Sobota 15 prosinec 2018
Jak se připravit na stěhování národů   
Pridal tk Sobota 15 prosinec 2018 - 06:34:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ačkoliv někteří novináři straší koncem civilizace, či stěhováním národů, je třeba říci, že taková situace prozatím ještě nenastala. O stěhování národů lze hovořit ve chvíli, kdy se migrace lidí do jisté země přiblíží průměrné roční hodnotě 1 % populace. Takové množství pravidelného přistěhovalectví zajistí během 200 let téměř úplnou výměnu obyvatelstva, resp. při shodné porodnosti by klesl počet původního obyvatelstva na nějakých 13 %. Integrace do původní kultury je v takovém případě vyloučena. I při celkem malém rozsahu kulturně odlišných komunit dává většina příslušníků menšin přednost socializaci do menšinové kultury před integrací do kultury většinové.

Následující úvahy nemají být strašením ani prognózou. Jde jen o myšlenkové cvičení na téma, jaké mohou být vyhlídky evropských jazyků, pokud by ke stěhování národů došlo, a jestli se lze na podobnou situaci připravit.

Historická zkušenost ukazuje, že při stěhování národů ohroženější jsou jazyky a národy na semiperiferii než v civilizačním centru. Na pohybu etnik vydělaly kmeny z civilizačního hlediska nejprimitivnější, které expandovaly. Centra antické civilizace zase dokázala předat vtrhnuvším barbarům alespoň svůj jazyk. Latina a řečtina se udržela. K zapomenutí, nebo k bezvýznamnosti byly odsouzeny jazyky do té doby polocivilizovaných národů, např. Keltů, Illyrů, Dáků.

V tomto smyslu lze předpokládat, že při případném stěhování národů přežije angličtina, francouzština a snad i jiné větší jazyky. Naproti tomu z jazyků menších národů, jako je čeština a slovenština, by jich přežilo jen pár a to spíše jen jako menšinové jazyky v odlehlejších oblastech.

Co by tedy měl udělat národ, který nechce ztratit svůj jazyk a svou identitu, jestliže stěhování národů doopravdy propukne. Odpověď je poměrně jednoduchá: Měl by si zajistit, co nejlepší výchozí podmínky pro bod zlomu, kdy se kontinent ponoří do chaosu. Ideálem je vstupovat do tohoto okamžiku kulturně jednotný s minimem kulturně odlišných menšin, zejména s minimálním počtem obyvatel z kultur, které se celosvětově dávají do pohybu.

Je téměř nemožné vyčíslit, jak vysoká míra migrace je dlouhodobě udržitelná a bezpečná z hlediska zachování domovské společnosti. Přesto se pokusím určitou hypotézu navrhnout. Podle historických příkladů se domnívám, že od stavu cca 10 % populace cizího etnického původu může docházet ke krizovým jevům a že taková menšina se může stát iniciátorem separatismu a politicky motivovaného násilí. Za pravděpodobně bezpečnou míru migrace lze označit stav, kdy lidé, kteří jsou do třetí generace přistěhovaleckého původu, tvoří nejvýše 4 % populace.
Vraťme se však k původní otázce. Co by Česká republika měla dělat, pokud by bylo jisté, že dojde ke stěhování národů? Přičemž opakuji, že to jisté není. Za racionální by bylo možné považovat následující opatření:

1. Opustit ihned Evropskou unii, aby se snížilo množství imigrantů a riziko jejich vnucení ze strany EU.

2. Česká republika by měla zůstat v NATO, měla by však posílit své vlastní vojenské schopnosti, zvýšit rozpočet na obranu a obnovit brannou povinnost.

3. Zrušit možnost, aby cizinci vlastnili půdu a nemovitosti v České republice.

4. Zrušit volební právo cizinců, které momentálně platí v komunálních volbách.

5. Zrušit možnost dvojího občanství.

6. Podmínit prodlužování trvalého pobytu cizinců v České

republice na dobu delší než tři roky dobrou znalostí češtiny.
7. Zpřísnit podmínky pro podnikání cizinců v ČR.

8. Neposkytovat cizincům zdarma studium na českých vysokých školách, což se dnes děje. (Neznamená to, že nemohou platit výjimky na základě bilaterárních dohod, jaká platila např. se Slovenskem).

