Středa 15 srpen 2018
Srpen v českých dějinách   
Pridal tk Středa 15 srpen 2018 - 03:11:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jak se ukázalo, srpen byl v české historii opravdu horkým měsícem plným bojů a násilných událostí, které byly naší zemi často k velké újmě.

864 – Další z řady útoků franského krále Ludvíka Němce na Velkomoravskou říši. Kníže Rostislav byl přinucen podrobit se formálně franskému králi. Přeměnit Velkou Moravu v říšskou marku a připojit ji k franské říši se však Ludvíku Němcovi nepodařilo.

869 – Další velké tažení franských vojsk Ludvíka Němce proti západním Slovanům. Jeden z proudů útoku směřoval proti Srbům (patrně na území dnešního Nitranska), druhý proti Moravanům. Po smrti Ludvíka Němce franské útoky proti Velké Moravě pokračovaly až do roku 901, kdy pod vlivem počátku nájezdů maďarských nomádů ohrožujících oba státy došlo k uzavření míru.

1040, 1041 – Vpády německého panovníka Jindřicha III. do Čech s cílem podřídit si české knížectví. V roce 1040 byl německý vojenský vpád odražen, avšak později byl kníže Břetislav postupně přinucen k vyjednávání. Konsolidovaný český stát však nečekal osud polabských slovanských knížectví, která byla postupně vyvrácena a jejich lid vyvražděn či asimilován, neboť německému kolonizačnímu náporu v období raného středověku dokázal odolat.

1300 – Korunovace Václava II. polským králem v Hnězdně. Poslední období vrcholného rozmachu přemyslovské moci.

02. 08.

1945 – Konec postupimské konference vedené vedoucími spojeneckými mocnostmi - Sovětským svazem, USA a Velkou Británií – o poválečném uspořádání v Německu. Mimo jiné uznán spravedlivý požadavek přesídlení německého obyvatelstva z Polska, Československa a Maďarska do Německa.

03. 08.

1306 – Zavraždění Václava III. uprostřed příprav na vojenské tažení do Polska s cílem udržení polské koruny. Vymření přemyslovské dynastie po meči. Spekulace o tom, kdo byli objednavatelé vraždy, nebyly dodnes spolehlivě objasněny. Mohli to být například stoupenci polského mocenského konkurenta Vladislava Lokietka, nebo Habsburkové.

04. 08.

1427 – Bitva u Tachova. Husitská vojska vedená Prokopem Holým porazila 4. křížovou výpravu.

07. 08.

2002 – Počátky neničivějších povodní v novodobé české historii, jimž padlo za oběť 17 lidí.

14. 08.

1431 – Bitva u Domažlic. Poslední pokus s pomocí 5. křížové výpravy zlomit vojensky kališnickou moc v Čechách. Velké křižácké vojsko bylo tvořeno šlechtou z celé Evropy. Dle dobových kronik propadlo toto vojsko panice už při přiblížení husitských vojsk vedených Prokopem Holým a v nastalém zmatku a snaze usnadnit si útěk za sebou zanechalo obrovskou kořist, podle starých kronikářských záznamů na dva tisíce vozů s nákladem včetně buly papeže Eugenia IV. o vyhlášení křížové výpravy. Mnoho křižáků bylo na útěku pobito.

15. 08.

1945 – Zvýšená aktivita banderovců na území tehdejšího Československa. Byli likvidováni armádou, Sborem národní bezpečnosti a dosud nerozpuštěnými partyzánskými oddíly. V boji s nimi zahynulo 24 čs. občanů. Části banderovců se podařilo probít na Západ.

19. 08.

1619 – České stavy sesadily Ferdinanda II. Habsburského z českého trůnu. Možný konec nadvlády dynastie Habsburků zvrátily výsledky bitvy na Bílé hoře v r. 1620, po níž byla v zemi eliminována většina původních českých elit.

20. 08.

2012 – Absolutní teplotní rekord v dějinách měření v českých zemích – v Dobřichovicích u Prahy naměřeno +40,4 stupňů Celsia.

21. 08.

1968 – Intervence vojsk Varšavské smlouvy v tehdejším Československu. Operace se zúčastnila vojska Sovětského svazu (převážně z ukrajinských posádek), Maďarska, Polska, Bulharska a Německé demokratické republiky. Účast odmítlo ceausescovské Rumunsko.

Nejhorší okamžik česko-ruských vztahů v historii, který, zneužíván více než čtvrtstoletí po rozpadu Sovětského svazu naší neoliberální 5. kolonou dominující v médiích, dodnes paralyzuje vztah podstatné části české společnosti k Rusku.

Ať už šlo skutečně „pouze“ o údajnou snahu o zdokonalení socialismu („s lidskou tváří“) a ne o další pokus Západu o rozvrácení východního bloku, tentokrát v Československu, o čemž svědčí aktivizace mnoha sil odkazujících na orientaci Československa před Mnichovem a podporovaných finančně západními institucemi (později v emigraci různí „obrodní činitelé“ přiznávali, že Československo mělo být finálně demokratizováno podle západních vzorů a získat německé a francouzské úvěry a příslušně posílit odpovídající vazby), způsob (ne)řízení tehdejších procesů ze strany Dubčekova vedení byl naprosto neadekvátní vzhledem k vývoji situace. V lepším případě šlo o neodpovědnost a naivitu.

Výrok: „Eto vaše dělo“ Ukrajince Brežněva v Čierné nad Tisou si vysvětlili spíš jako „dělejte si co chcete,“ než jako „je to vaše odpovědnost,“ což byla chyba.

To nic nemění na tom, že sovětské vedení nedokázalo věci přiměřeně vyřešit na politické úrovni a zasáhlo na nejnižší řídící prioritě – použilo silové řešení v podobě otevřené vojenské intervence, což zatěžuje česko-ruské vztahy dodnes.

Osobně jsem názoru, že události roku 1968 nebyly samostatnou československou záležitostí, ale integrální součástí globální mocenské „hry“ na studenoválečné světové šachovnici.

Postoj českého národa k Rusku byl od 19. století charakterizován pocitem slovanské vzájemnosti a po 2. světové válce také uznáním rozhodujících zásluh Sovětského svazu na osvobození Československa a porážce fašismu v Evropě. Jedinou stranou v konfliktu, která z událostí roku 1968 v Československu profitovala, tak byly západní elity. Západu se totiž přece jen podařilo přinutit vyhrocením vnitropolitického vývoje v Československu s pomocí domácí 5. kolony brežněvovské sovětské vedení k výše uvedenému zákroku a dosáhnout tak alespoň osudového zlomu, pokud jde vztah většiny české a slovenské společnosti k Sovětskému svazu (potažmo k Rusku).

