Sobota 20 říjen 2018
Národní demokracie podala trestní oznámení kvůli vepřínu v Letech. Kam zmizelo 316 milionů, pane Hermane?   
Pridal tk Sobota 20 říjen 2018 - 18:38:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Národní demokracie podala 12. října 2018 trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci vepřína v Letech u Písku. „Považujeme za skandální, že vláda mrhá penězi daňových poplatníků, když vyhazuje 450 milionů korun na výkup vepřína, jehož hodnota je přitom 134 milionů korun, jak ukazují posudky, které máme v rukou,“ uvedl k tomu předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš.

Strana podle něj chce vědět, co se stalo s rozdílem 316 milionů korun, což je ztráta, která vznikla České republice a za kterou nese politickou odpovědnost například bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Uvnitř: celý text trestního oznámení


Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Kongresová 1666/2
140 21 Praha 4

Věc: Podnět k trestnímu stíhání neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu

Oznamovatelka:

Národní demokracie, U Tržnice 1979/10, Kladno-Kročehlavy, PSČ 272 01 , zastoupená Adamem B. Bartošem, předsedou

Přílohy:

Č. 1 Dopis z Ministerstva kultury Oznamovatelce ze dne 9. 4. 2018 (2 listy)

Č. 2 Sdělení variant konstrukce případné finanční náhrady areálu velkovýkrmny prasat v Letech u Písku včetně sdělení výše celkové kalkulované kupní ceny vedoucím pracovního týmu zřízeného příkazem ministra kultury č. 14/2017, ze dne 13.7. 2018 (7 listů)

Č. 3 Veřejný zájem ukončení provozu velkovýkrmny prasat (právní analýza pro Ministerstvo kultury (neutajovaná část (IV.) č.j. V65/2017, počet listů: 23)

Níže uvedené skutečnosti nasvědčují, že došlo ke spáchání trestných činů:

•Zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku,
•Porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku,

případně dalších trestných činů či přečinů,

neznámým pachatelem s tím, že danou problematiku mají na starosti tyto osoby:

• Jana Horváthová, ředitelka státní příspěvkové organizace Muzeum romské kultury,
• René Schreier, MBA, náměstek ministra kultury pro řízení sekce ekonomické a provozní,
•Daniel Herman, bývalý ministr kultury ČR,

a další dosud neustanovené osoby, včetně členů Vlády ČR

tím, že

vykonávajíc pravomoc při výkonu státní správy, tedy v postavení úřední osoby, postupovali nedůsledně a bez patřičného respektu k příslušným ustanovením zákona, konkrétně § 12, § 14 a § 47 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích,

když schválili nákup majetku do vlastnictví státu vědomě a úmyslně za ceny vyšší než cena obvyklá,

ačkoliv si museli být vědomi toho, že podle dostupných znaleckých posudků dochází k zakoupení majetku vysoko nad jeho tržní cenou;

a vzhledem ke svým zákonným povinnostem museli být srozuměni s tím, že kdyby tuto činnost vyplývající z funkce úřední osoby, resp. veřejného činitele vykonávali svědomitě a se vší důsledností, došli by k jednoznačnému závěru, že cena státem nabývaného majetku není cenou obvyklou;

přičemž podezřelí jednali především s úmyslem opatřit neoprávněný prospěch prodávajícímu předmětného majetku, ačkoli k prodeji nad tržní (obvyklou) cenou nebyly splněny zákonné podmínky a byli srozuměni s tím, že státu může vzniknout škoda;

tedy v postavení úřední osoby úmyslně vykonávali svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu a v souvislosti s tímto způsobili škodu převyšující 316 111 406 Kč;

Skutkový stav a vývoj případu:

•Oznamovatelka je politickou stranou bojující mj. za transparentní nakládání s veřejnými prostředky a proti protičeské xenofobii a rasismu.

•Dne 13.7.2017 doporučil pracovní tým ministerstva kultury zřízený příkazem ministra kultury č. 14/2017 a vedený Ing. René Schreierem, MBA, náměstkem ministra kultury pro řízení sekce ekonomické a provozní v nazvaném „Sdělení variant konstrukce případné finanční náhrady areálu velkovýkrmny prasat v Letech u Písku“, aby cena nemovitostí vedených na LV č. 232 pro k.ú. Lety Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, k.p. Písek („Vepřín) zahrnovala „motivační faktor výkupu“. Na str. 6 je pak bez bližších podrobností a seznatelného výpočtu uvedeno, že „rekapitulace výsledků rozpočtu podle Studie v této variantě č. 2 vyjádřena celkovou částkou činí 483 531 256 Kč včetně DPH“.

