Úterý 24 duben 2018
Zlomový rok 2018 – co může a MUSÍ udělat každý z nás!   
Pridal tk Úterý 24 duben 2018 - 19:09:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vyzýváme naše spoluobčany / voliče, aby se obrátili na své poslance s "Výzvou poslancům, aby odmítli Istanbulskou úmluvu, Dublin IV a Globální kompakt anebo, aby vyhlásili na toto téma jednorázové referendum". A aby žádali poslance o jejich aktivní přístup v řešení uvedených otázek. Redukce činnosti poslanců na automatické schvalování různých mezinárodních smluv, které předtím nechají bez povšimnutí podepsat naše představitele, aby je pak mohli automaticky odsouhlasit (s odůvodněním, že jsou přece z Bruselu a že tyto smlouvy jsme si sami dobrovolně nadřadili našim zákonům), je nedostatečná a kontraproduktivní. Uzavření takových smluv je totiž třeba předcházet a v tomto smyslu zavazovat usneseními sněmovny i naše představitele, kteří do okruhu její působnosti spadají, zejména tedy českou vládu.

Výzva je ke stáhnutí ZDE:

https://www.aliancens.cz/single-post/2018/03/31/V%C3%9DZVA-poslanc%C5%AFm-PSP-%C4%8CR-aby-odm%C3%ADtli-Istanbulskou-%C3%BAmluvu-Dublin-IV-a-Glob%C3%A1ln%C3%AD-kompakt-anebo-vyhl%C3%A1sili-jednor%C3%A1zov%C3%A9-referendum-na-toto-t%C3%A9ma

Když jsme jako Aliance národních sil vyzývali občany před říjnovými volbami, aby pojali tyto volby jako referendum a podle toho i volili (s přihlédnutím k problémům, které nás v r. 2018 čekají, a tedy i s přihlédnutím k volebním programům jednotlivých politických stran), nebyli jsme vyslyšeni. Vše mělo údajně vyřešit referendum, jak slibovali někteří, přičemž všichni věděli, že není ani projednán a schválen zákon o obecném referendu ani chuť vládnoucích stran jakékoliv smysluplné referendum v celostátním měřítku umožnit. Výsledek je tomu adekvátní a možnost nápravy této velké chyby velmi omezená.

S narůstajícím časem od voleb do poslanecké sněmovny v říjnu 2017 stále více našich občanů dochází k poznání, že výsledky docílené v těchto volbách nebyly z nejlepších. Teď nesměřuji k protestům některých občanů v ulicích či jinde, kteří nejsou ochotni (jako „správní demokraté“) respektovat výsledky těchto demokratických voleb, nýbrž k potřebě řešit v letošním roce hned několik zásadních problémů, které nepočkají.

Nejedná se o nic menšího, než je připravovaný podpis smluv Dublin IV a Globální kompakt k migraci a dále pak ratifikace již podepsané smlouvy Istanbulská úmluva, která mj. legalizuje krádeže dětí z našich rodin (viz případ dětí pí Michalákové v Norsku). Jde přitom o zcela zásadní smlouvy, které určí do budoucnosti podobu naší země, příp. přivodí zánik našeho státu, národa, jazyka, rodiny, křesťanského základu státu, kultury, našich zvyklostí. To vše v době, kdy stále nemáme stabilní vládu, kdy politické strany místo vážných jednání o způsobu řešení uvedených problémů napříč politickou scénou (půjde přece o každého z nás) se spíše handrkují o posty a některé i o své politické přežití.

Za této situace jsme nedávno iniciovali výzvu poslancům Parlamentu ČR – napříč politickým spektrem (ANO, SPD, KSČM, ODS, KDU-ČSL), aby:

- zavázali našeho představitele, který bude jednat v Bruselu na vrcholné úrovni o smlouvě Dublin IV., aby tuto smlouvu odmítl podepsat. A to s upozorněním, že pouhý nesouhlas s přerozdělovacím mechanismem v této smlouvě zakotveným podle usnesení poslanecké sněmovny ze dne 17.1.2018 je nedostatečný a krom toho navíc ještě opřen o chabý argument poukazující na princip subsidiarity (viz výzva poslancům). Na některé další zásadní body z této smlouvy (ztráta našich hranic, převedení celé agendy s migranty z pravomoci vlády na neziskovky apod.) poslanecká sněmovna nereagovala vůbec. Patrně jí nevadí;

- vyzvali prezidenta republiky k odstoupení od smlouvy Globální kompakt k migraci, jak to učinil již prezident Trump za USA či příslušní představitelé Švýcarska, Dánska či Maďarska;

- odmítli ratifikovat již podepsanou Istanbulskou úmluva a zabránili jejímu vstupu v platnost na našem území;

- v případě, že budou k těmto krokům cítit potřebu opřít se o většinový názor našich občanů, poslanci sami iniciovali k těmto otázkám ad hoc referendum tak, jak to učinili při našem vstupu do EU. Řešení prostřednictvím projednání a schválení zákona o obecném referendu s ohledem na časový skluz v jeho přípravě a na blížící se termíny k jednotlivým smlouvám nelze již využít.

POUZE DVA POSLANCI (KDU-ČSL a KSČM) odpověděli a ještě velmi stroze. U obou jejich odpověď svědčila o tom, že si výzvu buď vůbec nepřečetli anebo neporozuměli psanému textu. První poslanec signatáře stručně poučil, že se de facto vůbec nic neděje, takže apel je úplně zbytečný a druhý pak zase „já budu hlasovat ve smyslu Vašich návrhů, tak co ještě po mně chcete“. Tedy absolutní nepochopení smyslu naší výzvy směřující k tomu, aby poslanci namísto alibistického odškrtnutí, jak (a zda vůbec) kdo z nich hlasoval či hlasovat bude, začali dělat v parlamentě naši pronárodní politiku! Přitom jak sněmovna, tak i senát zazlívají prezidentu M. Zemanovi, že se zabývá českou pronárodní politikou, zatímco sami pouze politikaří či spíše pletichaří. A podlézavé nadbíhání zájmům a požadavkům zahraničních subjektů, ať již z Bruselu či ze zámoří není politikou a již vůbec ne politikou pronárodní.

Zaslali jsme proto dotyčným poslancům další dopis, kde detailněji objasňujeme obsah a smysl naší výzvy. Zatím bez reakce z jejich strany. Čas zbývající k dohodě v těchto záležitostech napříč politickou scénou se ale přitom neúprosně krátí.

Zásadním problém je přitom nedostatečná informovanost našich voličů. Využíváme proto této příležitosti, abychom alespoň v záležitosti předmětných smluv jejich informovanost zvýšili. Jaké máme za této situace možnosti?