Pro úplnost dodávám politováníhodnou statistiku. V souvislosti se srpnovou intervencí a tzv. dočasným pobytem sovětských vojsk za více než 20 let, do roku 1991, zemřelo 402 československých občanů, z toho 137 do konce roku 1968. Většina obětí, 248 osob, připadla na dopravní nehody.

26. 08.

1278 – Bitva na Moravském poli v níž byl poražen a zabit v boji s vojskem Rudolfa Habsburského Přemysl II. Otakar.

1346 – Jan Lucemburský padl v první velké bitvě tzv. stoleté války mezi Francií a Anglií u Kresčaku (Crécy) ve Francii. Připomínán je jeho výrok, s nímž se prý nechal odvést na bitevní pole, neboť v té době již byl osleplý: „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal.“ Tento den je zároveň také dnem nástupu jeho syna Karla IV. na český trůn.

29. 08.

1526 – Bitva u Moháče (Mohácse) v Uhersku. Vojsko Ludvíka Jagellonského bylo poraženo Turky, následně Turecko zabralo většinu dosavadního uherského území. Český král Ludvík Jagellonský v bitvě padl. Od té doby byly české země dodávkami vojáků, materiálu a odváděnými zvláštními daněmi na staletí zapojeny do boje s islámskou hrozbou ve střední Evropě. Průzkumné osmanské oddíly pronikaly občas až na jižní Moravu. Bezprostřední hrozba pokračování tureckého vpádu dále do střední Evropy byla definitivně odvrácena až koncem 17. století (po bitvách u Vídně v r. 1683 a u Zenty r. 1697).

31. 08.

1914 – Vznik československé roty Nazdar v rámci francouzské cizinecké legie na západní frontě 1. světové války.

1940 – Říšský protektor von Neurath a státní tajemník K. H. Frank předložili Hitlerovi program tzv. konečného řešení české otázky – vysídlení českého obyvatelstva z Čech, Moravy a Slezska na Sibiř, osídlení území výhradně německým obyvatelstvem, loajální jedinci českého původu „dobré rasy a dobrého smýšlení“ měli být poněmčeni. Plány vzhledem k vývoji války realizovány nebyly, přesto během pouhých 6 let německé okupace zahynulo přibližně 360.000 československých občanů.

Pozn. na závěr: Kdo má za hlavní referenční bod českých dějin srpen 1968, tváří tvář všem dalším a nejen srpnovým událostem českých dějin, je bohužel buď naprosto zaslepený, anebo zaplacený.

Croix

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDopraví policie Bakalu do sněmovny?   
Pridal tk Středa 15 srpen 2018 - 03:09:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Miliardář a zkrachovalý uhlobaron Bakala dlící většinu času ve své rezidenci na břehu Ženevského jezera, se odmítl zúčastnit výslechu před parlamentní vyšetřovací komisí. Ta vyšetřuje okolnosti privatizace a také bankrotu důlní společnosti OKD, jejímž byl Z. Bakala spolumajitelem. Podle odborných odhadů se má za to, že Bakala se svým společníkem vydestilovali za léta svého působení v OKD od roku 2004 částku mezi 100 – 120 mld. korun. Tuto částku ovšem nenechali, aby „pracovala“ formou nových investic v nebohatém regionu republiky na Ostravsku, ale převedli ji vesměs do zahraničí. A Bakala ještě republiku halasně pomlouval v zahraničních médiích, že „musí“ investovat mimo ČR proto, neboť tato země, kde nabyl z ničeho pohádkového bohatství, je prý zkorumpovaná. Je otázka, zda je více zkorumpovaná, nežli země, ve kterých Bakala „své“ desítky miliard investoval.

S Bakalou dlouhodobě spolupracuje marketingová firma Bison & Rose. Je to tatáž společnost, která dlouhá léta radila jak na to, podle zásady „Radili Němcům a prohráli válku“ v mediální oblasti také Sobotkovi a Chovancovi. Po roce 2010, kdy Bison & Rose ovlivňovala marketing ČSSD, šly volebni výsledky této strany zu grunt, až se zastavily v říjnu 2017 lehce nad 7% hlasů. Bison & Rose je jistou spojnicí mezi Bakalou na jedné straně, s ním spolupracujícím advokátem Radkem Pokorným (osobním přítelem bývalého premiéra Sobotky) a Sobotkou a Chovancem na straně druhé. Bakala před volbami v roce 2010 inspiroval finančním darem 28 mil. korun volební rozpočty tří pravicových stran: ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, které později utvořily vládu, jíž se v zasvěcených kruzích říkalo Bakalova. A Bakala sám se chlubil zhruba rok po sněmovních volbách v roce 2010 v monstrózním rozhovoru v MFD, že on to byl, kdo zabránil tomu, abych se znovu stal českým premiérem. „Jeho“ vláda se mu ovšem moc nepovedla.

Tahanice a hádky v rámci vlády, neschopnost premiéra řídit vládu, kabelková Nagyová, korupce a hanebný konec vlády po dodnes nevysvětleném zásahu těžkooděnců, kteří vtrhli do Úřadu vlády jako do peleše lotrovské. Prostě celosvětová ostuda, která Českou republiku přivedla k ekonomické stagnaci a otevřela cestu populistické straně Andreje Babiše dokořán. Každý soudný člověk musel před volbami v roce 2010 vidět, že česká pravice není schopná vládnout, ale obrovské nasazení finančních prostředků a také pouličního teroru (fyzické útoky na představitele ČSSD ve volební kampani, mající za následek faktické ukončení kampaně ze strany ČSSD), tehdy vedly k vytvoření vlády pravicové většiny, vlády Bakaly, Janouška a Hrdličky. Bakala měl tedy naprostou většinu lídrů parlamentních stran tak říkajíc pod palcem. Dnes kňučí strachy a bojí se přijít před parlamentní komisi, protože mu těžko kdokoli z členů této komise, včetně reprezentantů ODS a TOP 09, může projevit veřejně náklonnost. A tak obstruuje. Uvidíme, zda si stát dokáže vynutit svůj zájem, kterým je dopravit nejvýznamnějšího svědka v celé kauze před parlamentní komisi.

Celá republika bude přihlížet tomu, zda člověk, který si dokázal koupit velkou, ba rozhodující část někdejší tzv. politické elity země, může i dnes bránit výkonu vůle sněmovní komise. Pokud se mu to podaří, kde by byla rovnost občanů před zákonem? Nezbývá nežli čekat, zda stát prosadí svou vůli anebo se mu bude Bakala ze svého sídla na břehu Ženevského jezera smát, až se bude za břicho popadat.

