Sobota 19 květen 2018
Exkluzivně: Český překlad plného znění Marakéšské deklarace! Dokument, ze kterého budete zvracet!   
Pridal tk Sobota 19 květen 2018 - 10:40:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Exkluzivně: Český překlad plného znění Marakéšské deklarace! Dokument, ze kterého budete zvracet! Je to horší, než jsme si mysleli a pouze maďarský ministr zahraničí se pod tento skandální dokument nepodepsal! Manifest oslavující migraci je plánem na přesuny národů! V dokumentu se píše, jak usnadnit řádnou, bezpečnou, odpovědnou a hlavně pravidelnou migraci a mobilitu lidí mezi Afrikou a Evropou!

Redakce AE News přináší zřejmě jako první server v České republice plné znění a český překlad skandální a výbušné Marakéšské deklarace, kterou počátkem května v Maroku podepsali představitelé evropských a afrických zemí v rámci tzv. Rabatského procesu. O události jsme již psali zde: https://aeronet.cz/news/neexistuje-clenstvi-v-eu-bez-prijimani-migrantu-potvrzuje-marakesske-prohlaseni-podepsane-evropskymi-ministry-v-ramci-tzv-rabatskeho-procesu-v-prohlaseni-se-mluvi-o-podpore-migrace/ . Dokument byl dlouho utajován, ale konečně se objevil na serveru Evropské komise a redakce Aeronetu vám proto níže přináší jeho plné znění a navíc v českém překladu, strávil jsem nad překladem podstatnou část dnešní noci. Tato deklarace je bodem zlomu v procesu migrace do Evropy. Dokument je deklarací, kterou se evropské země, za zády svých občanů, zavazují v rámci tzv. Rabatského procesu k podpoře pravidelné, zdůrazňuji a opakuji “pravidelné” migrace mezi Afrikou a Evropou. Je přitom jasné, že z Evropy do Afriky nikdo migrovat nebude, proces bude jen jednosměrný.

Než začnete číst, chtěl bych požádat všechny čtenáře, aby sdíleli tento dokument na všech sociálních sítích, v emailech, ale i mezi svými přáteli, abyste dokument zaslali politikům z SPD, KSČM a z dalších stran, které mají pro-národní postavení a ukotvení. Dokument se totiž opírá o dvě globalistické agendy neomarxistického světového řádu, o tzv. Global Compact a o tzv. Agendu 2030. Oba dva dokumenty jsou v deklaraci zmíněny a je na ně odkazováno. To, co v dokumentu je právnickou hantýrkou přežvýkáno tak, aby tomu pomalu nikdo nerozuměl, je rámcovou smlouvou Evropy s Afrikou, na základě které proběhne exodus biblických rozměrů, exodus z Afriky do Evropy. Není divu, že nikdo z politiků se k dokumentu před vlastními voliči doma nehlásí a všichni se tváří, že dokument je neškodný. My přinášíme důkaz zločinu na evropských národech. Sdílejte, šiřte a nezapomeňte, že Aeronet je místo, kde už dnes přinášíme zítřek. Bohužel, ten zítřek vypadá jako biblická gehenna.

Úryvky z deklarace

•Zvýšená pozornost věnovaná boji proti xenofobii, rasismu a diskriminaci: partneři vynaloží úsilí na potírání těchto jevů a podporu vyváženého mediálního narativu (pozn. propagandy) o migraci a diasporách založeného na faktech a zdůraznění jejich pozitivního přispění k rozvoji společností v zemích původu, tranzitu a v zemích určení…
•Cílem agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030 je podle bodu 10.7 “Usnadnit řádnou, bezpečnou, pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu lidí, včetně provádění plánované a dobře řízené migrační politiky “…
•Ve svých intervencích (pozn. na podporu migrace) se budou partneři snažit zapojit všechny subjekty pod koordinací vnitrostátních orgánů (regionální organizace, místní úřady, tradiční a obvyklé orgány, zástupci občanských společností a migrujících a uprchlických komunit, sociálních partnerů (neziskovek), soukromého sektoru a médií a akademické obce (tzn. vysoké školy)…
•Od svého založení Rabatský proces důsledně prosazoval pozitivní potenciál pravidelné migrace a klíčovou roli diaspory pro země původu, tranzitu a určení. Posílení synergií mezi migrací a rozvojem představuje prioritní oblast a je specifickým rysem procesu Rabatu. Partneři dialogu souhlasí s touto cestou a zaměří se ve většině svých opatření na maximalizaci přínosů pravidelné migrace…
•Vezmeme-li na vědomí výše uvedený cíl 10.7 Agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030 (tzv. Agenda 2030), partneři Rabatského procesu uznávají, že je třeba podporovat a posilovat cestu k pravidelné migraci…
•Akce 9: V duchu partnerství se věnovat zejména otevřenému dialogu o usnadnění udělování víz…
•Partneři z Rabatského procesu opakují své dodržování závazků vyplývajících z mezinárodního práva v EU oblasti návratu a zpětného přebírání a připomínají význam udržitelného opětovného začlenění. Opakují jejich podporu principu nenavracení a souhlasí s tím, že upřednostňují jen dobrovolný návrat (migrantů)…

Z těchto krátkých úryvků si můžete udělat představu, co to vlastně je ta Marakéšská deklarace. Přestože je pravda, že v dokumentu se nachází na závěr kapitola, která hovoří o procesech návratu migrantů a jejich reintegrace, tak při pohledu na celý dokument je zcela zjevné, že tato kapitola tam je jenom kvůli tomu, aby deklarace byla stravitelná a omluvitelná pro evropské politiky před svými voliči. Přečtěte si dokument, raději dvakrát, v klidu. Potom ho přečtěte svým dětem, známým, vytvořte kopie a rozlepte je ve svém městě, distribuujte text deklarace do schránek, sdílejte dokument a šiřte ho. V této fázi už je skoro hotovo, ale může být ještě hůř. Marakéšská deklarace je Pandořina schránka moderního věku. Níže tedy přinášíme plné znění deklarace. Sáček na zvracení mějte v pohotovosti.