9. Zpřísnit tresty za nelegální přechod hranic, pokud jde o přechod do České republiky z třetí bezpečné země. Zároveň trvale vyloučit možnost azylu pro toho, kdo se tohoto přestupku dopustí.

10. Pokusit se prosadit úplné odstoupení od mezinárodních závazků ohledně poskytování politického azylu.

11. Vynutit, aby firmy, které chtějí zaměstnávat cizince na území České republiky, vypláceli cizincům stejnou mzdu, za jakou by ji vykonával domácí pracovník.

12. Práci cizinců na území České republiky zatížit vyšší daňovou sazbou a odůvodnit to státními náklady na integraci cizinců.

13. Veškerou činnost pro integraci cizinců by měl provádět pouze stát jakožto představitel veřejného zájmu. Příslušný úřad by měl být zřízen pod ministerstvem vnitra.

14. S okamžitou platností zrušit dotace, které vláda poskytuje státním i nestátním organizacím v rámci projektů na začlenění cizinců do české společnosti. Zakázat rovněž soukromé financování takovýchto projektů, nebo jejich financování ze zahraničních peněz.

15. Potírání rasismu by mělo zůstat v rukou státních orgánů. Stát by neměl poskytovat na tyto účely žádné peníze nestátním organizacím.

16. Angažovanost České republiky na mezinárodní scéně ve prospěch soběstačnosti rozvojových zemí. Podpořit právo všech zemí na zavádění cel a jiných forem podpory domácího podnikání a domácí výroby. Obecně podporovat zájmy malých zemí proti zájmům nadnárodních exportérů.

17. Angažovanost České republiky ve prospěch mezinárodních iniciativ, které zajistí zachování přírodních zdrojů, zejména vodních zdrojů, úrodné půdy a lesa ve všech částech světa.

18. Orientovat se na společnou bezpečnostní politiku se zeměmi visegradské čtyřky.

Samozřejmě, že Evropská unie by mohla jednat daleko účinněji, kromě výše uvedených opatření např. i pozastavením Schengenského systému a obnovením kontroly na hranicích mezi státy EU. Ovšem z vyjádření politických vůdců se zdá, jako by elementární politická logika byla dnes kacířstvím. Např. věta: "Čím víc imigrantů Evropa přijme, tím víc jich přijde", zní zjemnělým evropským uším ještě stále jako rouhání. Stejně jako je rouháním představa, že přijímání imigrantů by mělo mít nějaký strop.

Evropští vůdci, včetně českých, vysílají veřejnosti rozporuplné signály. Jedním z nich je i tzv. marakéšská deklarace, kterou nedávno společně podepsaly evropské a africké státy. Je zde na jednu stranu vyjádřen záměr bojovat proti ilegální migraci. Na druhou stranu se v jejím textu dočteme, že evropské státy nabízejí usnadnění získávání víz pro Afričany, slibují podporovat větší mobilitu, zejména mladých lidí a žen atd. Maďarský ministr zahraničí odmítl tuto deklaraci podpořit a označil ji za nebezpečnou.

Zajímavé je, že v době největší migrační vlny nejenže se Evropská unie projevila nejen jako neschopná podobným výzvám čelit, ale že dokonce figurovala jako součást problému. Návrh přerozdělovacích kvót byl s to podpořit blahovolnou nečinnost některých států při ochraně vlastních hranic. Co Evropě ve skutečnosti pomohlo, byly samostatné akce zemí jako Maďarsko a Rakousko, ač první z nich se kvůli tomu stala terčem nevybíravých slovních útoků ze strany liberálních elit.

Americký profesor Stephen Smith odhaduje ve své knize, která vyšla francouzsky pod názvem La ruée vers l'Europe, že za 30 let může být v Evropě 150 až 200 milionů lidí ze subsaharské Afriky oproti dosavadním 9 milionům. Takový pohyb by v rámci dosavadní historie neměl obdoby, odpovídalo by to výše zmíněnému 1 % imigrantů do stávající populace ročně, tj. cca 5 milionů migrantů za rok.

