Sobota 29 prosinec 2018
Exkluzivně: Český překlad Globálního kompaktu OSN pro uprchlíky odhaluje, že jeho schválením se Česká republika dostala na cestu, ze které už není návratu!   
Pridal tk Sobota 29 prosinec 2018 - 04:08:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Exkluzivně: Český překlad Globálního kompaktu OSN pro uprchlíky odhaluje, že jeho schválením se Česká republika dostala na cestu, ze které už není návratu! To, co se v dokumentu uvádí, je v rozporu s tím, co neustále prohlašují politici o odporu proti migraci! Dokument dokonce vyzývá k posilování sebevědomí uprchlíků a k jejich hromadnému, pravidelnému a řízenému přerozdělování! A víte, co je to non-refoulement? Tak to nechtějte ani vědět!

Když počátkem minulého týdne hlasovalo české zastoupení v OSN pro schválení Globálního kompaktu OSN o uprchlících, všichni politici z české vlády se dušovali, že o nic nejde, že je to pouze jakýsi report Vysokého komisaře OSN pro migraci, a že tomu nemáme věnovat pozornost, protože mnohem důležitější je druhý dokument, který se nazývá Globální kompakt OSN o migraci, a ten Česká republika minulou středu opravdu odmítla.

Jenže, toto našlapování a tancování okolo prvně jmenovaného dokumentu mělo za následek pouze to, že mnoho lidí se ptalo a žádalo, o čem vlastně ten Globální kompakt OSN pro uprchlíky je, a proč je to tedy nedůležitý dokument, kde je prý problém? Ačkoliv jsem se k tomu sám chystal, velice oceňuji, že se našel dobrovolník, který celý dokument přeložil v posledním aktuálním znění z léta tohoto roku. Jedna ze čtenářek našeho Aeronetu nám zaslala profesionální překlad dokumentu, který vypracovala spolu se svým manželem. Opravdu moc děkujeme! Nyní si může každý přečíst, co doopravdy tento globální kompakt o uprchlících obsahuje a o čem se v něm píše.

V tomto článku bych rád vypíchl několik zásadních odstavců z dokumentu, kterým byste měli věnovat pozornost. První věc, která vás překvapí, je košatá a vatová mluva, opatrně zaobalené výrazy a synonyma, která mají zneprůhlednit obsah a význam dokumentu pro laiky a nezasvěcené čtenáře. Nepochybuji, že mnoho výrazů v dokumentu je zcela neznámých i pro ministra zahraničí Tomáše Petříčka a zřejmě i pro premiéra Andreje Babiše. V dokumentu je použitý princip hry na slepou bábu, kdy jednotlivé věty obsahují zaobalené fráze, a pokud si člověk nedává pozor, ztratí přehled o smyslu vět. Takto koncipovaný dokument je nepřehledný, zdá se být bezzubým a v konečném důsledku nedůležitým, jak je nám tvrzeno od české vlády.

Globální kompakt o uprchlících je založen na principu “nenavracení” uprchlíků do zemí s teoretickým rizikem pro uprchlíka

Dokument hned v úvodu v bodě č. 5 označuje Globální kompakt OSN o uprchlících za materiál, který vychází z Charty OSN a ustanovení o režimu ochrany uprchlíků. Tento režim je založen na systému “non-refoulement”, to znamená na principu nenavracení uprchlíka do země, kde mu “teoreticky” může hrozit újma na zdraví nebo smrt. A sami jistě víte, že taková teoretická hrozba se vždycky najde, zejména v Africe nebo v Asii. Globální kompakt OSN o uprchlících tak de facto vyzývá země k tomu, aby systém “non-refoulement” nadále uznávaly. Pokud se tedy v Evropě objeví migranti z Pákistánu, z Afghánistánu, ze zemí Afriky, nebo z arabských zemích, je naprosto vyloučené, že by se někdy z Evropy vrátili domů, protože jim stačí říkat, že jsou uprchlíci, a to samo o sobě bude stačit k tomu, aby nikdy už nebyli do své země vráceni.