Politické prohlášení v Marrákeši

Překlad pro AE News: -VK-

My, ministři zahraničních věcí, vnitra, integrace, zodpovědní za migraci a vysocí zástupci těchto zemí: RAKOUSKO, BELGIE, BENIN, BULHARSKO, BURKINA FASO, CABO VERDE, KAMERUN, CENTRÁLNÍ AFRICKÁ REPUBLIKA, CHAD, KONGO, POBŘEŽÍ SLONOVINY, CHORVATSKO, KYPR, ČESKÁ REPUBLIKA, DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO, DÁNSKO, ROVNÍKOVÁ GUINEA, ESTONSKO, FINSKO, FRANCIE, GABUN, GAMBIE, NĚMECKO, GHANA, ŘECKO, GUINEA, GUINEA-BISSAU, IRSKO, ITÁLIE, LOTYŠSKO, LIBERIE, LITVA, LUCEMBURSKO, MALI, MALTA, MAURETÁNIE, MAROKO, NIZOZEMSKO, NIGER, NIGERIE, NORSKO, POLSKO, PORTUGALSKO, RUMUNSKO, SÃO TOMÉ A PRÍNCIPE, SENEGAL, SIERRA LEONE, SLOVENSKO, SLOVINSKO, ŠPANĚLSKO, ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, TOGO, TUNISKO a SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ; Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropský komisař pro migraci, vnitřní věci a bezpečnost občanství; a vysocí představitelé Hospodářského společenství států západní Afriky; Evropská komise; a Alžírsko a Libye jako pozorovatelské země;

NA ZASEDÁNÍ 2. května 2018 v Marrákeši na pozvání Marockého království;

UZNÁVAJÍCE rostoucí význam migračních otázek na globální úrovni obecně a v roce 2006, především evropsko-africké a vnitroafrické vztahy, jakož i potřebu identifikovat přizpůsobené a koordinované odpovědi na řízení migračních toků ve všech jejich aspektech;

PŘIPOMÍNAJÍCE závazky přijaté partnery v procesu Rabatu v rámci roku 2006, společné prohlášení Afriky a EU o migraci a rozvoji, prohlášení Afrika-EU z roku 2014 o migraci a mobilitě, Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030 (tzv. Agenda 2030) přijatá OSN v roce 2015, kdy se státy zavázaly “nenechat nikoho bez pomoci“, Newyorská deklarace pro uprchlíky a migranty (tzv. Global Compact) přijatá 19. září 2016 Organizací spojených národů. Prohlášení o dialogu na vysoké úrovni o mezinárodní migraci v roce 2013 a Politické prohlášení z 5. summitu Africké unie – Evropské unie z roku 2017;

POTVRZUJÍCE závazky, které přijali partneři z procesu Rabatu na summitu o migraci ve Vallettě v listopadu 2015 a zasedání vrcholných úředníků Valletty v únoru 2017, stejně jako jejich dodržování zásad solidarity, partnerství a společné odpovědnosti ve společném řízení migračních otázek při plném respektování lidských práv;

PŘEZKOUMÁVAJÍCE závazek partnerů z procesu Rabatu k účinnému provádění společného akčního plánu Valletta (JVAP);

BEROUCE V ÚVAHU mandát udělený procesům Rabatu a Chartúmu k monitorování JVAP, stejně jako již provedeného mapování, aby bylo zajištěno jeho následné sledování a DOPORUČUJÍCE snahy o implementaci technického nástroje pro dlouhodobé sledování JVAP;

PŘIPOMÍNAJÍCE závazky, které přijali partneři z procesu Rabatu na ministerských konferencích v roce 2006, 2008, 2009, 2011 a 2014 a zásady obsažené v prohlášení z Dakaru z roku 2011 (operativního a soudržného dialogu, pružného a vyváženého přístupu, závazných partnerů a sdílení odpovědnosti);

UZNÁVAJÍCE pokrok dosažený v rámci různých plánů a strategií EU v procesu Rabatu a při zohlednění poznatků získaných z analýz provedených na konci Římského programu za období 2014-2017;

BEROUCE NA VĚDOMÍ hodnotu odborných znalostí a zkušeností externích pozorovatelů, jako jsou mezinárodní organizace působící v oblasti migrace a azylu, aktéři občanské společnosti, členové diaspory a akademičtí zástupci při obohacování a zprovoznění dialogu; VYZÝVAJÍCE k posílení spolupráce s těmito ostatními prostřednictvím zvýšení konzultace;

VĚDOMI si toho, že hnací síla procesu v Rabatu je při určování společných politických priorit pro otázky migrace a azylu mezi Afrikou a Evropou a její příspěvek k formulaci a provádění migračních strategií;

UZNÁVAJÍCE, aby byla zajištěna soudržnost s prováděcími nástroji, které se objevily od roku 2014 a které nově definují rámec partnerství, a vyhnout se duplicitě akcí v tomto ohledu a zajišťovat doplňkovou intervencí; Přijmout Marakéšský program pro roky 2018-2020, který zahrnuje současné politické prohlášení, jakož i cílený operativní akční plán, který je založen na regionálním přístupu respektující státní suverenitu;

SOUHLASEJÍCE s tím, aby byl program uveden do souladu s pěti oblastmi JVAP, aby byla zachována soudržnost a komplementarita s ním:

•Oblast 1: Rozvoj přínosů migrace a řešení základních příčin nepravidelnosti migrace a nuceného přesunu;
•Oblast 2: Legální migrace a mobilita;
•Oblast 3: Ochrana a azyl;
•Oblast 4: Předcházení a boj proti nelegální migraci, pašování migrantů a obchodování s lidmi;
•Oblast 5: návrat, zpětné přebírání a opětovné začlenění;

SOUVISEJÍCE, aby rovnoměrně účinně prováděli akční plán, který je přijat a zahrnuje tyto průřezové priority:

1.Přístup založený na lidských právech: prováděné akce přispějí k plnému respektování lidských práv a důstojnosti uprchlíků a migrantů bez ohledu na jejich migrační status;
2.Zvláštní pozornost bude věnována problematice genderu a ochrany migrantů ve zranitelných situacích, zejména žen a dětí;
3.Zvýšená pozornost věnovaná boji proti xenofobii, rasismu a diskriminaci: partneři vynaloží úsilí na potírání těchto jevů a na podporu vyváženého mediálního narativu o migraci a diasporách založeného na faktech a zdůraznění jejich pozitivního přispění k rozvoji společností v zemích původu, tranzitu a v zemích určení;
4.Regionální přístup: dojde k identifikaci, formulaci a provádění akcí zohledňujících místní a regionální specifika.
5.Přístup všem zúčastněným stranám: ve svých intervencích se budou snažit partneři zapojit všechny subjekty pod koordinací vnitrostátních orgánů (regionální organizace, místní úřady, tradiční a obvyklé orgány, zástupci občanských společností a migrujících a uprchlických komunit, sociálních partnerů, soukromého sektoru a médií a akademické obce), jakož i příslušné mezinárodní organizace, aby zajistily koordinované a řádné řízení všech dimenzí migračního jevu.
6.Zvláštní pozornost věnovaná sběru, analýze a sdílení rozčleněných dat: mezi předpokládanými činnostmi, partneři se budou snažit identifikovat stávající iniciativy ke sdílení údajů o migraci a v případě potřeby se zavazují provádět specifické studie pro operační účely na národní nebo regionální úrovni. Získané údaje a informace budou přispívat k procesům vytváření migrační politiky a přispívat k nim;

ROZHODNUVŠI zaměřit se na konkrétní akce, které odrážejí specifickou přidanou hodnotu Rabatského procesu. A to zejména ve své schopnosti stavět sítě technických a politických aktérů, formulovat akce, které zohledňují regionální specifika, a centralizovat informace shromážděné v důsledku jejich provádění, přičemž současně respektují geografickou rovnováhu na všech úrovních;

SOUHLASEJÍCE s upřesněním způsobů provádění cílených akcí a využívání těchto nástrojů příslušnými mechanismy a nástroji pro sledování a hodnocení provádění Marrákešského programu pro období 2018-2020 na pravidelném základě za účelem zlepšení rozsahu a dopadu.

Marakéšský akční plán 2018-2020

Doména 1: Výhody pro migraci a řešení základních příčin nelegální migrace a fenoménu vysídlených osob

Cílem agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030 je podle bodu 10.7 “Usnadnit řádnou, bezpečnou, pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu lidí, včetně provádění plánované a dobře řízené migrační politiky “.

Od svého založení Rabatský proces důsledně prosazoval pozitivní potenciál pravidelné migrace a klíčovou roli diaspory pro země původu, tranzitu a určení. Posílení synergií mezi migrací a rozvojem představuje prioritní oblast a je specifickým rysem procesu Rabatu. Partneři dialogu souhlasí s touto cestou a zaměří se ve většině svých opatření na maximalizaci přínosů pravidelné migrace pro rozvoj, a to včetně, jako priority, zaměření na členy diaspory v tomto procesu. Partneři z Rabatského procesu uznávají více příčin nelegální migrace a vynuceného přemístění.

Tyto základní příčiny, z nichž většina je vzájemně propojena, musí být stále více řešeny prostřednictvím široké škály vhodných reakcí, jak na politické, tak na operativní úrovni. S přihlédnutím ke smíšené povaze migračních toků partneři znovu potvrzují své závazky vytvořené v rámci Valletty, aby investovaly více do rozvoje a vymýcení chudoby jako základních příčin nelegální migrace, do podpory humanitární pomoci a rozvojové pomoci v EU nejvíce postiženým fenoménem vysídlených osob a zabývali se otázkami životního prostředí, bezpečností a problémy s klimatickými změnami v nejvíce zasažených regionech.

Cíl 1: Maximalizace pozitivního dopadu pravidelné migrace na rozvoj
•Akce 1: Identifikovat a sdílet osvědčené postupy, které umožní zemím získat lepší znalosti o profilech jejich diaspor a přijmout nebo optimalizovat strategie, které podporují jejich ekonomický, sociální a kulturní potenciál pro rozvoj, a zároveň analyzovat možné překážky pro přijetí a optimalizace těchto osvědčených postupů.
•Akce 2: Přispět ke snížení nákladů na převody finančních prostředků a k usnadnění převodů finančních prostředků zasílaných přistěhovalcům do zemí původu, zejména podporou inovačních nebo stávajících iniciativ potenciálu digitalizace. Partneři mohou odkazovat například na vykonanou práci Africkým institutem pro remitenci a jeho sítí kontaktních míst.
•Akce 3: Podporovat iniciativy, které podporují podnikání a produktivní investice mezi mladými lidmi z africké diaspory (jako je vlajková loď “MEETAfrica Program“ vyvinutý v rámci Rabatského procesu) a povzbuzovat tyto mladé lidi k tomu, aby využili své dovednosti pro prospěch svých zemí původu.

Cíl 2: Dosáhnout společného chápání základních příčin nelegální a vynucené migrace v rámci Rabatského procesu
•Akce 4: Analyzovat základní příčiny a učinit praktická doporučení (zejména prostřednictvím uspořádání tematických setkání na toto téma) s cílem zlepšit začlenění těchto otázek do rozvoje politiky.
•Akce 5: Podporovat systematičtější začlenění otázek týkajících se základních příčin nepravidelné migrace a nuceného přesídlení do strategií a programů sociálně-ekonomického rozvoje na vnitrostátní úrovni a do programů rozvojové spolupráce, a současně podporovat přisvojení stávajících regionálních normativních rámců (srozumitelně: normativní rámce = kvóty).

Doména 2: Legální migrace a mobilita

Vezmeme-li na vědomí výše uvedený cíl 10.7 Agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030, partneři Rabatského procesu uznávají, že je třeba podporovat a posilovat cestu k pravidelné migraci na základě účinných systémů občanské registrace a podpory mobility některých kategorií cestujících (zejména podnikatelů, mladých odborníků nebo výzkumníků) mezi evropskými a severními, západními a středoafrickými zeměmi.

