Čtvrtek 10 květen 2018
Lenka Procházková : Nápoj zapomnění proměňuje mozky lidí v centrálně řízené počítače   
Pridal tk Čtvrtek 10 květen 2018 - 05:31:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zlé kouzlo, o kterém chci mluvit, známe už z pohádek a bájí, kde působilo v podobě čarodějného lektvaru. Z člověka, který jej vypil, se stala nevědomá bytost bez vzpomínek na to, kým byla včera, odkud přišla a kam směřovala. Taková bytost, postižená ztrátou paměti, přestala cítit, že je součástí společenství, přestala vnímat, že život je cesta odněkud někam a zmateně přešlapovala v bezčasí, dokud zlé kouzlo nějaký jiný člověk nezlomil.

Mluvím o starých bájích, které popisují náhlou a cílenou ztrátu paměti u jedinců, kteří svou odvahou, charakterem anebo jenom pozicí někomu v něčem překáželi, a proto byli proměněni na bytosti bez cíle a bez vůle.

Avšak současné plošné proměňování mozků, jehož jsme svědky, lze vnímat jako spiknutí proti celé naší civilizaci, do které jsme se narodili a jejíž principy jsme měli a chtěli společně bránit, aby i naši potomci měli ukotvení v prostoru, čase a zvyklostech.

Za výsostné principy evropské civilizace jsme pokládali zásady etické, které jsou na rozdíl od měnících se politických režimů mnohem trvalejší, neboť se předávají výchovou, zpevňují kulturou a šíří uměním svých národů.

Když Evropa povstala z trosek druhé světové války, užasle se ptala, jak je možné, že velký národ, který vyšlechtil Kanta, Gheta a Schillera, mohl během několika let zplanět a propadnout nenávistnému nacistickému kultu. Odpověď na tuto otázku v úplnosti nedal ani Norimberský proces. Nicméně výpovědi svědků a projevy obžalovaných ozřejmily, že fascinace zlem je v lidské duši uložena hlouběji než kultura a že za jistých okolností a „příznivých“ podmínek se zlo probouzí a dere vrstvami civilizace až na povrch. Jeho vyvření je pak zkázonosné jako výbuch sopky.

Předzvěst erupce, jak přírodního tak i lidského ničivého živlu, se ohlašuje duněním, ohňovými a kouřovými signály a záchvěvy země. Obyvatelé starověkých Pompejí na tato varování nedbali, dál jedli, pili a užívali dne, než se jim země roztřásla pod nohama a na útěk před dusivými výpary, valící se lávou a pršícím popelem bylo pozdě. Také chystaná erupce nacismu se prozrazovala v předstihu, ale i tehdy byly signály buď bezstarostně přehlíženy, nebo dokonce vědomě tolerovány. A výstražným hlasům byl „vypnut mikrofon“.

Po válce bylo sepsáno mnoho odborných statí o selhání intelektuálů a politických elit. Jiní autoři zase bádali, zda existuje kolektivní vina. Psychologie davu prozkoumala okolnosti, které umožnily, aby se ze spořádaných lidí stalo hajlující monstrum s IQ nevědomých barbarů a s umanutostí teroristů. Na nepamětníky té doby před erupcí, ke kterým patřím, působily filmové dokumenty zachycující pochodňové monstrózní průvody odpudivě, a nedokázali jsme zpětně rozeznat sílu onoho zlého kouzla, jemuž tehdy dav uchváceně podlehl. Až teprve při sledování obdobných šotů z dnešní Ukrajiny nám naskakuje husí kůže. Nejen proto, že se to děje teď a nedaleko, ale i proto, že tzv. politická „elita“ na to hledí bez mrknutí oka, že nazývá ozbrojený puč v Kyjevě demokratickou revolucí a že dokonce posílá nacistům zbraně. Budou příští odborníci opět sepisovat statě o selhání „intelektuálů“, když už dnes je zřejmé, že tolerance znovu vyvřeného zla je záměrná a že má stejný účel jako ve třicátých letech minulého století? Tehdy se první obětí neochoty vnímat nebezpečí otevřenýma očima stala naše země.