Aby měli stoprocentní jistotu, pro jistotu zahodí své doklady a cestovní pasy, před odjezdem ze své země smažou své profily na sociálních sítích Facebook a Twitter, aby je nikdo nepoznal a nedopátral a vyrazí do Evropy. Žádná evropská vláda potom uprchlíka nemůže vrátit, protože není jasné, odkud pochází, není jasná jeho identita, takže není ani možné ho deportovat do země původu, protože cílová země obvykle s Evropskou unií nespolupracuje. Jakmile se uprchlík dostane na území Evropy, už ho nikdo z Evropy nedostane. Globální kompakt OSN o uprchlících to navíc ukotvuje jako nepřekročitelnou zásadu. Přestože je tento kompakt dobrovolný, tak je v něm jasně uvedeno, že kdo pakt podporuje, vynaloží veškeré politické úsilí na uvedení obsahu dokumentu do zákonné praxe.

Další bod č. 6 dokonce vyzývá země, které dosud uprchlíky nepřijímaly, aby tak začaly činit, a naopak, ty země, které přijímání uprchlíků odmítají, aby své odmítavé postoje zrušily. A pod toto se rovněž podepsala česká vláda. Dělají si z nás blázny? Peckou do hlavy je potom bod č. 7, který vyzývá k posilování “sebevědomí uprchlíků” a rozšířit jejich přístup do 3. zemí, to znamená v překladu, když uprchlík uprchne z Afriky do Itálie jako vstupní země do EU, aby měl přístup i do 3. zemí v EU. Znovu opakuji, pod toto se podepsala česká vláda, když odhlasovala minulé pondělí Globální kompakt OSN o uprchlících.

Globální kompakt OSN o uprchlících, ukázka z úvodní části dokumentu

1. Složitá situace uprchlíků je společným zájmem lidstva. Situace uprchlíků se zvětšily v rozsahu a složitosti a uprchlíci vyžadují ochranu, pomoc a řešení. Milióny uprchlíků žijí ve zdlouhavých situacích, často v zemích s nízkými a středními příjmy, které čelí vlastním ekonomickým a rozvojovým výzvám, a průměrná délka pobytu i nadále roste. Navzdory obrovské štědrosti hostitelských zemí a dárců, včetně nebývalé úrovně humanitárního financování, se rozdíly mezi potřebami a financováním z humanitárních zdrojů také rozšířily. Existuje naléhavá potřeba spravedlivějšího sdílení zátěže a odpovědnosti za hostování a podporu světových uprchlíků při zohlednění stávajících příspěvků a rozdílných kapacit a zdrojů mezi jednotlivými státy. Utečenci a hostitelské komunity by neměly zůstat napospas osudu.

2. Dosažení mezinárodní spolupráce při řešení mezinárodních problémů humanitárního charakteru je ústředním cílem Organizace spojených národů, jak je stanoveno v její Chartě, a je v souladu se zásadou suverénní rovnosti států. Podobně Úmluva z roku 1951 týkající se statutu uprchlíků uznává, že uspokojivé řešení situace uprchlíků nelze dosáhnout bez mezinárodní spolupráce, neboť udělení azylu může neúměrně zatěžovat některé země. Je nezbytné převést tento dlouhodobý princip na konkrétní a praktické kroky, a to i rozšířením podpůrné základny nad rámec těch zemí, které historicky přispěly zájmům uprchlíků prostřednictvím přijímání uprchlíků nebo jinými prostředky.

3. V tomto kontextu Globální kompakt o uprchlících má poskytnout základ pro předvídatelné a spravedlivé sdílení “zátěže” a odpovědnosti mezi všemi členskými státy Organizace spojených národů společně s dalšími příslušnými zúčastněnými stranami, včetně mezinárodních organizací uvnitř a mimo systém Spojených národů, včetně těch, které jsou součástí Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce; dalšími humanitárními a rozvojovými aktéry; mezinárodními a regionálními finančními institucemi; regionálními organizacemi; místními úřady; občanskými společnostmi, včetně organizací založených na víře; akademických pracovníků a dalších odborníků; soukromého sektoru; médií; členů hostitelských komunit a samotných uprchlíků (dále jen “příslušné zúčastněné strany”).

