Pátek 23 listopad 2018
Vykřikoval: Holokaust! Telepatie! Výbušný soudní příkaz o hospitalizaci Andreje Babiše juniora je venku   
Pridal tk Pátek 23 listopad 2018 - 05:39:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vykřikoval: Holokaust! Telepatie! Výbušný soudní příkaz o hospitalizaci Andreje Babiše juniora je venku, v roce 2015 pobíhal okolo dálnice D1 a vykřikoval, že je Barack Obama, George Clooney a někdo ho prý na dálku telepaticky zrovna ovládá! Zadržení v blázinci kritizoval jako omezení na vlastní svobodě, že si nemůže jít, kam chce! Slonková, Kubík a SeznamTV mají obrovský problém, natočili reportáž nejen s paranoikem, ale dokonce v rozporu se zákonem! Padlo i trestní oznámení!

A je to venku, dalo by se konstatovat takto lakonicky. Občanský aktivista Tomáš Pecina se totiž na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dostal ke klíčovému soudnímu dokumentu z roku 2015, na jehož základě byl Andrej Babiš ml. hospitalizován a léčen v psychiatrickém ústavu v Havlíčkově Brodě a později v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech. Zatímco lékařská anamnéza je tajná a není ji možné legálně získat, soudní rozhodnutí o uvalení nucené ústavní léčby dostupné je a z něho se dozvídáme neuvěřitelné věci, které de facto pouze potvrzují slova Andreje Babiše seniora a jeho rodiny, když o mladém Babišovi tvrdí, že je psychicky nemocný a trpí bludy. Podle toho, co se uvádí v soudním rozhodnutí (viz. níže o několik odstavců), je už naprosto jasné, že Andrej Babiš junior trpí paranoidní schizofrenií, která se u něho projevuje bludy a stihomamem, že ho někdo na dálku telepaticky ovládá a nutí ho dělat věci, které nechce, nebo které se mu nelíbí a nesouhlasí s nimi.

Soudní rozhodnutí obsahuje i zásadní indicii, že Andrej Babiš ml. v době zadržení nebyl pod vlivem drog, protože test moči na přítomnost drog provedený na psychiatrii prokázal, že pacient není intoxikovaný a jeho bludy a paranoia tedy není indukována drogami. Tento údaj v soudním rozhodnutí bez jakékoliv pochybnosti potvrzuje, že nešlo o drogovou epizodu, ale o skutečný “on-set” a tzv. akutní manifestaci psychické nemoci. Spouštěcí mechanismus paranoidní schizofrenie je pro okolní veřejnost skokový, ale samotný pacient pozoruje podivnosti a změny vnímání světa sám na sobě, ale do poslední chvíle je přesvědčen, že si svůj problém dokáže vyřešit sám a nepotřebuje k tomu pomoc a asistenci. Pokud je zadržen a umístěn do léčebny, považuje to za bezpráví a omezení na svobodě, protože si neuvědomuje, že svým jednáním ohrožuje zejména sám sebe.

Žádný únos na Krym, ale snaha o záchranu syna před českými žurnalistickými hyenami po propuknutí nemoci naplno

Na základně tohoto dokumentu můžeme pouze ocenit Andreje Babiše staršího za to, že chtěl svého syna dostat do příjemného prostředí mořského letoviska, kde za ním nebudou chodit čeští novináři. Rekreace na Krymu byla skvělou volbou, i když naše redakce by spíš doporučila Soči, tam je ještě lepší rekreace, hlavně mimo sezónu, jednoznačně nejlepší v celé Evropě, nějaké Chorvatsko je ve srovnání se Soči jen chudý příbuzný, ale i tak rekreace na Krymu a na pobřeží Azovského, resp. Černého moře, působila na Andreje ml. blahodárně, fotografie z našeho minulého článku to pouze potvrzují.

Relaxace, příjemné prostředí, zvířecí mazlíčci v podobě činčil, to všechno bylo nejlepším moderátorem pro uklidnění psychiky a odvedení myšlenek od vlastní nemoci. A navíc, Protopopův zdánlivě hrubý výrok o tom, že buď si vybereš dovolenou, anebo skončíš v blázinci, bylo jen holé konstatování faktu, jak by to skončilo, pokud by mladý Babiš nechtěl se svojí nemocí nic dělat. Nebyla to žádná zle myšlená výhrůžka. Skončil by v ústavu, protože nikde jinde by ani být nemohl ve světle toho, jaká epizoda ho potkala na dálnici D1. Podívejme se přímo do dokumentu soudu, co se v něm uvádí:

Soudní usnesení ve věci hospitalizace Andreje Babiše ml. v roce 2015

Jednací číslo: 0 L 528/2015-7

U S N E S E N Í

Okresní soud v Havlíčkově Brodě rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Uchytilem ve věci umístěného ██████████████, nar. ██████████, bytem ████████████████████████████, ██████████, t.č. umístěného v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě, zastoupeného opatrovníkem pro řízení Mgr. Ing. Jindřiškou Jirákovou Ph.D. , advokátem se sídlem Smetanovo náměstí 279, 580 01, Havlíčkův Brod, za účasti Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě o vyslovení přípustnosti převzetí do ústavu zdravotnické péče

t a k t o :

K převzetí umístěného ██████████████, nar. ██████████, do ústavu zdravotnické péče dne 17.7.2015 došlo ze zákonných důvodů, které dosud trvají.

O d ů v o d n ě n í :

Psychiatrická nemocnice v Havlíčkově Brodě učinila soudu oznámení o přijetí umístěného do ústavní péče bez jeho písemného souhlasu. Umístěný byl přijat dne 17.7.2015. Okresní soud svým usnesením ze dne 20.7.2015, č.j. 0 L 528/2015-2 zahájil řízení o vyslovení přípustnosti převzetí umístěného do ústavu a následně usnesením ze dne 20.7.2015, č.j. 0 L 528/2015-4, mu pro toto řízení jmenoval opatrovníka.

Z výpovědi ošetřujícího lékaře umístěného soud zjistil, že se jedná o pacientovu první hospitalizaci. Byl přivezen spoután na lůžku včetně policejních pout záchrannou službou za asistence policie a dálniční policie poté, co byl nalezen na krajnici dálnice D1, jak tam postával a choval se nepřiměřeně. Mluvil střídavě česky, anglicky, slovensky, tvrdil, že má v autě bombu, tvrdil, že je George Clooney, že je Barak Obama apod. Při legitimaci od policie začal být neklidný, agresivní. Při přijímání do psychiatrické nemocnice s ním nebyl žádný smysluplný kontakt, vykřikoval nesmyslná hesla či věty, všemu se bránil. Byla u něho nutná krátká odluka a medikace na zklidnění. Tento stav pokračoval celý víkend, kdy byl buď negativistický a nespolupracující, či např. vykřikoval hesla např. holocaust, telepatie apod.

Celý víkend byl léčen injekčně podávanými léky pro nespolupráci. Až v pondělí se stav mírně zklidnil, šlo provést psychiatrické vyšetření, kdy bylo zjištěno, že je zcela zahlcen chorobnými prožitky, jako jsou halucinace, bludy, tvrdil, že na dálnici D1 ho ovlivňovala telepatie, že se pohybují předměty. Jedná se o závažnou poruchu, psychózu, intoxikace drogami byla vyloučena testy z moče. Na přání rodiny, která žádala převoz do prestižního ústavu – Národního centra duševního zdraví v Praze, byl dnes brzy ráno převezen na tamní oddělení. Převoz musel být realizován za asistence dvou zdravotních bratrů. Pacientův stav je nadále chorobný, není předpoklad, že by se tento stav upravil v horizontu několika dní a bez adekvátní psychiatrické léčby je nyní nebezpečný zejména sobě.

