Středa 30 květen 2018
Jsem prostý věřící, pane Tomáši Halíku, a nestydím se za to   
Pridal tk Středa 30 květen 2018 - 04:08:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pane Tomáši Halíku, Vaše pohrdání prostými věřícími, zveřejněné dnes na Christnet.eu, opětovně ve mně vzbudilo otázku, zda jste ještě kněz Kristův, nebo jste už zcela ve službách Satanových.

Než se vyjádřím k Vašemu shovívavému postoji k perverznosti realizované tzv. umělci v Husa na provázku a k Vašemu pohrdání prostými věřícími, chtěl bych Vám připomenout jiný Váš výrok.

V článku Proč nejsem Charlie, zveřejněném v Lidových novinách 12. 1. 2015, píšete: Když jsem viděl „karikatury“ časopisu Charlie Hebdo, silně připomínající znevažující obrázky Židů v antisemitském tisku, vnímal jsem je nejen jako urážku posvátných symbolů tu islámu, tu křesťanství, nýbrž jako porušení zásadní hodnoty naší kultury, kterou je úcta k druhým – hodnoty, která není nižší, než svoboda tisku. S tímto citátem jsem tenkrát bezvýhradně souhlasil, a to i pře výhrady, jež vůči Vám mám. To byl postoj služebníka Kristova. Jak krásně Vaše slova souzněla se slovy Jána Kollára: Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou. Ono totiž každá svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Uplynulo něco přes tři roky, a Vy, katolický kněz, alespoň se za něj vydáváte, odmítáte veřejně odsoudit pseudoumělecký škvár zesměšňující nejenom křesťanství jako takové, ale bezprecedentním způsobem dehonestující samotného zakladatele křesťanství, samotného Syna Božího! To je neuvěřitelné! První věta Vašeho prohlášení vypadá na první pohled rozumně, nechcete šmahem odsoudit něco, co důkladně neznáte. Jenže to je farizejské vykrucování. Už jenom strohé informace a pár fotek dávají tušit, že to bude soustředěný útok na samotnou podstatu nejen katolické církve, ale celého křesťanství napříč konfesemi. Tak jste si dvakrát prohlédl záznam tohoto uměleckého škváru. Napřed se Vám zdálo, že jde jen o lacinou blasfemii typu hloupých a cynických obrázků v Charlie Hebdo, zas jednu ze záměrných provokací, které pak finančně profitují z té laciné reklamy, kterou jí dělají „pobouření“. Jenže pak jste prohlédl, pochopil. Bylo Vám vše jasné, že je to docela jinak. Tisíce a tisíce tupců, nebyli to jen poblouznění katolíci, nýbrž i spousta ateistů či jinověrců, ... nerozumějí drsnému jazyku postmoderního divadla ... Tady si dovolím malinkou odbočku. Mnoho prostých věřících, jak jste v následující větě nazval nevzdělané a zpátečnické náboženské blouznivce, tak tito nechápou ani Vaši postmodernistickou teologii, která s křesťanstvím má velmi málo společného. Zkrátka a dobře, udělal jste z lidí, a především z prostých věřících, docela obyčejné hlupáky.


Znovu se musím vrátit k Vašemu citátu z ledna 2015, podle něhož urážení symbolů víry je porušení zásadních hodnot naší kultury, hodnot, které stojí i nad pofiderní svobodou slova. Urážka zakladatele křesťanství, jeho dehonestace silně přesahující jakoukoliv přijatelnou mez, to pro Vás, katolického kněze, není porušení základních hodnot naší kultury, napadení samotné podstaty křesťanské víry? Že bychom těm ubohým komediantům měli přiznat právo svobodně dělat to jejich umění? NE! Žádná svoboda slova nemůže být nad svobodami jinými, jak jste sám uvedl. Svoboda víry, navíc v Evropě, jejíž kultura a tradice vyrůstaly z křesťanství, nemůže být utlačovaná žádnou pofidérní svobodou slova, uměleckého postoje či tvůrčí invence.

Jsem hluboce zklamán, že Vy, jako kněz, dokážete pohrdat prostými věřícími. Co jiného, než pohrdání je Vaše formulace? Mám pocit, že Vy sám se stavíte vysoko nad obyčejnou, prostou věřící lůzu, ke které se já hrdě hlásím. Mám pocit, že ve své sebestřednosti a pýše se stavíte nad samotného Boha. Mám pocit, že už nejste knězem Kristovým. Kdyby se v Praze objevil náhodou Woland[1], byl byste zřejmě ozdobou jeho suity.