Tak tedy:

A/ nepodepsat Dublin IV, odstoupit od Globálního kompaktu

Tím ale jen dočasně oddálíme řešení problému, EU na nás bude tlačit ve věci přijímání migrantů, jakož i v dalších otázkách dále, zastaví nám dotace. Nemůže ale po nás vymáhat pokutu za neplnění něčeho, k čemu jsme se smluvně nezavázali;

nebo

B/ až nám EU zastaví dotace při postupu podle A/, zastavit platby z ČR do Bruselu, kterou jsou daleko větší. Dohnat celou věc do stádia, kdy budeme z EU vyloučeni;

nebo

C/ rezignovat, přijmout migranty, být nadále v EU a stát se oním „pevným jádrem“ a tedy i součástí připravovaného evropského islámského chálifátu (platit jim Kč 21.000,- měsíčně na osobu + další benefity, a to na úkor příjmů našich občanů, do doby, než nás to při uvažovaných množstvích migrantů řádově výše než byly původní kvóty ekonomicky zničí)

nebo

D/ vystoupit z EU a postupně se v rámci možností postavit ekonomicky a politicky opět na vlastní nohy. Program k tomuto účelu byl již zpracován. Podle názoru ANS tento krok nelze již více oddalovat, školné, které jsme jako občané a země zaplatili za naši hlou-post a naivitu v r. 1989, je i tak již příliš vysoké.

V takovém případě je zřejmé, že je třeba postupovat ve spolupráci s některými dalšími zeměmi, jako jsou země V4, příp. Rakousko, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko a možná i Bulharsko. Těmito směry by měla být napřena i diplomatická aktivita našich představitelů. Pak bude možné vybudovat novou Evropu na křesťanských základech (což nemá nic společného s Novou Evropou podle představ globalistů prezentovaných A. Merkelovou). Tato alternativa tedy sleduje záchranu alespoň části křesťanské Evropy za situace, kdy některé západoevropské země se již evidentně zachránit nedají.

Je zřejmé, že:

- alternativa A/ je pouze dílčí řešením přechodného charakteru a problém migrace ve vztahu k ČR neřeší. Pomůže nám nanejvýš získat určitý čas pro realizaci alternativy B/ nebo D/, pokud se pro některou z nich rozhodneme;

- faktický výběr z pohledu dlouhodobějšího řešení tedy zůstává mezi alternativami B/ - D/;

- ideálním řešením v daném případě by bylo vyhlášení ad hoc referenda. S jeho vyhlášením však nelze s ohledem na časové termíny otálet. Vyhlášení takové referenda musí ale předcházet řádná informační kampaň, které však za současné situace nejsou mainstreamové sdělovací prostředky schopné. Namísto podávání objektivních informací se totiž již dávno soustředily na provádění propagandy v cizím zájmu.

Budeme proto informovat naše občany pomocí navazujících článků v internetových novinách a pořadů na internetovém rádiu Svobodný vysílač. Uvítáme přitom též podporu dalších internetových novin a příp. i některé televize. Celá problematika je natolik vážná, že by to měly pochopit a v tomto vyjít vstříc.

Strašení našich občanů o propuknutí hluboké krize u nás kvůli odchodu západních firem z ČR po příp. Czexitu je nepravdivé. Řekněme si při této příležitosti alespoň ve stručnosti proč:

- ČR není V. Británie, naše ekonomická činnost je založena do značné míry na výrobě a exportu, nefungujeme tedy jako finanční středisko, které lze snáze přesunout do jiné destinace;

- případné sankce ze strany EU vůči ČR by postihly současně i zahraniční firmy, které zde dnes mají své montovny či další továrny a firmy. Pro dodávky výrobků a zboží jsou důležité i dopravní vzdálenosti. Naše poloha a kvalifikovaná pracovní síla jsou pro ně často nenahraditelné;

- krmelec, který jsme pro zahraniční firmy vytvořili v ČR, hned tak jinde nenajdou. A tak lze pokračovat.

Je však třeba upozornit na to, že ke značnému úbytku pracovních míst v ČR v blízké budoucnosti začne skutečně docházet (a první vlaštovky v tomto směru již k nám i dorazily, viz úbytek pracovních míst ve Škodě Mladá Boleslav).

Příčinou toho ale není a ani nebude Czexit, jak záměrně mylně uvádějí některé subjekty u nás, nýbrž nástup průmyslové revoluce 4.0. Stačí se podívat na videa kolující po Internetu, jak dnes vypadá výroba automobilů v továrně Mercedes či Volkswagen v Německu (velké haly s pracujícími roboty, téměř žádní pracovníci). Stačí se i podívat na prognózy blízké budoucnosti, kdy mají být klasické automobily nahrazovány elektromobily. Stačí připomenout naši jednostranně orientovanou průmyslovou výrobu právě na osobní auta. Podle zahraničních odborníků jsme v současnosti z pohledu nástupu nové průmyslové revoluce 4. nejzranitelnější země na světě.

Němečtí a další cizí podnikatelé začali s náhradou lidské práce roboty především tam, kde ji mají nejdražší, tedy doma. Rychle však přijdou na to, že roboty, které nahradí lidskou práci (byť stále ještě špatně placenou) u nás, mohou instalovat rovněž doma. Zvláště v situaci, kdy EU hovoří o harmonizaci daní v celé EU. ČR se tedy nebude moci podbízet zahraničním podnikatelům již ani z hlediska výše daní (poté, co jí odpadne možnost mzdového dumpingu).

A na tento vývoj se musíme jako stát připravit, což v rámci EU, kde máme přidělenou roli kolonie, není myslitelné. Souvisí to nejen s tvorbou zdrojů k vyplácení minimálního (nepodmíněného) garantovaného měsíčního příjmu pro naše občany, nýbrž i s přípravou značných změn v investicích do české ekonomiky s orientací na vlastní výrobu s vyšší přidanou hodnotou a se zajištěním financování těchto investic z alternativních zdrojů. To se bez pomoci českého státu neobejde. Musí ale začít, již nyní je ve skluzu.

Tolik alespoň základní informace, vážení občané, další budeme postupně zveřejňovat.

Zvažujte a vybírejte nejvhodnější alternativu velmi pečlivě, jde skutečně o osudovou volbu, kdy nebude podle všech předpokladů možnost opravy.

A zejména naléhejte na Vaše poslance, aby začali jednat v uvedených otázkách aktivně, a to na podporu českých národních zájmů. Uvedené usnesení poslanecké sněmovny ze 17.1.t.r. takovým není, ve své podstatě zajišťuje pouze alibi pro poslance, že „dělali, co mohli“, nicméně Evropský soudní dvůr rozhodl jinak. Výsledkem bude islamizace ČR.

A je na nás občanech, zda k tomu budeme pouze trpně přihlížet či zda se tomu ještě včas postavíme.