•Usnesením vlády ČR ze dne 21. srpna 2017 č. 609, ve znění Usnesení vlády ČR ze dne 23. října 2017 č. 766, došlo ke schválení záměru nabytí areálu velkovýkrmny prasat „v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku“, a to údajně ve veřejném zájmu státem. Veřejný zájem na dokoupení Vepřína podle usnesení vlády „spočívá především v zajištění důstojného pietního přístupu k obětem a uchování odkazu holocaustu (vzdělávání o holocaustu, připomínání a výzkum holocaustu) a dále v zachování a rozvíjení prvků identity Romů jako národnostní menšiny, podpoře vzájemného respektu, porozumění a spolupráce mezi většinou a menšinou, ochraně a zpřístupňování kulturního a historického odkazu a dědictví a v posílení postavení České republiky jako mezinárodního aktéra prosazování lidské důstojnosti a ochrany lidských práv a uchovávání odkazu holocaustu na mezinárodní úrovni.“

•Dne 23.11. 2017 došlo k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím AGPI, a.s. , Vrcovice 64, 397 01 Vrcovice, IČ: 00112836, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. B 444 („Prodávající“) a státní příspěvkovou organizací MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, Bratislavská 67, 602 00 Brno na prodej Vepřína za cenu 450 814 796,- Kč. Kupní smlouva neobsahuje informaci, na základě čeho byla stanovena kupní cena.

•Muzeum romské kultury je organizace zřízena Ministerstvem kultury ČR a je oprávněna nakládat s majetkem státu, dle z. č. 219/2000 Sb. V kupní smlouvě ze dne 23.11. 2017 se uvádí, že „prohlašuje, že je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury a že na základě této smlouvy nabývá majetek ve prospěch České republiky“.

•Podle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že „za úplatu lze nabývat pouze majetek, který splňuje předpoklady stanovené v ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) a b) a příslušné organizační složce (§ 9) bude sloužit pro zabezpečení výkonu její působnosti anebo její činnosti, pokud nejde o nabytí ve veřejném zájmu“. Znamená to, že nabytí Vepřína státem za cenu 450 814 796 Kč musí splňovat rovněž podmínku veřejného zájmu.

•Veřejný zájem je neurčitý právní pojem. Nabytí Vepřína státem je bezpochyby v rozporu s veřejným zájmem na zákonnosti nakládání s veřejnými prostředky, na hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky, na zachování zaměstnanosti v regionu, na zachování konkurenceschopnosti českého hospodářství, na objektivním výkladu české historie a zneužívání tématu lidských práv k tunelování veřejných rozpočtů.

•Za účelem předstírání veřejného zájmu na celé transakci a nákupu Vepřína za 450 814 796 Kč byl Sekcí pro lidská práva při úřadu vlády ČR zpracován materiál s názvem „Veřejný zájem na ukončení provozu velkovýkrmny prasat“ pod č.j. V65/2017. Materiál ve verzi získané oznamovatelem není podepsán, ačkoli je označen jako právní analýza a skládá se z utajované a neutajované části (oznamovatel má dosud k dispozici pouze neutajovanou část).

•Znalecký posudek č. 2017/1096/19 na ocenění specifikovaného majetku – souboru nemovitých věcí (pozemky a stavby) zapsaného na LV 232 v k.ú. Lety (680770) a na LV346 v k.ú. Králova Lhota, okres Písek, vč. souborů technologií instalovaných v těchto nemovitých věcech, vše ve vlastnictví společnosti AGPI, a.s. se sídlem Vrcovice č. ev. 64, 397 01 Vrcovice, IČO: 00112836, cenou obvyklou zpracovaný S.O. spol. s r.o. se sídlem Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ 130 00, IČ 25109197, zapsaná na základě Rozhodnutí Ministra spravedlnosti ČR čj.90/2006-ODS-ZN/5 ze dne 26. Května 2006, č.j. 603/2011-ODS-ZN/14 ze dne 22. března 2012 a č.j. MSP- 31/2016-OOJ-SZN/7 ze dne 15.8.2016 podle § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů do I. oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady, oceňování majetku pro věci nemovité, nehmotný majetek, podnik, finanční majetek, věci movité, stroje a zařízení a způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) cen mezi spojenými osobami (transferové ceny) ze dne 24. dubna 2017 zhotovený na základě objednávky Ministerstva kultury ČR ze dne 07.02.2017, č.j. MK 3022/2017 OIVZ, mj. na určení ceny obvyklé majetku, areálu výkrmny prasat v katastru obcí Lety a Králova Lhota, okr. Písek, zapsaného na listech vlastnictví 232 pro k.ú. Lety, obec Lety, a na listu vlastnictví 346 pro k.ú. Králova Lhota, obec Králova Lhota, vč. instalovaných technologií, pro účely Ministerstva kultury České republiky ocenil hodnotu Vepřína na 77 200 000 Kč. Následný dodatek tohoto posudku ze dne 27.7. 2017 zvýšil hodnotu Vepřína a příslušenství na celkem 134 703 390 Kč.

•Podezřelí tak nepostupovali s odbornou péčí a svým jednáním porušili své povinnosti při hospodaření s majetkem státu, které pro ně vyplývaly z ustanovení § 12, 14 a § 47 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, využívat majetek, tj. peněžní prostředky státu účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu takových činností.