Za skutečnost, že se Československo, zrazené svými spojenci v Mnichově, ocitlo na konci druhé světové války na straně vítězů, vděčíme statečnosti našich vlastenců z domácího a zahraničního odboje. Ale dobře víme, že bez Rudé armády by československý odboj a ani boj dalších národů neměl proti nacistické erupci naději na záchranu a my bychom se pravděpodobně narodili v otroctví anebo vůbec nenarodili.

Doufám, že vedle textů, které odmítají princip kolektivní viny, existují i studie, zkoumající princip kolektivní obětavosti. Románů i filmů, které se týkají toho etického principu, zakořeněného především v národech slovanských, bylo vytvořeno mnoho. Řada z nich patří k uměleckým vrcholům, neboť vyvolávají katarzi, která oslovuje nejlepší podněty člověka. Na těchto příbězích vyrostla i naše poválečná generace a nic, co přišlo později, nemohlo z našich duší vykořenit vděčnost za záchranu života národa. Obětavost a vděčnost za ni jsou dvě strany téže mince. Přesněji řečeno bývaly, dokud fungovala kolektivní paměť.

Inženýři nového světového řádu ale s pamětí počítají jen u počítačů, lidská paměť by jejich ne lidský projekt mohla zhatit. A tak ji cenzurují, opravují a mažou. Jejich metody připomínají ono zlé kouzlo zachycené ve starých bájích.

Lektvar zapomnění dávkovaný v každodenních kapkách postupně proměňuje mozky lidí v centrálně řízené počítače. Neustálé rozšiřování okruhu takto napájených biorobotů už přeformátovalo kolektivní paměť do té míry, že sedmdesát tři let po skončení nejhrůznější války v dějinách lidstva je gigantický podíl Rudé armády na záchraně Evropy veřejně zpochybňován. K čemu to povede zítra, když nápoj zapomnění je dnes servírován i českým dětem už na základních školách a mnozí rodiče tomu bez protestu přihlížejí? Zřejmě i oni už si vytvořili návyk na pravidelnou dávku lží a odmítají vnímat příznaky své chorobné závislosti.

Patří k nim rychlé zapomínání, ztrácení jazykových schopností, používání nesprávných slov pro složitější myšlenku, ztráta orientace v prostoru, nesprávné rozhodování, obtíže s plánováním budoucnosti a změna chování (apatie, deprese, úzkost, vznětlivost a bludy.)

Na rozdíl od Alzheimerovy nemoci, která je zatím neléčitelná, bludné duše, otrávené nápojem zapomnění, může, jak napovídají legendy, vysvobodit z bezčasí a zmatení jen lidská statečnost, trpělivost, obětavost a především láska.

Sousoší, u kterého dnes stojíme, se jmenuje Sbratření. Autorem je sochař Karel Pokorný, kterého inspirovala fotografie z devátého května roku 1945 zachycující setkání pražského barikádníka s rudoarmějcem. Po mnoha letech přemisťování pomníku, ale i jeho znesvěcování hanlivými symboly, jsme se tu dnes sešli se snítky šeříku. Jejich sladká vůně znovu připomíná, jak omamně tehdy v květnu voněl mír.

Když jsem si včera chystala tuto řeč, znovu jsem si s úžasem připomněla, že v ruštině má slovo mir dvojí význam. Kromě míru znamená i svět. Snad je to ozvuk prastaré zprávy. Kód předávaný z pokolení na pokolení a uchovávaný napříč časem vědomými bytostmi, které oba významy slova mir sepnuly k sobě, jak dlaně při modlitbě. Vždyť už v evangeliu stojí, že na počátku všeho bylo slovo. Slovo, které se stalo základem světa a principem života lidí.