Autor: Jaroslav Tichý

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts:Tyranie Washingtonu (z interview P.C.R. Pro Herland Report)   
Pridal tk Úterý 24 duben 2018 - 18:55:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kdyby se Rusko a Čína spojily v navzájem spolupracující ekonomický celek, od Evropy a USA oddělený, zaznamenalo by Rusko na Východě nesmírný růst moci, zatímco pro moc západní by to představovalo totální kolaps. Bylo by to cosi jako světová revoluce a byla by to též poslední věc, po které by toužily západní banky, jejichž hlavní funkcí je expandovat západní finanční hegemonii do celého světa.

Washington dnes dává vůdcům států kupy peněz. Nikde v Evropě neexistují nezávislé vlády, Washington je všechny vlastní. Když Tony Blair opouštěl úřad, činila jeho finanční hodnota 50 milionů liber. Odkud myslíte, že je získal?

Což vysvětluje, proč západní vůdci podřizují zájmy svých zemí zájmům Washingtonu. Oni všichni umožnili Washingtonu vést jeho války a oni všichni jsou též odpovědni za vlnu uprchlíků, zaplavující dnes Evropu. Je to důsledek chybného kroku Merkelové a francouzského prezidenta, chyba Španělů, Italů a fakticky všech Evropanů, kteří Americe vést tyto války umožnili. Poskytli firmu – jinak by to byla „americká agrese“, ale takto je to „koalice ochotných“.

Jestliže vypukne válka, Evropa zmizí. Rusové už řekli, že už nikdy nepovedou válku na svém území. Nicméně zde dnes máme země, jako Norsko a Švédsko, které bývaly neutrální – a nyní se účastní manévrů NATO na ruských hranicích.
Máme zde Polsko a Rumunsko, které umožnily USA instalovat rakety na svých hranicích, což je totéž, jako kdyby podepsaly závazek smrti pro všechny Poláky a Rumuny. Všechny tyto vlády podpořily americký převrat na Ukrajině, jehož cílem bylo zmocnit se ruské námořní základny na Krymu a tak odříznout Rusko od Středozemního moře.

Ke všemu tomu daly evropské vlády svůj souhlas, i když celá tato jejich služba washingtonské agendě nedává absolutně žádný smysl.

Ze skandinávské agentury Herland Report, ovlivňující miliony lidí denně, přeložil Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSedm "statečných Holanďanů" nás přiblížilo Západu. Hlavně, že tu žádní nejsou...   
Pridal tk Úterý 24 duben 2018 - 18:49:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rozmáhá se u nás takový nešvar. Skupiny mladých turistů, zřejmě inženýrů, nás poslední dobou přijíždí obohatit boxem nebo skupinovou láskou. Konečně patříme na Západ, je to tak, sluníčka?

Prý u nás žádní migranti, ježiš, pardon uprchlíci, nejsou a Češi žádné uprchlíky, migranty, muslimy, Araby, cizince... prý ve své malosti neviděli ani z vlaku, a tak se iracionálně bojí neznámého obohacení, které si nemohou vynachválit našinci na Západě: v Německu, Francii, Anglii...

A nechápaví zaprdění Čecháčci ne a ne pochopit, co jest pro ně, jejich děti a vlast (omlouvám se za poněkud silné výrazivo) nejlepší. Tedy až na pár světlých výjimek, uvědomělých nexenofobních a nepopulistických EUročechů nezřídka holdujících hnědo-černému cibetkovému odvaru v jistých brněnských a pražských podnicích.


Ale konečně i my začínáme patřit na pro mnohé vysněný Západ. Po nedávném obohacení irské turistky skupinou mladých, tuším vysokoškolských, turistů, už nevím odkud, máme další zářež. Tentokrát sportovce, boxery, sedm statečných typických Holanďanů, kteří si to na "férovku" rozdali s jedním číšníkem, který si je sprostě dovolil upozornit, že na zahrádce podniku je zakázáno konzumovat vlastní alkohol.

Čekám, kdy se nad činem rozohní všichni ti, kterých jsou běžně plná média v případě, že pár slabomyslných českých jedinců napadne u nás cizince, byť domnělého. Nebo sluníčka žahají jen z jedné strany?

Tomáš Vyoral

Zdroj: https://tomasvyoral.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=660017
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKalousek, v boji proti komunizmu!!!   
Pridal tk Úterý 24 duben 2018 - 14:26:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kalousek vedoucí úderky proti všemu socialistickému, komunistickému a ruskému, šel sám v době totality příkladem , coby vzorný pionýr.

Dobová fotografie, která nám došla do redakce, tohoto arogantního lžiproroka a pro amerického agenta přímo usvědčuje!

Je zřejmé, že sorta lidí v TOP09 je banda šmejdů, kteří jdou vždy v čele tam, kde jim kynou výhody a prebendy.

Posílejte všem, aby si lidé udělali obrázek o člověku a jeho politické skupině TOP09 (potažmo i KDU-ČSL a ODS), kteří plivou na vše co je ruské a není pro americké.

Vzorný pionýr Kalousek, dokonce i oproti jiným, kteří to měli v době komunizmu zakázané, vystudoval vysokou školu. Co dodat!?Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPotřebuje ČSSD vnitro, aby se Marksová a Valachová nedostaly do kriminálu?   
Pridal tk Úterý 24 duben 2018 - 03:12:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prapodivná symbióza: Babiš, podezřelý ze zneužití dotací, Valachová, která inkluzí a dalšími šílenostmi zničila školství a především Marksová, která totálně rozvrátila ministerstvo práce a sociálních věcí, kde miliardy se přesouvají víc, než v pověstném Bakalově OKD. A nad tím vším je ochránce práv - ministerstvo vnitra. Šaškárna, nebo spolupráce zločinců na zahlazování stop?

Nechme si inkluzi na jindy a podívejme se, co se má ututlat spolupráci s Babišem na MPSV

Popišme si stav, který je nyní na MPSV

Zoufali zaměstnanci dávají výpovědi, utíkají pryč, protože nazvat bordel pod Marksovou nepořádkem by byl morální hřích a lidsky zločin, takže není se co divit, že bylo dáno už třetí trestní oznámení. A pak se dozvíme, že ten rozvrat v hodnotách miliard je vlastně banalita, takže na stejnou funkci nastoupí ministr ze strany, která miliardové ztráty zavinila! A současně žádá ministerstvo vnitra, kde zvrácený Chovanec založil komando na sledování nevhodných názorů proti jednotné linii Evropské unie pod názvem Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Fakt byli komunisti a totalita zrůdnější a horší?

A to vše se má vrátit do původních kolejí a následující zločiny ututlat?