•Současně podezřelí se svým jednáním dopustili porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. a), f) ve spojení s § 45 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, neboť byli povinni plnit určené úkoly nejhospodárnějším způsobem, a svým jednáním porušili své povinnosti řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a coby vedoucí zaměstnanci zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů a zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele, jak pro ně vyplývaly z ustanovení § 301 odst. 1 písm. d) a § 302 písm. f), g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

•Podezřelí, ač věděli o nesplnění zákonných podmínek, využili svůj zásadní vliv na rozhodnutí o schválení nákupu Vepřína za veřejné prostředky, který vyplýval z jejich pracovního zařazení a vedoucích funkcí, a cíleně prosadili schválení této transakce v rozporu s veřejným zájmem a vyplacení nepřiměřeně vysoké kupní ceny prodávajícímu Vepřína. Přitom věděli, že při dodržení řádného postupu a přezkoumání návrhu na zakoupení majetku státem za přemrštěnou nadhodnocenou cenu by tato transakce nebyla schválena a kupní cena prodávajícímu vyplacena. Věděli tedy, že vyplacením kupní ceny získá Prodávající neoprávněný prospěch ve výši většiny vyplacené kupní ceny, čímž současně způsobili poškozené České republice, zastoupené MŠMT, celkovou škodu ve výši nejméně 316 111 406 Kč (dosažená kupní cena 450 814 796 Kč a znalecký posudek na 134 703 390 Kč).

Právní hodnocení:

•Ze získaných podkladů o okolnostech celé transakce vyplývá, že podezřelí měli ucelenou představu o tom, že neoprávněným vyplacením nadhodnocené kupní ceny způsobí škodu na majetku státu a současně opatří Prodávajícímu neoprávněný prospěch, přičemž se vznikem tohoto protiprávního následku (resp. účinku) byli srozuměni. Podle názoru oznamovatele spočíval tzv. specifický úmysl podezřelých, kteří jednali jako úřední osoby s rozhodovací pravomocí, v cíleném ovlivnění celého procesu odkoupení Vepřína, aby Prodávajícímu umožnili neoprávněně získat veřejné prostředky v uvedené výši, přičemž jim bylo naprosto lhostejné, že tímto jednáním, v rozporu se zákonem (zejména s § 12 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích), odčerpají prostředky z veřejného rozpočtu.

•Za tímto účelem bylo vytvořeno přestírané zdání veřejného zájmu na odkupu Vepřína, neboť podezřelí od začátku věděli, že uvedený Prodávající by za jiných okolností, tj. nebýt jejich aktivního jednání a vytváření politického nátlaku, nemohl tuto vysokou kupní cenu nikdy získat. Podezřelí měli nepochybně postavení úřední osoby ve smyslu § 127 odst. 1 písm. d) (příp. písm. b) tr. zákoníku. V tomto postavení používali i svěřenou pravomoc, protože se podíleli na rozhodnutí o tom, komu a v jakém rozsahu budou poskytnuty prostředky z veřejného rozpočtu.

•Oznamovatel tak nemá žádné pochybnosti o tom, že podezřelí úmyslně jednali v rozporu především s právními předpisy, které se týkají hospodaření s majetkem České republiky, když v příčinné souvislosti s tímto právním jednáním způsobili na majetku státu značnou škodu a opatřili soukromému subjektu Prodávajícího prospěch celkového rozsahu.

•Podle § 220 odst. 1 tr. zákoníku se dopustí porušení povinnosti při správě cizího majetku, kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, přičemž přísněji bude potrestán, kdo způsobí tímto činem škodu velkého rozsahu.

•Podstatou uvedeného trestného činu je tedy jednání, kterým pachatel porušuje povinnost, jež mu vyplývá ze zákona nebo ze smlouvy a spočívá ve spravování nebo opatrování cizího majetku a jímž vzniká škoda na cizím spravovaném nebo opatrovaném majetku, aniž by bylo třeba, aby se tím pachatel nebo někdo jiný obohatil nebo získal jinou výhodu. Takové jednání pachatele musí být úmyslné, úmysl musí zahrnovat nejen porušení uvedené povinnosti, ale též způsobení škody nikoli malé (§ 13 odst. 2 tr. zákoníku), zatímco ve vztahu ke škodě velkého rozsahu (nejméně 5 000 000 Kč ve smyslu § 138 odst. 1 tr. zákoníku) jako okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby postačí zavinění z nedbalosti [§ 17 písm. a) tr. zákoníku].

•Trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku se dopustí úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, přičemž přísněji bude potrestána, pokud podle odst. 3 písm. a) téhož ustanovení opatří takovým činem sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, resp. podle odst. 3 písm. b) téhož ustanovení způsobí takovým činem škodu velkého rozsahu. V daném případě bylo obviněným kladeno za vinu, že jako úřední osoby vykonávali svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu v úmyslu způsobit jinému škodu a jinému neoprávněný prospěch.