Za tohoto stavu věcí by bylo mnohem racionálnějším politickým rozhodnutím vyhlásit válku USA, než podporovat další imigraci z Afriky. Zní to možná absurdně, ale rozhodně to je méně beznadějný podnik než snaha integrovat miliony nových imigrantů. Jediný důvod, který by mohl způsobit, že imigranty nebude možné zadržet ani pod hrozbou násilí, by mohly být nevratné klimatické změny. Státem, který na mezinárodní scéně nejvíc blokuje řešení klimatického problému, jsou Spojené státy. Případnou válku s USA má Evropa přinejmenším teoretickou šanci vyhrát a pravděpodobně by ji i v případě porážky přežila, pro migrační vlnu 200 milionů lidí to ovšem neplatí.

Argumenty o potřebě doplnit stárnoucí evropskou populaci jsou jedny z nejnesmyslnějších, jaké ve veřejném prostoru zaznívají. Pravda je naopak to, že Evropa je přelidněná a pokles populace by jí prospěl. Africké země mají mnohem menší hustotu obyvatelstva a mají tudíž plné předpoklady řešit svou populační explozi samy. Primárním důvodem pro migraci z Afriky do Evropy není přelidněnost, ale vidina bohatství a štědrost evropského azylového systému, který je dysfunkční, protože přivádí do Evropy poměrně málo lidí, kteří skutečně azyl potřebují, zato hodně těch, kteří mají dost drzosti a prostředků, aby se pokusili evropský systém využít. Nadto většina lidí, kteří azyl neobdrží, nakonec v Evropě stejně zůstává.

Je otázkou, jestli blahovolná netečnost při ochraně hranic, nepomáhá nakonec více organizovanému zločinu, než politicky pronásledovaným lidem. Bezpochyby platí, že štědrý azylový systém v Evropě generuje bohaté zisky pro pašeráky lidí. Evropská unie tak financuje ze svých peněz nejen osidlování svého kontinentu cizími přistěhovalci, ale i zločinecké organizace.

Lidé "dobrého srdce" se často pohoršují nad tím, kolik uprchlíků utonulo ve Středozemním moři. Evropské země jsou podle nich vinny za jejich smrt tím, že je dost ochotně nevytahují z moře. Je nesmyslné hrát hru na vinu, podle níž za utonutí nemůže ani ten, kdo do vody dobrovolně skočil, ani ten, kdo ho k tomu navedl, nýbrž ten, kdo tonoucího nevytáhl. Je to nabubřelé, velikášské a snad i rasistické, neboť se tu sugeruje všemohoucnost Evropanů a nesvéprávnost imigrantů. Pokud už ale někdo chce používat tuto logiku, pak je třeba říci, že politici, kteří se snaží vystupovat jako dobrodinci lidstva, mají na rukou mnohem více krve než ti, kteří volají po přísné ochraně hranic. Na hranicích, kde se střílí, hyne několikanásobně méně lidí, než v moři, kde se zachraňují lidé ilegálně přecházející přes hranice. Bohužel čísla jsou v tomto jednoznačná.

Zdá se, že azylový systém, který vznikl za studené války především za tím účelem, aby pomohl lidem bojujícím proti komunismu a politicky pronásledovaným, se přežil. Dnešní jeho smysl je vyprázdněný a většina lidí ho chápe jako čistě ekonomickou záležitost, včetně evropských levicových aktivistů, kteří tvrdí, že je třeba pomáhat všem bez rozdílu, protože "není zločin chtít se mít lépe".

Tenhle systém však nemá sloužit ekonomické solidaritě, nehledě na to, že nereciproční solidarita, která se tu navrhuje, je nesmysl. Není možné financovat ze solidárních systémů ty osoby, které (ony samy nebo jejich rodiny) do něj neměly a nemají povinnost přispívat. Lze to ilustrovat na jednoduchém podobenství: Pokud si stoupnu na Václavské náměstí s tím, že budu rozdávat z bezedného měšce všem chudým a potřebným tak dlouho, dokud nebudou nasyceni, pak nejenže se vytvoří fronta, která neskončí, ale navíc, dříve či později, bude laskavý dárce usmrcen. Buď bude zlynčován nespokojeným davem, nebo zastřelen kulkou toho, kdo zatouží mít jeho bezedný měšec. Pokud si chce Evropa hrát na nereciproční solidaritu, bude toto její osud.