Jiří Paroubek

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSmrt pod falešnou vlajkou   
Pridal tk Středa 15 srpen 2018 - 03:05:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Při hodnocení akce, při níž byli zabiti tři naši vojáci se nelze zbavit při hlubším zamyšlení zásadní otázky. Proč vlastně zemřeli a kdo z toho měl prospěch? Celá událost totiž zmizela ve velkém mediálním povyku kdekoho, kdo se chtěl přiživit před volbami na mrtvých. Přitom se v podstatě vyprofilovaly dvě skupiny. Jedna nadšeně obhajuje české vojenské koloniální intervence a druhá je neméně rázně zatracuje. Poslankyně Černochová se předvádí před volbami, přestože o vojenství stejně tolik, jako kdysi Parkanová. Pouze ji odborně pase její asistent, který byl šéfem kanceláře ministra obrany Vondry.

Namyšlený novinář se znalostmi z internetu a koordinátor tehdejší stupidní Bílé knihy. Největší kamarád bývalých politruků a absolventů sovětských politických škol, kteří ovládali kancelář minstra za ODS. Černochová v podstatě ani neví, o čem kdáká, ale je angažovaná jak svazačka v padesátých letech. S kolegyní Němcovou tvoří bohužel doklad ubohosti současné ODS, která zůstala myšlenkově v minulosti a mimo realitu a kritizuje svého jediného perspektivního politika, kterým je Václav Klaus mladší. Mediální povyk ovšem zakrývá zásadní rozpory a otázky.

Především trapné žvásty o žoldácích. Přitom vojáci bojující za peníze jsou historickou realitou od doby starověkých států. Pokud má někdo něco dělat pořádně a na profesionální úrovni, musí tomu věnovat čas a ten se musí zaplatit. Již ve starověku se začala společnost dělit podle odbornosti a válka je vysoce odborná činnost, pokud se má vést vítězně. V současnosti je, ale i v minulosti byl, každý důstojník žoldák, protože slouží za peníze. Bohužel v současné EU se k otázkám vojenství a bezpečnosti vyjadřuje kdejaký pitomec, který se sám označí za vojenského odborníka a pokud tuto drzost nemá, tak z něj pohotově udělají odborníka redaktoři v propagandistické ČT, nejlépe elitního. Mimo jiné i to je dokladem propadu úrovně evropského vojenství. Pokud někdo hledá morálně nečisté žoldáky schopné každého za peníze svinstva, musí je hledat mezi evropskými politiky, pracovníky politických neziskovek a médií a samozřejmě mezi jejich přáteli v islámských zemích. Uniforma není třeba, mají uniformní jednostranné myšlení. V hlavě jasno a prázdno a plná ústa řečí o morálce. Otázkou je, zda oficiální hýkání politiků nad hrdiny, viz článek z minulého týdne, není jen kouřovou clonou zakrývající něco podstatně ohavnějšího.

Důvodem k sepsání tohoto článku, který bude určitě označen za estébáckou konspiraci, případně projevy politruka, přestože jsem prokazatelně neměl nic společného s StB, ani s předlistopadovým armádním politickým aparátem, jsou evidentní rozpory. Ty jsou bohužel založeny na faktech, ať se to komu líbí, či nikoli.

Akce, při níž došlo k usmrcení tří českých vojáků, byla popsána v médiích, a pokud je popis pravdivý, zůstává rozum stát. Jedno obrněné vozidlo vjelo do aglomerace obydlené nepřátelským obyvatelstvem a vojáci z něj vystoupili. Proti nim šla pravděpodobně podezřelá osoba. Jeden z mezinárodní vojenské skupiny (Afghánistán, ČR, USA) zaklekl a zamířil na podezřelou osobu. Tři Češi se jí vydali naproti. Když se přiblížili, odpálil sebevražedný útočník nálož, která je usmrtila. Co se dělo potom, je nejasné. Nicméně zbytek skupiny naložil těla a odvezl je, včetně raněných. Vzhledem k tomu, že mrtvých a raněných bylo minimálně pět, pomalu je neměl kdo nakládat a pokud vypadali jako mnohé oběti exploze, byla to dost drsná práce pro silný žaludek.

Absolvoval jsem roční misi v Iráku a Kuvajtu, takže jsem viděl válku dost detailně. Jenom stan na základně, kde jsem občas pobýval, byl prostřelen patnáctkrát a ostatní na tom byly podobně. Kromě toho jsem v pozdějším období situaci na bojišti v Iráku a Afghánistánu opakovaně probíral s vojáky, kteří se misí zúčastnili. Pomineme-li začátky, kdy naši vojáci jezdili jako hrdinové v otevřených zemědělských terénních automobilech vydávaných za vojenské, došlo průběžně k nasazení stále odolnějších obrněných vozidel. Už to je doklad rostoucího úspěchu protivníka z hlediska ohrožení vojáků NATO. V současnosti i naši vojáci používají v Afghánistánu kolová obrněná vozidla s vysokou odolností koncepce MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), většinou zapůjčená od americké armády.

Nicméně jedno z pravidel bylo, že nikdy nejezdilo samotné vozidlo. Vždy minimálně dvě, aby si zajistila vzájemnou podporu, palebnou silou počínaje a evakuací z boje konče. Z vozidla, které zůstane stát, ať již z jakéhokoli důvodu v nepřátelské aglomeraci se stává potenciální rakev jeho osádky. V takovém případě má druhé vozidlo cenu života. Tentokrát jelo do akce pouze jedno vozidlo. Ne že by druhé vozidlo naše vojáky zachránilo před sebevražedným atentátníkem v situaci, která nastala, ale je to udivující, ne-li podezřelé. První otázkou je, kdo poslal osamělé vozidlo mezi nepřátele.

Je evidentní, že se životy našich vojáků se v Afghánistánu hazarduje. Za vyslání osamělého vozidla do nepřátelské oblasti někdo nese zodpovědnost. A musíme se ptát, zda se jedná o neschopnost, nemístnou frajeřinu a neprofesionální podcenění protivníka, nebo vyslovenou lumpárnu. Kupodivu nikdo z hýkajících politiků, kteří mají navíc všemožné poradce a experty, se na to neptal. I to je podezřelé. Jsou tak hloupí oni, nebo jejich poradci? Hlavně velká pieta, sirény, kecy, rozdávání metálů a lov voličů. Možná, aby se něco zakrylo.

Vozidla kategorie MRAP poskytují dobrou úroveň ochrany a nějaký sebevražedný útočník by jim maximálně opálil lak a znečistil povrch zbytky svého těla a jeho obsahu poletujícími vzduchem na cestě k Alláhovi. Nicméně vojáci z vozidla vystoupili, čímž se vystavili přímému útoku. Není jasné, ani logické, proč to udělali. Na běžnou akci zabývající se pátráním po teroristech, nebo přímo čištění prostoru od nich, zvláště v domech, by nikdo neposlal jedno vozidlo s několika vojáky. To by byla jízdenka na hřbitov. Přesto ji někdo vystavil.