•Podstatou trestného činu tak je výkon pravomoci úřední osoby způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, a to úmyslně (§ 13 odst. 2 tr. zákoníku). V tomto případě je dán úmysl opatřit jinému prospěch. V daném případě podezřelí jednali v úmyslu způsobit jinému (České republice) majetkovou škodu a současně opatřit jinému (Prodávajícímu) majetkový prospěch. Pro naplnění znaků základní skutkové podstaty přitom není stanovena minimální výše škody ani prospěchu, ovšem jde o okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby, pokud dosáhne částky nejméně 5 000 000 Kč, jde-li o prospěch velkého rozsahu podle § 329 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku (ve smyslu § 138 odst. 1, 2 tr. zákoníku), resp. jde-li o škodu velkého rozsahu podle § 329 odst. 3 písm. b) tr. zákoníku (ve smyslu § 138 odst. 1 tr. zákoníku). I v tomto případě ve vztahu ke škodě značné, resp. značnému prospěchu jako okolnostem podmiňujícím použití vyšší trestní sazby postačí zavinění z nedbalosti [§ 17 písm. a) tr. zákoníku].

•Obecně lze uvést, že trestný čin je podle § 15 odst. 1 tr. zákoníku spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo věděl, že svým jednáním může způsobit takové porušení nebo ohrožení, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn. Podle § 15 odst. 2 tr. zákoníku se srozuměním rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem.

•Zavinění se obecně musí vztahovat na všechny objektivně-deskriptivní znaky daného trestného činu, především tedy na jednání uvedené v příslušném ustanovení (zde porušení zákonné povinnosti opatrovat a spravovat majetek, resp. výkon pravomoci úřední osoby způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu), následek (v podobě porušení zájmu společnosti na ochraně majetkových práv, resp. na řádném výkonu pravomoci úředních osob) a příčinnou souvislost mezi jednáním a následkem.

•Není pochyb o tom, že ke spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1 tr. zákoníku postačuje zavinění ve formě alespoň nepřímého úmyslu.

Pokud v daném případě podezřelí věděli, že předmětná nadhodnocená kupní cena bude vyplacena subjektu, který nesplňoval podmínky pro její udělení, přesto podnikli všechny kroky k tomu, aby mu byla vyplacena, ač při jejich řádném postupu by k tomu nedošlo, museli nutně též vědět, že tím příjemci kupní ceny opatří neoprávněný prospěch a současně tím způsobí škodu jinému subjektu, a sice České republice. Při takovém skutkovém závěru je možno uvažovat jen o úmyslu přímém, jak bylo rozvedeno shora.

•Oznamovatelka žádá, aby orgány činné v trestním řízení učinily všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele. Oznamovatelka dále v souladu s § 158 odst. 2 trestního řádu žádá, aby byl do jednoho měsíce od tohoto oznámení vyrozuměn o učiněných opatřeních.

•Oznamovatelka dále sděluje, že s ohledem o to, že podezřelí jsou vysoce postavení vládní činitelé, lze předpokládat politické ovlivňování celého šetření s cílem zabránit spravedlnosti a nestrannému vyšetření celé transakce.

12. října 2018

Národní demokracie

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV syrské Dajr-az-Zaur zemřelo v důsledku útoku koalice více než 60 lidí   
Pridal tk Sobota 20 říjen 2018 - 18:25:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Obětmi leteckých útoků mezinárodní koalice vedené Spojenými státy ve dvou vesnicích v provincii Dajr az-Zaur v Sýrii je více než 60 lidí, uvádí agentura SANA, která cituje místní zdroje.

„62 civilistů bylo zabito, desítky lidí je zraněných po leteckém útoku mezinárodní koalice na vesnice as-Sousse a al-Bubadran na východě provincie Dajr az-Zaur," uvedla agentura.

Agentura neurčila přesné datum leteckých úderů.

Syrský vojenský zdroj řekl ve čtvrtek pro Sputnik, že mezinárodní koalice vedená Spojenými státy provedla letecké útoky na domy civilistů v obci al-Sousse v provincii Dajr az-Zaur.

Generálporučík Vladimir Savčenko, vedoucí ruského centra pro usmíření bojujících stran v Sýrii, řekl v pondělí, že v důsledku nečinnosti proamerických útvarů se teroristům podařilo vytvořit úplnou kontrolu nad pásem podél východního břehu řeky Eufrat, asi 20 kilometrů mezi osadami Hajin a es-Sousse.

Zdroj: SANASdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDíkybohu za Ženské lobby   
Pridal tk Sobota 20 říjen 2018 - 06:19:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Říká se tomu vývoj. Mám na mysli vývoj člověka, coby lidského druhu, kdy zatvrzele a doživotně nesedíme na jediném přesvědčení, ale pod tíhou argumentů své názory a postoje měníme. Vyvýjíme se. ...a někdy to ani trochu nebolí. Někdy je to i príma.

Ohledně slov "lobby", "lobbysta" nebo "lobbování" jsme doposud znali zájmové okruhy hlavně kolem farmak, tabáku, politických trafik, hracích automatů, realitního trhu, církví, vojenského vybavení, bankovních domů apod. Tušili jsme, že lobbysté jsou chytří a mazaní šíbři s ostrými lokty. A také, že mají kapsy plné tučných obálek (nebo kompro-materiálů) a jejich prací je ovlivňovat tvobu a schvalování zákonů, podle požadavku platícího investora. Říkali jsme si sice, že to je hnusné, ale tak nějak se to na oko zlegalizovalo. Tichou formou se z tohoto nezákonného jednání udělalo jednání na hraně zákona, díky kterému si poslanci a vybraní úředníci, mimo své bídné mzdy, mohou ještě přivydělat nějakou kačku bokem.

