je to stejný omyl a krátkozrakost, jako když se média snaží hodnotit práci poslanců podle tzv. statistik hlasování, u kterých podle nich platí: Čím víc mačkám knoflík, tím víc makám! Můžete strávit desítky hodin na projednávání důležitých zákonů, u kterých se ovšem tak často nehlasuje, ale pak chybíte jedenkrát u schvalování nedůležitých informačních bodů, kde ruku zvedáte neustále, a rázem jste tím nejlínějším poslancem, protože jste nezmáčknul červené, nebo zelené tlačítko rychlostí 30x za hodinu.

Práce poslance opravdu není o frekvenci mačkání hlasovacího zařízení nebo o hodinách prosezených v poslanecké kanceláři při „čekání na neobjednaného Godota“. Pokud si novináři skutečně myslí, že poslanecké dny a týdny, které jsou dle nepsaného pravidla vymezeny na práci poslanců v jejich regionech, mají spočívat v tom, že poslanec bude sedět na zadku a hlídkovat, kdy někdo zabloudí do jeho dveří, tak ať se nejdřív zamyslí, jaký by to neslo užitek. Pokud bych měla svůj mandát vykonávat v souladu s touto představou, vlastně by to pro mě bylo o dost jednodušší a pohodlnější, ale já skutečně nejsem ani líná, ani nemám problém komunikovat s lidmi. Jen tak mimochodem, za sedm let poslancování a hlídkování v poslanecké kanceláři jedna statistika: tři „kontrolní” návštěvy novinářů a dva občané v intervalu po třech letech - jeden pán ze sousedství mi přinesl kytku a dopis a druhý pán viděl, že se uvnitř svítí a chtěl vstoupit do ODS.

K dotazu paní redaktorky, co a kde tedy jako poslankyně v poslaneckých dnech dělám? Pracuji, paní redaktorko, ale, při vší úctě, Vám opravdu nebudu dávat seznam svých schůzek a psát Vám, kde a s kým se scházím. Jsem zároveň starostkou Prahy 2 a problémy občanů tedy řeším mnohonásobně častěji, než kdybych byla jen zákonodárcem. Vyřizuji násobně víc jejich e-mailů a telefonátů, stížností i žádostí. Absolvuji násobně víc schůzek a skutečnost, že to není zrovna v poslanecké kanceláři, neznamená, že tomu tak není vůbec. Ano, schůzky s občany si kupodivu sjednávám zrovna tam, kde je to třeba nebo kde se na tom s dotyčným domluvíme, například i podle toho, jak to vyhovuje jemu – na radnici, v kavárně, v Poslanecké sněmovně, na výboru pro obranu. Nejen v pracovní dny, ale častokrát i o víkendu, protože to druhé straně vyhovuje. Kdybych se schůzkám s lidmi měla věnovat jen v oněch poslaneckých dnech, pak by musely být stovky hodin dlouhé. Děje se tak tedy samozřejmě i v době jednání Sněmovny nebo během výborových týdnů.

K překvapení paní redaktorky, lidé mi píší a volají od rána do večera a na jejich e-maily se snažím reagovat prakticky okamžitě. Samozřejmě, ne vždy se to daří (i s ohledem na složitost dané problematiky), snažím se tedy odpovědět alespoň v řádu několika dní. Za celých sedm let výkonu poslaneckého mandátu jsem se nesetkala s tím, že by mi kdokoliv krom novinářů napsal, že mě nezastihl v poslanecké kanceláři, a proto se mi ozývá jinou cestou. Lidé zkrátka dnes hledají nejdřív kontakt (mail, telefon, facebook) a pak jej hned využijí a domluví si schůzku předem. A já se jim snažím maximálně vyjít vstříc - v místech schůzky i v termínech.

Rozumím tomu, že pro média je obtížné vyhodnotit, jak je který poslanec pracovitý, ale přítomnost v regionální kanceláři, statistika hlasování nebo počet předložených pozměňovacích návrhů opravdu není žádným vypovídajícím ukazatelem. Mým cílem v politice rozhodně není prosedět čas v místnosti, kam nepřijde bez objednání ani noha, ale být užitečná tam, kde je to zapotřebí. A pokud paní redaktorka z MF Dnes chce marnit svůj život objížděním poslaneckých kanceláří, je to její volba. A pokud k tomu má jako zaměstnankyně Agrofert koncernu dostatek odvahy a má ráda adrenalin, doporučila jsem jí, aby se tak, jako mě, zeptala i poslance Andreje Babiše, kde a s kým byl toto pondělí a proč neseděl ve své poslanecké kanceláři?

převzato z blogu autorky, titulek upraven redakcí


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÚřad vlády ČR financuje české muslimy a jejich obhajobu islámu!   
Pridal tk Sobota 24 únor 2018 - 01:46:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mají nás skutečně za naprosté blbce? Hatefree Culture je projekt spadající pod agenturu pro sociální začleňování. To je jeden odbor Úřadu vlády. Přední rádio české alternativy svobodny-vysilac.cz odhaluje skandální smlouvu, kdy Hatefree stanovuje konvertovanou Muslimku, aby moderovala diskuze na soc. sítích. Neuvěřitelná blamáž! To, že konvertovaná Muslimka s Hatefree spolupracuje věděl každý, ale že platí Muslimku pro "objektivní" moderaci diskuzí? To už hlava nebere. Diskuze nám v zájmu státní ideologie budou cenzurovat Muslimové! Sledujte svobodny-vysilac.cz pro další informace, a prosím šiřte/sdílejte/kopírujte tyto informace co nejvíce lidem/do co nejvíce skupin. Je potřeba široce vědět, s kým stát oficiálně uzavírá smlouvy.
Informace z dubna 2017, že nový exministr pro lidská práva Jan Chvojka bude Hatefree rušit se ukázaly být liché.