Cíl 3: Podporovat pravidelnou migraci a mobilitu, zejména mladých lidí a žen mezi Evropou a severní, západní a střední Afrikou v rámci těchto regionů
•Akce 6: Podporovat vytváření sítí výměny mezi institucemi odborného vzdělávání a pracovních agentur v Evropě a Africe, aby se plně využily dovednosti mladých lidí z řad přistěhovalců a přizpůsobit technické školení potřebám trhu práce. Zvláštní pozornost bude věnována činnosti zaměřené na ženy a mládež.
•Akce 7: V souladu s vnitrostátními právními rámci podporovat projekty, jejichž cílem je: posílit přenositelnost práv a sociální ochranu pravidelných přistěhovalců a jejich rodin, například prostřednictvím uzavření a provádění vhodných dvoustranných, regionálních nebo regionálních dohod a mezinárodních úmluv.
•Akce 8: Identifikovat osvědčené postupy a faktory úspěchu, které mohou vést k rozvoji příslušných politik a podporovat meziregionální a vnitroregionální mobilitu, zejména analýzou stávajících studií okružní migrace, zejména na regionální úrovni.

Cíl 4: Podporovat usnadnění postupů vydávání víz
•Akce 9: V duchu partnerství se věnovat zejména otevřenému dialogu o usnadnění udělování víz prostřednictvím setkávání a technických školení.
•Akce 10: Podpůrné akce určené ke zlepšení přístupnosti, účinnosti a průhlednosti různých vnitrostátních systémů vydávání víz, včetně podpory vytváření místních informačních struktur nebo zřízení online informačních portálů.

Doména 3: Ochrana a azyl

Partneři procesu z Rabatu opakují své mezinárodní závazky v oblasti ochrany a azylu, včetně těch, které jsou obsaženy v Politické deklaraci Valletta, a zejména těch, na něž se vztahuje při poskytování ochrany “všem oprávněným osobám v souladu s mezinárodními a regionálními nástroji”. Opět potvrzují svůj respekt k důstojnosti uprchlíků a dalších násilně vysídlených osob a ochraně jejich lidských práv bez ohledu na status. Partneři podporují úsilí o uzavření a provádění stávajících mezinárodních úmluv, včetně Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a jejího znění z roku 1967. Podporují také budování kapacit vnitrostátních institucí v oblasti azylových systémů.

Cíl 5: Podporovat opatření zaměřená na posílení ochrany uprchlíků a dalších násilím vysídlených osob
•Akce 11: Identifikovat stávající přeshraniční a regionální iniciativy na ochranu v jedné z podoblastí dialogu a navrhnout opatření pro zúčastněné strany zaměřené na zlepšení ochrany uprchlíků a násilně vysídlené osoby. Zvláštní pozornost bude věnována maximálnímu zohlednění zranitelných osob, nejlépe zájmům dětí a potřebám nezletilých bez doprovodu.
•Akce 12: Podporovat přijetí místních, národních a regionálních akčních plánů zaměřených na definování postupů pro účinnou reakci, zejména v případě masivního přesídlení lidí.

Cíl 6: Podporovat integraci uprchlíků a násilně vysídlených osob do společnosti hostitelské země
•Akce 13: Podporovat integraci uprchlíků a násilně vysídlených osob prostřednictvím vytváření osvětových kampaní zaměřených na jedné straně na místní komunity, a na straně druhé u uprchlíků a žadatelů o azyl, které se týkají jejich práv a povinností v hostitelské zemi.
•Akce č. 14: Sdílejte zkušenosti a osvědčené postupy, které podporují přístup k práci, a které to umožňují lidem, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu, aby se stali více samostatnými.

Doména 4: Prevence a boj proti nelegální migraci, pašování migrantů a obchodování s lidmi v Evropě

Partneři z Rabatského procesu opakují svůj závazek vůči mezinárodním závazkům týkajících se prevence a boje proti pašování migrantů a obchodování s lidmi, které jsou dvojicí závažných forem organizovaného zločinu podle mezinárodního práva (Úmluva Organizace spojených národů z roku 2000), proti nadnárodnímu organizovanému zločinu podle dodatečných protokolů OSN proti pašování migrantů po zemi, vzduchem a mořem a zaměřené na prevenci, potlačování a potrestání osob obchodujících s lidmi v Evropě, zejména s ženami a dětmi).

V souladu s politickou deklarací Valletta partneři povzbuzují posílení úsilí o předcházení a potírání těchto jevů, a to jak v Evropě, tak v Africe, prostřednictvím různých nástrojů. V tomto rámci je hledání alternativ k neformální ekonomice nezákonného pašování migrantů a obchodování s lidmi zvláště podporováno. Partneři uznávají přínos regionálních a mezinárodních organizací a organizací občanské společnosti v této oblasti. Přidaná hodnota Rabatského procesu spočívá mimo jiné ve své schopnosti propojit aktéry dotčené těmito dvěma jevy, aby se podpořilo vzájemné učení a zlepšení spolupráce.

Cíl 7: Budovat kapacity veřejných institucí s kompetencí v oblastech integrovaných hraničních řízení a předcházení a potírání pašování a obchodování s lidskými bytostmi v Evropě

•Akce č. 15: Zlepšit možnosti zjišťování vnitrostátních orgánů, pokud jde o pašování migrujících osob, které potřebují mezinárodní ochranu, obchodování s lidmi, jakož i oblasti integrované správy a kontroly hranic.
•Akce 16: Posílit justiční a policejní spolupráci na dvoustranných, meziregionálních a vnitroregionálních a meziregionálních úrovních, na mezinárodní úrovni týkající se výměny informací, přičemž zvláštní pozornost se věnuje vyšetřování.
•Akce 17: Pokračovat a doprovázet úsilí určené k rozvoji a provádění vhodných opatření legislativních a institucionálních rámců na vnitrostátní i regionální úrovni v souladu s Úmluvy OSN z roku 2000 proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a podle příslušných dalších protokolů proti pašování migrantů a obchodování s lidmi.