Jenže jsme se pletli a je to trochu jinak. Před pár dny občané zjistili své tři zásadní omyly: jednak, že lobbysté mimo zájmu průmyslu, trafik a služeb, chtějí prosazovat i speciální zákony pro preferované lidské druhy, jednak, že lobbysté nejsou ostří a nakonec, že vůbec nejsou chytří. U posledních dvou zjištění platí dokonce pravý opak.

Asi se ptáte, jak jsem na to přišel. No, začalo to jako vždy úplně nevinně - 28. září měl katolický kněz Petr Piťha kázání v kostele sv. Víta v Praze. Přítomným ten den mimo jiné také vyprávěl o nebezpečí, hrozícím z přijetí Istanbulské smlouvy českým parlamentem. Ne, že bych tam byl a poslouchal, ale video z tohoto kázání se dostalo na internet a já jsem si v tu chvíli říkal, že je dobře, že se to o té protispolečenské smlouvě konečně dostalo ven. Alespoň tak. Piťhu jsem v duchu i nahlas chválil a říkal jsem si, že to je jeden z mála okamžiků, kdy je katolická církev obrovsky užitečná. Nemyslím si sice, že podobné informace o Istanbulské smlouvě zazněly ve více jak jednom kostele, ale nebuďme neskromní. Buďme realisté.

Ale vraťme se k videu, kde pan Piťha popsal realitu, která nastane po nástupu práva, podle Istanbulské smlouvy. (Kdyby chtěl někdo oponovat, že to nemusí nastat, poprosil bych ho o nastudování si Parkinsonových zákonů a také ať si zopakuje podrobný sled událostí v Československu po roce 1948.)

Pro úzkou skupinu informovaných jistě nic nového pan Piťha neřekl. Ovšem na druhé straně jsem přesvědčen, že pro mnohé jiné musely znít jeho slova jako sci-fi. Nebo, že se Piťha úplně zbláznil. Jenže on se nezbláznil. Bylo by sice pro nás lepší, kdyby zmíněné kázání bylo výsledkem pouze jeho mdlého rozumu, ale smůla - on si jen nastudoval texty k oné Istanbulské smlouvě a pokusil se posluchačům ve zkrácené formě poodhalit umně skrytou lest, v ní obsaženou.

To, že se video dostalo na internet bylo dobře. Majitelé Google sice skřípou zubama, že to nestihli včas zablokovat, ale pro nás je to dobře. Mnohem více lidí se tak dozvědělo o Istanbulské podlosti a začali se o tento vážný problém zajímat. To je logické a skoro bych čekal, že aby se vlna zájmu lidí odklonila, že bude spuštěna nějaká překrývací akce. Třeba skorodopadení Koženého, výbuch Nuselského mostu nebo podán přibližný termín zavedení Eura. Nic takového se ovšem nestalo a tak je zřejmé, že pan Petr Piťha zastihl Systém v nedbalkách.

To, že byl Systém nepřipravený je pro nás sice dobré, ale paměť lidí je krátká. Za týden, dva, je kázání z hlavy pryč a minimálně všední starosti překryjí jakkoli závažnou kauzu. Ano, překryjí, ale jen za jediné podmínky - že do ní nikdo nešťourá. Že všichni odhalení zrádci a škůdci zalezou do svých děr a jsou aspoň pár týdnů zticha. Že ani raději nedýchají a vyčkají, až se nad problémem voda sama zavře. Jenže...

...jenže, to by nesměla existovat skupina ambiciózních, ale zneuznaných žen, které si říkají Česká ženská lobby!

Kdo si myslí, že soudě podle názvu je Česká ženská lobby něco velkého, tak se jako obvykle plete - v roce 2015 se pár těchto zneuznaných žen nafotilo se třemi transparenty na vylidněném plácku, aby si mohli zažádat o dotace. Sice nám může vadit, že takové darmožrouty finančně podporujeme formou daní, nepřímo také my, ale dnes můžeme za jejich existenci děkovat. Myslím skutečně a bez ironie děkovat, protože tyto ženské lobbystky porušili "radiové ticho", vylezly z díry a lačné skalpu, proti všem pravidlům Systému, vyrazili na Piťhu s trestním oznámením.

Dnes je všem rozumným lidem jasné, že neuspějí s žádnou úsměvnou žalobou. Je jasné i to, že už jim Soros asi osobně vynadal do něčeho nepěkného a že už dnes zřejmě samy vidí, jak moc jsou bl..., řekněme málo inteligentní. Ale pro nás to je vynikající. Pokud původní video s kázáním pana Piťhy vidělo třeba deset tisíc lidí, tak po trestním oznámení je to jistě mnohonásobek původního počtu. Jsem si jist, že díky mediálnímu rozvíření kolem trestního podání se na video podívali i ti, kteří by na něj nikdy v životě nenarazili, což je jednoznačně pozitivní. Jsem přesvědčen, že neuvážený čin "lobbystek" bude mít zásadní dopad do dalšího vývoje myšlení společnosti. Více občanům se nyní otevřou oči, více z nich narazí na nezávislá média, více lidí se odpojí od Systému a více lidí začne myslet samostatně.