O nějakou utajenou zpravodajskou misi a kontaktování agentů mezi domácím obyvatelstvem rovněž sotva mohlo jít. Obrovité vozidlo a cizácké vojáky by nepřehlédl ani slepec a konspirace by šla k čertu. Otázkou tedy je, proč vystoupili z vozidla, které jim poskytovalo ochranu. Někdo k tomu musel dát rozkaz. Duševně zdravý voják, dokonce ani testosteronem nabušený jedinec v maskáči s přerostlým egem by něco takového neudělal. Obzvláště ne takový, který se chce vrátit a užívat si vydělaných peněz. Takže je zde druhá otázka, kdo a proč nařídil, aby vojáci vystoupili z vozidla.

Rovněž taktika celé akce je doslova neuvěřitelná. V relativně malé vzdálenosti se objevila podezřelá osoba. V zemi plné léček, přepadů, nástražných výbušných systémů a sebevražedných útočníků, tedy prostředků zajišťujících výhodu momentu překvapení pro nepřítele. I blbý český divák, sledující americké akční filmy by takovou osobu zastavil, a to po dobrém, nebo po zlém. Profesionální vojáci to neudělali. Logicky měli podezřelého vyzvat k zastavení, a pokud by je neposlechl, bez váhání střílet. To se evidentně nestalo a otázka je proč.

Samozřejmě nelze vyloučit stupiditu, kterou předvedli němečtí politici ve vztahu k Bundeswehru v misích. Prostě vojákům zakázali, aby stříleli jako první. Nelze se divit, že Bundeswehr se stal nejméně aktivní armádou v Afghánistánu a papírovým tygrem v růžových kalhotkách, které mu navlékli multikulturalisté, úchylové a feministky. Vzhledem k tomu, že Německo je pro naše ponížené a podlézavé politiky, především reprezentanty pražské havlérky a komplotu Babiš-Hamáček-Filip a Zeman nedostižným vzorem, kterému podřídili i polovinu naší armády, nelze vyloučit podobný stupidní rozkaz i pro naše vojáky. Pokud někdo takové nařízení, či rozkaz vydal, je to jízdenka na hřbitov a měšl by být volán k zodpovědnosti za podporu islámského terorismu s následkem usmrcení našich vojáků. Pokud bylo taký rozkaz vydán, je to vědomé, takže se jedná o vraždu. Teroristé zabíjejí naše vojáky v boji, ale pokud je někdo z domácích politiků, nebo z cizího velení mise znevýhodní na bojišti a tím pošle na smrt, je to vrah.

Možná, že podezřelý zastavil, to jsem v dosažitelných informacích neobjevil, ale mohlo mi to uniknout. Nicméně pokud se naši vojáci nezbláznili a neodhodili pud sebezáchovy, nešli by na kontakt s podezřelou osobou. Obzvláště ne všichni tři najednou. Pokud nemístně frajeřili, přijali riziko a byli za svoji hloupost potrestáni. S větší pravděpodobností jim to někdo musel nařídit. A je zde otázka kdo a proč, jestliže to bylo v naprostém rozporu s jejich bezpečností a popíralo to základní taktickou činnost na tamním bojišti.

V médiích se objevily rádoby odborné úvahy o tom, že naše vojáky mohl zachránit nějaký dron. Jak by to asi udělal? Pod hadry útočníkovi neviděl, takže by vojáky nemohl varovat. Oni ostatně útočníka viděli. Na druhé straně by jim pomohl i malý robot vybavený detektorem kovů a trhavin. Ten by jim skutečně mohl zachránit život. Stačilo ho poslat k podezřelé osobě a zůstat bezpečně ve vozidle. Jenže pro naše vojáky robot nebyl. Ani se neptám proč.

Americký voják byl psovod a pes byl s velkou pravděpodobností vycvičený i k základní detekci trhavin. Islámem nasáklý útočník by možná před nečistým zvířetem i utekl, protože jeho zabitím by se spíš zesměšnil. Americký voják však psa nepoužil a na smrt šli tři čeští vojáci. Není nad pevné spojenectví. Krásný příklad rovnoprávného vztahu a úcty k vojákům z evropských kolonií a jejich životům. Mimochodem, i zabití toho psa by byla škoda a nesmysl v nesmyslné válce.

Při hodnocení podivné akce v Afghánistánu se nelze zbavit děsivého dojmu, že naši vojáci byli posláni na smrt vědomě s cílem posílit v české společnosti nenávist k nepřátelům v Afghánistánu a tak zajistit vyšší podporu ke koloniálním misím v cizím zájmu. To vše v situaci, kdy se do Evropy valí afroislámská invaze, včetně Afghánců, s drogami, exotickými chorobami, násilím a teroristy za podpory politiků EU. V situaci, kdy reprezentanti komplotu Babiš a Hamáček svorně odmítají ochranu našich hranic a žvaní o tom, že budeme podporovat ochranu hranic Evropy, která evidentně nefunguje a propustila již kolem dvou milionů ilegálních migrantů a propouští další. Jen samé žvásty a příprava k pokračování afroislámské invaze legální cestou. Letadla už vozí další migranty z Eritreje prosáklé AIDS do Německa. I proto je třeba odvádět pozornost a řečnit o válce proti terorismu v Afghánistánu a posílat tam naše vojáky, jestliže v Evropě se mu nebráníme. Nestydaté pokrytectví komplotářů hodné samozvaného kněze Halíka. Konec konců, všichni jsou parta z pražské havlérky a hrají velkou komedii.

Je evidentní, že po sedmnácti letech války v Afghánistánu, bez jakéhokoli pozitivního účinku na tamní primitivní islámskou společnost a bez pozitivního odrazu na bezpečnost v Evropě padli naši vojáci v Afghánistánu zbytečně při plnění úkolů zadaných našimi nezodpovědnými politiky. Žádné oficiální komedie a svalnaté řeči na tom nic nemění. Přitom každý voják bude třeba doma. Dnes je již fronta v Evropě. V Afghánistánu se nebojuje za Prahu, ani za naše životy, ale za globální zájmy a globální zisky. Je úplně jedno, jestli tam vládne Mohamed, nebo Ahmed, v obou případech to budou muslimští kmenoví náčelníci a narkomafiáni. Nejvíc na nekonečné válce vydělává narkomafie a muslimské bratrstvo šířící islám s pomocí politické reprezentace EU vedené Německem za podpory politických neziskovek. A samozřejmě američtí zbrojaři a bankéři, pro něž je každá válka zlatý důl. Čeští vojáci jim slouží jako levný kanónenfutr, stejně jako čeští pracující německým kolonialistům jako levná pracovní síla v pangermánské EU. Díky vlastním politikům, kteří pod vedení pražské havlérky a komplotářů posluhují cizákům.