Ó, jak se odlišujete od svého biskupa, Dominika kardinála Duky! To je služebník Kristův par excellence. Tomu nejste hoden ani zavázat řemínek u opánku. Otec kardinál vynaložil obrovské úsilí, aby zabránil uskutečnění oné nestoudnosti. Otec kardinál také poděkoval všem, kdo projevili nesouhlas. Ale to Vy, ve své sebestřednosti a pýše, asi nikdy nepochopíte, pane Tomáši Halíku.

[1] Woland – personifikace Ďábla v románu M. A. Bulgakova Mistr a Markétka

Autor: M. K. Pijáček

Zdroj: https://pijacek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=664905

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOtevřený list ČBK ohledně divadla v Brně   
Pridal tk Středa 30 květen 2018 - 04:06:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážení členové ČBK!

To, co se stalo v Brně, to není maličkost! Bůh to dopustil, ale proč? Proto, abyste se probrali ze spánku smrti a konali pokání. Taková urážka Krista jako v Brně, nebyla spáchána ani v Německu, ani ve Francii či Anglii.

Jistě víte, že základem všech barevných revolucí je tzv. sakrální oběť. Byla na Ukrajině a nedávno byla i na Slovensku. Jejím cílem bylo pozvednout národ z pasivity. V barevných revolucích je však sakrální oběť cílevědomě naplánovaná ke zneužití národa při prosazení vlastní sebevraždy.

V Brně došlo k nejhrubší urážce Boha, která by měla každého křesťana radikálně pozvednout z pasivity! Kéž by Bůh ve svém milosrdenství toto rouhání obrátil ve skutečnou sakrální oběť, která probudí církev i národ ze sebevražedn&e acute; a patie! Takové urážce a takové morální dehonestaci nebyl Kristus vystaven ani při umučení na Golgotě.

Tam i Jeho největší nepřátelé respektovali morální stud. Kristus měl kolem beder aspoň plátno. Morální degradace a zneuctění Krista v Brně nemá v historii obdoby! K tak hrubému rouhání nedošlo nikde na světě! V Polsku byla hra předvedena podvodem. Když se však vyjevilo, oč jde, zločin byl dán k soudu. V Brně to bylo jinak. Téměř dva měsíce předem veřejnost věděla, že je připravováno vrcholné rouhání Bohu. A přesto bylo prosazeno!

Ptáme se: Kdo za to nese vinu? Autor tohoto paskvilu? Jistě, ale větší vinu mají ti, kteří toto veřejné rouhání objednali a schválili, to je vedení divadla a magistrát města. Vinu má také každý křesťan, pokud proti tomu nic nedělal, každý úměrně svému postavení. Větší vinu má kněz, ještě větší biskup a největší vinu má ČBK! Navíc vaše církevní organizace došla k závěru: Nebudeme nic dělat, aby se to neobrátilo proti nám. Podobně jako velerada, když se usnesla, že musí odstranit Ježíše, protože jinak přijdou o svou kariéru.

Ptáme se: Když je Kristus nejhrubším způsobem dehonestován, ČBK to nevadí? Ne, biskupská konference nereaguje anebo reaguje alibisticky, aby neměla kvůli Kristu problémy. Za tento největší zločin proti Božímu Synu nese ale zodpovědnost každý biskup ČBK! Tady faktor času nehraje roli, to se promlčet nedá! Došlo k duchovnímu zásahu, který potrvá až do druhého příchodu Pána Ježíše! Tento do nebe volající a nepromlčitelný zločin nemůže být odčiněn jinak, než adekvátním pokáním!

Apoštol Petr v psychologickém teroru nepřátel zapřel Krista. Hned však konal pokání a hořce plakal. Pak konal pokání až do smrti, a jak píše tradice, měl na obličeji rýhy od slz. Vy, biskupové ČBK, jste se sebou spokojeni? Žádnou potřebu pokání necítíte? Dva měsíce předem jste to věděli! Dva měsíce jste klamali sami sebe a drželi v pasivitě i věřící katolíky. Stačila jedna věta, stačilo vybídnout lidi k adekvátnímu protestu. Neudělali jste to! Zneužili jste svěřenou autoritu proti Kristu i proti církvi! Vina za vaši zradu dopadla na celý národ! Teď nad ním visí duchovní prokletí, které jste stáhli! Tyto dny hrozí nejen morální likvidace národa skrze zvrácený gender, ale i neomezená islamizace.