Cíl 8: Zlepšit ochranu migrantů a osob, kteří potřebují mezinárodní ochranu, kteří byli pašováni, a obětí obchodování s lidmi
•Akce 18: Usnadnit sdílení osvědčených postupů v oblasti zvyšování povědomí a informací – rizika nelegální migrace a obchodování s lidmi, zaměřené zejména na děti a ženy a zapojení všech zúčastněných stran (stát, diaspora, média, sociální sítě, občanské společnost, mezinárodní organizace a soukromý sektor).
•Akce 19: Formulovat konkrétní reakce týkající se ochrany a pomoci pašovaným postiženým osobám a obětem obchodování s lidmi, konkrétně ženám a dívkám (recepce struktury, právní poradenství, sociální, psychosociální a zdravotní služby, tlumočení, reintegrace atd.) a podporovat jejich začlenění do národních, regionálních a subregionálních iniciativ a politik.

Doména 5: Návrat, zpětné převzetí a opětovné začlenění

Partneři z Rabatského procesu opakují své dodržování závazků vyplývajících z mezinárodního práva v EU oblasti návratu a zpětného přebírání a připomínají význam udržitelného opětovného začlenění. Opakují svoji podporu principu nenavracení (migrantů do zemí původu proti jejich vůli) a souhlasí s tím, že upřednostňují dobrovolný návrat (migrantů). Připomínají, že politiky v oblasti návratu a zpětného přebírání osob jsou společnou odpovědností států, a že by měly být účinné, transparentní a prováděny s plným respektováním lidských práv, bezpečnosti a důstojnosti migrantů. Partneři procesu Rabatu oceňují společný pokrok dosažený prostřednictvím politických dialogů, které byly zahájeny v této oblasti. Je důležité, aby se toto úsilí uskutečnilo, a že tento dialog bude převeden do činnosti, což povede k posílené spolupráce a efektivnějšímu návratu a zpětného převzetí.

Cíl 9: Posílit kapacity příslušných orgánů s cílem zlepšit a zajistit identifikační procesy a vydávání cestovních dokladů.
•Akce 20: Výměna osvědčených postupů týkajících se návratu, zpětného přebírání a opětovného začlenění na vnitrostátní, regionální a přeshraniční úrovni (zejména prostřednictvím regionálních konzultací).
•Akce 21: Podporovat používání inovativních identifikačních technik. Tematická schůzka o návratu, zpětném přebírání a opětovném začlenění, které se konalo v Bruselu v roce 2016, navrhovalo mimo jiné použití videokonferencí pro identifikaci nebo předběžnou identifikaci osob, systematičtější používání otisků prstů nebo využití společných postupů pro složité případy. V závislosti na potřebách poskytnout podporu (technickou pomoc, vzájemnou podporu nebo odbornou přípravu) pro určitou skupinu zemí, aby jim pomohli technicky na místě.

Cíl 10: Podporovat programy, které zajišťují bezpečný návrat a udržitelnou reintegraci přistěhovalců při plném respektování jejich práv a důstojnosti
•Akce 22: Uspořádat vzájemné setkávání mezi evropskými a africkými městy a s jinými příslušnými orgány, aby bylo umožněno vzájemné učení v oblasti řízení migrace, včetně udržitelnosti návratnosti, budování na stávajících sítích (jako je iniciativa Město-Město) a jejich úspěšné využití.
•Akce 23: Posílit programy pomoci při návratu a podporovat doprovodné akce zaměřené na všechny vrácené migranty v rozvojových politikách a v programech na místní úrovni.

Konec dokumentu.

Sdílejte prosím tento článek všude, kde můžete. Tento dokument je manifestem zániku evropské civilizace v jeho současné podobě.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/exkluzivne-cesky-preklad-plneho-zneni-marakesske-deklarace-dokument-ze-ktereho-budete-zvracet-je-to-horsi-nez-jsme-si-mysleli-a-pouze-madarsky-ministr-zahranici-se-pod-tento-skandalni-dokument/Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Ke strategii prezidenta Putina na Středním východě   
Pridal tk Sobota 19 květen 2018 - 10:20:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rusko už několik roků pomáhá syrské armádě čistit území Sýrie od teroristů, které do země vysílá Washington s cílem syrskou vládu svrhnout. A bez ohledu na rusko-syrské spojenectví podniká útoky na Sýrii i Izrael.

S útoky tohoto druhu by se dalo skoncovat, kdyby Rusové poskytli Sýrii svůj obranný vzdušný systém S-300. Toto nechtějí ovšem připustit Spojené státy. Zaprvé proto, že jeho nejbližší spojenec Izrael hodlá ve svých útocích pokračovat, a zadruhé i ony samy baží po tom, aby Sýrie zůstávala pod tlakem. Kdyby tomu bylo jinak, nebyl by pro Washington problém Izrael z útoků na Sýrii odvolat.

Je tomu už pár let, co Washington spustil prostřednictvím svých islamistických námezdních jednotek útok na Sýrii, a Rusko tehdy souhlasilo s tím, že svůj moderní systém vzdušné obrany Sýrii prodá. Nakonec však s ohledem na prosby Washingtonu a Izraele tak neučinilo.

Nu a nyní v návaznosti na návštěvu izraelského premiéra v Rusku, slyšíme od Putinova poradce Košima, že Rusko i nadále odepírá tuto nejmodernější zbraň vzdušné obrany Sýrii poskytnout.

Možná má Putin za to, že tak musí jednat proto, aby svým prodejem S-300 Sýrii nevyrobil páku, kterou by Washington natlačil Evropu zpět do zákrytu s americkou politikou agrese. Ovšem pro všechny ty, kteří tak daleko nedohlédnou, bude Rusko znovu vyhlížet jako země, která je slabá i neochotná své spojence chránit.

Jestliže Putin věří, že jeho rozhodnutí nedodat Sýrii S-300 bude mít vliv na Netanjahua v tom smyslu, že bude hledat mírové dohody se Sýrií a Iránem, pak nemá o izraelských záměrech či cílech 17 leté washingtonské politiky na Středním východě správnou představu.