Lenka Procházková

10. 5. 2018 (Projev 9. 5. 2018 u pomníku „Sbratření“ v parku u Hlavního nádraží v Praze)


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Slovo Ameriky je bezcenné   
Pridal tk Čtvrtek 10 květen 2018 - 05:27:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Můžeme už tedy definitivně dát sbohem naději, že by se Trumpovy sliby z jeho prezidentské kampaně o tom, že se USA stáhnou ze Sýrie, že znormalizují své vztahy s Ruskem a že zastaví vyvážení svých pracovních příležitostí za moře, mohly ještě kdy uskutečnit.

Tím, že zneuctil slovo americké vlády a stáhl její podpis z iránské smlouvy o nešíření jaderných zbraní, to je smlouvy dřive podepsané Amerikou, Británií, Francií, Německem, Ruskem a Iránem, dal prezident Trump najevo, že jeho vláda spočívá pevně v rukou sionistických válečných štváčů.

Bylo to konečně už dlouho očividné. Stačilo pozorovat, jak se vevyslankyně USA v OSN Niki Haleyová plazí u nohou Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti (AIPAC), jak totéž u nohou izraelského premiéra Netanjahua činí americký ministr zahraničí Pompeo, či jaká záře zasvitla v tváři izraelského agenta a jinak též poradce prezidenta USA pro otázky národní bezpečnosti Johna Boltona, když viděl, že jeho agenda nastartovat konflikt s Iránem v prezidentově mysli nakonec přece jen převládla.

Hlavní evropští vazalové Washingtonu prohlásili, že oni na smlouvě i nadále trvají. Uvidíme, zda dokáží ustát jak americký tlak, tak i spousty peněz, které jim budou nabídnuty, aby svůj názor změnili.

Americký obrat přináší samozřejmě Rusku další problém. Může se spokojit s destabilizací Iránu snadněji než s trvající destabilizací Sýrie? Odváží se sebrat všechnu svou rozhodnost k obraně svého jižního křídla? Probudí se konečně a přestane svou nerozhodností přivolávat další nebezpečné situace?

Vybral a přeložil Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŠvédsky biskup oslavuje, že muslimů povolili z tlampačů svolávat k modlitbám do mešity ...   
Pridal tk Čtvrtek 10 květen 2018 - 05:19:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Biskup švédské evangelicko-luteránské církve ve městě Växjö, Fredrik Modéus, oslavuje, že bylo muslimům povoleno každý pátek svolávat z amplionu v arabštině muslimy k modlitbám do mešity. Je to další ukázka toho jak křesťanské církve zasažené morem neomarxismu a morálního relativismu postupně před islámem kapitulují a možná se i za pár let dozvím, že pan biskup k islámu konvertoval ...

Je smutné, když víme jak moc kdysi křesťané bojovali za záchranu Evropy před islámem a dnes naopak mnozí představitelé křesťanských církví zkáze Evropy napomáhají. Například kapucínský mnich Marek z Aviana morálně podporoval obránce Vídně roku 1683 proti tureckému obléhání a byl to on, kdo morálně vedl osvoboditele Maďarska proti muslimským okupantům.

Zdroj: friatider.se

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOrbán: Žádné peníze pro migranty. A žádné peníze pro neziskovky podporující imigraci   
Pridal tk Čtvrtek 10 květen 2018 - 05:15:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jak píše internetový deník iDnes, maďarský premiér nesouhlasí s rozpočtem EU, podle kterého by se měly navýšit výdaje na imigranty. „Domnívám se, že migrantům by neměl připadnout ani cent“

Jak dále maďarský premiér uvádí, tak nepodporuje rozpočet, který bere peníze zemědělcům, peníze na místní rozvoj a vědcům a dává je zemím, které přijímají imigranty. Osobně bych sice nepodporoval ani rozpočet, z kterého plynou dotace do zemědělství a na místní rozvoj, ale souhlasím s tím, že směřovat finance z rozpočtu Evropské unie do zemí přijímajících imigranty je trochu mimo. Zvláště, když se jedná o pokus vynucené solidarity. A navíc, proč podporovat země, které takto získávají vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, jako jsou doktoři, inženýři a učitelé?