Stal se největší zločin vůči Ježíši! Šlo o veřejné zneuctění! To nebyla nějaká tajná satanská orgie, zde šlo o veřejný satanismus, spojený s nečistou zvráceností! A vy jste to věděli!

Prokletí, které jste stáhli, to není něco, co stagnuje! Naopak, bez pokání jeho síla stále narůstá! Stáhli jste trest na město Brno i na celý národ podobně, jako za zločin velerady následovala zkáza Jeruzaléma.

Svatí Cyril a Metoděj přinesli na území Velké Moravy světlo víry a s ním požehnání. Vy, vážení biskupové, jste svoji zradou způsobili, že se teď z hlavního města Moravy šíří prokletí. V Brně došlo k vrcholné urážce Boha a na druhém místě národa zneuctěním státní vlajky. K tomu nelze mlčet.

Mučedníci za morální a věroučnou čistotu obětovali své životy. Mnohé panny daly Bohu slib svaté čistoty a raději podstoupily krutou smrt, než by slib porušily. Statisíce mužů a žen složily sliby čistoty jako řeholníci, protože jejich motivací byla čistá láska ke Kristu a věčný život. Největším příkladem čistoty jim byl samotný náš Pán, Ježíš Kristus. On jako Boží Syn a Spasitel řekl: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: Nezesmilníš. Ale já vám pravím: Každý, kdo hledí žádostivě na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci.“ (Mt 5,28) A dále: „Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.“ (v. 29-30) Ježíš vyháněl nečisté démony a uzdravoval nemoci. Ježíš mohl povědět nepřátelům: „Kdo z vás mě obviní z hříchu?“ (J 8,46) Nenašel se nikdo. Jenže nyní v brněnském divadle Ježíše potupili, zneuctili a morálně degradovali k zločinu. Omlouvat toto rouhání trapnými frázemi o umění je hrubé pokrytectví!

Vy, biskupové ČBK, jste zaujali postoj: lépe se za Krista nestavět, aby nebyly problémy s masmédii. Když šlo o restituce, to se ohled na masmédia nebral. Nebyl žádný strach o svůj image. Ptáme se: Kdo je Bohem ČBK? Kristus, anebo mamon? Ježíš ale dodává: „Nelze sloužit dvěma pánům.“ (Mt 6,24)

Nositelem prokletí a vzorem neposlušnosti Bohu, Jeho učení a přikázání je apostatický papež František. Je zjevný heretik, nemá Ducha Kristova, ale ducha antikrista. Běda ale, kdyby některý kněz, věrný Kristu a svému svědomí, v liturgii vynechal slova „v jednotě s naším papežem Františkem“. ČBK by takového kněze okamžitě nemilosrdně potrestala. Vy, biskupové ČBK, vyžadujete slepou poslušnost a vyznávání jednoty s Františkovou apostazí. To je ale zrada Boha a vzpoura proti Němu! Máte ducha falešné poslušnosti, kterou zrazujete Krista. Tento duch zrady se nyní odmaskoval na vašem přístupu k zločinnému rouhání v Brně.

Prvním krokem pokání ČBK za velezradu Krista ať je dání svobody kněžím, aby se mohli beztrestně rozhodnout, zda v liturgii chtějí nebo nechtějí vyjadřovat jednotu s apostatou Františkem.

Prezident Zeman vyzval komunisty k pokání. Kdo vyzve k pokání jiné strany? Kdo vyzve k pokání Českou biskupskou konferenci? S bolestí konstatujeme, že to musí učinit zase jen Byzantský katolický patriarchát. V Kristově církvi nemůže být nedotknutelná kasta, která má privilegium nekonat pokání za největší zločiny vůči Kristu, církvi a národu! Copak Kristovo slovo: „Jestliže nebudete konat pokání, všichni zahynete“ pro biskupy ČBK neplatí?

Ptáme se vás, biskupové ČBK: Jste schopni se v pastýřském listu omluvit věřícím i celému národu za svůj duchovní zločin, kterým bylo vaše pasivní schválení do nebe volající urážky našeho Spasitele? Jste schopni učinit i další krok a vyzvat k adekvátnímu pokání celou českou církev? Tím adekvátním krokem je, abyste vy, kteří máte vinu na skutečné sakrální oběti, nyní zorganizovali kající pochody v každé farnosti! Svým prohlášením ze 4. července 2015 (viz https://www.cirkev.cz/archiv/150704-biskupove-a-predsednictvo-erc-k-migraci) jste inspirovali Františka k požadavku přijetí muslimů do každé farnosti. Nyní jako pokání za urážku vyzvěte každou farnost ne k islamizaci, ale právě naopak, ke kajícím pochodům za rouhačské divadlo.