MPSV dává trestní oznámení kvůli ekonomickému systému a skartaci ...
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mpsv-dava-trestni-oznameni-kvuli-ekonomickemu-systemu-a-skartaci/1610673

MPSV podalo další trestní oznámení kvůli zakázkám bývalého vedení ...
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mpsv-podalo-dalsi-trestni-oznameni-kvuli-zakazkam-byvaleho-vedeni/1611490

MPSV dalo trestní oznámení kvůli zneužití bezpečnostních systémů ...
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/mpsv-dalo-trestni-oznameni-kvuli-zneuziti-bezpecnostnich-systemu_468207.html

A situace je dokonce horší, než by si normální člověk dokázal představit. Jenomže co naplat, vládu Babiš chce, ČSSD potřebuje a komunisti se do vlády mazaně nehrnou, protože by je případná odhalení stáhla do hlubin a pokud opět obsadí ministrana ČSSD všechny posty, které rozvrátila. je jasné, že je to za cenu krytí Andreje Babiše. Po nástupu Jaroslavy Němcové nejen začala padat trestní oznámení, (správně) ale i dva posty náměstků byly zrušeny, sekce a odbory v nich se přeskupily. Čtyři z pětice končících náměstků si přivedla či vybrala bývalá ministryně Michaela Marksová (ČSSD). Odešla i Zuzana Jentschke Stöcklová (ČSSD).

MPSV je prakticky v deliriu a masový vrah svým ovečkám vykládá, že se díky Babišovi vrátí. To fakt nemá chybu.

I když v tomto případě by bylo lepší než vrah napsat feministická hrobařka MPSV z ČSSD.


Tendr na vývoj systému sociálních dávek zkolaboval. MPSV odstoupilo od smlouvy s firmou OKsystem 16. 11. 2917

MPSV se výrazně komplikuje tendr na dávky 7.4.2016

Zkolabuje systém na sociální dávky? 15.4.2016

Časté změny IT systémů MPSV tepe i NKÚ. Kontroloři našli nesrovnalosti za miliardy 13.11.2017

Den před volbami: sliby MPSV nejsou dodrženy, systém zaměstnanost nefunguje, EKIS posunou o rok oznámí 19.10.2017

Náměstek MPSV Baxa: řídíme resortní IT, ale odpovídají jednotlivé podřízené organizace 8.5.2017

ROZHOVOR o IT systémech na MPSV a ČSSZ s Robertem Baxou, náměstkem ministryně Marksové 8.5.2017

Ministerstvo práce a sociálních věc nestíhá měnit své IT programy 24.4.2017

ČSSZ má složitý interní systém. Nestíhá proto soutěžit zakázky

MPSV se výrazně komplikuje tendr na dávky

MPSV a ČSSZ neplní vlastní termíny. Hazardují s výplatami důchodů od ledna 2018 zjišťují 26.5.2017

ČSSZ má složitý interní systém. Nestíhá proto soutěžit zakázky oznámí MPSV 26.4.2017

Dvě zakázky „z ruky“ bez tendru z MPSV. Miliarda a 35 milionů. 23.12.2016

Bylo toho snad málo?

Ač je tedy pod vládou Marxové rozvrácené vše, protože tato neschopná dáma vůbec netušila, která bije a pouze prahla po funkci, vedení ČSSD tuší drama a je proto ochotno tolerovat Babiše, aby se dala trestní oznámení shodit ze stolu. Je jasné, že Marksová zuří a vyhrožuje protižalobou, protože jako feministka prý neudělala žádnou chybu.

Operace se zdařila, pacient zemřel!

Přece i pod tento prapodivný zákon se podepsala na doporučení Evropské unie:

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) žádá rozšíření katalogu trestných činů, jejichž nepřekažení nebo neoznámení je rovněž trestným činem. Jde výhradně o zločiny z kapitoly trestního zákona „trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti“: znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití, svádění k pohlavnímu styku, výroba pornografie, účast na pornografickém představení a navazování nepovolených kontaktů s dítětem. Nepřekažení sexuální trestné činnosti neohlášením včas státnímu zástupci nebo policii je nutné trestat až třemi lety vězení, vyplývá z návrhu MPSV.

Pod to se dá ukrýt i závist ke druhé ženě, které se někdo dvoří. Pokud budu žárlit jako žena a uvidím, jak se jí dvoří ten, kterého bych chtěla pro sebe, budu to hlásit jako trestný čin proti lidské důstojnosti a pomstím se mu z odůvodněním, že to musím hlásit, jinak se dopouštím trestné činnosti nenahlášení. Kde skončí tenhle idiotismus? Pádem ČSSD, nebo to z Bruselu bude sílit?

Jak potom mohla mít feministka Marksová čas na tendry, když její hlavní náplní je vztah gender či feminismus a to ostatní v desítkách či stech miliard je pouhá lapálie?

Za toto vše přebírá Babiš, ANO a ČSSD spoluzodpovědnost. S ministryní Jaroslavou Němcovou souhlasíme, má to logiku. Co však bude dál? To přece nemůže, vlastně nesmí projít a být zahlazeno!

Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/domaci/1591-potrebuje-cssd-vnitro-aby-se-marksova-a-valachova-nedostaly-do-kriminalu

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJAN BERWID-BUQUOY: O MILADĚ HORÁKOVÉ !!!   
Pridal tk Úterý 24 duben 2018 - 02:55:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jan Berwid-Buquoy narozen jako Jan Kopecký 26.března 1946 v Praze. Je český a německý politolog a historik a je i prezidentem Českého institutu Mezinárodního setkání !!!

JAN BERWID-BUQUOY

Pro nedostatek skutečných hrdinů, mají malé národy někdy sklony k tomu si své „hrdiny“ vyrábět mystifikacemi osobností, které při bližším zkoumání ve skutečnosti mravně ani morálně neobstojí.

O Miladě Horákové bylo napsáno mnoho polopravdivých legend. Je velmi těžké dopátrat se toho, co je pravda a co ona sama o sobě úmyslně rozšiřovala, aby zahladila stopy… Po známém výroku prezidenta Beneše v roce 1937: „Raději Hitler než Habsburk!“, se Horáková stává obdivovatelkou „německého národního socialismu“. Fascinuje jí Hitlerova schopnost vyhladit nezaměstnanost a obrovský podíl žen v institucích nacistického Německa. Ovšem, po vzniku Protektorátu Čechy a Morava její nadšení opadá. Neúprosně zjišťuje: To, co bylo dovoleno německým ženám v říši, neplatí pro okupované oblasti Evropy …

Jako jednatelka ŽENSKÉ NÁRODNÍ RADY (ŽNR) začíná opět rebelovat. Nastává totiž jakýsi paradox: Židé a české ženy se nesměli stát členy některých nacistických organizací. Hlavně se jednalo o Národní souručenství a Vlajku. To Horákovou připravuje o klidný spánek: Postavit Češku na úroveň Žida!? To je pro ni neslýchaná drzost!