Soudce při svém rozhodování vycházel i z výpovědi umístěného před vyšší soudní úřednicí, neboť on sám neměl možnost si umístěného vyslechnout, neboť byl na přání rodiny převezen před konáním jiného soudního roku do Národního centra duševního zdraví v Praze. Vyšší soudní úřednice zjistila, že komunikace s umístěným je částečně problematická, neustále opakoval větu v cizím jazyce a to i přes upozornění, že by měl mluvit česky nebo slovensky. Umístěný uváděl, že s ním není zacházeno jako s lidskou bytostí, když si nemůže jít, kam chce. Během hovoru se zvedl, snažil se odejít z budovy ven, a když zjistil, že to nelze, vrátil se. Upozornil vyšší soudní úřednici, že jeho otec šéfuje tomuto regionu.

Pacienta lze bez jeho souhlasu nebo v případě nezletilého pacienta nebo pacienta s omezenou svéprávností bez souhlasu zákonného zástupce nebo opatrovníka hospitalizovat, jestliže ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak (§ 38 odst.1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění změn dle zák. č. 303/2013 Sb.), nebo jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas (§ 38 odst.1 písm. c) citovaného zákona).

Provedeným dokazováním má soud za prokázané, že umístěný byl do ústavní péče přijat pro stav výše popsaný, pro který je nebezpečný zejména sobě. Tento stav ke dni rozhodnutí trvá. Vzhledem k výše uvedeným zjištěním dospěl soud k závěru, že k převzetí umístěného do ústavu zdravotnické péče bez jeho písemného souhlasu došlo z důvodu dle § 38 odst. 1 písm. b) shora citovaného zákona.

P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

V Havlíčkově Brodě dne 21. července 2015

Za správnost vyhotovení: Michaela Aubrechtová

JUDr. Josef Uchytil, v.r.
samosoudce


Bezcenné svědectví paranoika vydávané za reportáž roku

Jak sami vidíte, Sabina Slonková a Jiří Kubík natočili rozhovor s paranoidním schizofrenikem, který má opravdu vážné problémy a jeho svědectví pro policii v kauze Čapí hnízdo bude naprosto bezcenné a nepoužitelné u soudu, bez ohledu na to, jestli Andrej Babiš junior bude nebo nebude s českou policií spolupracovat, protože on sám má švýcarské občanství a kromě toho i slovenské. Nicméně, Andrej Babiš junior není českým občanem, nikdy české občanství neměl. A právě i z tohoto důvodu došlo k podání trestního oznámení na oba české novináře ve Švýcarsku, oznámil to dnes Andrej Babiš starší, že advokát rodiny ve Švýcarsku podal trestní oznámení švýcarské policii, protože v zemi helvétského kříže zákony nedovolují natáčení osob bez jejich výslovného svolení a souhlasu. Česko prostě není Švýcarsko.

Paranoidní schizofrenik bude logicky za únos považovat jakoukoliv cestu, která bude proti jeho vůli, i kdyby se jednalo o cestu naproti v ulici do sámošky. Zároveň je dobré si všimnout i toho, že na Babiše premiéra je vytahována ukrajinská karta a česká zfašizovaná média obviňují Petra Protopopova, že odvezl mladého Babiše na dovolenou na okupovaný Krym. Proti tomu je potřeba se ohradit, protože Krym není (na rozdíl od palestinských území v Izraeli nebo Američany dodnes okupovaných částí japonského ostrova Okinawa) okupovaným územím, ale integrálním územím Ruské federace na základě vůle lidu Krymu vyjádřeného v referendu a na základě článku 2 Charty OSN o právu národů na sebeurčení. Tedy na základě stejné charty, na jejímž základě vzniklo samostatné Kosovo, ale třeba i Československo v roce 1918. Okupace je to tehdy, když cizí vojska okupují cizí zemi proti vůli lidu dané země, ale ne ve chvíli, kdy národ si v referendu odhlasuje samostatnost, případně připojení k jiné zemi.

Paranoidní schizofrenie má svůj průběh a progresi v čase, co bylo před 10 až 15 lety možné, je dnes pro nemocnou osobu vyloučené

Paranoidní schizofrenie má svůj průběh a progresivitu. Rozvíjí se postupně a Andrej Babiš ml. před 10 a více lety na tom byl duševně úplně jinak, mohl podepisovat smlouvy, včetně těch o Čapím hnízdu, mohl si plánovat život a budoucnost, mohl si zařizovat pilotní průkaz. Jenže postupná detoriace a zhoršování psychického stavu na základě progrese je u těchto diagnóz nevyhnutelné a v nějakém okamžiku to přijde. Člověk začne blouznit způsobem, že si toho už všimnou i ostatní. Proběhne manifestace onemocnění někde na veřejnosti a už to jede. O to hrozivější je zjištění, že čeští novináře překročili myslitelnou mez únosnosti a zneužili paranoidního schizofrenika proti vlastnímu tátovi. Toto prostě nemá ve světě obdoby.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/vykrikoval-holokaust-telepatie-vybusny-soudni-prikaz-o-hospitalizaci-andreje-babise-juniora-je-venku-v-roce-2015-pobihal-okolo-dalnice-d1-a-vykrikoval-ze-je-barack-obama-george-clooney/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOrlík není "Čapí hnízdo"   
Pridal tk Pátek 23 listopad 2018 - 05:31:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vraťme se zpátky do roku 2013. Kníže Schwarzenberg jako ministr vlády ČR podnikal (!) po celou dobu ministrování se svou firmou ORLÍK NAD VLTAVOU s. r. o., Bělohorská 165 Praha 6, IČ:
450 23930, kde drží 99,82 % podíl.

Kalousek této firmě převedl více jak 100 milionů Kč dotací ze státního rozpočtu ČR a mnoho desítek milionů Kč z Evropské Unie!!!

Schwarzenberg jen za poslední 2 roky ministrování obdržel prostřednictvím této firmy od
Kalouska a ing. Čiernika z MZE přes 70 milionů za odbahnění písčitých rybníků Sobík, Silvestr a Zhoř, kde místo bahna těžil písek, který pak prodával a cestáři jej používali na opravu cest.

Pochopitelně, to všechno bylo a je (na rozdíl od kauzy Čapí hnízdo) v naprostém pořádku, NIC, žádné ostouzení, hysterie, ani žádný humbuk v mediích se nekoná! PROČ???

Také tato prasečina by se měla dostat k co nejvíce k lidem!

Lubomír Satinský

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRadikalizmus v německých mešitách: Vaše zákony nás nezajímají!   
Pridal tk Pátek 23 listopad 2018 - 05:28:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na konci října vyšla (v němčině) kniha novináře pákistánského imigrantského původu Shams Ul-Haqa „Vaše zákony nás nezajímají!“, ve které popisuje šíření protizápadního islámského radikalizmu-salafizmu v evropských mešitách.