Vážení biskupové ČBK, musíte uznat svou vinu! Vy na prvním místě musíte v Brně vyjít do ulic! Tím dáte příklad všem katolíkům. Bylo by na místě, abyste nesli černý prapor či kající transparent, měli kající roucho a nesli kříž na zádech! Toto by bylo adekvátní gesto za do nebe volající zločin rouhání, za který nesete hlavní vinu vy.

Závěrem konkrétní pokání pro vás, biskupy ČBK:

1) dejte kněžím svobodu, aby nezmiňovali apostatu Františka;

2) uznejte svou vinu před církví a národem a v Brně učiňte kající pochod s křížem;

3) vyzvěte ke kajícím pochodům v každé farnosti.


+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu


+ Metoděj OSBMr
+ Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČeskou televizi ovládají úchyláci. Jinak si ten jejich další úlet nejde vysvětlit   
Pridal tk Středa 30 květen 2018 - 04:01:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Česká televize zůstává dál věrna svému ideovému zabarvení a tuto skutečnost potvrdilo pondělní vydání pořadu Události, komentáře, které se věnovalo v samém závěru divadelnímu představení znázorňující znásilnění muslimky Ježíšem.

Již několik týdnů se propírá divadelní zvrácenost (čtenáři mi odpustí, ale jinak tato odpornost nazvat nejde) slovinského režiséra, kde Ježíš znásilňuje muslimku. A nešlo jen o znásilnění „na krev“, ale i o vytahování našeho státního symbolu (vlajky) z jisté části ženského otvoru.

Byl jsem zvědav, jak o této kauze budou informovat jednotlivá mainstreamová média. A nezklamal jsem se!

Odvěká finta na odpoutání pozornosti od problému: řešit zástupný problém

Místo toho, aby se v médiích řešil problém samotného uvedení této hry, kde jsou hranice tzv. umělecké svobody, zda je vytahování našeho státního symbolu z ženských genitálií ještě přípustné či nikoliv, ke svému zděšení jsem zjistil, že média coby největší problém spatřují v narušení tohoto „dílka“ 20 jedinci, kteří po 10 minutách úchylností vygradovaných vytahováním naší vlajky z pochvy jedné z protagonistek to již nevydrželi a udělali na pódiu řetěz rukou, aby zabránili pokračování představení, aby poté byli policií vyvedeni ven z divadla.

V pořadu Události, komentáře jako již pokolikáté se tato emočně vypjatá událost řešila „objektivně“ pozváním jediného hosta s tím správným názorem. Jaký je ten jediný a správný názor, o tom se divák mohl přesvědčit na vlastní kůži, kdy pozvaný host začal diváky poučovat o svobodě v umění, o tom, že diváci sice mají právo na kritiku, ale to je asi tak všechno a úplně zlatým hřebem ve vyprávění přesněji poučování dotyčného hosta byla ukázka fotografie z 80.let, kdy připomínal paralelu se zákazem divadelního představení státní bezpečností z důvodu pošlapávání státního symbolu, naší vlajky. A byli prý i obvinění.

Co ale zarazilo nejvíce, byla v tomto případě reakce moderátora, který neustále používal termín kontroverzní a ani se divákům neobtěžoval připomenout nechutnosti zmíněné výše. Divák pak mohl nabýt dojmu, že bídní chuligáni a bývalí vyhazovači narušili trošku kontroverznější představení, ale naštěstí je tu stále bdělá a progresivní ČT, která se dokáže za každou hru (není přesnější nechutnost?) postavit a její „objektivní zhodnocení dotyčné události“.

Takže místo toho, aby Česká televize řešila, jak se může taková zvrácenost povolit a ještě k tomu platit z daní našich občanů nebo jak si může dovolit pan ředitel Národního divadla Brno Glaser dovolit mluvit o svobodě projevu, pokud svým jednáním právě hodnoty jako je svoboda a odpovědnost pošlapává a překrucuje, ČT řešila podobně jako jiná média zástupný problém. Je to podobné jako když bude vedle v bytě znásilňovaná oběť a vy, abyste ji pomohli, rozrazíte dveře z pantů. A místo pachatele se policie zaměří na vás, toho, kdo chce oběť zachránit. A v tomto případě obětí je Ježíš Kristus a jeho hodnoty, na kterých vyrostla naše civilizace.