Co říci závěrem? Snad jen děkovat Bohu za Petra Piťhu a díky také za George Sorose, který je živí všechny podvraťáky, zrádce a hlupáky na celém světě. ...takže za to Ženské lobby samozřejmě také díky.

Díky za slovo "lobbysta" odvozeného od slova "lobotomie" a díky za neschopnost Google včas mazat videa, která si pak již mohou žít svým vlastním životem.

A konec konců - díky i za samotnou Istanbulskou smlouvu! No jistě, že i za ni! Proč? Protože si můžeme být jisti, že Istanbulská smlouva rozhodně nebyla posledním pokusem oblbovat národ...

Dan Niel

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČeští vojáci bojují v Sýrií? Kdo je tam vyslal? Proč porušují ústavu ČR?   
Pridal tk Sobota 20 říjen 2018 - 06:12:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Reflex napsal v článku odsuzujícím "vyzrazení" tajné mise, během níž mělo dojít k likvidaci osnovateů útoku, v jehož důsledku zahynuli tři čeští vojáci toto: "Podle některých informací byli čeští speciálové na tajné misi v součinnosti s americkou armádou také v Sýrii a podrobnosti nikdy zveřejněny nebyly."

Pokud je to pravda, je to nejen zásadní porušení českých zákonů včetně ústavy a pošlapání slov přísahy AČR, ale i porušení samotné Severoatlantické smlouvy. Je to zároveň jasným důkazem, že ČR se už definitivně stala pouhou bezprávnou kolonií bez vlastní zahraniční politiky, vlastní armády a dokonce i bez vlastních politiků, schopných pracovat ve prospěch nás, jejích občanů.

Na základě této informace očekávám ostrou interpelaci premiéra a ministra obrany minimálně ze strany většiny stran opozice, pokud se do nich nezapojí i koaliční ČSSD. Pro větší efekt by se mohl do Sněmovny dostavit interpelující pan Kalousek vkusně zabalen do syrské, nebo alespoň české vlajky.

Ale teď vážně - co tam čeští vojáci dělali?! Cvičili "opozici", nebo .... Bojím se domyslet. Speciálové nejezdí na podobné výlety proto, aby převáděli babičky přes silnici nebo zachraňovali malé děti. A na základě jakého mandátu se tam ocitli? Kdo k tomu vydal souhlas, a z jakého důvodu? Tohle je totiž už zcela jednoznačně flagrantní akt agrese vůči suverénnímu státu, členu OSN. A to je, oč tu běží.

Autor: Jaroslav Štefec / eurabia

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSlavný "Západ" začíná používat stále více bolševické metody k umlčení vlastenecké opozice ...   
Pridal tk Sobota 20 říjen 2018 - 06:01:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tommy Robinson jde příští čtvrtek k obnovenému líčení za natáčení před budovou soudu v Leedsu. To, že původní rozsudek byl zrušen, neboť neobsahoval konkrétní popis čím přesně se měl dopustit činu pohrdání soudem , za nějž byl nepodmíněně odsouzen a to, že prokuratura nebyla tento právní výklad schopná dodat ani po dvou měsících, vyřešil nový soudce tak, že přidal obvinění zcela nová a jiná. Co se může pokazit?

Marii Le Penovou čeká soud za to, že v reakci na obvinění, že strana FN je stejná jako Islámský stát, sdílela na Twitteru snímek obětí IS s textem: "Opravdu myslíte, že to je totéž?", čímž se měla dopustit šíření nenávisti. Prokuratura navíc nařídila soudní zkoumání jejího psychického stavu.

A tak se zase vracím do časů mladosti, i když ten první trik s novým obviněním v obnoveném líčení by si myslím nedovolili ani komunisti.

Jakoby pojmy "liberální demokracie" a "právní stát" začínaly být čím dál tím víc vzájemně neslučitelné....

Autor: Martin Gust / eurabia

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHorší, než v roce 2008. Medveděv promluvil o globální ekonomické krizi   
Pridal tk Sobota 20 říjen 2018 - 05:52:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Předseda ruské vlády Dmitrij Medveděv uvedl, že globální ekonomika je na tom mnohem hůř, než v krizovém roce 2008. O tom v pátek 19. října informoval portál Lenta.ru.

Medveděv připomněl, že v roce 2008 se svět potýkal s nebývalou finanční krizí, která zásadně změnila pravidla světové ekonomiky. Zároveň je to dnes podle něj „v některých případech horší než před deseti lety".

Nejhorším z toho, co se děje, Medveděv nazval obchodní války.

„Ekonomické sankce zasáhly strukturu mezinárodních hospodářských styků, staly se společnými nástroji politického tlaku a nespravedlivé hospodářské soutěže," uvedl.

Podle něj nyní, místo spolupráce, země oslabují vzájemné vztahy.