Apeluje na K. H. Franka a Emanuela Moravce. Není to nic platné. Předsedkyně ŽNR, Františka Plamínková, jí nepodporuje - bojí se. Po válce byla ŽNR vydávaná oficiální historiografií jako buňka protinacistického odporu. Šlo o pro masového občana upravenou legendu neodpovídající historické skutečnosti.
ŽNR byla legální organizací protektorátu, odpovídající nacistické osvětě. Její předsedkyní byla Plamínková (též zvaná „strašpytel“) a jednatelkou Horáková (nacisté jí vedli pod krycími jmény „Králová“ a „Pěkná“). Hlavní pracovní náplní předsedkyně ŽNR nebyl údajný “odboj“, nýbrž nicnedělání a to bez výjimky. Všiml si toho i nacistický protektorátní tisk. „Národní politika“ ze dne 07. 02. 1942 píše:

„Protože Ženská národní rada už tři roky mlčí, soudíme, že si její předsedkyně neví rady, co má dělat… není ovšem námitek proti tomu, aby se takové osobnosti uchýlili do soukromí a postoupili svá místa lidem mladším, schopnějším a pro nové poměry vhodnějším. Jsme přece lidští a v takových případech přejeme těmto lidem spokojené stáří a klidný odpočinek.“

Plamínková neměla ráda Heydricha, neboť onen bezohledný nacistický pohlavár a kariérista na ní vyžadoval konečně nějakou činnost. Proto schvalovala atentát na zastupujícího protektora a byla za to 30. 06. 1942 popravena. Zde však šlo o nedorozumění. Plamínková neschvalovala atentát jako takový (k tomu by se neodvážila), nýbrž si slibovala od tohoto aktu, že nástupcem nebožtíka se stane K. H. Frank, se kterým, ve svém libovém „nicnedělání“, výborně vycházela. Mýlila se však. Nástupcem se stal Kurt Daluege. Ten žádal angažmá ve prospěch Protektorátu Čechy a Morava.

Milada Horáková ovšem ruce v klín neskládala. Bojovala houževnatě o to, aby umožnila českým ženám členství v nacistických organizacích protektorátu. Zatímco jí K. H. Frank celkem s úspěchem ignoroval a vyhazoval, zavěsila se na Emanuela Moravce. Tam se to zdálo být průchodnější. Scházela se s ním ve vládním baru „Boccaccio“ v Grand Hotelu Steiner:

„Milada Horáková byla bisexuální a více než muži jí zásadně zajímaly ženy. Hlavně mladé dívky. Lída Baarová v jednom rozhovoru pro Rozhlas Svobodná Evropa, 1970 ve Vídni prohlásila: 'Ano, byla lesbická. Do 'Boccaccia' chodila, ale poměr měla pouze s mladou ženou ministra Moravce, Jolandou Moravcovou. S ním nikdy. Jednoho dne se obě o něčem pohádaly. Jolana byla důvěrnou agentkou Gestapa. Výsledek byl ten, že Miladu za něco udala. V srpnu 1940 Gestapo zatklo celou rodinu Horáků a odvezli je do Pankrácké věznice…’ „. („Bar 'Boccaccio' - České milenky nacistických pohlavárů 1938 - 45“, blog iDnes.cz, 11. 07. 2011).

Zde se Lída Baarová poněkud mýlí. Gestapo nezatklo „celou rodinu Horáků“, nýbrž pouze Miladu a jejího manžela. Okolnosti „zatčení“ jsou přesto obestřeny záhadou. Prý k tomu došlo ve čtvrtek 02. 08. 1940 v 10:00 hod. v Horním Bradle u Nasavrk, okr. Pardubice. Důvod „zatčení“ měla být pracovní činnost Horákové v ŽNR. Jinak se neuvádí nic konkrétního. Ovšem ve čtvrtek v 10:00 hod. by se měl manžel Bohuslav nacházet v zaměstnání a Milada v kanceláři ŽNR a ne někde na nějaké pustině u Nasavrk…

Spíš než na „zatčení“ vypadá komplot na konspirativní schůzku. V Nasavrkách se nachází zámek. V té době patřil Josefu Trautmannsdorfovi a sloužil jako místo setkávání důstojníků německé Státní bezpečnosti SD (Sicherheitsdienst). Spolupracovníkem Gestapa nebo Abwehru mohl být kdejaký hlupák, ovšem zahraniční spolupracovníci pro SD byli vybíráni velmi opatrně a to z obzvlášť spolehlivých kruhů…

Projevila snad SD o manžele Horákovi zájem a pozvala je do Nasavrk na konspirativní schůzku? Okolnosti by tomu nasvědčovaly.

Posléze dochází pro normálního vězně k neobvyklým postupům. V letech 1940 - 1942 je Horáková “vězněna“ na Pankráci a Karlově náměstí “současně“ - podle potřeby pendluje sem a tam. Sdílí cely se skutečnými odbojáři a ty po čase opouští, aby se opět do nich vracela. Něco takového se praktikuje pouze za účelem zpravodajské činnosti…

Pobyt jejího manžela a důvod jeho „zatčení“ nelze zjistit. Každopádně v uvedeném časovém úseku nebyli oba z ničeho obžalováni a nikdy nestanuli před soudem. To byla tehdejší praxe v nacistické justici a exekutivě velmi neobvyklá.

V roce 1942, po atentátu na Heydricha se opět oba společně, náhle objevují v terezínské Malé pevnosti, kam byli jinak hromadně dopravováni protinacističtí odbojáři. Manželé Horákovi získávají dvě samostatné cely hned vedle sebe ve vězeňském traktu pro prominentní vězně. Ostatně, Bohuslav tam nebydlí a má svojí vlastní garsoniéru mimo koncentrační tábor…

Milada, údajná “vězeňkyně“, získává v malé pevnosti vedoucí zaměstnání jakési „provozářky“. Je kompetentní pro rozdělování potravin a léků. Navíc kontroluje provoz gastronomie a nemocničního zařízení. Může se neomezeně pohybovat po táboře, opouštět ho a zase se vracet. O její chrup se stará zubař, jinak kompetentní pouze pro Wehrmacht a jednotky SS. Někdy přespává mimo - v bytě svého manžela. Do svojí cely v malé pevnosti si čas od času vodí dámské návštěvy. Věra Vacková vzpomíná:

„Miládce jsem musela vždy dát, a hlavně zazpívat, pokud k tomu byla příležitost… A pak po dozpívání jsme vždycky zůstávaly v objetí dlouho a beze slov. Bylo mi 18 a Miládce 42.“

Věra Vacková pokračuje: „Dr. Sailer se pohyboval prakticky po pevnosti neomezeně… chodil s různými léky, které měl… i ze zásob SS-lazaretu; s dobrým čajem zásoboval pravidelně Miládku i protityfovými tabletami, jimiž jsme byly všechny pak vybaveny…“

Zpravodajský důstojník si nyní musí položit otázku: Čím si ona „vězeňkyně“ koncentračního tábora vydobyla tak obrovskou důvěru nacistické státní bezpečnosti SD, že má přístup k lékařským zásobám příslušníků SS, fasuje od nich léky a podle vlastního uvážení je rozdává vězňům? Podle jaké logiky se lékař Wehrmachtu a SS stará o její zdraví? Jak je to možné, že “vězeňkyně“ podezřelá z “velezrady“ rozhoduje o rozdělování potravin a gastronomické zásobování pro vězně celého tábora? Tady něco nesouhlasí!