Pan ředitel Glaser, krystalon čistoty a svobodomilovnosti

A ještě pár slov k „svobodymilovnému“ řediteli Glaserovi, jen se ptám, podporoval by pan ředitel a ostatní radní tak vehementně v brněnském zastupitelstvu (ANO, Žít Brno, Zelení) svobodu divadelního projevu, pokud by na jevišti Mohamed znásilňoval židovku? V tomto případě „umělecká rovina“ by dokonce měla i historickou oporu, protože Mohamed si bral leckdy zajatkyně pro své sexuální potěšení. (Mezi zajatci byla krásná Židovka jménem Safíja. Mohamed si ji zabral pro své sexuální potěšení.Síra od ibn Isháka [i])

Na podobnou otázku pan ředitel Glaser již v jednom rozhovoru neodpověděla ví proč, určitě by mu vidina možné tvrdé odplaty ze strany islámských fundamentalistů nezajistila klidný spánek. A pokud by již musel odpovědět, určitě by se zaštiťoval svobodou vyznání, vsadím se, že by se k němu přidalo tolik bojovníků nejrůznějších politických neziskovek obhajující svobodu náboženského vyznání a ochranu menšin, že bychom je nestihli spočítat. Takže křesťanské symboly a Ježíš se hanobit mohou, to je v dnešní mutikulti vyspělé umělecké frontě in, kdežto islám a další náboženství jsou pod zvláštní ochranou dnešních neomarxisticky smýšlejících jedinců na radnicích.

Celá kauza této divadelní zvrácenosti ukazuje naprosto neuvěřitelnou nenávist ultralevicové multikulturalistické fronty, která se nezastaví před ničím. A platí to jak pro autory této nechutnosti, tak i pro „novodobé destruktory“ sedící v čele některých kulturních a veřejnoprávních institucí i zastupitelstvech našich některých měst

Autor: Robert Troška

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDrážďany: 50 imigrantů napadlo policii !   
Pridal tk Středa 30 květen 2018 - 03:48:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jestliže „umělci“ v Brně a některá média a dokonce s nimi i politici (!)slušné lidi a věřící nazývají fašisty, budou mít asi pro muslimské imigranty v rukávu ještě nějaký ultra-termín. Ty v drážďanském azylovém centru totiž ani nikdo rouhačsky neurážel, jen nebyli spokojeni s výdejem stravy o právě probíhajícím Ramadánu, a rozdali si to hned s policisty, přičemž dva zranili.

Jak píší německá i rakouská média, při nočním ramadánovém výdeji stravy z pátka na sobotu v detenčním centru v Drážďanech se strhla bitka, ke které musely být přivolány policejní posily, a i ty dostali co proto. Spouštěčem údajně bylo, že k nočnímu ramadánovému odběru stravy přišli i gruzínští azylanti, kteří jsou křesťané, a jedli už i ve dne. Nastala bitka při které se imigranti vrhli i na dozorce a mesely být přivolány policejní posily. To cirka padesátku imigrantů nezastavilo a pustili se i do nich, než je policisté zvládli. Dva policisté byli v ramadánovém zásahu zraněni.

Kolem ramadánového výdeje stravy vznikají každoročně strkanice a bitky, ať už že mají imigranti k jídlu a době výdeje výhrady, chtějí je konzumovat na pokojích apod.

Zdroj: http://www.krone.at/1714681

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuský ministr zahraničí komentoval rozhodnutí Ukrajiny vystoupit z SNS   
Pridal tk Středa 30 květen 2018 - 03:43:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Někdy se v akcích Kyjeva zdravý rozum a starost o své vlastní občany stává rukojmím rusofobní linie, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, když komentoval rozhodnutí ukrajinské vlády vystoupit z SNS.

„Jedná se o suverénní právo Ukrajiny rozhodnout se, kterých organizací se má účastnit a které se neúčastnit. A SNS je určitě jednou z takových organizací. Ukrajina by měla rozhodnout… o tom, jak bude její krok vůči SNS ovlivňovat — pozitivně či negativně — její vlastní občany. Zde nejsme schopni nic udělat," řekl ruský ministr zahraničí na briefingu v Minsku.