Není důvod, aby země jako Česká republika podporovala Itálii či Řecko, tedy země mnohem bohatší a navíc země, které neudělaly nic pro ochranu svých hranic. Naopak, v případě Itálie to vypadalo jako imigrační kyvadlová doprava přes Středozemní moře, kdy lodě neziskovek „čekaly“ u pobřeží Libye na svoje „uprchlíky“. Naopak snaha udělat něco s vnější hranicí jako by neexistovala. V Itálii na laxnost? vlády reagovali voliči, kteří většinově volili proti imigrantské a proti unijní strany. Náhoda? Ne, trpká zkušenost s touto živelnou imigrací lidí z Afriky a Blízkého východu.
Je zbytečné psát o tom, že tito lidé přichází z jiného kulturního a náboženského prostředí. To vědí všichni, i propagátoři multikulturalismu. Proto multikulturalismus. Vědí to i odpůrci. „Xenofobové, islamofobové a další fobové“. Jenže zatímco prvně jmenovaní tuto „rozmanitost“ vítají, ti druzí jí pouze respektují a jinak požadují, aby ta rozmanitost zůstala v domácnostech příchozích a příchozí se přizpůsobili pravidlům, kultuře, sociálním zvyklostem a zákonům země, kam přichází. Dva pohledy, dvě východiska a řešení. Jeden pohled je pohled „sluníčkových lidí, přijmout každého, bez ohledu na následky a druhý pohled je s respektem k vlastní zemi a kultuře.

Je zajímavé, že pohled na imigraci sdílí s „xenofoby“ i většina lidí žijících v Evropské unii a to 78 procent. 70 procent obyvatel EU považuje za problém muslimskou menšinu a její populační růst. Politiky tohle nezajímá. Nevaruje je ani skutečnost, ženapříklad v Německu se dvě třetiny obyvatel postavily proti návrhu vlády zavést jako státní svátek významné islámské dny. Politici prostě nikdy nerespektují hlas svých voličů. Něco jiného jsou předvolební sliby a něco jiného je pak povolební realita. Vymluvíme se, že? Sliby nebyly zasazeny do reálného rámce. Je jedno zda společenského anebo ekonomického, jak řekl pan Bohuslav Sobotka. Vlastně politici lžou ráno, lžou večer. Jen mají štěstí, že jim chybí „prostořekost“, která by se dostala na veřejnost jako v případě socialistického premiéra Maďarska Gyurcsányho.
Jestliže premiér Maďarska nechce peníze pro migranty ze společných peněz EU, tak nelze než souhlasit. Kdysi lidé odcházeli ze svých zemí za lepším do jiných zemí. Jako například Češi, Moravané, či Slováci. Odcházeli do USA, Austrálie, Kanady. Odcházeli s tím, že v nové zemi si zařídí farmu, firmu, nebo prostě jen budou dělat. Nikdo jim nepomohl, nikdo jim nic nedal. Naopak oni svojí prací přispěli k rozvoji těch zemí.

Proto jsou neziskovky pomáhající integraci, imigraci lidí z jiných zemí zbytečné. Stejně jako státní podpora těchto neziskových organizací. Pokud tyto neziskové organizace chtějí ukázat svojí roli ve společnosti, tak ať si jí zaslouží, ale bez státních peněz. Tyto peníze jde lépe využít ve školství, zdravotnictví, péči o seniory, mentálně postižené. Pokud někdo chce imigranty, tak ať si to platí ze svého, stejně jako jejich integraci do společnosti. Ostatně, například, Belgie vydala mnoho prostředku na integraci imigrantů, hlavně muslimů a jak přiznal Jan Jambon, integrace muslimů je naprosto neúspěšná. V rozhovoru pro belgické noviny Jan Jambon uvedl, že „značná“ část muslimské komunity „tančila“ v ulicích Bruselu po útocích, ke kterým došlo 22. března. Při útocích zemřelo 32 lidí a dalších 300 lidí bylo zraněno.