Autor se pod přikrytím svého muslimského věrovyznání investigativně dostal i mezi salafisty v těch nejradikálnějších mešitách v německy hovořících zemích. Ze své osobní zkušenosti bez a servítků popisuje šíření radikálního salafizmu v Německu, Rakousku a Švýcarsku, který je mezi mladými imigranty atraktivnější než umírněný islám. Nabízí jim totiž vyvýšení jejich ega nad okolní západní společnost, utvrzuje je v oprávněné nadřazenosti a dominanci, zkrátka činí je „někým“. Z nejradikálnějších kázání salafistických imámů cituje: „Kafíry musíme zabíjet! Tak s čím ještě váháte?!“ „Podělané úřady se sem neodváží přijít, a zatímco si budou hrát své hrátky, Aláh je zničí.“

Problém narůstajícího radikalizmu v Německu spatřuje Ul-Haq také v tom, že zákony jsou chabé a orgány pomalé, nehledě na to, že se k věci z titulu politické korektnosti nemohou postavit čelem.

Zdroj: https://m.oe24.at/oesterreich/politik/So-radikal-sind-unsere-Moscheen/356665955
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŠtěpánek: Marek Hilšer - jak vydrbat se zákony   
Pridal tk Pátek 23 listopad 2018 - 05:09:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dle Ústavy České republiky je náš systém založen na volné soutěži politických stran. Také to je důvod, proč politické strany a hnutí dostávají za svůj volební úspěch, rozuměj za zvolení svých zákonodárců, pravidelný příspěvek.

Nemusí se to každému líbit, ale je to tak. Politika prostě něco stojí. Politické strany ty peníze dostávají na svoji činnost, to znamená kupříkladu na provoz svých kanceláří, na placené zaměstnance, kteří

běžný život strany menežují, na pronájmy prostor, kde se lidé scházejí, prostě na běžný chod uskupení, jež sdružují lidi podobných ideových a politických názorů. Rozhodně ty peníze nejsou určeny pro osobní potřebu zvoleného jednotlivce, rozuměj poslance či senátora.Jako se vším, i s touto praxí lze vydrbat. Stačí jen daná pravidla trochu ohnout a vyložit si je po svém. Svérázným průkopníkem se v tomto smyslu stal nedávný prezidentský kandidát a současný nově zvolený senátor Marek Hilšer. K tomu, abyste mohli do Senátu kandidovat jako nezávislý kandidát, potřebujete sebrat alespoň tisíc podpisů. Stejných tisíc podpisů ovšem také stačí, abyste mohli založit novou politickou stranu nebo hnutí, které vás do senátních voleb nominuje.

A tak se v hlavě svérázného doktora, jenž do povědomí širší veřejnosti ponejprve vstoupil coby pomalovaný, obnažující se aktivista na úřadu vlády, zrodil nápad. Budu se vydávat za nezávislého senátního kandidáta, ale lidem k podpisu podstrčím něco jiného, totiž tiskopis pro založení politického hnutí. Jak to udělat? Nazvu svoje hnutí „Marek Hilšer do Senátu“.

Proč ta přesmyčka? Pokud do Senátu kandidujete jako skutečně nezávislý kandidát, nedostanete v případě zvolení od státu nic. Pokud ovšem kandidujete za nějakou politickou stranu či hnutí, skasíruje onen politický subjekt za váš mandát rok co rok necelý milion korun. A to se dozajista vyplatí!

A tak si Marek Hilšer založil politické hnutí, jehož členem je fakticky jen on sám. Těch pár kamarádů, kteří mu dělají stafáž, netřeba počítat. Zkouším si představit, jak to probíhalo.

Ustavující sjezd nového hnutí svolal Marek Hilšer k sobě domů do obýváku. Pozvánku na něj odeslal Marek Hilšer sám sobě. Do pracovního předsednictva usedl Marek Hilšer. Do mandátové komise sjezd zvolil Marka Hilšera. Do návrhové komise sjezd zvolil Marka Hilšera. Do volební komise sjezd zvolil Marka Hilšera. Na předsedu sjezd, respektive Marek

Hilšer, navrhl Marka Hilšera. Předsedou sjezd zvolil jednomyslně Marka Hilšera. Sídlem nového hnutí je dle stanov hnutí „Marek Hilšer do Senátu“ byt Marka Hilšera.

Teď to všechno prasklo a povedený senátor Marek Hilšer couvá. Naše (protože nás daňových poplatníků) peníze si prý nenechá, věnuje je neziskovkám. Rozuměj na politiku nalepeným darmožroutům, které nikdo nevolil. Hm, tak to jsme si opravdu oddechli.

Připadá vám to jako vtip? Mýlíte se. Je to realita. Gratulace voličům na Praze 2!

(převzato z Profilu)

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponStřípky z Maroka pro dlouhý večer   
Pridal tk Pátek 23 listopad 2018 - 05:05:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Maroko, oficiálně Marocké království (arabsky المغرب, al-Maghrib, francouzsky Maroc, berbersky ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) je stát v oblasti Maghrebu na severozápadě Afriky. Jeho sousedy jsou na východě Alžírsko, na jihu Západní Sahara a na severu dvě španělské exklávy Ceuta a Melilla. Ty hrají a budou i nadále hrát důležitou roli v obchodu s migrací do EU. Role exkláv a Maroka bude ještě větší také kvůli jižní hranici EU, vykupování času EU miliardami Euro, snaze rozdělit Libyi, a v neposlední řadě kvůli asociační dohodě EU s Marokem. Prohlášení španělského krále Filip VI. během zasedání NATO v Bruselu indikuje více (viz webové stránky královského domu): Aliance by měla i nadále hrát důležitou roli na jihu, což je region, který je pro nás zvlášť zajímavý a v němž jsou soustředěny některé bezpečnostní problémy, které nás nejvíce znepokojují, a to prostřednictvím politického dialogu a praktické spolupráce s našimi středomořskými partnery a prostřednictvím misí nasazených v Afghánistánu a Iráku, ve kterých je Španělsko aktivní.

Chytře zapomněl král připomenout rostoucí počet migrantů z Afriky na jih Maroka (města Tarfaya a Tah). Problém, který existuje (i dle TV a marockého tisku) je nutné posuzovat v kontextu blížící se konference (10. a 11. prosince v Marrákeši), o které jsem se zmínil v posledním příspěvku Čím je Čína opravdu nebezpečná a formálního přijetí dokumentu - Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Rostoucí počet států zpochybňuje podstatu dokumentu, který lze v podstatě srovnat směsí desatera Božího, principů učení Konfucia a Koránu. Chci věřit, že o problému sdělí více veřejnosti premiér Babiš, navštíví li Maroko v příštích týdnech, nejpozději však po ukončení konference a po přijetí dokumentu. Osobně se mi jeví, že rostoucí počet odpůrců dokumentu představuje jejich strach z následků globalizace pro voliče, možnosti octnout se v podobné situaci, ve které se nacházejí migranti, a v neposlední řadě z přípravy dokumentu reprezentanty států. Dokument totiž působí jako siréna a způsobuje sjednocení tzv. populistů a nacionalistů, a paniku, z čehož mají elity strach. Důležitou je a pro mne zůstává nezodpovězená otázka: Kdy a za jakých podmínek se stává stát EU nebo Evropy přistěhovaleckým?