Chce-li se generál Opata pomstít nepřátelům, proč ne. Mrtvý islámský terorista, dobrý islámský terorista. Tady jsou zbytečné každé skrupule. Mohu jen zopakovat to, co jsem kdysi řekl v televizi: „každý jeden můj voják má pro mne větší hodnotu, než celé nepřátelské město.“ Jenže by to mělo platit v současnosti a pro naše politiky i v Evropě, kde je hlavní bojiště. Další problém je v tom, že zabitím několika afghánských primitivů v Afghánistánu se toho na bojišti moc nezmění. Každý rok přibývá milion a více Afghánců a situace se bude horšit. Pro ně jsou lidské ztráty legrace a padlí bojovníci proti nevěřícím jdou k Alláhovi mezi vnadné huriska a povolné chlapce (jako němečtí pedofilní multikulturní politici). Zato několik dalších našich vojáků by mohlo absolvovat cestu domů v obalech na mrtvoly a jako potrava pro politické a mediální hyeny a jejich komedie. Nějaká pomsta tam nemá co dělat, vojáci tam šli dobrovolně a věděli, kam jdou. Padli na bojišti za podivných okolností.

Vojáci sloužili za vysoký plat, nesli odpovídající riziko a byli také pojištěni na vysoké částky pro případ invalidity, nebo smrti. Profesní riziko. Leckterý hasič riskuje víc a doma při smysluplné činnosti. Když jsem kdysi letěl na misi do Kuvajtu a Iráku, počítal jsem s možností, že budu zabit, hrůzu jsem měl z možnosti zmrzačení. Vyšlo to, něco jsem vydělal, něco jsem se naučil. Žádné ideály v tom nebyly. Žvanit v souvislosti s Afghánistánem primitivních islámských kmenů s 83 % negramotů o demokracii je doklad hlouposti toho, kdo taková moudra vypouští. A především jsem pochopil, že Evropa a islám, současnost a středověk nejdou dohromady.

Válka bez vítězství je prohraná válka a to je válka NATO v Afghánistánu. Donekonečna se ji vyplatí protahovat těm, kteří se obohacují na zbrojních zakázkách, obchodu s drogami, praní špinavých peněz, které produkuje a snaží se vytvořit nástupiště proti Rusku a Číně s pomocí islámských teroristů. Válka je brutální matematika a logika, nikoli emotivní reakce jako i pouštních a pralesních primitivů přetvořené do propagandy, které dnes vidíme u českých politiků. Je třeba vypadnout z centra světové narkomafie a bránit vlastní zemi a národ, které jsou smrtelně ohroženy. Máme sté výročí osvobození od pangermánského rakušáckého útlaku. Naši vojáci v Afghánistánu nebojují za Prahu, ani za to, abychom žili. To by museli stát na našich hranicích a bránit v invazi afroislámským migrantům z Německa. Kdyby NATO vypadlo z Afghánistánu, bude tam do dvou let klid. Nejsilnější náčelníci prostě zvítězí a zajistí ho pro svůj obchod s drogami a spolupráci s cizinou, odkud lze nakoupit věci, které afghánští primitivové vyrobit nedokážou.

Nicméně když už naši vojáci zaplatili životy místo politiků, neměli padnout zbytečně, ne-li blbě, jako oběti něčí neschopnosti, nebo lumpárny pod falešnou vlajkou. Lze se jen obávat chvíle, kdy budou za podivných okolností zabiti další naši vojáci někde v Pobaltí, nebo na Ukrajině, aby se patřičně posílila nedostatečná nenávist českých občanů k Rusku a podpořila preventivní útočná válka.

Martin Koller


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOtevřený dopis paní Černochové, ODS   
Pridal tk Středa 15 srpen 2018 - 03:01:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Paní Černochová,

než mě vymažete jako jednoho z neupřesněného množství blbečků z FB (kde se nevyskytuji) a z Vašeho života, ve kterém na sto procent neexistuji, přečtěte si těchto několik řádků jako odpověď na Vaši reakci stran těch, kteří k Vaší nelibosti neuznávají hrdinství tří padlých vojáků AČR v Afghánistánu.
V první řadě se z bůhví jakých důvodů, zastáváte pana náčelníka Generálního štábu generála Opaty, který se populisticky vyjádřil, že se postará o to, aby smrt tří vojáků v Afghánistánu byla objasněna a pachatelé teroristického činu potrestání.

Silná, velmi emocionální a nereálná slova považujete jako slovo chlapa a bojovníka u kterého mám 100% jistotu, že když by to jenom trochu šlo, tak zrovna on půjde kluky pomstít v první linii. A tady je zásadní problém a sice, že ono to nepůjde. Má to hned několik důvodů.

Jednak paní Černochová, nelze bojovat tím způsobem, že se budeme mstít. Jde o přece o válečný stav v Afghánistánu, kam byli naši vojáci, na základě našeho členství v NATO a jejich dobrovolnosti vysláni a to, že padli, je sice nešťastná událost, ale dala se předvídat. Na naší straně padli tři vojáci a zde kladu otázku, kterou není nikdo schopen či spíše ochoten relevantně vysvětlit a jejich účast v misích obhájit. Ta otázka zní: za koho vojáci v Afghánistánu bojují, či zájmy chrání? Bojují za Českou republiku? Jsme snad s Afghánistánem ve válečném stavu? Jaké máme zájmy v Afghánistánu, že tam vysíláme vojáky? Ale když už tam jsou, pak to nejsou „řadoví vojáci“ AČR, ale vojáci, kteří se za peníze rozhodli jít riskovat zdraví a životy. Jsou to tedy žoldáci se vším všude. Chápu, že Vaše proseveroatlantické sympatie a podpora zájmů USA a NATO na ovládnutí Evropy za účelem připravenosti napadení Ruska Vám nedovoluje zneuznávat opodstatněnost naší účasti ve válce v Afghánistánu. Jsme přece členy NATO, tak plníme své závazky. Ale je tu i druhá strana. Pan generál Opata se chce mstít, ale na kom a proč? Afghánci válku nevyvolali, bojují za svou svobodu a nezávislost. Smrt (sebe) atentátníka, kterou způsobil smrt našim vojákům, nebyla bezúčelná. Tento mladý člověk také dobrovolně nasadil svůj život, padl pro svobodu své země, svého národa. Upřímně, můžeme mu to mít za zlé? Za co ale bojovali a padli naši vojáci? Afghánci nevedou klasickou válku, ale válku partyzánskou a vedou ji, na rozdíl od našich vojáků na svém území, na domácí půdě. Tak jak všemi způsoby bojovali naši partyzáni proti Němcům, tak bojují Afghánci proti vetřelcům, tedy i našim vojákům. Je na tom snad něco nepochopitelného, paní Černochová. Smrt mladého Afghánce je proto stejně bolestná, jako smrt tří našich vojáků. Jen s tím rozdílem, že jeho smrt je opravdu hrdinská!