Ostatně, vězňové z Terezína vypovídající po válce a svých kontaktech s “JUDr. Horákovou“ v prostorách koncentráku, sotva mluví pravdu, protože dotyčná osoba tam figurovala pod krycími jmény “Milada Králová“ a “Milada Pěkná“ a toto nekompromisně dodržovala. Nemohli tedy logicky vědět, že mluví s JUDr. Horákovou.

V letech 1940 - 1944 nedošlo pro manželé Horákovi k žádnému obžalování, což je krajně neprůhledné. Navíc se to dělo v době, kdy jinak nacisté s odsouzením spěchali a vynášely i rozsudky během 24 hodin. I kdyby byla Horáková zatčena za svou (ne)práci v ŽNR - jak vždy později sama tvrdila, proč se u toho pořád plete její manžel a „sedí za mřížemi“ vedle ní, ačkoli prokazatelně za nic nemůže!?

Tak se též stalo, když je v létě 1944 oba odvezli do Drážďan k trestnímu soudu. Častá oficiální tvrzení, že ona byla odsouzena k trestu smrti, který nebyl vykonán, a on dostal 25 let těžkého žaláře, jsou absolutním nesmyslem.

Rozsudek zněl pro Miladu 8 let s tzv. “vycházkovým režimem“ (to znamená, že ve vězení pouze přespávala) a její manžel 4 roky “domácího vězení“, přičemž mu byly započteny léta 1940 - 1944 jako „vazební“, takže měl zaražené vycházky pouze na cca 14 dní a poté byl na svobodě… Skutková podstata pro oba zněla „pokus o zradu“. Jak a kde se měli o tu tzv. “zradu“ pokoušet, není v rozsudku uvedeno (ale to byla pouze konspirativní taktika pro budoucnost a jejich další činnost).

Podle mého názoru o žádný klasický soudní rozsudek nešlo. Německá SD zřejmě potřebovala manželé Horákovi na rychlo „uklidit“. Patrně v Terezíně hrozilo nebezpečí nějakého prozrazení. Jejich transport do říše jim zaručoval bezpečí a rozsudek trestního soudu jim dodal alibi “politických vězňů“.

Oba zůstali v Bavorsku. Bohuslav si odpykával “trest“ v Ebrachu v klášteře cisterciáků s přilehlým kostelem. Tento objekt zčásti sloužil od roku 1851 jako domácí vězení pro neposlušné mnichy. Miladu umístili do prominentní ženské věznice v Aichachu: cely s ústředním topením a sprchami. Možnost stravování mimo oblast věznice byla zaručena.

Oficiální nesmysly: Bohuslav Horák se prý zúčastnil “pochodu smrti“. Nic takového se v Ebrachu nekonalo. 22. 04. 1945 osvobodili Ebrach a Aichach Američané. Milada se vrátila do Prahy až 20. 05. 1945 a Bohuslav dokonce o dva dny později. Záhadou zůstává, kde tak dlouho byli a proč s návratem otáleli. Vyčkávací taktika? Obavy z prozrazení?

Po válce vydávala Milada své jizvy na těle za následky “nacistického mučení“ (oficiální historiografie tuto verzi převzala). Po její popravě 1950, byly jizvy vydávány za následky “komunistického mučení“.

Všechna vzniklá poranění byla ve skutečnosti pozůstatkem těžkého onemocnění spálou z roku 1923. Ona zákeřná nemoc jí málem připravila o život. Celé tělo zachvátila mokvavá vyrážka a to i konečky prstů. Pacientka nakonec přežila, ale jizvy zůstaly.

Poranění na prstech deklarovala Horáková coby “vrážení jehel pod nehty“. Na základě její výpovědi před lidovým soudem za to dostal údajný pachatel, komisař Erich Pfitsch (kriminální asistent v referátu II BM), trest smrti. Oběsili ho v Praze 03. 05. 1947.

Jak to bylo ve skutečnosti s “mučením“ Milady Horákové? Archivní prameny nám jednoznačně dokazují: nikdo z nacistů, ani komunistů na ní jaktěživ nesáhl…

Na základě její výpovědi byli po válce popraveni tito nacisté: K. H. Frank (oběšen v Praze 1946), dále dozorci Malé pevnosti v Terezíně: Heinrich Jöckel a Wilhelm Schmidt (oběšeni v Litoměřicích 1946), Hans Lewinski (oběšen v Praze 1947) a Albert Neubauer (oběšen v Praze 1948).

Následkem její přímluvy a výpovědi “o slušném zacházení s vězni“ si zachránili život její nejbližší spolupracovníci a to esesáčtí dozorci: SS-Rottenführer Theodor Hohaus (vedoucí skladu - kompetentní pro výdej potravin a léků), tak jako SS-Scharführer Josef Sternkopf (vedoucí dílen - kompetentní k používání gastronomických a lékařských zařízení). Byli soudem zproštěni viny osvobozujícími rozsudky.

Údajná “vězeňkyně“ s těmito dvěma esesáky v Terezíně denně úzce spolupracovala a rovněž potřebovala jejich výpovědí o jejím vlastním „charitativním a příkladném chování“ vůči vězňům při rozdělování potravin a léků. Oba jí to ochotně a nezištně potvrzovali.

Facit: Milada Horáková měla neobyčejné nadání zahlazovat své vlastní stopy…

Milada Horáková rozhodně nebyla obětí komunistického režimu, ALE už za okupace pracovala proti ČSR a českému národu, kolaborovala ve prospěch Německa a nacistických pohlavárů a organizací. A v této protistátní vlastizrádné činnosti pokračovala i po ukončení 2. sv. války v novém československém státu až do doby svého oprávněného zatčení. Byla právem vězněna, odsouzena a následně popravena.

S vlastizrádcem nelze nakládat jinak!!!

Horáková byla nejen mazaná a vytrvalá v té činnosti,
ale byla především zapálená a zákeřná!