Příspěvek píši v den zvaný Eid Milad un nabi – znám také jako Mawlid (Arabsky: مَولِدالنَّبِيmawlidu n-nabiyyi), neboli den narození Islámského propheta Muhammad. Narození se oslavuje ve 12-tý den třetího měsíce Islámského kalendáře (od Rabi’ al-awwal). V tomto roce je začátkem 20. a koncem 21. Listopad, dva dny po oslavách Dne nezávislosti (18.11). Během návštěvy Maroka, jsem měl mj. možnost vidět přicházející na oslavy do nově postaveného Mausolea Mohameda V. jednoho z turistických lákadel hlavního města Rabat.

Mausoleum se nachází v blízkosti největšího minaretu na světě, Hassanovy věže, anglicky Hassan Tower, francouzsky Le Tour Hassan. Minaret se začal stavět 1195, je vysoký 44 m a přežil zemětřesení v 1755, které zcela zničilo s ním spojenou obrovskou mešitu. V katakombách mauzolea se nacházejí hrobky marockého krále Mohameda V. a jeho dvou synů, krále Hassana II. a prince Abdallaha. Rabat je hlavním městem od roku 1912, patří do

čtyř tzv. marockých královských měst (další: Meknes, Fés a Marrákeš, předražená turistická past, především ve srovnání s Essaouira, kde jsou obchodníci čestnější a zboží až 4x levnější, kde je nejzajímavější přístav Maroka, umělecká atmosféra a výborné pláže. Jižně od Essaouira se nachází nejlepší místo na surfování v Maroku - Sidi Kaouki). Moderní průmyslová centra jsou: Casablanca, Tanger, Udžda a Agadir. Pro snazší pochopení příspěvku nabízím krátký exkurz do novodobé historie, nebo doporučuji samostudium.

Evropský vliv na území Maroka výrazně zesílil v 16. a 17. století. Sultáni si své mocenské postavení snažili posílit podepisováním smluv s Francií. Jejich postavení však definitivně potvrdila až britsko-francouzská smlouva z roku 1904. V roce 1911 protestovala německá vláda proti francouzské politice v Maroku. Pro výstrahu vyslala do Agadiru dělovou loď Panter. Tato akce nazvaná Skok Pantera do Agadiru vyvolala mezinárodní krizi. V roce 1912, kdy se Maroko stalo francouzským protektorátem, německé hospodářské zájmy byly zabezpečeny, pobřežní část připadla Španělsku a Tanger se stal mezinárodním pásmem. 1919 vypuklo v částech držené Španěly povstání berberského kmenu Rifů, které pod vedením Abd al-Karíma vedlo k vítězství a vyhlášení Rífské republiky v roce 1921. V témže roce se povstání rozšířilo i do francouzské části. Následkem byla francouzská intervence 1925, potlačení povstání a v roce 1926 vzdání se Abd al-Karíma. Od té doby je dokumentována snaha Francie rozdělit obyvatelstvo uplatňováním zvláštní politiky. Výsledkem této politiky byly nepokoje začínající v roce 1930 a vedoucí ke vzniku protikoloniálního hnutí. Do jeho čela se postavil sultán Muhammad V., který byl 1953 donucen v důsledku uplatňování své národnostní politiky odejít do vyhnanství. Jeho návrat si vymohlo obyvatelstvo roku 1955. Evropské koloniální mocnosti nedokázaly udržet své postavení, 1955 byl zrušen francouzský protektorát a o rok později i španělský. V roce 1957 se Muhammad V. prohlásil králem. Od roku 1961 se vlády ujal král Hasan II. a v roce 1972 byla schválena nová demokratická monarchistická ústava.

Maroko v 70. letech obsadilo Západní Saharu a od té doby válčí s povstalci z Fronty Polisario, podporované Alžírskem. I proto nejsou vztahy sousedů přátelské. Na podzim 1975 byla mezi Marokem, Mauretánií a Španělskem uzavřena dohoda o rozdělení bývalé španělské kolonie Západní Sahary. Dohodu odmítla Fronta Polisario, která 1976 vyhlásila Saharskou arabskou demokratickou republiku. 1979 se Mauretánie vzdala nároku na západo-saharské území, do kterého vtrhlo Maroko se stotisícovou armádou a obsadilo téměř celou oblast. Snahu OSN vyřešit problém Západní Sahary marocká vláda ignorovala až do roku 1988. V roce 1989 se představitelé Maroka a Polisario dohodli na příměří, které není dodržováno. Po smrti Hassana II. v roce 1999 nastoupil 23. července 1999 na královský trůn jeho syn Muhammed VI. (1963), plným jménem Jeho Veličenstvo Mohammed Ben Al-Hassan. V jednom z prvních televizních projevů král slíbil, že se zaměří na potírání chudoby a korupci a podpoří vytváření pracovních míst, jakož i zlepšení situace v oblasti lidských práv. Jako všude a prakticky vždy, i v Maroku platí: Sliby, především politiků, jsou chyby. Výsledkem jsou známé protesty, nepokoje, povstání a revoluce, nazývané arabské jaro.

V tomto kontextu navrhl Muhammed VI. v roce 2011 změny ústavy zahrnující omezení svých pravomocí. Schválila je 98,5% většina v referendu 1. července 2011. Opozice považuje změny za nedostatečné. S tím souhlasím, již kvůli trvající roli Francie (republika) v životě Marocké společnosti (monarchie), vedoucí ke zvýšenému nebezpečí odporu proti Francii, tím i EU a snaze omezit působení ČLR. Zajímavou pro mne byla nehledaná kritika krále několika intelektuály a obchodníky, spojená s otevřením rychlovlaku TGV (bez možnosti jej skutečně využít), nedodržením slova (prý smlouvy) Rusku a také rostoucí majetkovou a politickou

nerovností, včetně korupce u islámských oponentů. Ptali se mne, zda jsem viděl a jak hodnotím skutečnost, že prezident Putin odmítl podat ruku králi. Ke svému štěstí jsem oslavy 100 let ukončení 1. Světové války v Paříži nesledoval na TV a nepodání ruky králi proto neviděl. Proto jsem mohl odpovědět ve mně vlastní formě a s klidem, podle marockého přísloví: Když poslouchám, mám výhodu, když mluvím, výhodu mají druzí.

Podle ústavy je Maroko konstituční demokratickou a sociální monarchií. Ve skutečnosti má největší vliv na rozhodující otázky sám král. Je hlavou státu, vrchním velitelem ozbrojených sil a zároveň i duchovní hlavou muslimského obyvatelstva. Vládne i dnes podle Tahar Ben Jelloun: The power of the word in Morocco beloged to men and to the authorities. No one asked the point of view of poor people or women. Král má nejvyšší zákonodárnou moc, schvaluje všechny zákony usnesené parlamentem, jmenuje ministry, může rozpustit parlament a vyhlásit výjimečný stav. Jednokomorový parlament má 333 křesel, z nichž se dvě třetiny obsazují přímými volbami na 6 let. Zbývající poslanci jsou delegováni z obecních parlamentů a stavovských organizací. Parlamentu předsedá předseda vlády, Saadeddine Othmani (1956) od roku 2017, bývalý ministr zahraničí (2012 – 2013). Nebudu se divit, budou li oponenti premiéra Babiše jednoho blízkého dne srovnávat jeho způsob vládnutí a plány s jednáním marockého krále, protože ty by premiér měl dobře znát ze svého minulého působení v Maroku.