Už jste se paní Černochová někdy zamyslela nad efektivností a účelovostí všech těch našich vojenských misí ve světě? Přemýšlela jste o tom, co tam naši vojáci brání, chrání, zač tam vlastně bojují, když Česká republika nemá v těchto zemích pražádné oficiální zájmy? Že tam jsou příslušníci naší armády jen proto, že plníme své závazky vůči NATO, za což jsou odměňování naši páni generálové, ale naši vojáci „bojují“ za zájmy a cíle někoho naprosto jiného, než pro Českou republiku? Notabene za těžké peníze? Velkohubě vykřikujete, že každý primitiv z našich luhů a hájů, který nazývá vojáky Armády České republiky žoldáky, ať se smaží v pekle! Urážíte všechny ty, kteří, to vidí jinak než Vy, ale vy je nazýváte blbečky s malým mozkem. Nechci Vás urážet, Vy se snad domníváte, že ho máte větší? Podle Vás je smutné, že nejvíc zlých keců mají imitace mužů plus minus v mém věku. Mám to snad chápat, že se také mezi tu imitaci (sice nevím čeho) také počítáte? Nicméně, proč tak nefeministicky pohrdáte těmi muži, o kterých nic nevíte? Proč si myslíte, že naše vojáky v misích považují za žoldáky jenom muži cca ve Vašem věku? Budete se asi divit a nebudete tomu chtít věřit, ale tento názor mají muži i ženy napříč věkovým průměrem. Třeba mě je 80 let a mám stejný názor, jak mnozí mladší chlapi. A mimochodem, to Vaše zpochybňování schopností těch, kteří mise kritizují a účastněné vojáky mají za žoldáky, je od Vás nejen odvážné, ale i drzé. Na rovinu, resp. sorry, ale máte svá ústa, (hubu) značně nevymáchaná. Chápu, že Vaše postoje a názory patří k osvědčené rétorice ODS, ale Vaše osobní hodnocení mužů, kteří to vidí(me) střízlivě a reálně, je opravdu velmi nevybíravé. Pro upřesnění zopakuji Vaše slova: Moje teorie je, že tyto kreatury (rozumí se tím muži, kteří kritizují žoldáky) opravdovým chlapům v uniformách (a v misích) závidí, protože vědí, že jim nesahají ani po kotníky (Vás odhad je velmi pesimistický). Život jim ( mužům, chudákům) fičí, ztrácí rozum i testosteron, neuběhnou 10 kiláků pod hodinu, vlajkou mávají tak maximálně na fotbale-hokeji, žádná princezna k nim fascinovaně nevzhlíží, do “bojové” akce se dostanou tak maximálně o dovolené, když jako koupáci bojují o lehátko v Bulharsku!

Když už jsme u té drsné kritiky mužství paní Černochová nezapomínejte, že v AČR slouží i ženy Vašeho věku, ale často i mladší, než jste Vy. Když už máte tak svalnaté a silné řeči, nakolik je Vaše osobní schránka srovnatelná s dívkami či ženami v uniformě AČR? Nemusíte odpovídat, mám docela jasnou představu, např. jakou fyzičku máte a kolik fyzické námahy byste snesla ve srovnání s nimi, nebo kolik kilometrů byste s nimi uběhla, atd. Je běžné a u Vás (ODS) typické, své odpůrce hanit, ponižovat, posmívat se jim a není také žádnou výjimkou je urážet, jako v tomto případě. Sami však nejste lepší ani výkonnější.

Je však úsměvné když se omlouváte za emoce, zde: Sorry za emoce, ale tenhle druh primitivní nenávisti mě vždycky dostane! Jen mi nějak uniká komu ty „primitivní emoce“ jsou určeny, pokud mluvíte o sobě, pak s tím musím nutně souhlasit. Naopak nemohu ale souhlasit s Vašim přehnaným konstatováním, že „Můžu se hádat s lidma o Rusko, Ukrajinu, Palestinu, Trumpa, Putina, celou EU etc., normálně si přečtu jejich názor...“ Asi máte krátkou paměť nebo její časté výpadky, ale já na rozdíl od Vás nepamatuji, že byste přešla bez emocí jakoukoli zmínku o Rusku, Putinovi, Ukrajině apod. Vaše reakce jsou zhruba stejně emicionální, jako toto Vaše vyjádření nelibosti s těmi, kteří se o padlých (ale i dosud ne padlých) vojácích AČR k Vaší nelibosti pravdivě vyjadřují jako o žoldácích.

Paní Černochová, neberu Vám názor a obhajobu vojáků – žoldáků, je to Vaše právo, ale vězte, že s ním hluboce a nesouhlasím a ujišťuji Vás, že nejsem sám. Za zmínku však stojí, že jakkoli se téměř nikdy, s ničím a v ničem neshodnete s prezidentem M. Zemanem, pak v tomto případě jste vzácně za jedno. I on totiž nemá naše vojáky za žoldáky, ale za hrdiny, kteří bojují a pokládají své životy v zájmu ČR! Ale to bude asi jediná shoda, kterou s M. Zemanem sdílíte, že ano?

Paní Černochová, vyslovila jste svůj názor, totálně pohaněla a pozurážela muže-blbečky a zaujala pozici obhájce našich chrabrých hrdinů, co hrdinsky padli bohužel nikoli za české, resp. naše občanské zájmy. Nic se však nemění na skutečnosti, že tito vojáci byli a zůstanou v postavení žoldáků. Ano, zní to krutě, ale pravdivě, paní Černochová a jak je známo, pravda se přijímá těžce zvláště lidmi, kteří jsou loajální s těmi, pro které vojáci obětovali své životy. Čest jejich památce, ale to je k jejich smrti asi všechno. Všechny ty pocty, metály, salvy na počest padlých, finanční sbírka atd., je trapná událost, komedie, která má za úkol odvést pozornost od tragických důsledků našeho členství v NATO, ututlat fakt, že naši vojáci-žoldáci umírají ve vojenských, či spíše válečných misích ne za Českou republiku, ale zájmy našich politiků, NATO, USA a dalších. Nevím zda máte syna, paní Černochová, ale pochybuji, že i přes Vaše silné řeči o hrdinství padlých vojáků a při vědomím naší sounáležitosti k Západu, byste sotva s lehkým srdcem, bez výčitky svědomí dala svému synovi souhlas (požehnání) k jeho případné účasti v misi. I když na druhé straně by jemu ani Vám nemuseli žoldácké peníze zrovna smrdět, že? Tož asi tolik, paní Černochová a je mi líto, ale na těchto faktech se dá sotva něco změnit. Obávám se však, že Vy zůstanete na svém, že paní Černochová. Jen stále nevím, proč mi v této souvislosti v mysli stále evokuje známé: „blbý(á) a blbější“?