-------------------------

A i vlastizrádci současné doby
(a mezi našimi státníky a politiky jich je nemálo),
by měli být zatýkáni, souzeni a odsouzeni,
měli by nést za svá jednání a úmyslná vlastizrádná rozhodnutí poškozující naši zemi a náš lid
plnou zodpovědnost
a své tresty si řádně odpykat,
být zbaveni svých postů, nezákonně nabytých majetků všeho druhu včetně financí.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNové rakety pro S-400: nepřítel se bude muset významně vzdálit   
Pridal tk Úterý 24 duben 2018 - 02:45:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rusko už brzy posune schopnosti své protivzdušné a protiraketové obrany na mnohem vyšší úroveň. A to doslova: do mobilního komplexu S-400 bude integrována nová zbraň, schopná zasahovat cíle i v kosmickém prostoru. Její testy jsou právě nyní v závěrečné fázi.

Řeč je o raketě 40N6. Díky ní je systém protivzdušné a protiraketové obrany S-400 schopen zasahovat a ničit cíle až na vzdálenost 400 kilometrů. Do výzbroje bude nová raketa dlouhého dosahu zavedena už v nejbližší době a komplexy S-400 Triumf tak získají možnost zasahovat cíle v mimořádných vzdálenostech i výškách.

Zkušební testy rakety 40N6 dospěly do závěrečného stádia a již letos v létě bude raketa předána armádě do zkušebního provozu. Nový typ rakety je určen k ničení křídlatých raket, letadel, ale i manévrujících bojových hlavic nepřátelských raket.

Jak pro Izvestije uvedlo hlavní velení Vzdušných a kosmických sil Ruské federace, v únoru letošního roku proběhly zkušební testy protivzdušné řízené rakety 40N6. Na základě výsledků jsou nyní na raketě prováděny drobné úpravy. Na duben a květen je naplánována ještě jedna série zkušebních startů a poté bude s konečnou platností raketa přijata do výzbroje a sériové výroby.

40N6 je dvoustupňová raketa na tuhé palivo se skořepinovým trupem a aerodynamickými stabilizačními plochami. Velký dolet jí umožňuje zasahovat i cíle nacházející se za hranicí dosahu pozemních radarů. Byla pro ni vyvinuta principiálně zcela nová samonaváděcí hlavice pracující v aktivním režimu. Znamená to, že po detekci a zachycení cíle navádí raketu v závěrečné části letové dráhy její vlastní radiolokační systém.

Jak uvedl generálporučík Alexandr Gorkov, bývalý náčelník raketových vojsk protivzdušné obrany (PVO), nová raketa nejenže podstatně rozšíří možnosti zasažení nepřátelských cílů, ale také učiní ruské systémy PVO odolnější proti odvetným opatřením. Toho bylo podle něj dosaženo díky vysokému stupni ochrany řídicího systému rakety.

Vývoj 40N6 byl zahájen kolem roku 2007 s cílem sestrojit raketový protivzdušný prostředek s dlouhým dosahem, určený pro boj se současnými i perspektivními prostředky vzdušného napadení. Patří mezi ně i prostředky pohybující se hypersonickou rychlostí, ve velkém rozsahu výšek včetně blízkého kosmického prostoru.

Raketa je určena pro systém S-400 (kde bude používána společně se staršími typy raket s kratším dosahem) a také pro nový systém S-500 Prometheus.

„Během (první fáze) letu je raketa vedena inerciálním systémem. Samonaváděcí hlavice se průběžně zaměřuje na cíl, raketa tak může být použita i proti cílům skrytým vůči palebnému postavení komplexu PVO za horizontem. Nepřítel tak bude muset vzdálit své letouny dálkového radioelektronického průzkumu a rušení o stovky kilometrů, což významně sníží účinnost nepřátelských prostředků radioelektronického boje,“ uvedl vojenský expert.

Generálporučík Gorkov doplnil, že raketu bude možno upravit i pro plnění úkolů boje proti satelitům.


mbi, Eurasia24.cz

Zdroj: bmpd.livejournal.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponInvestiční firma manžela Theresy May se napakovala na bombardování Sýrie   
Pridal tk Úterý 24 duben 2018 - 02:38:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je všeobecně známo, že manžel Theresy May, Philip, působí v podstatě jako neoficiální poradce premiérky – což je fakt, dokázaný bývalým konzervativním poslancem za Chichester, Andrew Tyriem, který během Newsnight Profile o manželovi premiérky řekl, že: „Philip evidentně působí, neformálně, jako poradce Theresy. Pravděpodobně stejně, jako působil Denis za Margaret Thatcher.“

Zatímco je zcela zjevné, že téměř všechny sezdané páry fungují jako vzájemní poradci v oblasti příjmů, připuštění Tyrieho, že manžel premiérky má tak velký vliv na rozhodnutí své ženy, je o to znepokojivější kvůli faktu, že pan May – který je ve vysoké řídící pozici v investiční firmě s hodnotou 1,4 bilionu liber – má finanční prospěch z rozhodnutí své ženy.

Fakt, že Philip May je jak vedoucím pracovníkem ve velmi vlivné investiční firmě, tak je obeznámen s hromadou vnitřních informací z okruhu premiérky – informací, které pokud by vešly ve veřejnou známost, by značně ovlivnily ceny akcií společností, do kterých jeho firma investuje – činí z oficiálního zaměstnání pana Maye obrovský konflikt zájmů, neboť jde o manžela úřadující premiérky.

Nicméně mimo lehkosti, s kterou je schopen sbírat vnitřní důvěrné informace od své ženy ohledně rozhodnutí, která by mohla vést k obrovským ziskům jeho firmy, je zde mnohem temnější konflikt zájmů, který doposud nebyl diskutován.

Philip May je řídícím pracovníkem v Capital Group, investiční firmě, která kupuje akcie společností z různých oborů po celém světě – včetně tisíců akcií největší světové zbrojařské firmy, Lockheed Martin.

Podle Investopedia, Capital Group Philipa Maye vlastnila v březnu 2018 asi 7,09% firmy Lockheed Martin – podíl v hodnotě, v ten okamžik, více než 7 miliard liber. Avšak ostatní zdroje uvádí, že podíl Capital Group na Lockheed Martin může být ve skutečnosti blízko 10%.

14. dubna 2018 premiérka Theresa May nařídila britský vojenský zásah v Sýrii, v reakci na domnělý chemický útok ve městě Douma – nálet, ve kterém měl premiéru nový typ střely s plochou dráhou letu JASSM, vyráběný výlučně Lockheed Martin Corporation.

Debut této nové – a neskutečně drahé – zbraně byl přesně to, o čem americký prezident Donald Trump mluvil, když ve svém tweetu napsal, že zbraně odpálené na Sýrii budou „hezké a nové a „chytré!““

Každá ze střel JASSM, použitá při posledním bombardování Sýrie, stála více než 1,000,000 dolarů, a v důsledku jejich širokého použití během posledního bombardování Sýrie jednotkami Západu cena akcií Lockheed Martin stoupla.