V Maroku platí všeobecná vojenská povinnost na 18 měsíců. Jednotné právo se rozvinulo z francouzských a islámských zákonů. Pod jeden nejvyšší soud spadá devět pracovních soudů a dále provinční a obecní soudy. Od roku 2015 sestává Maroko z 12 regionů (včetně území Západní Sahary; arabsky جهة džaha). Ty se dále dělí na 62 provincií a 13 městských prefektur. Navzdory fungujícímu systému nepřímých voleb do komunálních rad je reálná moc orgánů místní správy v rukou waliů (představitelé regionů) a guvernérů (představitelé provincií a prefektur) jmenovaných ministrem vnitra.

V roce 2014 mělo Maroko 33 848 242 obyvatel při hustotě zalidnění 73 obyvatel na km². Populace je v Maroku rozmístěna nerovnoměrně. Ve velkých městech žije přibližně 45 % obyvatelstva. Většinu populace tvoří Arabové či poarabštění Berbeři. V řidčeji osídlených částech žijí etnické menšiny – zejména Berbeři (30–40 %) a Haratinové. Berbeři sídlí především v pohoří Rif (Rifové), Atlas a v oázách na jih od Atlasu jako usedlí rolníci v sídlištích z hlíny podobným opevněním (kasbah) v horských oblastech. Zde jsem mimo jiné viděl růst šafrán a další cennosti. Haratinové (potomci černých otroků) sídlí především v oázách na jih od pohoří Atlas. Obyvatelé Maroka jsou téměř bezvýhradně (asi 98 %) sunnitští muslimové (sunnitský islám je státní náboženství). Zbytek tvoří křesťanství a židovství. Většina Židů a Evropanů však odešla z Maroka po vyhlášení nezávislosti.

Nezanedbatelnými – z hlediska současné migrační situace a politiky EU jsou: 1) Počet Marokánců žijících v zahraničí – přes 2 miliony v západní Evropě. Poznámka: Z hlediska státní příslušnosti tvoří obyvatelstvo země z 99,5 % Maročané, zbytek Mauretánci, Senegalci a Evropané. 2) Kytice různých druhů Islámu a jejich skutečný nebo stínový (fingovaný) boj proti sobě. Potvrdil jsem si zkušenost z Malajsie: Je to arabská tradice, a ne Islám, která potlačuje práva žen. Kultura je ženskou mocí, religie mužskou. 3) Jazyková vybavenost, kterou představuje úřední jazyky arabština a od roku 2011 i berberština. V obchodním styku je značně rozšířená francouzština, na severu země i španělština.

Marocká arabština se podstatně liší od klasické arabštiny či arabštiny moderní, kterou se mluví v Egyptě a státech kolem Perského zálivu. Maročané rozumí arabštině, zejména té egyptské, díky provázanosti televizních

seriálů. Berberština, která se t.č. zavádí do školní výuky, se vyskytuje ve třech základních dialektech podle zeměpisné oblasti. Nejběžnější jsou názvy: Tarifit – berberština v oblasti pohoří Rif a severního Maroka, používaná Rify, Zaian, Tamazight – oblast Středního Atlasu a středního Maroka, Tashelhaït, Soussi, Chleuh – oblast Vysokého Atlasu, Antiatlasu a jižního Maroka. Přibližně 25 % obyvatelstva hovoří pouze některým z dialektů berberštiny. Neměl jsem proto lehké domluvit se jasně a srozumitelně.

Od roku 1963 platí všeobecná povinná školní docházka, do roku 2012 se podařilo snížit podíl negramotného obyvatelstva v Maroku na odhadovaných 28%. Největším problémem se mi jeví dostat školství do odlehlých oblastí. Zde vyučují čerství absolventi pedagogických škol. Posílá je sem vláda na první učitelskou zkušenost, trvající 1- 4 roky. Učitelé to nemají lehké. Proti nim stojí cca 60 tisíc islámských škol, 20 univerzit řízených státem a mnou neprověřená omezení dovozu učebnic ze zahraničí, pravděpodobně včetně Souhlasu netřeba. Nejprestižnější je islámská vysoká škola ve Fèsu založená v 859 a velká státní univerzita v Rabatu. Počet privátních vzdělávacích zařízení neznám. Znám ale několik mladých i dospělých Maročanů, kteří nevěří, že Země je kulatá, jsou přesvědčeni, že je placatá, nevěří, že se točí, a nemohou pochopit princip gravitace nebo západ a východ slunce. To mi potvrdil i jeden známý profesor diferenciální geometrie a jeho děti. Pan profesor si mimo odseděl své ve vězení, protože se mu nehledě na znalosti a životní zkušenost nepodařilo přesvědčit policii, že v tašce jím nesená svačina je určena k požití až po západu slunce, ne během dne.

Nedílnou součástí průmyslu je těžba nerostných surovin, zejména fosfátu. Dle Marockého tisku až 75 % celkových světových zásob s odhadem na 60 mld. tun. V exportu fosfátů je Maroko na prvním místě na světě (celkem zaujímá jednu třetinu světového trhu se surovými fosfáty), zatímco v těžbě je na třetím místě za USA a Ruskem. Kromě fosfátů, disponuje Maroko ještě nerostnými zdroji mědi, fluoridu, olova, barytu a železa. V Maroku jsou také menší naleziště zlata a stříbra. Dnes Maroko vyváží písek na Kanárské ostrovy a ryby do EU.

Mohu si proto představit, že premiér Babiš by mohl na základě své minulosti v obchodu a současné politické pozici nabídnout během své návštěvy česko – marockou školu, identifikovat partnera pro prověřený projekt na zpracování odpadů patřící prokazatelně do kategorie obnovitelných zdrojů se všemi certifikáty EU a jako třetí, přislíbit podporu hendikepovaným sportovcům.

Podrobnější informace o hospodářském stavu Maroka nabízí Světová banka. GDP per capita, PPP (2017-01-14), dostupné online a Décret n° 2-15-40 (online). Oficiální věstník Marockého království (Bulletin Officiel - Royaume du Maroc, 2016-11-21), dostupné online ve francouzštině. Maroko je rozvojová země. Statusu Maroka se přibližuje Francie, v podobě Air France a ČSA ve formě operátora Travel Service.

Air France ve svém aktuálním bulletinu, neznámému v ČR například kvalitní cestovní kanceláři Letuška píše: Dear Customer, An exceptional situation related to an industrial dispute by sorters maintenance teams has significantly degraded the baggage management at the Rossy-Charles de gaulle airport and does nit allow us to provide you on time baggahe delivery upon your arrival….Travel Service, operující pro ČSA, je pravděpodobně pod vedením pouze chamtivých. Neplatí poplatky za přistavení, které by mělo být běžné u národních aerolinií. Proto letadlo přistává na okraji letiště. Doba přistavení schodů a dosažení haly letiště, kontroly a terminálu na další let trvala přes hodinu. A to jsem znalý letiště, fyzicky zdatný běhu a domluvit se. S ohledem na zkušenost a pravděpodobné zpoždění odletů, obyčejný cestující by měl požadovat od cestovní kanceláře minimálně dvě hodiny na tranzit a odlétat bez kufru, pouze s ručním zavazadlem. Tak to dělám celý život, nehledě na délku pobytu, kvůli zmenšení různých druhů rizika. V mém konkrétním případě kufr pro zaměstnance velvyslanectví,

který jsem vzal, nedorazil. Místo kde byl bylo rychle zjištěno komputerem, ale převzetí muselo být osobní, třetí den po příletu. Air France na místě nedostavuje. Takové jsou dnes služby ne nízkonákladové společnosti.