„Před deseti lety jsme byli mnohem moudřejší a byli jsme připraveni spolupracovat, abychom odolali negativním dopadům hospodářské krize," řekl předseda vlády.

V rámci toho, co se za deset let zhoršilo, také zdůraznil významný nárůst celkového globálního dluhu, zranitelnost rozvojových trhů a rozsáhlé zpřísňování měnové politiky.

Zdroj: lenta.ru, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerická letadlová loď poprvé za 27 let vstoupila do Arktidy   
Pridal tk Sobota 20 říjen 2018 - 05:49:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americká letadlová loď poprvé po 27 letech překročila Severní polární kruh, informovala tiskový služba amerického námořnictva.

Letadlová loď Harry S. Truman se stala první americkou lodí této třídy, která vstoupila do Arktidy od září roku 1991, kdy se cvičení v této oblasti účastnila letadlová loď Amerika.

„Prošlo téměř třicet let od té doby, co palubní letectvo provádělo svoji činnost v podobných podmínkách a, nehledě na počasí, členové posádky ukazují, že tato loď je schopna zcela využívat své možnosti ve kterémkoli místě na Zemi," prohlásil velitel lodi Nick Dienna.

V Norském moři bude letadlová loď vykonávat svoji činnost v podmínkách nízkých teplot. Loď se následně zúčastní cvičení NATO s názvem Trident Juncture. Tohoto cvičení se bude účastnit až 50 tisíc vojáků z různých zemí.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jPxm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZamyšlení k svátku   
Pridal tk Sobota 20 říjen 2018 - 05:36:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pro některé se blíží svátek 28. října. V ten den se bude oficiálně oslavovat založení Republiky Československo před 100 lety největší vojenskou přehlídkou v moderní historii, otevřením renovovaného Národního muzea a výstavou všemožné techniky, to vše za netypické ochrany prý zdravé, demokratické společnosti: Tisíce policistů, vojáků a členů tajných služeb budou chránit oslavovatele. Mnozí z nich však ani dnes nevědí, jaký byl oficiální název první republiky od 1918 do 1920, nečetli Masarykovu Světovou revoluci, a neví nic o jeho bludech, hlásajících vítězné tažení světové demokratické revoluce. Již před vznikem státu, který vznikl politickým rozhodnutím mocností a ne vůlí národa, platily hodnoty (nezabíjej, nekraď, nelži a nedělej dluh, pak se nemusíš bát), o kterých se i dnes vede spor mezi lidmi různých profesí, národností a věku. Hodnoty, které potvrzují, že víra (i v demokracii) není závislá na lidském světě, ale na důvěře. Dnes ji ničí nihilismus, schopný metastazovat.

Oslavovat republiku, která se během 100 let několikrát transformovala do jiných, dává smysl tehdy, když si uvědomíme a ohodnotíme okolnosti vzniku a transformace republiky v širším historickém kontextu. Ten tvoří minimálně vnější okolnosti (většinou způsobené lidmi konajících podle pravidla - dělej to, co říkám, nedělej to, co dělám), vnitřní okolnosti (většinou pramenící z nedostatku sebereflexe vůdců) a historické události mnohdy nemající (na první pohled) nic společného s posuzovanou záležitostí. Proto máme dějiny, jaké máme.

Z nich vyplývá povinnost si uvědomit, že kdyby nevznikl stát, málokdo by věděl, že neumíme vládnout, že děláme mnohé zásadní věci špatně, a že s výjimkou válek, náboženského pomatení a epidemií to v historii zpravidla fungovalo tak, že se novým generacím žilo lépe než těm předchozím, nehledě na skutečnost, že mladé generace to měly vždy těžké se dostat k moci. I dnes jsou vedoucí místa v úřadech, v dozorčích radách a v bankovních institutech obsazeny lidmi, kteří demonstrují svojí pokrokovost především řečmi. Dnes jsou to řeči o nutnosti zrušit stát, rodinu a rozdíly mezi pohlavími. Zítra, Bůh ví, o čem. Tolerováním takové řečnění (bez odpovědnosti a konkrétnosti) se odvádí pozornost veřejnosti od skutečných problémů společnosti. Protože se někdy dlouho chodí se džbánem pro vodu, než se ucho utrhne, mladá generace (nejenom české kotliny) si těžko uvědomuje, že nemá šanci obsadit klíčové pozice podle přání nebo schopností, změnit systém mírovou cestou, a že akceptuje roli křoví. V tomto kontextu představují neexistující Republika Československo a existující Česká republika zrcadlové bludiště a historickou spravedlnost ve formě nemožnosti se vymlouvat, a možnosti se podívat zpět, až ke kořenům přítomnosti.

Jedním z kořenů přítomnosti, ze kterých se zrodily Republika Československo a dnešní Česká republika je květen 1618. Před 400 roky došlo k druhé pražské defenestraci, k začátku 30 leté války a ke zrodu současné Evropy a světového řádu. Ten tvoří nejenom otázky Anglie, Německa a Ruska, vztah států k němu tehdy a dnes, otázky vzniku německého militarismu, mýty německých historiků 19. a 20. Století a nacistické propagandy, ale i současná bezradnost, cynismus a život našich vůdců bez reflexe a opravdových přátel, podobný životu Masaryka 20. Let. Ten alespoň věřil, že kořeny demokracie jsou v křesťanství.