Doufám, že strategie prezidenta Putina funguje. Jestliže se to nepotvrdí, nezbude mu nic jiného, než svůj postoj k západním provokacím změnit. Jinak povedou k válce.

Vybral a přeložil Lubomír Man


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFriday Edition: Benešova vláda   
Pridal tk Sobota 19 květen 2018 - 10:18:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Lobbista Andrej Surňák byl zjevně první, kdo na veřejnost vynesl zvěsti o tom, že prezident Miloš Zeman nabídl řediteli ČEZu Danielu Benešovi pozici premiéra úřednické vlády, pokud by ČSSD ve vnitrostranickém referendu odmítla účast v koalici s ANO. Surňák to 11. května napsal na Twitter a dodal, že budou vládnout lidé, které nikdo nevolil. Babišovy Lidové noviny dnes těmito zvěstmi otvíraly vydání. Článek cituje plzeňského podnikatele Romana Jurečka z ODS, který tvrdí, že by si Beneš pro takovou vládu byl schopen vyjednat podporu ve Sněmovně za 10 minut po telefonu.

Kde by ale Beneš vzal potřebné hlasy? Od ANO? Určitě ne, pokud by Zeman Babiše obešel a pokusil se ho nahradit premiérem zastupujícím organizovanou skupinu politických a obchodních zájmů, které se ze všech sil snaží Babiše odstavit od moci. Nebo od komunistů, jejichž předseda Vojtěch Filip veřejně prohlásil, že je proti rozdělení ČEZu, které Beneš a jeho organizovaná skupina tak usilovně prosazují? Od Pirátů, jejichž veřejnou image po většinu jejich devítileté existence definuje odpor vůči tajnostem ČEZu? Snad od TOP 09, jejíž tehdejší předseda Karel Schwarzenberg v roce 2011 prohlásil, že ředitel ČEZu Martin Roman financuje všechny politické strany kromě TOP 09 (Piráty, ČSSD, ODS a další)?

Každá politická strana, která by zvedla ruku pro Benešovu vládu, by okamžitě byla podezřelá z podpory „plíživé privatizace veřejné moci“, o níž v roce 2009 hovořil Miroslav Kalousek, než se přesunul do tábora ČEZu. Benešova vláda by působila jako otevřená snaha zprivatizovat zbývající lukrativní státní aktiva. Snad proto tím Babišovy Lidové noviny otvíraly dnešní vydání.

Erik Best

Zdroj: http://www.fsfinalword.cz/Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřišel přivítat ruské motorkáře – no a co na tom, pane Wollnere?   
Pridal tk Sobota 19 květen 2018 - 10:15:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bouře veliká, převeliká se už od začátku měsíce května, to je měsíce lásky, snáší na hlavu nebohého poslance českého parlamentu Jaroslava Foldyny, který si dovolil tu sprostou a neodpustitelnou hanebnost, že sám motorkář přišel na Olšanský hřbitov přivítat motorkáře ruské, kteří sem přijeli poklonit se památce 140 000 svých krajanů a někdejších vojáků Rudé armády, kteří na naší půdě při osvobozování Československa padli.

Co si to dovolil, ječí už téměř 14 dní křiváci a hlupáci, kteří by se bez Rudé armády a jejích mrtvých nikdy nenarodili, a dnes ve 14,25 hod. se zcela věrni své pověsti a charakteru připojili k tomuto idiotskému halasu i Wollnerovi Reportéři ČT. Vůbec by jim prý nevadilo, kdyby na hřbitov přišel pan Foldyna, vykazující se třeba povoláním zahradníka, nebo pokrývače, či holiče, ale on tam, prosím, i když jen v prostém oblečení motorkářském, přicválal jako člen parlamentu České republiky. A to už je prý jiná, na takového jsou prý už jiná měřítka. Takový si dovolit potřásat s pravicemi ruských motorkářů dovolit nesmí. To už je totiž ve Foldynově postavení státní akt, a dodejme hned natvrdo, že našemu současnému zřízeníí a západní orientaci akt nepřátelský a proto i nepřípustný.Tím potřásáním, i když to tak na první pohled nevypadá, se totiž boří všechno skvělé, čeho jsme sametem vydobyli, bortí se naše spjatost s NATO i EU a do prachu padá celá naše a na věky věků neporušitelná sounáležitost se společenstvím euroatlantickým. Zkrátka a dobře, poslanec Foldyna spáchal zločin, a je už na jiných, protože reportéři ČT se pochopitelně necítí k přesnému vynesení rozsudku kvalifikováni, aby za něj nezodpovědnému poslanci vyměřili náležitý trest.
Chorál blbců, kteří jím proklínají své zrození, buší i nadále do našich uší. Chorál lidí, kteří by se bez sovětských vojáků padlých – bylo jich 20 milionů – i přeživších, nikdy nenarodili, a to prostě proto, že jejich dědové a babičky, či jejich pradědové a prababičky, by proletěli stejným komínem, jako jím předtím proletěli všichni evropští židé. Měli jsme totiž, pane Wollnere, jít hned po židech, jak 30.ledna 1942 rozhodl ve svém hlavním stanu v přítomnosti R. Heydricha sám Hitler, a to těmito slovy: „Háchu musíme představovat jako jednoho z největších mužů, pokud Čechům zanechá závěť, která bude znamenat jejich konec“.

Přítomný Borman si jeho rozhodnutí poznamenal, a za pár měsíců poté, to je 8. června téhož roku, se v návaznosti na něj objevila v Bormannově oběžníku číslo 28/42 tato strohá poznámka s dalekosáhlými ovšem důsledky: „Jakmile se dokončí deportace židů, musí se začít s vysídlením Čechů“.
Podání ruky českého poslance s potomky těch, kteří udělali z Bormanova oběžníků neplatný car papíru, je ovšem podle lidí z Reportérů ČT zločin.
Myslete si o tom, co chcete.