Nejpopulárnějším sportem v Maroku je fotbal. Sledování zápasů marocké a španělské ligy je oblíbené u mužů vysedávajících v kavárnách. Maročtí atleti tradičně slaví úspěchy v běžeckých disciplínách na středních tratích. V Marocké Sahaře probíhá každoročně zřejmě nejtěžší běžecký závod na světě, zvaný Marathon des Sables. Oblíbeným pro nejbohatší se stává golf. Nehledě na skutečnost, že Maroko se potýká s nedostatkem vody, který bude v představitelné budoucnosti mnohem větší. Dalším paradoxem je skutečnost spojená se sportem hendikepovaných. V těchto dnech (od 20.11) probíhá v areálu Hotel Step v Praze mezinárodní turnaj Metrostav Prag Cup 2018. Tento mezinárodní turnaj tenisu na vozíku kategorie IT 2 organizuje známý sportovní komentátor Jan Slepička. Turnaje se účastní mimo jiné jedna Maročanka a jeden Maročan, oba s tvrdým osudem, vzorovou disciplínou, pílí a odvahou: Najwa Awane a Lhaj Boukartacha. S Najwou (20 let), jejími rodiči, sourozenci a jejím trenérem jsem se seznámil osobně během návštěvy Maroka v rodinném domu. Lhaje a jeho osud neznám. V den psaní příspěvku ale mohu sdělit, že v singlu Najwa prohrála proti Turkyni, v double hraje se Švýcarkou Nalanie Buob ve čtvrtfinále. Lhaj hraje v semifinále double s Italem Suraj Maurino, v singlu vyhrál první kolo proti Polákovi Kulik, v duelu prohrál proti Nico Langmannovi. Proč se zmiňuji o Najwe?

Najwu pokousal pes pitbull. Tento pes je opravdu pro lidi, kteří mají již zkušenosti s kynologií, výcvikem a výchovou psů. Takových lidí je i v Maroku, podobně jako v ČR a jinde málo. O to větší je počet vlastníků tohoto plemena. Zdravotní péče, které se dívce dostalo po zranění, byla taková, jaká byla. Výsledkem je ztracená noha, marná snaha o kompenzaci v Maroku, a Nadace pro pomoc postiženým pitbuly. Založila ji rodina mladé sportovkyně. Tu dnes trénuje španělský trenér z Malagy. Soudím, že ze společensko – politických důvodů spadajících do kontextu marockého přísloví: Moudrá žena má hodně co říci, přesto mlčí. Proto i tady vidím lidské pole neorané pro pana premiéra.

Maročany ovlivňuje, jako snad každého z nás, i krajina. Ta marocká je nejvíce ovlivněna třemi aspekty – pohořím Atlas, Saharou a atlantským pobřežím. Atlas prochází zemí od jihozápadu (Antiatlas s vrcholy přes 2 500 m n. m.) přes jeho největší část (Vysoký Atlas s vrcholy přes 4 000 m n. m.) až k severu (pohoří Rif s vrcholy přes 2 000 m n. m.) a severozápadu země (Střední Atlas s vrcholy přes 3 000 m n. m.), kde strmě padá do Středozemního moře a pokračuje po pobřeží do Alžírska. Ve Vysokém Atlasu se nachází nejvyšší bod Maroka a celé Severní Afriky – Džabal Tubkal dosahující výšky 4 167 m n. m.

O Maročanech a Maroku se čtenář může dovědět více v nedávno přeložené knize Lvice z Maroka autorky Julia Drosten, ISBN 978-80-249-3710-6, kterou přeložila Blanka Pscheidtová: Maroko 1836. Mladá Sibylla Hopkinsová přijíždí s manželem do severoafrické země, aby tu společně rozšířili obchodní impérium jejího otce. Sibyllu exotická kultura fascinuje. Naplno prožívá pestrý ruch v bazarech, cizí vůně a chvějivý žár nad pouští. Je přesvědčená, že zdejší život je tisíckrát lepší než v prudérní a chladné Evropě. Ale když se její muž zaplete do nekalých obchodů a ona se zamiluje do francouzského důstojníka Andrého, musí prokázat svou sílu a rozhodnost…Ty musí prokázat každý, kdo chce zde obchodovat.

Zájem může vzbudit schopnost, nalévat čaj z konvičky do malých skleniček z velké výšky. I z dobrého půl metru trefí zkušený Maročan hrdlo sklenky. Čajové lístky se v konvičce ponechávají louhovat, a tak má každá další sklenka větší říznost. Marocké přísloví říká, že první sklenka je jemná jako život, druhá je silná jako láska a třetí hořká jako smrt. Návštěva jednoho kořenářství, kde mi namíchali kávu s kořením, jakou (prý) připravují i pro královskou rodinu, byla překvapením. S trochou badyánu, kardamomu, anýzu, pepře, ženšenu, skořice a muškátového květu byla káva novým požitkem. Požitkem a zkouškou empatie bylo pro mne při odletu vysvětlit dámské celní kontrole tzv. arganové zlato. O něj mne prosil můj přítel. Unikátní arganové háje plodí ořechy, z kterých se dělá pracnou metodou arganový olej. Má sytě žlutou barvu, neobyčejné nutriční vlastnosti v kosmetice i kulinářství. Vyhlášenou tradiční pochoutkou je amlou. Směs drcených mandlí, arganového oleje, medu a skořice. Pro obyvatele chudé jihozápadní části Maroka je arganový olej často jediným zdrojem příjmů. Nikde jinde na světě nelze vidět stromy v takovém množství. Jsem vděčný příteli za prosbu, které jsem mohl vyhovět díky porozumění kontroly, a za obohacení, které umožnili, vlastník arganového háje a pole, na kterém roste šafrán, Ahmed et Taleby et Sa Familie Gorges de Tisslit, doprovázející Ahmed ze Sté Passion Voyage a šéf Hotelu Le Safran v Taliouine, Mahfoud Mohamed.

V závěru příspěvku několik slov o Marrákeši a Casablance. Návštěva Maroka, byť i krátká potvrzuje platnost citátu jednoho z největších cestovatelů všech dob, Ibn Battuta (1304 – 1368): Traveling - it gives you home in thousand strange places, then leaves you a stranger in your own land. Co se týče Marrákeše, platí analog: There are certain places on the surface of the earth that possess more magic than others, řekl Paul Bowles, americký spisovatel, který žil 25 let v Maroku. Jedním z těchto magických míst je Marrákeš.