4. Globální kompakt není právně závazný. Přesto představuje politickou vůli a ambice mezinárodního společenství jako celku pro posílenou spolupráci a solidaritu s uprchlíky a dotyčných hostitelských zemí. Bude uveden do provozu prostřednictvím dobrovolných příspěvků k dosažení společných výsledků a pokroku při plnění cílů stanovených v odstavci 7 níže. Tyto příspěvky určí každý stát a příslušné zainteresované strany s přihlédnutím k jejich národní realitě, kapacitám a úrovni rozvoje a dodržování národních politik a priorit.

(ii) Hlavní zásady

5. Globální kompakt vychází ze základních principů lidskosti a mezinárodní solidarity a usiluje o operativní fungování principů sdílení zátěže a odpovědnosti za účelem lepší ochrany a pomoci uprchlíkům a podpory hostitelských zemí a komunit. Globální kompakt je zcela nepolitický, včetně jeho realizace a je v souladu s cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů. Je založen na mezinárodním režimu ochrany uprchlíků, který se zakládá na klíčové zásadě non-refoulement (nenavracení) a jehož jádrem je úmluva z roku 1951 a její protokol z roku 1967. Některé regiony rovněž přijaly specifické nástroje, které se vztahují na jejich vlastní kontexty4. Globální kompakt se řídí příslušnými mezinárodními lidskými právy, nástroji, mezinárodním humanitárním právem a dalšími mezinárodními nástroji, je-li to vhodné. Je doplněn nástroji pro ochranu osob bez státní příslušnosti, kde je to vhodné. Humanitární zásady lidskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti – viz A / RES / 46/182 a všechny následné rezoluce Valného shromáždění k tomuto tématu včetně rezoluce A / RES / 71/127 – stejně jako ústřední význam ochrany jako ukazatel celkového uplatnění Globálního kompaktu. Národní vlastnictví a vedení jsou klíčem k jeho úspěšné realizaci s přihlédnutím k vnitrostátním právním předpisům, politikám a prioritám.

6. Uznává se, že řada států, které nejsou součástí mezinárodních uprchlických nástrojů, ukázala štědrý přístup k hostování uprchlíků. Všechny země, které nejsou dosud účastny, jsou vyzývány, aby zvážily přistoupení k těmto nástrojům a státům, které jsou součástí, a ty, které mají výhrady, aby zvážily jejich stažení.

(iii) Cíle

7. Cíle Globálního kompaktu jako celku jsou: i) zmírnit tlak na hostitelské země; ii) zvyšovat sebevědomí uprchlíků; iii) rozšířit jejich přístup k řešením v třetích zemích; a iv) podpořit podmínky v zemích původu pro návrat v bezpečí a důstojnosti. Globální kompakt se bude snažit dosáhnout těchto čtyř propojených a vzájemně závislých cílů prostřednictvím mobilizace politické vůle, rozšířené základny podpory a opatření, která usnadní spravedlivější, udržitelnější a předvídatelnější rozdělení “příspěvků” mezi státy a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami.

(iv) Prevence a řešení příčin

8. Pohyby velkých mas uprchlíků ve složitých situacích uprchlíků přetrvávají po celém světě. Ochrana a péče o uprchlíky je záchranou života pro dotyčné osoby a investicí do budoucna, ale je důležité, aby byly doprovázeny úsilím vynaloženým na řešení základních příčin. Příčiny uprchlických pohybů, klima, zhoršování životního prostředí a přírodní katastrofy stále více korespondují s hnacími silami uprchlických pohybů. V prvé řadě stanovení hlavních příčin je zodpovědností zemí, které jsou původem uprchlických pohybů. Avšak, odvrácení a řešení rozsáhlých situací uprchlíků jsou také záležitostmi, které vážně znepokojují mezinárodní společenství jako celek, vyžadují včasné úsilí o řešení jejich hnací síly a spouštěčů, jakož i zlepšení spolupráce mezi politickými, humanitárními, rozvojovými a mírovými aktéry.