Autor: Adam Votruba

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2018/12/7784-jak-se-pripravit-na-stehovani-narodu.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŠokovaný velvyslanec Izraele v Kyjevě   
Pridal tk Sobota 15 prosinec 2018 - 04:39:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Ukrajina nesmí zapomenout na zločiny spáchané na ukrajinských Židech a nesmí žádným způsobem oslavovat zločince, kteří tyto zločiny spáchali,“ napsal včera izraelský velvyslanec v Kyjevě Joel Lion.

Uvedl, že byl „šokovaný“ rozhodnutím rady Lvovského obvodu, která v úterý vyhlásila rok 2019 „Rokem Stepana Bandery a Organizace ukrajinských nacionalistů.“ V příštím roce bude 110. výročí narození Bandery (narozen 1. ledna 1909) a také 90. výročí vzniku Organizace ukrajinských nacionalistů.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEvropský dvojí metr a Babiš   
Pridal tk Sobota 15 prosinec 2018 - 04:36:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Evropský parlament honí Babiše. Ten svého času vyhověl zákonným požadavkům, aby se vyhnul střetu zájmů, a zaparkoval svůj majetek do svěřenského fondu. Protože však různí euroaktivisté chtějí zvrátit výsledek českých voleb, potřebují dohnat Babiše do situace, aby odešel z politiky. Píše Jan Schneider. Europoslanci drtivě schválili usnesení proti Banderovi! To by se to četlo! To by člověk pocítil hrdost, že je občanem členského státu Evropské unie! Ale to by bylo příliš pěkné. Europoslance válečný zločinec Stepan Bandera nezajímá, ani každoroční pochody bývalých esesáků v pobaltských členských krajinách EU. Popírat holokaust je v zemích EU trestné, ale oslavovat ho zřejmě nikoliv.

Evropský parlament je totiž zaneprázdněn. Honí Babiše. Ten svého času vyhověl zákonným požadavkům, aby se vyhnul střetu zájmů, a zcela v souladu s českými zákony zaparkoval svůj majetek do svěřenského fondu. Protože však různí euroaktivisté chtějí zvrátit výsledek českých demokratických voleb, potřebují dohnat Babiše do situace, z níž je údajně jediné řešení – zcela odejít z politiky.

Proto europoslanci pravidla hned zase přiostřili, ale tak, že jim zřejmě ani mnohý z nich nevyhoví. Od toho má ale Evropská unie dvojí metr a nejasné výklady, aby se to dalo použít pěkně po orwellovsku na všechny, ale na některé více. A aniž by bylo co prošetřeno, již někteří aktivisté třeští, že Babiš už zase nevyhověl. Je to jako kdyby ve fotbale padl gól, ale rozhodčí by přestavěl branku o kus dál a gól by neuznal, protože tamtudy míč neprolétl.

A ještě ke všemu dávají Babišovi k tíži to, že má jistě na srdci prospěch svých podniků, což je zřejmě eurozločin. Nadto – a to už je úplný vrchol „právního rámce EU“ – mají být eurodotace Agrofertu pozastaveny již proto, že Babiš „může“ být ve střetu zájmů.

Jedním z atributů hybridní války je někoho osočit a okamžitě potrestat (sankcemi, odepřením dotací), aniž by bylo co vyšetřeno a dokázáno. Osočený nemá ani kde ani kdy pípnout. Toť eurounijní pojetí práva. Být trestán pouze a jenom za něco, co by člověk mohl udělat, to už je rys totalitního bezpráví.

Možná proto je mnohým europoslancům bližší ten Bandera a pobaltští esesáci. Proti nim oni zase ani nepípnou, i když by mohli a měli.

Válečný zločinec hrdinou

Ukrajinský parlament uznával za veterány („příklad hrdinství a vlastenectví“) doposud jen ty, kteří bojovali proti nacismu a později byli rehabilitováni jako oběti poválečných represí. Nyní zákon rozšířil i o ty, kteří za války naopak s nacisty spolupracovali, a o ty, kteří až do roku 1956 bojovali proti sovětské armádě.