Marrákešský trh na náměstí Jemma el Fna se dá popsat jako velký a bláznivý. Proč? Na trhu můžete potkat kejklíře, tanečníky, hudební skupiny z různých koutů země s tradiční gnaua hudbou, pouliční doktory, prodavače talismanů, polykače ohňů i muže s kroutícími se hady v rukou. Ochutnat tu můžete tradiční fazolovou polévku harira podávanou z obřích hrnců, ke které se přikusují datle, opečené klobásky merguez, pastilla nebo jehněčí mozeček na olivách. Na centrálním náměstí je restaurace, která udiví šnečí polévkou. Až sníte šneky, můžete si po vzoru místních natáhnout prázdnou misku k prodavači pro dolití skvostně okořeněného vývaru. Při procházce soukem nezapomeňte si koupit sáček místního vyhlášeného koření raz-el-hanout, které je skvělé na maso i k rýži.

Koutoubia Mosque, mohou navštívit, jako prakticky všechny mešity v Maroku, pouze Muslimové. Přesto pouhý pohled na krásu vytvořenou ve 12. Století dovoluje si udělat malou, za to ale kvalitní představu o této historické lokalitě. Mešity, které lze v Maroku navštívit jsou: Tin Mal Mosque (Velký Atlas), kterou jsem navštívil, Great Mosque (Smara v Západní Sahaře) a dvůr imperiální svatyně – mešity Moulay Ismail (v Meknes), a Hassan II Mosque v Casablanca. Favorit turistů Majorelle Garden požaduje vstupné, Menara Gardens, ne. Idylické prostředí tvoří orchideje, olivové stromy a podobné. Za návštěvu stojí galerie Matisse Art Gallery (mladých marockých umělců), Light Gallery (mezinárodních umělců), Galerie Re (Maročané a umělci ze středomoří) a Galerie 127, třetí galerie fotografií v Africe.

Charakter města Casablanca popisuje král Hassan II. Jedná se o Mešitu Hassan II: I wish Casablanca to be endowed with a large, fine building of witch it can be proud until the end of time. I want to build this mosque on the water, because God's throne is on the water. Obsah citátu není v protikladu se skutečností bohaté židovské tradice města Casablanca. Nehledě, že Židé žili historicky v tzv. židovských čtvrtích (mellahs) v mnoha marockých městech, včetně

Fés a Marrákeš, skutečností je, že dnes žije nejvíce Židů v Casablance. Potvrzují to hřbitovy, košer restaurace, muzea (Musée du Judaisme Marocain), a podobné, včetně konservativní kultury. Ta vyžaduje přikrytí alespoň ramen a kolenou u žen. Setkání s cizinci jsou více formální než s místními. Je běžné se zeptat na rodinu, zdraví apod. Zdraví se podáním ruky, případně políbením (pouze osob stejného pohlaví) prvně levé tváře. Chce-li být žena pozdravena, musí nabídnout ruku, jinak muž pouze kývne hlavou. Držení se za ruce osob stejného pohlaví je výrazem platonického vztahu mezi osobami, homosexualita je zakázána.

Pozvání do rodiny představuje zvláštní zkušenost, které se mi během návštěvy Maroka dostalo. Všeobecně platí, že pozvání by mělo vždy obsahovat pozvání manželky. Musí se očekávat, že v některých rodinách, ne té, ve které jsem byl, musíte po vstupu do domu sejmout obuv, a že rozhovor se odehrává a jídlo se podává odděleně mužům a ženám. Pozornost formou dárku, včetně květin, nikdy však teplého jídla, hostitelům a dětem, se cení. Samotné požívání jídla má svá pravidla, o kterých nebudu psát. Na konci jídla, nebo když je host sytý se říká La, shukrran. Přesto očekávejte, že budete vyzváni pokračovat v jídle.

Všem, kteří se rozhodnou navštívit Maroko jako turisté, potenciální obchodní partneři nebo politici, doporučuji, nehledě na bezpečnost pro cizince během dne a menší po setmění, se řídit následujícími příslovími: 1) V Maroku nebuď nikdy překvapen. Když uvidíš létat opice, akceptuj, že Allah je schopen všeho. 2) Méně přání znamená šťastnější život. 3) Miluj i tehdy, zraňuje li tě láska, a nenáviď lež, i když ti slouží nebo může sloužit. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
21.a 22.11.2018


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMinisterstvo zahraničních věcí RF obviňuje NATO ze lži světového měřítku   
Pridal tk Pátek 23 listopad 2018 - 05:02:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Když se vedení NATO rozšířilo na východ, uvedlo v omyl nejen Sovětský svaz, ale také celé světové společenství. Toto prohlášení zaznělo od mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovové.

„Byla to lež světového měřítka," zdůraznila mluvčí, když komentovala veřejné vyjádření bývalého prezidenta Sovětského svazu Gorbačova ohledně této události.

Zacharovová dodala, že zodpovědnost za tuto lež nese nejen vedení aliance, ale také konkrétní lidé, země a politické systémy.

Diplomatka navíc vyzvala světovou komunitu, aby věnovala pozornost vlivu Spojených států a jejich spojenců na mezinárodní stabilitu. „Nejedná se jen o bezpečnost Ruské federace, ale celkově o aktuální dění ve světě," shrnula Zacharovová.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kd2k

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína ukazuje USA, kdo je pánem v západní části Tichého oceánu   
Pridal tk Pátek 23 listopad 2018 - 04:58:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
S povolením čínských úřadů připlula americká útočná letadlová loď Ronald Reagan se třemi doprovodními loděmi ve středu 21. listopadu do přístavu v Hongkongu. Čína udělala tento krok, aby vylepšila vztahy se Spojenými státy před setkáním dvou lídrů v Argentině na summitu G20, domnívají se odborníci.

Ve Washingtonu však tento signál nevyslyšeli.

Minulý týden letadlová loď Ronald Reagan spolu s letadlovou lodí John Stennis vedly cvičení filipínských ve vodách. Bylo uvedeno do provozu přibližně 150 palubních letadel.

Manévry měly demonstrovat Číně americké ambice v oblasti. Už ten fakt, nemluvě o provokativním letu v pondělí 19. listopadu dvou strategických bombardérů amerického letectva B-52 poblíž sporných ostrovů v Jihočínském moři, stačil k tomu, aby Čína neumožnila letadlové lodi Ronald Reagan připlout do přístavu v Hongkongu. Postihl ji stejný osud jako u přistávací lodi amerického námořnictva Wasp, kterou na konci září čínské úřady odmítly pustit do přístavu v Hongkongu.

Stalo se to na pozadí provokativní činnosti Spojených států v Jihočínském moři, a také rozhodnutí Washingtonu uvalit sankce proti úřadu zbrojení Společného štábu Centrální vojenské rady ČLR. V roce 2016 Čína také odmítla americké letadlové lodi John Stennis a jejím doprovodným lodím připlout do Hongkongu, kvůli pokusům USA posílit svou vojenskou přítomnost v Jihočínském moři.

V Pekingu se rozhodli, že nebudou zvyšovat napětí ve vztazích s USA před čínsko-americkou schůzkou na poli G20. Čína prokázala dobrou vůli tím, že dovolila letadlové lodi připlout do přístavu v Hongkongu, řekl Yang Danzhi, expert Střediska pro regionální bezpečnost Čínské akademie sociálních věd v rozhovoru pro Sputnik.