9. V této souvislosti Globální kompakt doplňuje pokračující snahy OSN v oblasti prevence, míru, bezpečnosti, udržitelného rozvoje, migrace a budování míru. Všechny státy a příslušné zúčastněné strany se vyzývají, aby řešily základní příčiny velkého množství situací uprchlíků, a to i prostřednictvím zvýšeného mezinárodního úsilí o předcházení a řešení konfliktů; prosazovat Chartu Organizace spojených národů, mezinárodní právo, včetně mezinárodního humanitárního práva, jakož i právního státu na národní a mezinárodní úrovni; prosazovat, respektovat, chránit a plnit lidská práva a základní svobody pro všechny; a ukončit vykořisťování a zneužívání, stejně jako diskriminace jakéhokoli druhu na základě rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického či jiného názoru, národního nebo sociálního původu, majetku, narození, postižení, věku nebo jiného stavu.

Mezinárodní společenství jako celek je rovněž vyzýváno, aby podpořilo úsilí o zmírnění chudoby, snížení rizika katastrof a poskytnutí rozvojové pomoci zemím původu v souladu s Agendou udržitelného rozvoje v roce 2030 a dalšími příslušnými rámci.

II. Komplexní rámec pro reakci uprchlíků

10. Část II Globálního kompaktu je komplexní rámec pro reakci na uprchlíky (CRRF) přijatý Valným shromážděním OSN (A / RES / 71/1, Příloha I). To představuje nedílnou součást Globálního kompaktu.

III. Program činnosti

11. V souladu s A / RES / 71/1, cílem akčního programu je usnadnit uplatňování komplexní reakce na podporu uprchlíků a zemích postižených zejména velkým uprchlickým pohybem nebo situacích zdlouhavého pobytu prostřednictvím účinných opatření pro “sdílení zátěže” a odpovědnosti (část III.A); a oblasti pro včasné příspěvky na podporu hostitelských zemí a případně zemí původu (část III.B). Tyto části je třeba vnímat jako vzájemně propojené.

12. Zatímco CRRF se konkrétně vztahuje na velké přesuny uprchlíků, pohyb populace není nezbytně homogenní a může mít kombinovaný charakter. Některé velké pohyby mohou zahrnovat jak uprchlíky, tak i jiné v pohybu; ti jiní mohou zahrnovat uprchlíky a vnitřně vysídlené osoby; a v určitých situacích může být vnější nucené vysídlení způsobeno náhlým nástupem přírodních katastrof a zhoršením životního prostředí. Tyto situace představují pro postižené státy komplexní výzvy, které by mohly získat podporu od mezinárodního společenství k jejich řešení. Podpora vhodných reakcí by mohla stavět na operačních partnerstvích mezi příslušnými aktéry, včetně UNHCR a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), přičemž budou činné v rámci svých příslušných pověření, rolí a odborných znalostí, aby zajistily koordinovaný přístup.

13. Akční program je podpořen silným partnerstvím a přístupem s aktivní účastí, který zahrnuje i uprchlíky a hostitelské komunity jakož i přihlédnutí k věku, pohlaví a rozmanitosti, včetně: podpory rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a dívek; konče všemi formami sexuálního a genderového násilí, obchodování s lidmi, sexuálního vykořisťování a zneužívání a zraňující praktiky; usnadnění smysluplné účasti mládeže, osob se zdravotním postižením a starších osob; zajištění nejlepšího zájmu dítěte; a boj proti diskriminaci.

A. Opatření pro sdílení zátěže a odpovědnosti

14. Země, které přijímají a hostí uprchlíky, často na delší dobu, velmi přispívají ze svých omezených zdrojů ke kolektivnímu dobru a samozřejmě z lidskosti. Je nezbytné, aby tyto země získaly hmatatelnou podporu mezinárodního společenství jako celku při vedení reakce.