Jiří Baťa

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDřív bychom řekli dopravní nehoda. Dnes víme, že se semkneme a s ničím to nesouvisí   
Pridal tk Středa 15 srpen 2018 - 02:57:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Před pár lety by většina lidí považovala najetí autem do bariéry u britského parlamentu za nehodu. Dnes můžete bezpečně vsadit všechny své úspory na to, že to s ničím nesouviselo, bude semknutí, nasvícení a prefabrikované kecání.

Další (nikoliv nečekané, co si budeme nalhávat) najetí „automobilu“ do cyklistů, lidí, které evidentně nemá s ničím nic společného (a už vůbec ne s Islámem a migranty) – jen pro sichr a z plezíru útok vyšetřuje protiteroristická jednotka a čin policie klasifikovala jako teroristický čin.

Ok. Takže máme prakticky dvě nejpravděpodobnější možnosti:

A) čin britského občana s marockými, alžírskými... (dosaďte sami) kořeny, který pomáhal babičkám v domově důchodců a radikalizoval se až nedávno na internetu z důvodu nesnášenlivosti a nedostatečné integrační snaze našinců. Jeho jméno a fotografie nebudou v nejbližší době z bezpečnostních důvodů k dispozici / kurz 1 : 1,09

B) čin xenofoba, nácka a příznivce Brexitu, který by ČR volil Zemana. Jeho jméno a nespočet fotografií z nejrůznějších protimigrantských demonstrací budou okamžitě zdobit veškerá média / kurz 1 : 666

V pravděpodobnějším případě A) pak následují již dříve osvědčené:

s islámem to nemá nic společného, psychicky deprimovaný, deprese, nesmíme se unést emocemi a nenávistí, neházejme do jednoho pytle, semkneme se, naše myšlenky jsou s postiženými, nebojíme se, nenecháme si vzít evropské hodnoty, jejich cílem je poštvat nás proti sobě, zvýšíme cenzuru internetu a vyšlápneme si na nenávistné komentáře, došlápneme si na legálně držené zbraně, přijmeme více migrantů a dáme více peněz neziskovkám na integraci, my to zvládneme.

Autor: Tomáš Vyoral

Zdroj: https://tomasvyoral.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=674842

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDost bylo hazardování se životy našich vojáků a plýtvání prostředky daňových poplatníků! Je čas přivézt hochy domů   
Pridal tk Středa 15 srpen 2018 - 02:50:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Protože se věci mají uvádět na pravou míru, rozhodl jsem se taktéž zapojit do dialogu nad komentářem Václav Klaus o tom, proč nemáme mít své vojáky v Afghánistánu. V Čechách se totiž stalo takovým nehezkým zvykem kavárenských krasoduchů, strhat něčí názor na základě zcela nepodstatných detailů. Takže jak to vlastně s tím Tureckem je?

1) Jako druhá největší armáda v NATO Turecko skutečně má svoje vojáky v Afghánistánu. Má jich tam méně, než Poláci či Rumuni a další země, které (včetně ČR) zde plní pro Američany hlavně roli úslužných blbců, aniž by jim to cokoliv přinášelo;

2) Turečtí vojáci se v Afghánistánu věnují převážně výcviku a bojovému zabezpečení (logistice). Vojáků, kteří by se účastnili vojenských operací zde mají minimum. Pokud bychom se snažili o totéž, byla by jistě naše přítomnost zde vnímána jak Čechy, tak i Afghánci úplně jinak. Věnovat se však zabíjení cizích státních příslušníků na jejich vlastním území, není asi to nejmoudřejší k čemu bychom v cizím zájmu měli používat naše ozbrojené síly. Takové operace totiž nevyhnutelně skončí v partyzánské válce, kterou žádný okupant světa ještě nevyhrál;

3) Turecká přítomnost (na rozdíl od té naší) v Afghánistánu je vedena především kulturní i historickou afinitou a jejím motivem není tedy primárně nějaká vymyšlená, či uměle stvořená "válka proti terorismu", kterou vede NATO;

4) Turci mají v Afghánistánu své zájmy - ať už jde o ochranu turkického obyvatelstva nebo o "zlatou", či spíše "makovou" tranzitní trasu přes Turkmenistán, Azerbajdžán, Nachičevan a Turecko, Bulharsko a Makedonii, končící až kdesi v Kosovu. Tam jsou totiž ty dlouhé prachy.

Takže Václav Klaus má plnou pravdu. To, u čeho vinou kolaborantských politiků svítí naše ozbrojené síly v Afghánistánu již mnoho let, není naší válkou a účast v ní nám ani uznání, ani lepší svět nepřinese. Dost bylo hazardování se životy našich vojáků a plýtvání prostředky daňových poplatníků!

Je čas přivézt hochy domů.

Autor: Peter Markup

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSkupina islámských teroristů se s uprchlíky chtěla dostat přes moře do Itálie ...   
Pridal tk Středa 15 srpen 2018 - 02:47:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
ITÁLIE / SALVINI / IMIGRACE: "Tuniské úřady zadržely 9 islámských extremistů (věk mezi 21 a 39 lety), kteří se snažili nalodit na člun a doplout do Itálie přes Středozemní moře. DĚKUJI! Kontrolovat a chránit hranice je povinnost. Navzdory všem, kteří říkají, že "teroristé ve člunech rozhodně nepřiplouvají...". Napíšou noviny "la Repubblica"?" :-)

----------------------------------

My z redakce se ptáme: Odvysílá to ČT či Rozhlas...?

Zdroj: Salvini - agi.it

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUkrajině byla předpovězena katastrofa   
Pridal tk Středa 15 srpen 2018 - 02:45:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kyjev čekají kolosální škody v případě roztržení obchodních vztahů s Moskvou, oznámil bývalý ukrajinský ministr ekonomiky Viktor Suslov v přenosu televizní stanice 112 Ukrajina.

Politik zejména poznamenal, že Rusko je i nadále největším obchodním partnerem Ukrajiny.

„A řekněme to přímo. Pro Ukrajinu je to dobře, protože přece jen má trh pro své výrobky, má možnost kupovat to, co země kriticky potřebuje. Ukrajina od Ruska kupuje jaderné palivo, které je důležité pro práci jaderných elektráren, které na Ukrajině vyrábějí více než polovinu elektrické energie. Zastavení těchto elektráren by znamenalo naprostou katastrofu. A existuje mnoho dalších příkladů," zdůraznil ekonom.