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLepší pozdě, než nikdy   
Pridal tk Sobota 19 květen 2018 - 10:11:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dlouho očekávaný pád JT 17. Května 2018 potěší a zarmoutí mnohé. Jím vyvolené přivede do stavu paniky nebo přinejmenším strachu. Především dojde – li k forenznímu auditu. Tomu se bude snažit zabránit chobotnice zpochybňováním, odvoláváním a Bůh ví čím. Skutečností je a zůstane, že chobotnice, která dokáže měnit barvu, strukturu své kůže, vylučuje inkoust a tím mate nepřítele, dokáže se dokonce zbarvit do šachovnice i puntíků a napodobit se různým zvířatům (Batesovské mimikry, had, platýs, a další), aby mohla přeplavat přes nebezpečné území, byla odříznuta od oběti. Čínský kat se jí rukama nedotýkal, a nedal se veřejností spatřit. Podobně tomu bylo při popravě 27 českých pánů na Staroměstském náměstí 21. června 1621. Kat se dal spatřit pouze Jeseniovi, jemuž řezal jazyk a třem, které věšel. To se nesluší dnes, v době rusofobie a sílící čínofobie, nejenom v české kotlině, ale i v EU.

Vedení ČLR si dnes nemůže dovolit navazovat a rozvíjet vztahy s kvalitou lidí, jako před několika lety. Tenkrát čínští rychlo-kapitalisté, znající evropskou historii, archetypy (jazyka, psychologie a kreativity), a různé reality doby post-socialistické ze zpráv diplomatů, byli vyzbrojeni obrovskými penězi. S nimi se vydali do Evropy na lov partnerů a objektů, slibujících rychlé množení peněz, růst slávy, umožňujících pokračovat v odkloňování peněz z čínských státních bank. Tato pohádka musela z objektivních příčin skončit. Otázkou bylo: Kdy? Ke štěstí Číňanů, obchodních dobrodruhů a chobotnic, konec nastoupil podle přísloví: Lepší pozdě, než nikdy.

Lepší pozdě než nikdy, je také název filmu. V něm se filmová herečka Tereza Tichá řítí ve svém BMW mrazivou nocí po dálnici domů. Na sedadle spolujezdce leží lukrativní smlouva na hlavní roli do německého velkofilmu. Už konečně nebude na nikom závislá. Zazvoní mobil, volá její manažer. Vtom se ozve ohlušující rána... Několik vteřin nepozornosti a náhle je všechno vzhůru nohama. Co se slávou, penězi, autem a prázdným bytem, kde nikdo nečeká? Co s městem, kde se o ni nezajímá už ani poslední bulvární novinář?...Alespoň tuto část filmu by měli znát všichni přátelé chobotnice.

V dalekém Indickém oceánu dokazuje Čína, jak se pracuje na geostrategických úkolech. Je to příklad pro mladé byrokraty EU. Před několika týdny oslavovala exilová tibetská společnost tzv. Thank-You-India-Year. Oslava se týkala útěku Dalai Lamy do Indie 31.3.1958. 60 leté výročí mělo být oslaveno velkým způsobem v Delhi. Nic podobného se nestalo. Indická vláda doporučila vedení exilové tibetské společnosti se uspokojit s malou oslavou v Dharamsala, místě úřadující exilové vlády s jasným odůvodněním, že Indie si nepřeje zbytečně zatěžovat vztah s ČLR. Připomínám, že t.č. nejvyšší úředník indického MZV, Vijay Gokhale, byl předtím velvyslancem v Pekingu, mluví plynule Mandarin a dokázal během krátké doby změnit tón dialogu a kvalitu vztahu Indie – ČLR. Ještě před rokem by této předpovědi jen málokdo uvěřil. Osobně jsem přesvědčen, že Indie v představitelné budoucnosti oficiálně přistoupí k čínské iniciativě BRI (Belt Road Initiative), jinými slovy Jeden pás, Jedna stezka. Bude tomu i nehledě na kvalitu individuálních vztahů Indie a ČLR s USA, nehledě na rostoucí investice ČLR v Pákistánu, možné nepokoje v části Tibetu

(Doklam) a zvětšující se prezenci ČLR v Indickém oceánu. Nehledě, na ještě nevyřešené strukturální problémy v bilaterálním vztahu. Odkud moje přesvědčení?

Přesvědčení je založeno na kontextuálním pochopení skutečnosti, že obě iniciativy ČLR, globální ve formě BRI a menší iniciativa ČLR – EU ve formě 16+1, které způsobují svým rozměrem a obsahem strach u části veřejnosti a politiků, mají budoucnost. Proč?

Čas a vize vedení ČLR hrají pro ČLR. Nehledě na skutečnost, že oficiální čínská rétorika se z velké části koncentruje na ekonomické aspekty. Ty mnohdy vyznívají altruisticky. Méně se čínská rétorika zmiňuje o duchu a bezpečnostních aspektech iniciativ. Proto často vzniká nedorozumění. To umocňuje neschopnost a neochota vést dialog. Dává se přednost diskuzím. Ty jsou mnohem pohodlnější než dialog a spolupráce.

V tomto kontextu připomínám skutečnost, že obě iniciativy splňují požadavky na mezinárodní spolupráci, transparenci, inkluzivnost a otevřenost, jak je definují OSN. Co se týče bezpečnostních aspektů, mohu konstatovat, že veřejně dostupné informace dovolují tvrdit, že ČLR zcela jistě provedla: 1) strategickou analýzu výhod iniciativ, nejenom pro ČLR, ale i účastníky BRI, 2) identifikovala všechna klíčová bezpečnostní rizika a výzvy, 3) má vypracovaná konceptuální, strategická a taktická řešení k jejich odstranění. Ta mohou být modifikována v závislosti od geopolitického a jiného druhu vývoje ve světě, a v regionech.