Následně, poté co nálet na Sýrii výrazně vyšrouboval cenu akcií Lockheed Martin, když trhy v pondělí poté otevřely, firma Philipa Maye se na svých investicích do tohoto zbrojařského obra napakovala.

Je evidentní, že výrobci zbraní, jako Lockheed Martin, finančně vydělávají na prodejích a následném použití jejich zbraní ve válce – a dramatický nárůst cen akcií zbrojařských firem po zahájení tak zvané „války proti terorismu“ v r. 2001 je důkazem tohoto absurdního faktu.

Další fakt, tedy že investiční firmy jako Capital Group na těchto krveprolití také vydělávají, je sám o sobě také nechutný.

Ale to, že manžel úřadující britské premiérky má finanční prospěch z rozhodnutí své ženy ohledně toho, jestli poslat britské jednotky do boje nebo ne, by mělo každičkému člověku kdekoliv v zemi, a obzvláště lidem, kteří stále trvají na hlasování pro Konzervativce, přivodit fyzickou nevolnost.

Premiérka rozhodla bombardovat Sýrii – dokonce aniž by to projednala s parlamentem – za plného vědomí, že se investiční firma jejího manžela na zabíjení v důsledku výsledného krveprolití napakuje.

Pokud toto nestačí, abyste zvedli zadek a zaregistrovali, jak nechutně zkorumpovaná a morálně upadlá britská elita skutečně je, pak už vás k tomu nepřiměje nic.

Tom D. Rodgers

Theresa May’s husband’s Investment Firm made a financial killing from the bombing of Syria vyšel 17. dubna 2018 na Evolve Politics. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2018/04/7571-investicni-firma-manzela-theresy-may-se-napakovala-na-bombardovani-syrie.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuští vojáci vstoupili do poslední pevnosti teroristů v Ghútě - reakce obyvatel   
Pridal tk Úterý 24 duben 2018 - 02:32:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Oč víc toho o bojích v Sýrii slyšíme a čteme, o to méně vidíme.

Zde je jedno video, kde vjíždí vojenská policie RF do osvobozeného města Dúma ve Východní Ghútě. Jak to tam vypadá a co na to místní obyvatelé? (publikováno 15. 4. 2018)

U videa na youtube byl přiložen text, stejný je i v původním článku, viz zdroj. Udělal jsem hrubý překlad:

Včera ozbrojenci úplně opustili poslední pevnost ve Východní Ghútě - město Dúma. Z něho odjelo posledních 3 000 bojovníků a členů jejich rodin. Banditům a jejich kurátorům nepomohl ani tah s chemickými zbraněmi, letité opevnění gangů přešlo pod plnou kontrolu Armády Sýrie.

To rychlé a velké vítězství bylo možné díky těžké práci ruských důstojníků z Centra pro usmíření znepřátelených stran. Naši vojáci přesvědčili bojovníky opustit dobře opevněné městské čtvrti Východní Ghúty, dobývání kterých by mohlo trvat měsíce a znamenalo by velké ztráty pro útočící vojáky syrské armády a spojenců.

Během chvíle se předměstí Damašku, plné zbraní a vojenské techniky banditů, stává opět klidným místem.

Poslední baštou banditů byla Dúma. Bojové akce v tomto městě nedávno skončily, ale dlouho očekávaný mírový život do domů, osvobozených od ozbrojenců, nepřijde hned.
Za roky války se mnoho domů změnilo na rozvaliny, v nichž přesto přežívají rodiny, bez základních denních potřeb, jít prostě není kam...

Hned se na území osvobozené od banditů vypravili zástupci Centra pro usmíření bojujících stran s členy Výboru národního usmíření a přechodnou administrativou města Dúma. Jak dříve oznámili v ruském vojenském oddělení, ruská a syrská strana již začala obnovovat život v těchto rozbitých válkou čtvrtích. Již dnes vyjíždějí oddíly vojenské policie MO RF chránit pořádek v Dúmě. A v nejbližších dnech dostane humanitární pomoc každý, kdo potřebuje.

Od okamžiku osvobození Dúmy byla humanitární pomoc poskytnuta Centrem pro usmíření znepřátelených stran více jak 500 civilistů. Lidem bylo vydáno přes 400 potravinových balíků a čerstvý chleba.Rozšiřující učivo:

O chemickém útoku v Dúma slyšeli všichni, kromě místních obyvatel (zdroj Rossija24, video bez titulků, ale zajímavé)


Petr Ďoubalík


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVýzva vládě a MZV ČR ohledně vojenské agrese v Sýrii   
Pridal tk Úterý 24 duben 2018 - 02:26:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Byzantský katolický patriarchát se připojuje a plnou mírou sdílí prohlášení patriarchů Antiochie a celého Východu, kteří ostře odsoudili brutální vojenskou agresi proti Sýrii ze strany USA, Francie a Velké Británie uskutečněnou na základě nepodložených tvrzení o tom, že syrská vláda použila chemické zbraně.

Takové vojenské agrese plodí ještě větší násilí, v konečném důsledku podporují teroristy a oddalují ukončení války. Zároveň roste nebezpečí, že nezodpovědné jednání přeroste v mezinárodní vojenský konflikt, jehož následky by byly katastrofické! Z toho důvodu i Byzantský katolický patriarchát odsuzuje vojenskou agresi jako nepřípustný způsob jednání západních států. Povinností OSN je vyvodit z tohoto válečného zločinu důsledky a v rámci spravedlnosti a norem mezinárodního práva stanovit vůči USA, Anglii a Francii sankce. Situace je o to vážnější, že dnes už se šíří video dokumenty, které odhalují, že chemický útok byl předstíraný a vůbec k němu nedošlo.

Patriarchové Jan X., řecký pravoslavný patriarcha Antiochie a celého Východu, Ignác Efrém II., syrský pravoslavný patriarcha Antiochie a celého Východu a Josef Absi, melchitsko-řecký katolický patriarcha Antiochie, Alexandrie a Jeruzaléma vyjádřili svůj nesouhlas s porušováním mezinárodního práva, Charty OSN a odsoudili neoprávněný vojenský útok na svrchovaný stát, který je členem OSN. Tento útok se stal v době, kdy nezávislá mezinárodní komise pro vyšetřování měla právě začít svou práci v Sýrii.

Byzantský katolický patriarchát děkuje prezidentu ČR, který odsoudil vojenskou agresi západních států proti Sýrii. Zároveň patriarchát vyzývá českou vládu: Přehodnoťte své veřejné vyhlášení a rovněž veřejně odsuďte vojenskou agresi proti Sýrii. Samozřejmě tento svůj postoj prezentujte i v OSN se všemi důsledky pro USA, Francii a Velkou Británii.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3477 sec,0.0657 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,117kB