15. Následující opatření se snaží dosáhnout spravedlivějšího a předvídatelnějšího sdílení zátěže a zodpovědnosti s hostitelskými zeměmi a komunitami a podporovat hledání řešení, případně prostřednictvím pomoci zemím původu. Zahrnují doplňující opatření na celosvětové a regionální úrovni nebo na úrovni jednotlivých zemí.

16. Aby byla zajištěna plná realizace principů mezinárodní solidarity a spolupráce, mají být opatření účinná, skutečná a proveditelná. Budou přijata opatření, aby se zabránilo zdvojení a aby se v rámci stávajících postupů zjednodušily postupy v rámci stávajících postupů, včetně zajištění odpovídajících vazeb s Výkonným výborem programu vysokého komisaře (Výkonný výbor). Současně tato opatření budou nezbytně přesahovat stávající procesy a mění způsob, jakým mezinárodní společenství jako celek reaguje na velké pohyby uprchlíků, aby bylo zajištěno lepší “sdílení zátěže” a odpovědnosti vyplývající z přítomnosti velkého počtu uprchlíků.

1. Globální uspořádání mezinárodní spolupráce

1.1 Globální fórum pro uprchlíky


17. Pro všechny členské státy Organizace spojených národů, společně s příslušnými zúčastněnými stranami, bude svoláno pravidelné Globální fórum pro uprchlíky na ministerské úrovni s cílem oznámit konkrétní závazky a příspěvky k dosažení cílů Globálního kompaktu, jak je uvedeno v odstavci 7, a zvážení příležitostí, výzev a způsobů, jak lze zlepšit sdílení zátěže a odpovědnosti. První fórum bude svoláno v roce 2019. Následující fóra budou svolávány každé čtyři roky, pokud se Valné shromáždění nedohodne jinak, aby se zajistila trvalá dynamika a politická vůle. Fóra budou svolána a spoluorganizována jedním nebo více státy a Vysokým komisařem Organizace spojených národů pro uprchlíky a pozvány budou generálním tajemníkem Organizace spojených národů. Fóra by se v zásadě konala v Ženevě, aby se usnadnila účast všech států. V letech, kdy se konají Fóra, se nebude konat dialog vysokých komisařů o výzvách v oblasti ochrany.

18. Závazky a příspěvky poskytnuté na Globálních fórech pro uprchlíky by mohly mít různé formy, včetně finanční, materiální a technické pomoci, míst k přesídlení a alternativních cest pro přijetí; stejně jako další kroky, které státy zvolí na národní úrovni k podpoře cílů Globálního kompaktu. Část III.B níže slouží jako nevyčerpatelné vodítko pro oblasti, v nichž by mohly přispět.

19. První globální fórum pro uprchlíky v roce 2019 bude věnováno přijímání formálních závazků a příspěvků. Následná fóra poskytnou příležitost nejen učinit nové závazky, ale také pro státy a příslušné zúčastněné strany, aby zhodnotily provádění svých předchozích závazků a pokroku při dosahování cílů Globálního kompaktu. Toto bude doplněno setkáním vysokých úředníků, které se budou konat každé dva roky mezi fóry, což poskytne příležitost k “přezkumu v polovině období”. Průběžná inventarizace na Globálních fórech pro uprchlíky a schůzích úředníků na vysoké úrovni budou klíčovým prvkem sledování Globálního kompaktu (jak je uvedeno v části IV níže).