Přidám li do úvahy již existující následky a signály vycházející z politiky Amerika First nejenom pro EU, ale i pro americké spojence v Asii, včetně Filipín, Japonska, Jižní Koreje, ale i příkaz prezidenta Trumpa, najít cestu k návratu do TPP, nedává smysl státům EU, ignorovat iniciativy ČLR. Naopak: profesionálně řízená účast v iniciativách nabízí každému z účastníků se rozhodnout, kdy, kde, jak, v jaké formě a obsahu se angažovat. Na druhé straně, iniciativa ČLR – EU ve formě 16+1 nabízí jednu z mála možností, jak posílit integrační snahy EU. V každém případě platí i dnes tři věci: 1) Pokud se spolupracuje a mluví, zbraně mlčí. 2) EU nemá na válku s ČLR se zbraněmi, ani na válku obchodní. Část našeho bohatství pochází přece z ČLR. 3) Lepší pozdě, než nikdy.

Současný vývoj vztahu USA – EU dovoluje očekávat, že ČLR si bude moci mnout ruce. To nejenom kvůli Iránu, platbám v Euro, petrojüanu a jüanu, levnému nákupu podílů západních partnerů, představitelným dalším oslabováním EU ze strany USA, a s pomocí případného sporu EU u WTO. Napomohou tomu také změny, které přijdou z Ruské federace po ukončení fotbalového klání v červnu, bez bojkotu, nebo s bojkotem. Prezident Putin, včera během setkání s šéfem archivní agentury Andrejem Artizovem oznámil přechod zvláštního archivu pod kontrolu Kremlu. Tento archiv má 500.000.000 svazků, z nichž každý sčítá stovky stránek. Současně nechal vědět svět, že zveřejní na http://archives.ru/ dokumenty za období 1930 – 1989. Historicky první zveřejnění v takovém rozsahu potěší a zarmoutí mnohé, některé vůdce a politiky přivede do stavu paniky, strachu, a k přání odejít ze scény.

Na scénu vstupuje vietnamské město HO CHI MINH CITY. Tam jsem svého času z pověření spolkové banky KfW prověřoval projekt, spolkovým kancléřem Kohlem podporovaného v té době nejmladšího německého podnikatele-dobrodruha Lars Windhorsta (1976). Ten založil

1993, ve věku necelých 17 let, s výjimkou, první podnikatelskou společnost, Windhorst Electronics GmbH s čínským partnerem Ming Rong Zhang. Včera, podle zprávy agentury Xinhua se bude v HO CHI MINH CITY konat 24 a 25. Května 2018 první v historii The 2018 Blockchain Festival. Referovat pro více než 1.500 přihlášených účastníků bude více než 30 vietnamských a zahraničních blockchain specialistů. Bude li tam někdo z ČR, nevím. Snad ale někdo z velvyslanectví nebo konzulátu sdělí veřejnosti, co se tam dělo.

Připomínám festival mimo jiné i proto, že kromě Lépe pozdě, než nikdy, mezi referenty bude Le Ngoc Giang z Ministerstva Justicie, David Nguyen, prezident Vietnamské obchodní komory v Singapuru, a další osobnosti. Festival organizuje Huobi.Pro, třetí největší na světě tzv. digital asset exchange.

Východně od HO CHI MINH CITY se nachází jihovýchodní čínské GUIZHOU. Tam sídlí speciální firma, ve které mladí Číňané rozpoznávají obsahy fotek, loga, analyzují řeč, zpracovávají a tvoří nová hrubá data. Data, která se po té používají v celé řadě projektů spojených s rozpoznáním hlasu, obličeje, stínu, a v neposlední řadě i v autonomním automobilovém provozu. Firma se nachází v Bainiaohe Digital Town, technologickém parku, vzdáleném přibližně 50 km od města Guiyang, hlavním městě provincie Guizhou. Do konference o UI, která se konala v prosinci 2017, prakticky nikdo nevěděl o existenci této firmy, sídlící ještě v roce 2014 v jedné z nejchudších provincií ČLR. Dnes tam sídlí velká čínská IT trojka, americký Apple a Foxcom, abych jmenoval některé. O nějaké české firmě nevím nic. Je to škoda, protože úspěch v oblasti UI bude mít pouze ten, kdo vlastní velká data, umí je systematizovat, strukturovat a hodnotit. V současné době mají největší báze dat, podle mé znalosti, USA, RF a ČLR. Za nimi následují SRN a UK. Zpracovávat data může zatím pouze člověk. To je hlavní důvod, proč se zmiňuji o této zvláštní firmě.

Firma totiž zaměstnává mladé lidi, vychované v chudé oblasti ČLR, ve které je málo aut, mizivé množství iphone a podobných vymožeností. To způsobuje na jedné straně zaměstnancům těžkosti. Například rozpoznat značku, logo auta nebo jiného produktu zobrazeného na fotce. Na druhé straně magické dvojsloví umělá inteligence vzbuzuje u mladých lidí, částečně i studentů, zvědavost, motivuje a nabízí materiální zabezpečení. Mladí si vydělají měsíčně při 7 - 8 hodinovém pracovním dnu, přibližně 2,000 yuan (310 USD). Kontrolér kvality si vydělá cca 5.000 yuan, manažér více. Dva tisíce není mnoho, ale v lokalitě, ve které podle statistického úřadu (National Bureau of Statistics) žilo v roce 2015 téměř 5 milionů chudých obyvatel ČLR (cca 9 % nejchudších v celé ČLR) je to ve spojení s vizí KS ČLR, týkající se odstranění chudoby, dostatečné pro budování kariéry a života, než jaký nabízí nezaměstnanost, čekání (na Godota, který nepřijde) a nuda. Během výuky jsem říkal: Kde je nuda, je také hřích. Když se nuda a hřích sbratří, bída stojí přede dveřmi. Přitom samozřejmě nepodceňuji monotónnost práce ve firmě, její následky, např. pro oči a plíce.

Přeji všem pracujícím s UI a na problematice UI, aby si uvědomili, že žijeme na prahu sdílené ekonomiky, ve které také platí Lépe pozdě, než nikdy. Proto je na čase si uvědomit, že sdíleným dobrem společné zodpovědnosti je příroda. Její částí je člověk, obraz Boží. Obraz nemůže nikdy být pánem přírody. Souhlasu netřeba. 18.05.2018

Jan Campbell


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2107 sec,0.0513 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,739kB