Také bývalý ministr připomněl, že Kyjev už si vyzkoušel následky pozastavení spolupráce s Moskvou v řadě odvětví.

„Existují příklady, kde je spolupráce přerušena, například vesmírná sféra. Kvůli čemu Ukrajina bohužel přestala vypouštět rakety a neúčastní se startů vesmírných aparátů. Nebo v leteckém průmyslu, už tři roky Ukrajina nemůže vyrobit ani jedno letadlo," dodal Suslov.

Navíc nesouhlasí s výzvami na přerušení obchodu s Ruskem, protože podle něj Ukrajina takovým krokem bude velmi trpět.

„Návrh Juščenka o úplném přerušení obchodních a ekonomických vztahů je nabídka, která způsobí Ukrajině kolosální škody a ještě více sníží životní úroveň Ukrajinců. Pokud ukončíme tento obchod, tak pouze od tranzitu plynu ztratíme až tři miliardy dolarů ročně, takže návrh Juščenka je mírně řečeno nemoudrý," uzavřel politik.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jsd4

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTurecko se v reakci na sankce vzdá amerických stavebních materiálů   
Pridal tk Středa 15 srpen 2018 - 02:42:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecké orgány se v reakci na americké sankce vzdají používání amerických stavebních materiálů, oznámil turecký ministr ochrany životního prostředí a urbanistiky Murat Kurum.

V úterý turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že jeho stát vyhlásí bojkot amerických elektronických výrobků.

Od dnes v žádných stavebních pracích prováděných ministerstvem nebudou využity stavební materiály americké výroby. Podobné rozhodnutí bylo přijato na základě spekulací amerických orgánů s kursy měn," uvádí se v prohlášení ministra.

Poznamenal, že v současnosti probíhají práce na mapě, která citelně ovlivní trh nemovitostí Turecka. „Hlavní zástupci sféry nemovitostí přijali chvályhodné kroky na podporu občanů po pokusech vojenského převratu 15. července 2016. Analogická podpora bude poskytnuta i nyní v reakci na ekonomickou blokádu naší země. Občanům bude nabídnuta možnost získání obydlí za dostupné ceny," dodal turecký ministr.

V pátek americký prezident Donald Trump oznámil, že zvýšil clo na hliník a ocel na 20 a 50 %. Toto rozhodnutí vyvolalo propad turecké liry na historické minimum.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jsd2

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJak spolu souvisí islám a Prague Pride – LGBT komunita?   
Pridal tk Středa 15 srpen 2018 - 02:36:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Samozřejmě, že to první naprosto vylučuje to druhé. Proto je mi naprostou záhadou, jak mohou Piráti a Zelení podporovat Prague Pride, potažmo LGBT komunitu a zároveň se stavět vstřícně k ilegálním imigrantům z muslimských zemí.

Předseda Pirátů ještě nedávno šel v průvodu s heslem „Nikdo nejsme ilegální“. Zajímavé je, že organizace podporující pochod homosexuálů Prahou jsou zároveň velice vstřícné i k přijímání migrantů valících se přes moře do Evropy a naopak tvrdě kritizují ty, kteří se snaží postavit hráz nekontrolovanému proudu imigrantů, nebo alespoň upozorňovat na nebezpečí z toho plynoucí. Například prezidenta Zemana, který v EU na toto téma pronesl projev.

Amnesty international aktivně zúčastněná na pochodu Prahou. Jestlipak kritizuje potlačování práv žen v islámských zemích? Proč musí svobodomyslné ženy z těchto zemí emigrovat, aby je zde v Evropě znovu dostihlo to, před čím z muslimských zemí utíkaly? Je jich málo, alo jsou literárně činné a musí se dnes při nárůstu počtu migrantů z těchto zemí i v západní Evropě skrývat.

V Belgii chce oficiální strana I.S.L.A.M po svém vítězství zavést právo šaría. Homosexualita podle islámu a veškeré dle islámu další sexuální úchylky jsou postihovány trestem smrti.

Genderové hnutí se také staví vstřícně k ilegální imigraci. Copak tyto mladé, aktivní a proti mužům velice bojovně naladěné dámy nevědí, že při vítězství islámu v Evropě budou muset srazit podpatky a poslouchat ve všem pány „všeho tvorstva“ – muže, bez ohledu na to, zda je dotyčný inteligentnější, nebo hloupější než ony samy?

Slovy klasika, který kdyby žil, tak by asi také ten pochod podporoval, což by při jeho svobodomyslném nazírání na svět zase nebylo tak překvapivé: „Jsou to paradoxy“

Ti, kteří protestují proti pochodu Prague Pride a proti ilegální imigraci, kterou špičky EU legalizují v touze vytvořit novou multikulturní Evropu, by nakonec při vítězství práva šaría v Evropě na tom nebyli tak zle. Žijí ve spořádaném manželství či v dobrovolném celibátu. Ti, co žijí v dobrovolném celibátu (vědci, filosofové), by tak jako v románu Michela Houellebecqa Podvolení, dostali povinnost se oženit s jednou dvěma či až čtyřmi mladými manželkami, podle významu jejich práce.

Zle by dopadli účastníci Prague Pride, ti, kteří až vášnivě nenávidí ty, kteří by rádi postavili hráz proti multikultuře, která se pomalu mění na kulturu diktátu, pro ty, co chtějí žít svobodně. Sekulárně se projevující mladé muslimské ženy v západní Evropě jsou nyní napomínány věřícími pod vedení radikálních imámů, aby se chovaly slušně a zahalovaly si vlasy a krk.

Vidíte, já se svým článkem nijak razantně nevymezuji proti čemukoliv, i když si myslím že obscénní scénky z pochodu Prague Pride hlavně škodí těm, kteří svou sexuální orientaci nikterak světu nevykřikují. A uvidíte, jak se v diskuzi do mne celá ta kohorta, která je příznivě nakloněna jak Prague Pride tak přijímání nelegálních migrantů, pustí. Jsem známý uvážlivým přístupem k řešení věcí, bez emocí. Jako předseda ROZUMNÝCH, pokud budeme zvoleni do zastupitelstva hlavního města Prahy, ovšem slibuji, že Prague Pride nedostane od Prahy ani korunu. Teď prý Praha podpořila pochod nemalou částkou.

Peníze potřebují senioři kvůli stále se zvyšujícím nákladům na bydlení, mladé rodiny s dětmi, které často žijí od výplaty k výplatě. Těch potřebných je u nás daleko více.

Autor: Petr Hannig
Autor je předseda ROZUMNÝCH a kandidát na primátora Prahy

Zdroj: https://hannig.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=674892

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2795 sec,0.0881 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,816kB