Členové Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) a Ukrajinské povstalecké armády (UPA) se přitom podíleli na masakrech, při nichž byly zavražděny až statisíce příslušníků etnických menšin, především Poláků, ale také Židů, Čechů či Rusů. „Přijetím takových zákonů dnešní Ukrajina přijímá zodpovědnost za válečné zločiny spáchané těmito skupinami bez jakéhokoliv časového omezení. Obětem těchto zločinů se tak otevírá cesta, aby Ukrajinu žalovaly u mezinárodních soudů,“ napsal podle Práva na Facebook šéf Ukrajinského židovského výboru Eduard Dolinsky.

Ukrajinský parlament se ke všemu ještě chystá navrhnout prezidentu Petru Porošenkovi, aby Banderovi vrátil titul Hrdina Ukrajiny, který mu v roce 2010 udělil prezident Viktor Juščenko, avšak později Nejvyšší správní soud udělení titulu zrušil.

Ukrajinský parlament se ke všemu ještě chystá navrhnout prezidentu Petru Porošenkovi, aby Banderovi vrátil titul Hrdina Ukrajiny, který mu v roce 2010 udělil prezident Viktor Juščenko, avšak později Nejvyšší správní soud udělení titulu zrušil. Joel Lion, izraelský velvyslanec na Ukrajině, přitom Stepana Banderu a Romana Šuchevyče v Radiu Svobodná Evropa označil za vrahy Židů.

EU se ale asi nezastane Izraele, protože to vypadá, že je většinově podprahově antisemitská (a ta míra poslední dobou zase roste). Židé mnohým Evropanům svou problematickou existencí totiž připomínají pogromy, konferenci v Évianu v roce 1938, kde žádný stát nechtěl přijmout Židy prchající z Německa před Hitlerem. Pak Evropané Židům umožnili odejít do nově vzniklého státu v místech biblických tradic, ale tam taky jsou kolem nich neustále nějaké problémy.

Logika tohoto uvažování připomíná vtip, jak se Chajim ptá své ženy: Sára, poslyš, jak kdysi padla burza a my se octli plejte na ulici, to už jsme se znali? - Chajimku, jak to můžeš zapomenout, to bylo hned po naší svatbě! - Ty, Sára, a co kristalnacht, to jsme teda byli spolu? - No samozřejmě, Chajimku, to už jsem stála po Tvém boku. - A ty, poslyš, Sára, a když nás vezli do Terezína, tos byla kde? - Chajime, byla jsem vždy kousek od Tebe, jak nejblíž to šlo! - Ty, pocem, Sára, a po válce v těch Topolčanech, když byl ten pogrom, tos byla kde? - To jsem Tě, Chajime, vlastnoručně dávala po tom pogromu dohromady! A proč se furt ptáš na ty ukrutný chvíle? - No, Sára, nic ve zlým, ale jen mě tak napadlo, jestli Ty mi tak nějak nenosíš smůlu - ?

Sociálně citlivý zaminír

Nový ministr zahraničí Tomáš Petříček prý pečlivě sleduje „vývoj okolo ukrajinského zákona k sociální péči o veterány boje za nezávislost Ukrajiny ve 20. století.“ Podle něj „jde o vnitřní záležitost z dávno minulé doby – složité stránky dějin si každá země musí sama vyřešit.“ Takže ono jde o sociální problém. Banderovcům se žije těžce. Ty tisíce mrtvých prominou.

Vláda se ostentativně staví na stranu Izraele. Ministrovi zahraničí ale rehabilitace válečných zločinců, ani protest izraelského velvyslance nevadí. Jaká tedy bude naše zahraniční politika?

Naše diplomacie má tedy velký problém. Vláda se ostentativně staví na stranu Izraele. Ministrovi zahraničí ale rehabilitace válečných zločinců, ani protest izraelského velvyslance nevadí. Jaká tedy bude naše zahraniční politika? Budeme otrocky věrni jednou tomu, podruhé onomu, jako tomu bylo posledních 70 let, a budeme mu promíjet všechno možné, když je to náš spojenec? Třeba Porošenkovi i Banderu?