„Významná část muslimské komunity oslavovala, když k útokům došlo,“uvedl ministr v rozhovoru pro deník De Standaard. Ministr zároveň obvinil belgickou imigrační politiku, které se nepodařilo začlenit migranty a uprchlíky do evropské společnosti.

Jako příklad ministr uvedl chování obyvatel čtvrtě Molenbeek poté, co zde byl zatčen hlavní podezřelý z útoků v Paříži. „Házeli kameny a lahve na policii a novináře v průběhu zatýkání Salaha Abdeslama. Je to skutečný problém. Imigranti ze třetí nebo čtvrté generace se otevřeně obracejí proti naší společnosti a jsou ochotni použít násilí,“řekl Jambon.
Ale budeme to řešit. Více penězi na integraci.

Dělejte čertu dobře, peklem se Vám odmění.

Autor: Martin Kavka


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAfroamerická aktivistka řekla bělochům, jak se mají chovat k černochům   
Pridal tk Čtvrtek 10 květen 2018 - 05:09:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Malé město ve Virginii Charlottesville se v roce 2017 stalo bitevním polem afroamerického obyvatelstva a bílých suprematistů.

Občané s tmavou barvou pleti se často stávají obětmi policie. V důsledku jednoho z takových incidentů začala národní akce Black Lives Matter (Život černochů je důležitý).

Aktivistka Chanelle Helm je jedna ze známých osobností hnutí Black Live Matter, ve městě Louisville publikovala manifest Afroameričanů k bílému obyvatelstvu USA.

Přinášíme některé výňatky:


Běloši, když nemáte dědice, odkažte svůj majetek afroamerické rodině. Zvláště té, která po celé generace žila v chudobě.

Jestli jste developer, nebo vlastníte obytné nemovitosti, postavte kvalitní obydlí v afroamerické neudržované čtvrti a nechte tam Afroameričany žít.

Běloši, jestli můžete bydlet prostěji, dejte svůj dům afroamerické rodině. Zvláště té, která po celé generace žila v chudobě.

Běloši, naplánujte své měsíční výdaje tak, abyste mohli darovat peníze Afroameričanům na nákup půdy.

Běloši, zvláště ženy (protože se vám to dobře daří) nuťte propouštět rasisty. Dobře víte, co budou říkat. Dosáhněte propuštění vašeho šéfa, také je rasista.

Zdroj: https://sptnkne.ws/h3y4

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEU je připravena vystoupit proti opatření USA vůči Íránu ve WTO   
Pridal tk Čtvrtek 10 květen 2018 - 05:03:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Země EU jsou připraveny vystoupit proti jednostranným sankcím USA proti Íránu ve Světové obchodní organizaci (WTO), pokud budou mít vliv na evropské zájmy. Uvedl to oficiální představitel francouzské vlády Benjamin Griveaux.

„Evropská unie je připravena ve Světové obchodní organizaci vystoupit proti jakýmkoli jednostranným opatřením, která by mohla ovlivnit zájmy evropských společností, a má v úmyslu na to úměrně reagovat podle pravidel WTO," cituje jeho slova RT.
Takovýmto způsobem odpověděl na otázku reakce francouzské strany na rozhodnutí Washingtonu odstoupit od íránské jaderné dohody a obnovit sankce proti Íránu.

Dříve německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že německá strana bude i nadále plnit své závazky v rámci dohody s Íránem, nehledě na rozhodnutí USA.

Zdroj: https://sptnkne.ws/h3y6

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
PoÚtStČtPaSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.5936 sec,0.1233 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,224kB