„V čínsko-amerických vztazích existují očividné rozpory v několika důležitých otázkách. To bylo zjevné už v některých prohlášeních amerického viceprezidenta Pence na summitu APEC a během setkání ASEAN. To je špatné znamení pro bilaterální vztahy. V tomto ohledu Čína vynaloží veškeré úsilí pro rozvoj těchto vztahů a pro vyřešení situace.Například povolení z čínské strany vstupu americké válečné lodě do Hongkongu je do jisté míry odrazem upřímné dobré vůle zlepšit vztahy se Spojenými státy. To samozřejmě vyžaduje odpověď Spojených států. Sice je špatné, pokud pouze Čína vysílá svou dobrou vůli. Kromě toho bych chtěl zdůraznit, že postoj Číny k zásadním otázkám se nemůže změnit pod tlakem odpůrců. Americká strana by měla také respektovat zájmy Číny a neměla by je porušovat. Budeme sledovat, jaká bude budoucí interakce mezi Čínou a USA. Nicméně současná epizoda s příchodem amerických lodí do Hongkongu jasně naznačuje pozitivní náladu v Číně. Uvidíme, jaká bude následná reakce americké strany," soudí Danzhi.

Zatím však Spojené státy nereagují na dobrou vůli Číny, aby nedošlo ke zhoršení dvoustranných vztahů před setkáním lídrů. V úterý 20. listopadu americký obchodní zástupce Robert Lighthizer znovu obvinil Čínu, že nechce změnit své postavení v obchodním sporu. To zvýšilo napětí před summitem, napsal Reuters.

Postavení obchodního zástupce USA Roberta Lighthizera se odráží v aktualizované zprávě jeho oddělení o politice duševního vlastnictví a transferu technologií v Číně. Zpráva byla původně zveřejněna v březnu. Následovalo zvýšení amerických tarifů na čínské zboží ve výši 50 miliard dolarů. Pak byly tarify rozšířeny na skupinu zboží ve výši 250 miliard dolarů.

V tomto kontextu může povolení pustit americkou letadlovou loď do přístavu v Hongkongu symbolizovat nejen mírumilovnost Číny, ale i její důvěru v sílu a správnost svých činů, řekl ruský politolog, zástupce ředitele Národního institutu současných ideologií Igor Shatrov.

„Čína nemá čeho se bát. Možná je dokonce připravena ukázat potenciálním soupeřům své možnosti. Je možné, že skupina amerických válečných lodí v přístavu v Hongkongu se může setkat s vojenskými loděmi Číny. Bude to dobrá demonstrace čínské námořní síly a ukázka toho, že může vždy hájit své zájmy jak v Jihočínském moři, tak v obchodní válce se Spojenými státy," řekl.

Čína tímto krokem také ukazuje své vlastní námořní schopnosti. Současné kroky Číny urychlit vývoj svého námořnictva nemají ve světě v době míru žádné obdoby, přinejmenším za posledních sto let, řekl expert.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kd2f
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDalší americký skandál! USA obvinily Írán ze skrývání chemických zbraní   
Pridal tk Pátek 23 listopad 2018 - 04:54:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Írán neposkytl Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW) veškeré údaje o svých zásobách látek podobného rázu. Prohlásil to Kenneth Ward, stálý zástupce USA pro danou organizaci. O události informovala zpravodajská agentura Reuters.

Podle Warda Teherán neinformoval o objektu, ve kterém se vyrábí náplně do bomb. Spojené státy se navíc domnívají, že Íránci pokračují v realizaci programu na získání zakázané jedovaté munice, včetně používání chemických látek, které ovlivňují centrální nervový systém lidí.

„USA jsou již dlouho znepokojeny tím, že Írán pokračuje v programu vývoje chemických zbraní, o kterém neinformoval OPCW," oznámil Ward na jednání organizace.

Vztahy mezi USA a Íránem se vyostřily poté, co Donald Trump na počátku května oznámil, že Washington odstupuje z jaderné dohody z roku 2015 a poté, co obnovil sankce proti Teheránu. Nový balíček amerických omezujících opatření proti Íránu vstoupil v platnost v listopadu. Kromě zákazu na vývoz ropy se sankce vztahují i na průmysl, obchod a operace íránské Centrální banky v dolarech.

Zdroj: Reuters

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponExpert promluvil o tom, jak chtějí USA upevnit svůj vliv na severu Sýrie   
Pridal tk Pátek 23 listopad 2018 - 04:50:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Spojené státy chtějí vytvořit pozorovací stanoviště na severu Sýrie, aby využily Kurdy k upevnění svého vlivu v tomto regionu, uvedl to vojenský politický analytik Ph.D. Alexandr Perendžjev v interview pro Sputnik.

Daily Sabah dříve uvedl, že americký ministr obrany James Mattis oznámil, že Spojené státy vytvoří pozorovací stanoviště v severní Sýrii. Podle zprávy v těchto novinách to Spojené státy hodlají udělat v souvislosti s obavami Turecka kvůli vztahům Washingtonu se silami sebeobrany syrských Kurdů.

„Touha Spojených států zřídit své pozorovací pozice na severu Sýrie je primárně kvůli tomu, že se Spojené státy pokoušejí zabránit turecké kontrole v této oblasti. Chtějí také využít Kurdy ke konsolidaci svého vlivu na severu Sýrie. Jejich cílem je vytlačit Turecko z tohoto území a vyplnit prázdný prostor. Toto je taktika okupace Sýrie a potlačení vlivu oficiálního Damašku v celé Sýrii," řekl Perendžjev ve čtvrtek Sputniku.

Poznamenal také, že pravděpodobnost výskytu amerických pozorovacích stanovišť na severu Sýrie nemá pro místní obyvatelstvo žádnou výhodu.

„Spojené státy se snaží ukázat význam svého vlivu na procesy, které se dnes odehrávají v Sýrii. Spolu se jejich základnami se objeví posílené teroristické skupiny podporované Spojenými státy. To by se mohlo stát humanitární katastrofou, ke které nedochází bez účasti Spojených států, které drží místní obyvatele jako rukojmí. Pokud se na území Sýrie objeví americké pozorovací stanoviště, nic dobrého to místním obyvatelům nepřinese," dodal Perendžjev.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kdzW

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Chce odejít, ale zůstává" – je to podtext britského odchodu z EU?   
Pridal tk Pátek 23 listopad 2018 - 04:48:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
EU 25. listopadu uspořádá zvláštní summit, na kterém rozhodne o schválení návrhu na Dohodu o britském odchodu z EU, které dosáhla EU s Velkou Británií. Britský kabinet už tento návrh, který má 585 stran, schválil. Domnívá se, že se jedná o „nejlepší verzi" pro jednání. Kromě toho, britská premiérka Teresa Mayová na tomto summitu dosáhne s EU „Politické deklarace" o bilaterálních vztazích po odchodu Velké Británie z EU. Je zřejmé, že Velká Británie vstoupila do klíčového období pro svou budoucnost.

Obsah návrhu v zákonné formě zajišťuje obchod Velké Británie z EU, ale ve skutečnosti umožňuje, aby Velká Británie dál zůstávala v EU. Například otázka hranic mezi Severním Irskem a Irskem, které je členem EU. V návrhu je uvedena možnost, že pokud obě strany nedosáhnou v této otázce dohody, zůstanou Velká Británie a Severní Irsko v celním svazu EU a na vnitřním trhu EU, dokud nenajdou způsob pro řešení tohoto problému.

Tento plán ve skutečnosti ukazuje základní čáru jak Velké Británie, tak EU: snahu udržet současnou situaci.

red.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3099 sec,0.0731 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,347kB