Anebo konečně se probereme a začneme být věrni třeba pravdě, jak o ní mluvil Mistr Jan Hus? Pak bychom ovšem museli být kritičtí dnes k Ukrajině, ale někdy i k Izraeli, k Rusku či ke Spojeným státům; Velkou Británii, Francii, Čínu a Německo nevyjímaje. Pochopitelně však až poté, co se nejprve kriticky podíváme do zrcadla, zdali nemáme sami křivou hubu. Ušetřili bychom si tím možná mnoho zbytečně trapných zápletek.

Autor:Jan Schneider

Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/schneider-evropsky-dvoji-metr-a-babis-d8c-/forum.aspx?c=A181214_105846_pozice-forum_houd
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOtevřený dopis (předán 11.12. 2018) Radě pro rozhlasové a televizní vysílání - Věc: Stížnost na podvracení České republiky pořady ČT 2   
Pridal tk Sobota 15 prosinec 2018 - 04:31:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dámy a pánové,

v poslední době jsou uváděny, zejména na veřejnoprávním kanálu ČT2, programy, které jsou nepřátelské našemu obyvatelstvu, našemu státu. Jedná se například o pětidílné Česko-německé století, Adolf a Eva, 1945: Krvavý mír a další. Tyto pořady jsou součástí procesu, před kterým nás varoval prezident osvoboditel - Dr. Edvard Beneš. Na aktivu protifašistických bojovníků a vězňů koncentračních táborů v roce 1946 řekl:

„Řekl jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili ve věznicích a KT. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou se svou „očišťovací“ kampaní Neboť na válku z let 1938-1945 se nesmí nikdy zapomenout. Že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku.“

O tomto, že tento proces v naší společnosti cílevědomě probíhá, nemohou být žádné pochybnosti. Při zasedání Sudetoněmeckého landsmanšaftu Rakouska ve Vídni 12.11. 2015 Bernd Posselt, mluvčí Sudetoněmeckého landsmanšaftu, mimo jiné prohlásil (přeloženo ze Sudetenpost, 10.12.2015, str. 12): „Žádné právní pozice sudetských Němců nejsou opouštěny! Prosazování požadavků nelze provést silou, ale pouze přesvědčováním. Pokrok v restitucích bude. Posselt věří, že uplatnění požadavků bude dosaženo změnou vědomí Čechů, že vyhnání byla a je nespravedlnost. V případě, že si to většina Čechů uvědomí, může se změnit hodně.“

Požadujeme rychlou a účinnou nápravu v programové skladbě ČT. Nelze nečinně přihlížet, či podporovat, obracení historie naruby, připravovat další velké škody našemu státu a obyvatelstvu. Naopak, je třeba veřejnost informovat o tom, že Německo vůči naší republice nesplnilo reparační povinnost za škody, způsobené českému a slovenskému lidu v období II. světové války. O tom, že Sudetoněmecký landsmanšaft neustále podporuje a provádí nám nepřátelské aktivity.

V Praze, dne 8.12. 2018
Z. Cincibus v.r.,
místopředseda
Národní rada Klubu českého pohraničí, z. s.
Politických vězňů 9
111 21 Praha 1


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponA P P E L L - Tisková zpráva: 215 / 1412-2018 Kurdské společnosti v Německu: Zabraňte nové Erdoganově válce proti Kurdům!   
Pridal tk Sobota 15 prosinec 2018 - 04:28:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
prezidentu USA Donaldu Trumpovi,
kancléřce Angele Merkel,
generálnímu tajemníkovi NATO Jensi Stoltenbergovi,
předsedovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi,


Zabraňte nové Erdoganově válce proti Kurdům!

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil novou vojenskou ofenzívu v kurdských oblastech v severovýchodní Sýrii, která má začít během několika dnů. S plánovaným útokem se může opakovat tragédie kantonu Afrin, který byl terčem nelegální turecké válečné agrese na začátku roku!

Tisíce lidí pak muselo utéci z Afrînu, který Turci stále okupují. Bylo mnoho mrtvých a vyhnaných.