Dříve prezident Ukrajiny Petro Porošenko pověřil kabinet zahájit proces oficiálního vystoupení z ústavních orgánů SNS a „konečně uzavřít" ukrajinské zastoupení v příslušných institucích v Minsku.

Zdroj: https://sptnkne.ws/hDaG

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNa Ukrajině zastřelili ruského novináře   
Pridal tk Středa 30 květen 2018 - 03:35:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ministerstvo vnitra Ukrajiny uvádí, že v Kyjevě byl zavražděn občan Ruska, který pracoval jako moderátor jednoho z kanálů, informace byla zveřejněna na Facebooku ukrajinského ministerstva vnitra.

Řada ukrajinských médií informovala, že mrtvý je novinář Arkadij Babčenko.

„K události došlo v ulici Nikolsko-Slobodskaja v Dněprovské čtvrti v Kyjevě. Linka 102 přijala zprávu od lékařů. Zavolala jim žena a řekla, že v bytě objevila svého muže v kaluži krve. Na následky zranění muž zemřel. Mrtvý je Rus roku narození 1977, moderátor jednoho z televizních kanálů," uvádí se ve zprávě Ministerstva vnitra Ukrajiny.

Na místě události zasahuje vyšetřovací skupina policie. Jedná se o střelné zranění.

Babčenko pracoval jako vojenský korespondent v novinách Moskevský komsomolec a Nové noviny, spolupracoval s televizními stanicemi První kanál a TVC, informoval o událostech Gruzínsko-jižněosetinského konfliktu.

Novinář opustil Rusko poté, co se nejednoznačně vyjádřil o obětech pádu Tu-154 v prosinci 2016. V Kyjevě moderoval program Prime: Babčenko na televizní stanici ATR.

Zdroj: https://sptnkne.ws/hCVM


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJens Stoltenberg: NATO dodržuje společnou obrannou politiku   
Pridal tk Středa 30 květen 2018 - 03:32:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V pondělí ve Varšavě na konferenci poslanců NATO generální tajemník NATO Jens Stoltenberg řekl, že i přes některé rozdíly mezi členskými zeměmi bude NATO nadále dodržovat společnou politiku obrany, aby se vyrovnalo s možnými nástrahami.

Stoltenberg uvedl, že v posledních měsících existují určité rozdíly v důležitých otázkách mezi členskými zeměmi. Například spory jsou v otázce Pařížské dohody o klimatických změnách a v problematice iránské denuklearizace.

Stoltenberg sdělil, že i když existují rozdíly, NATO stále dodržují společnou obrannou politiku. V červenci letošního roku pořádají členské státy na summitu NATO v Bruselu dialog o ruské politice a o spolupráci mezi NATO a EU.

Stoltenberg také poznamenal, že i když je v krátkodobém horizontu obtížné zlepšit vztahy mezi NATO a Ruskem, je nutné pokračovat v komunikaci. Zjistil rovněž, že summit NATO v červenci urychlí provádění vojenského nasazení v Evropě.

V pondělí skončila čtyřdenní konference NATO ve Varšavě. Účastníci diskutovali o tom, jak se NATO přizpůsobuje změnám v mezinárodní situaci a jaké jsou výdaje na obranu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÍránská nukleární dohoda se týká bezpečnostních zájmů EU   
Pridal tk Středa 30 květen 2018 - 03:31:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová včera řekla, že íránská nukleární dohoda se týká bezpečnostních zájmů EU, ale ne ekonomických zájmů.

Včera se uskutečnilo zasedání ministrů zahraničí v rámci EU, na kterém se diskutovalo o íránské nukleární dohodě a situaci v Gaze i v Sýrii. Po zasedání na tiskové konferenci Mogheriniová konstatovala, že se podpora íránské nukleární dohody týká bezpečnostních zájmů EU, ale ne ekonomických zájmů. Kdyby tato dohoda neexistovala, regionální a evropská bezpečnost by se nacházela v nebezpečí.

V červenci 2015 Írán a 6 států (Spojené státy, Velká Británie, Francie, Rusko, Čína a Německo) dosáhly všestranné dohody o íránské nukleární otázce. Podle této dohody měl Írán omezit nukleární plán, měl právo na mírové využití nukleárních zdrojů a mezinárodní společenství mělo zrušit sankce vůči Íránu.

8. května americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy odstoupily od íránské nukleární dohody a znovu uplatní sankce proti Íránu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3070 sec,0.0743 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,675kB