Úřad vlády ČR uzavřel 1. 6. 2017 smlouvu s konvertovanou Muslimkou Kateřinou Gamal Richterovou (Statenická 224, Statenice) za 157,300 Kč, kdy konvertovaná Muslimka Kateřina Gamal Richterová půl roku moderovala diskuze na komunikačních kanálech kampaně HateFree Culture.

V této smlouvě je uvedeno:

Objednáváme u Vás moderaci diskusi na komunikačních kanálech kampaně Hatefree Culture, a odpovědi na zprávy uživatelů.

Termín plnění od 1. června 2017 do 31. prosince 2017.

Cena plnění 200 KČ za hodinu maximálně 650 hodin. Vzpomínáme si na Zuzanu Bubílkovou která v souvislosti se šátkovou kauzou PhDr. Ivanky Kohoutové ředitelky střední zdravotnické školy ve Vršovicích zpovídala na rádiu Impuls praktikující muslimku Kateřinu Gamal Richterovou?

Ona si na střední škole přečetla Korán a islám ji oslovil natolik, že tuto víru přijala za svou.

Oslovilo ji prý i to, jak vysokou hodnotu islám přikládá lidskému životu a ochraně zdraví.

Korán si přečetla na střední škole těsně po 11. září 2001. Aktuálně má egyptského manžela.

Kateřina Gamal Richterová v daném pořadu uvedla, že by už šátek nesundala, je to součást její identity, součást její osobnosti a nedokáže si představit, že by ho musela sundat. Jistě jsme někteří zaznamenali zprávu na přelomu ledna a února 2018, kdy v Íránu bylo zadrženo 29 žen, které si sundaly šátek.

V Íránu je to nezákonné, a v této zemi ženám za odhalení vlasů na veřejnosti hrozí až dva měsíce vězení a pokuta v přepočtu asi 500 Kč.

S odkazem na agenturu Tasním o tom informovala agentura Reuters.

Tyto statečné ženy, které na protest šátky sundávají a miliony jiných, které jsou nuceny šátek nosit, tak Kateřina Gamal Richterová tímto doslova poplivala, a za propagaci šátků dostala konvertovaná Muslimka od nás peníze 157000 Korun, aby moderovala diskuze na komunikačních platformách kanálech Hatefree Culture m.j. o islamizaci v Evropě?

Zdroj: svobodny-vysilac.cz

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRada bezpečnosti OSN bude hlasovat o rezoluci o příměří v Sýrii   
Pridal tk Sobota 24 únor 2018 - 01:37:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rada bezpečnosti OSN bude 23. února hlasovat o rezoluci o třicetidenním příměří v Sýrii.

Rada bezpečnosti jednala 22. února o situaci v Sýrii. V důsledku neshody mezi členy nemohlo hlasování o této rezoluci, kterou navrhla švédská stálá delegace a kuvajtská stálá delegace v OSN, proběhnout téhož dne.

Rezoluce apeluje na příslušné strany, aby prostřednictvím příměří zastavily obléhání ve čtyřech oblastech včetně východní Ghúty, a zajistily dodávku potravin a léků pro obyvatele v těchto oblastech. Příměří v rezoluci se ale netýká vojenských akcí namířených proti extremistickým organizacím Islámský stát a al-Kájda.

V poslední době došlo v oblasti východní Ghúta k eskalaci konfliktu mezi syrskou vládní armádou a protivládními ozbrojenci. Generální tajemník OSN António Guterres apeloval na příměří v této oblasti a zmírnění utrpení.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDonald Trump slíbil větší prověřování lidí kupujících zbraně   
Pridal tk Sobota 24 únor 2018 - 01:35:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Donald Trump se 21. února setkal v Bílém domě s více než 40 studenty, učiteli a rodiči, kteří zažili střelbu v areálu školy. Prezident Trump slíbil posílení prověřování lidí, kteří mají zájem o nákup zbraně, a uvažuje o tom, že povolí zaměstnancům školy, aby byli vybaveni střelnými zbraněmi s cílem zabránit incidentům ve školách.

Téhož dne se před Bílým domem sešly tisíce studentů, aby naléhaly na větší kontrolu střelných zbraní a ukončení střeleckých incidentů v areálech škol. Několik tisíc studentů se zúčastnilo podobných aktivit před budovou vlády na Floridě.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2862 sec,0.0903 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,946kB