Erdogan hovoří o rozšíření turecké vojenské přítomnosti v tzv. Nárazníkové zóně také východně od Eufratu. My Kurdové považujeme tento projekt za hrozbu demokratického řešení pro Sýrii a pro Kurdy. Jedná se o invazivní politiku, která usiluje o vyřešení kurdské otázky likvidací a zničením.

Loňský rok byl pro kurdské obyvatelstvo v severní Sýrii temný a tragický rok: relativně stabilní oblasti, které přijaly více než sto tisíc válečných uprchlíků v posledních letech,se v roce 2018 samy staly místem etnických čistek.

Proto vás vyzýváme, abyste zastavili tento teroristický útok vašeho partnera v NATO proti kurdskému lidu! Zabraňte vzniku stovek tisíc uprchlíků!. Stůjte po boku Kurdů, kteří bojovali proti ISIS v západním Kurdistánu (Rojava) spolu s americkou armádou a obhajovali naše společné hodnoty. Nyní můžeme spolupracovat na mírovém řešení v Sýrii!

kurdische-gemeinde.de

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVýsledek ovládnutí školství socialisty v Itálií: Učitelka nutila děti nevyslovovat děťátko Ježíšek!   
Pridal tk Sobota 15 prosinec 2018 - 04:21:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
ITÁLIE / SALVINI / DALŠÍ UČITELSKÁ BLBKA: ŠÍLENÉ! Nutila nahradit slova “Bambino Gesù” (děťátko Ježíšek) slovy “Bambino laggiù” (děťátko tam dole). Pokud to nějaká učitelka opravdu udělala, měla by se zamyslet na svou idiocií.

Jak si vůbec může někdo myslet, že písnička na základní škole může obtěžovat děti jiných náboženství?"

Zdroj: eurabia

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSrbská premiérka promluvila o největší hrozbě pro Balkán   
Pridal tk Sobota 15 prosinec 2018 - 04:18:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Srbská premiérka Ana Brnabičová považuje záměr samozvané republiky Kosova vytvořit vlastní armádu za vážnou hrozbu pro mír a stabilitu v tomto regionu. Řekla o tom v rozhovoru pro noviny la Repubblica.

„Pro nás je regionální stabilita předpokladem k míru, ale i k hospodářské prosperitě. Za poslední čtyři roky jsme dosáhli mnoha úspěchů. V prvních 10 měsících tohoto roku činil růst 4,5 %, nezaměstnanost je na rekordně nízké úrovni a schodek státního rozpočtu činí 56 % HDP. Avšak bez stability v regionu nebudeme moci rozvíjet náš potenciál. Jsme pragmatiky a vyhledáváme kompromisy," řekla Brnabičová.

Podle slov premiérky Bělehrad zahájil dialog s Prištinou, kosovské úřady však na to zareagovaly rozhodnutím zvýšit dovozní clo pro Srbsko a Bosnu na 100 % hodnoty.

Poslanci parlamentu samozvané republiky Kosovo schválili v pátek balík návrhů zákonů o přeměně Bezpečnostních sil Kosova na plnohodnotné ozbrojené síly.

Zdroj: La Republica

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJihoafrický politik vyzval k zabíjení bělochů   
Pridal tk Sobota 15 prosinec 2018 - 04:06:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jihoafrická republika je pobouřena nedávným projevem místního revolučního socialistického politika, který vyzval své stoupence k zabíjení bělochů, včetně žen, dětí a dokonce i jejich domácích mazlíčků.

Andile Mngxitama, vůdce a zakladatel panafrické politické strany Black First Land First (BLF), několikrát používal drsný jazyk, když kritizoval bělochy. Avšak tentokrát se zdá, že ve svých komentářích zašel příliš daleko.

Během setkaní v Potchefstroomu, které proběhlo o víkendu, slíbil, že za každého černocha zabijí pět bělochů. Politik zřejmě odkazoval na neslavné taxi války, které trvaly v zemi desítky mezi sdruženími taxikářů a individuálních taxikářů minibusů.

„Zabijeme jejich děti, zabijeme jejich ženy, zabijeme jejich psy, zabijeme jejich kočky… zabijeme všechno, co najdeme na své cestě," pokračoval Mngxitama se svou zuřivou tirádou.