Toto je pouze krátká ukázka z úvodu Globálního kompaktu OSN o uprchlících. Celý dokument si můžete stáhnout v odkazu zde: https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/GlobalCompactOnRefugeesCZ.pdf Jak vidíte, dočkali jsme se odhalení další lži. Dokument je prý nezávazný a jde pouze o report, ale jak nyní čtete, tak vidíte, že v dokumentu je naplánována schůzka na rok 2019, která bude řešit konkrétní závazky jednotlivých zemí. Je úplně jedno, jestli ČR přijme uprchlíky, anebo bude “jenom” posílat OSN peníze pro uprchlíky, protože OSN ty peníze obratem ruky přepošle neziskovým organizacím ve Středozemním moři, aby mohly nakoupit více lodiček a vozit do Evropy více uprchlíků. Už to nebudou migranti, ne, ne, ne! Budou to uprchlíci! Budou utíkat ze svých zemí už nejen před válkou, ale jak jste se dočetli výše, i před špatným počasím nebo nedobrou ekonomickou situací. Neustále nám politici lžou. Pořád a pořád. Tento údajně nevýznamný dokument, který ČR minulé pondělí podepsala, vyzývá k přerozdělování “zátěže”, což je pouze zaobalený výraz pro přerozdělování uprchlíků a nákladů na jejich obživu.

Dalším skandálem je non-refoulement, protože dokud bude existovat reálná nebo i jen teoretická hrozba pro uprchlíka, nebude moci být navrácen do země původu. I kdyby v Sýrii nebyl ani jeden terorista už, tak uprchlíkovi stačí, když řekne, že uprchl před Bašárem Asadem a tím je to dané, už uprchlíka nikdo z Evropy nedostane. Takže v roce 2019 se bude pořádat schůzka v rámci mandátu Vysokého komisaře OSN, kde Česká republika bude nabízet svůj podíl v rámci “sdílení zátěže”. Budou to zřejmě peníze pro OSN, která je poskytne neziskovkám na svoz migrantů přes Středozemní moře do Itálie. V Praze se budou bušit do prsou, že ČR nepřijala ani jednoho migranta, ale ve skutečnosti bude vláda svými penězi pro OSN sponzorovat neziskovky ve Středozemním moři v programu “sdílení zátěže”. Sami si přečtěte celý dokument, je to dlouhé a je to na zvracení.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/exkluzivne-cesky-preklad-globalniho-kompaktu-osn-pro-uprchliky-odhaluje-ze-jeho-schvalenim-se-ceska-republika-dostala-na-cestu-ze-ktere-uz-neni-navratu-to-co-se-v-dokumentu-uvadi-je-v-rozporu/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNení nad slušnost a korektnost, aneb co může způsobit kniha   
Pridal tk Sobota 29 prosinec 2018 - 03:54:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Po přečtení článku v PL.cz „Staněk je nebezpečný hajzl. Mirek Topolánek vypustil bombu.“ jsem nabyl dojem, že se pan Topolánek snad zbláznil.

Nazve a veřejně urazí ministra kultury Staňka, aniž by, podle mého názoru k tomu měl jediný pádný a relevantní důvod. Je celkem pochopitelné, že Mirek Topolánek nemusí s knihou M. Grebeníčka „Ve znamení kříže“, souhlasit, ale to jak tak asi všechno, co by mohl slušný člověk a demokrat k tomu říct.

Ale proč tu jeho nevoli měl odskákat právě pan ministr Staněk, opravdu nechápu.

Topolánkova impulsivní výbušnost, přízemní korektnost, omezená slušnost, nebo jeho exhibicionismus je poměrně známa, ale že jej „vytočí“ pro něj nic neznamenající kniha, a zlost si vylije na ministru Staňkovi, je na pováženou. Jeho „decentní“ vyjádření, že „O Staňkovi jsem doteď věděl jen to, že jeho náměstek produkuje záchodovou poezii. Už vím víc. Staněk je nebezpečný hajzl,“ dokazuje, že jeho IQ zřejmě není tak vysoké, jak by se zdálo, ale že jeho IQ je na úrovni tykve.