Patřím k laikům, kteří tvrdí, že 30 letá válka byla pravděpodobně první světovou válkou v historii. Proč? Před 400 roky měl svět charakter eurocentrismu. Tvořily ho všechny evropské státy. 30 letá válka, která začala po 15 leté smutě v Rusku (období ruských dějin z let 1598 až 1613 představující kritickou epochu charakterizovanou hlubokou vnitřní i vnější politickou krizi moskevského státu), rozdělila eurocentrismus na dva tábory: Španělské a Rakouské Habsburgy a ostatní. Výsledkem války nebyla pouze traumata, strukturální změny mezinárodních vztahů, které vedly k systematičnosti, ale i Vestfálský mír, uzavřený 24. října 1648. Vestfálský mír představuje soubor dvou smluv, Münsterské a Osnabrückské. Ukončil Třicetiletou a Osmdesátiletou válku. Nebudu se o nich rozepisovat, a ani o popisu německých lokalit po válce projíždějícími Angličany, o obrovských ztrátách obyvatel v Hesensku a Bavorsku, následné epidemii, hladu a případech lidožroutství v Evropě. Uvedené podporuje hodnocení 30 leté války některými historiky jako apokalypsu německé historie.

Mladší generaci připomínám, že 30 letá válka byla nejenom válkou religiózní a o moc, ale i válkou, ve které byl každý každému nepřítelem. Podobně je tomu i v dnešní společnosti bez formálně vyhlášené války. 30 letá válka řešila vnitřní záležitosti Svaté říše římské národa německého (Sacrum Imperium Romanum, německy Heiliges Römisches Reich), problém mezi katolíky a protestanty, a vnitřní řád, tj. říšskou ústavu. Tím, že se války účastnily všechny instituce té doby, pro lhostejné a vyčkávající nebylo místo, hodnotím 30 letou válku jako válku totální. Vznikla na základě všeobecné duchovní a hospodářské krize projevující se již v 16. století, v době církevní reformace, tzv. malého ledového období, krize dynastií a politických institucí, neschopných si přiznat nutnost zásadních změn. Podobně je tomu i dnes. 30. letá válka umožnila zrození nového typu států. Nedovedu si představit, že by to samé, či podobné mohla umožnit válka (v) současnosti, se kterou si denně pohráváme na poli obchodním, technologickém, vojenském a kulturně hodnotovém. Historie učí, že skutečná demokracie by mohla existovat pouze jako systém reálných, nikdy ne virtuálních hodnot.

Další příklad toho, co mám na mysli v historickém kontextu vzniku, zániku a transformace republiky, nabízí dílo Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1621 – 1676). Tento nejvýznamnější německý barokní spisovatel zobrazil v protikladu k tehdejší dvorské literatuře život prostého lidu a hrůzy třicetileté války. Kdo nerad čte, může se podívat na film z roku 1975 - Des Christoffel von Grimmelshausen abenteuerlicher Simplizissimus. Ironicky znějící název jednoho z největších masakrů třicetileté války, Magdeburská svatba, vražda saudskoarabského novináře Džamála Chásakdží a včerejší masakr studentů v Kerči, jsou příkladem hodnoty lidského života v době války, jako takové. Ze současných profesionálně se zabývajících politologií a dějinami idejí, doporučuji práce Herfried Münklera (1951). Pracuje na Humboldtově univerzitě v Berlíně a hodnotí jeden z výsledků 30 leté války jako zrod německého militarismu. V kontextu výzev současnosti nemohu ne připomenout koncept zvláštní německé cesty (Deutscher Sonderweg) přijatý dokonce i ruskými slovanofily 19. Století, Smolenskou válku (1632-1634), která téměř pohřbila Rusko, ale i zásobování švédských vojsk chlebem z Ruska během jejich tažení. V neposlední řadě i nedávné, mnohými ignorované nebo nepochopené připomenutí lekce 30 leté války kancléřskou Merkel, tentokrát v souvislosti s válkou na Blízkém a Středním Východě.

Bylo by proto dobré, především pro mladou generaci, kdyby dění 1618, princip Pax sit christiana, universalis, perpetua obsažený v souboru smluv nazvaných Vestfálský mír a současný stav České republiky se svými domácími a vnějšími výzvami byly adekvátně, objektivně a kontextově reflektovány nejenom v rámci oficiálních oslav 28. Října 1918, ale i ve školách. To proto, že ignorování uvedené trojice, představující výzvu k dialogu, ne k diskuzi a přepisování historie, podporuje fatální spoléhání se na spojence, mlží význam staré zkušenosti, Ochraňuj mě, Bože, před přáteli, před nepřáteli se ochráním sám, a podporuje iluzi o možném opakování vzestupu Evropy, který následoval hrůzostrašné 30. leté válce. Pokud si se změnil na ovci, nediv se, že po tobě slídí vlci, učili mě doma i ve škole. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3158 sec,0.0992 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,757kB