Jeho řeč vyvolala silnou kritiku široké veřejnosti a sociálních médií, byla označena za podněcování ke genocidě bělochů.


Zdroj: https://sptnkne.ws/kpUB

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPompeo vyžaduje propuštění dvou Kanaďanů, kteří byli zadrženi v Číně   
Pridal tk Sobota 15 prosinec 2018 - 04:01:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dvojice Kanaďanů zadržených v Číně musí být propuštěna, oznámil v pátek americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo. Oznámil to novinářům ve Washingtonu.

„Nezákonné zadržení dvou kanadských občanů je nepřijatelné. Musí být propuštěni," řekl novinářům po schůzce ve formátu 2+2 ve Washingtonu.

Na otázku, jestli budou USA usilovat o návrat kanadských občanů do Kanady, Pompeo odpověděl, že Spojené státy vždy usilují o návrat zadržených cizinců do vlasti.

„Budeme to dělat i v tomto případě," uvedl Pompeo.

Kanadská média ve čtvrtek oznámila, že už druhý občan Kanady může být od začátku týden zadržen v Číně. Uvádělo se, že orgány státu ztratily spojení se zakladatelem společnosti se sídlem v Číně, která organizuje kulturní výměny se Severní Koreou, Michael Spavor. Později se v čínských novinách Paper objevila krátká zpráva, že bezpečnostní služba města Tan-tung v provincii Liao-ning 10. prosince vyslechla Spavora, který je podezřelý ze zapojení do podkopávání národní bezpečnosti Číny.

Informace se objevily na pozadí zpráv o čínském zadržení bývalého kanadského diplomata Michaela Kovriga, který v současnosti spolupracuje s Mezinárodní krizovou skupinou (ICG). Jak uvádějí čínská média, Kovrig je také podezřelý z možného podkopávání čínské národní bezpečnosti.

Kanadsko-čínské vztahy se v poslední době vyostřily kvůli zatčení finanční ředitelky společnosti Huawei Meng Wan-čou ve Vancouveru. Extradici dceru zakladatele čínské společnosti vyžadují USA kvůli podezření z porušení amerických obchodních sankcí proti Íránu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kpRM

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEU zavede nové celní kvóty na čínské drůbeží produkty   
Pridal tk Sobota 15 prosinec 2018 - 03:56:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle dohody, kterou nedávno uzavřely Čína a EU, souhlasila EU se zavedením nových celních kvót na čínské drůbeží výrobky, včetně státní kvóty na 6.600 tun kachního masa a celosvětové kvóty na 5.000 tun kuřecího masa. Mluvčí čínského ministerstva obchodu dnes v Pekingu řekl, že jde o úspěšný příklad řešení obchodního sporu Číny s dalšími členy v rámci WTO. Mechanismus pro řešení sporů v rámci WTO hraje důležitou roli při ochraně práv a zájmů svých členů. Mnohostranný obchodní systém má velký a pozitivní význam pro zachování mezinárodního obchodního řádu.

V dubnu roku 2015 předložila čínská strana žádost o konzultaci s EU o opatřeních EU ohledně celních kvót na drůbeží maso, a poté oficiálně zahájila postup pro řešení sporů v rámci WTO.
V dubnu roku 2017 WTO rozhodla, že opatření ohledně celních kvót na drůbeží maso ze strany EU porušuje pravidla WTO. Díky tomu provedly Čína a EU v duchu přátelské spolupráce několik kol konzultací o zavedení nových kvót na drůbeží maso pro Čínu. Koncem minulého měsíce Čína a EU podepsaly prováděcí dohodu o nových kvótách.

Mluvčí čínského ministerstva obchodu Gao Feng (Kao Feng) uvedl, že tento případ je pro Čínu důležitý z hlediska aktivního využití mechanismu WTO pro řešení sporů k ochraně domácích průmyslových zájmů. Je to také úspěšný příklad toho, jak Čína řeší obchodní spory s dalšími členy v rámci WTO. Mechanismus pro řešení sporů v rámci WTO hraje důležitou roli při ochraně práv a zájmů svých členů. Mnohostranný obchodní systém má velký a pozitivní význam pro zachování mezinárodního obchodního řádu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2785 sec,0.0806 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,251kB