Říct o ministru Staňkovi, že o něm ví jen to, že jeho náměstek údajně produkuje záchodovou poezii, je opravdu málo, či takřka nic, takže v globále o něm ví asi tolik, jako babička jednoho žáčka ve škole, který byl dotázán na to, zda ví co se všechno taví. Ten, když už jeho spolužáci řekli, že se např. taví sýr, železo, vosk a pod., tak panu učiteli na otázku co se taví odpověděl, že babička, protože tatínek o ní říkal, že ta ví hovno! Ale vážně, protože náměstek pana ministra údajně píše záchodovou poezii, neurvalý Topolánek akonto nazve pana Staňka hajzlem! Neslýchané, to je nejen hrubá urážka, ale opravdu vážné psychické vyšinutí a neskutečná paranoidní logika člověka, který kdysi vykonával funkci premiéra vlády ČR.

Nicméně, kniha nevyprovokovala jen M. Topolánka, ale také další pomazané hlavy. Ministr Staněk tím, že se „jen“ zúčastnil křtu knihy, se stal také terčem nevybíravých slovních útoků např. bývalého, tedy exministra kultury Daniela Hermana. Člověka, který by se ve dne neměl snad ani ukazovat na veřejnosti. „Tím, že pokřtil Grebeníčkovu knihu o církevních restitucích, překročil všechny meze,“ konstatoval sebevědomě bývalý ministr Herman (KDU-ČSL), který také vyjádřil pokrytecké politování nad tím, že „ v Nostickém paláci zasedl člověk, který neváhá aktivně podporovat komunistické lži“. To říká člověk, který těch mezí překročil několika násobně víc, než pan Staněk, na stejném místě, tedy posti ministra kultury nestoudně lhal kudy chodil (a lže doposud), který také veřejně podporoval (a nadále podporuje) nechvalně známý Sudetoněmecký landsmančaft, člověk, který jako první ministr (Sobotkovy) vlády ČR, se oficiálně zúčastnil sjezdu Sudetoněmeckého landsmančaftu, na kterém oslovil sudetské Němce "milí krajané", za což ho několik tisíc shromážděných Němců odměnilo velmi hlasitým potleskem.

D. Herman je člověk, který ve funkci ministra kultury vlády ČR rovněž popíral, že je předsedou české pobočky německého Sdružení Ackermann Gemeinde (odnož SL) a mj. je rovněž členem správní rady Středoevropské akademie (Akademie Mitteleuropa) se sídlem v Německu (Bad Kissingen). Tento domýšlivý člověk si dovoluje veřejně odsuzovat a hrubě pomlouvat ministra Staňka (ČSSD) s konstatováním, že se za Staňka stydí a to jenom proto, že byl přítomen křtu knihy komunistického autora. Že se celý národ stydí za samotného Hermana z účasti na sjezdu SL, mu asi nepřijde na na mysl, on je totiž v této záležitosti až příliš nad věcí.

Ale to by ani nebylo zas až tak nic zvláštního, protože Herman je všeobecně znám nejen jako drzý lhář, provokatér a pozitivní podporovatel SL, ale i jako nejvýraznější a nejznámější antikomunista a komunistofobní člověk v ČR. Drzé čelo lepší poplužního dvora, je zřejmě krédo pana Hermana a kupodivu mu takřka všechno snad až nepochopitelně snadno prochází. No nepochopitelně ne až tak docela protože víme, kým je a kdo jej podporuje. On by měl držet hu..ústa a být rád, že náš právní stát je natolik lhostejný k jeho vlastizrádné činnosti, Za jiných okolností by totiž už tupě civěl zpoza katru.

Jen o málo slušnější byl další příslušník KDU-ČSL, rovněž významný sympatizant Sudetoněmeckého landsmančaftu, Hermanův kolega ve vládě, exministr pan Marian Jurečka. „Že mu tuhle žumpu křtí ministr kultury za ČSSD, to už snad ani nemá smysl komentovat,“ nechal se slyšet Jurečka. Totéž však platí o samotném výroku pana Jurečky. Oba jsou totiž stejně antikomunisticky naladěni či spíše zatíženi, jen jeden je za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet.

Téma církevních restitucí, za kterými stojí především KDU-ČSL, rozděluje českou společnost dlouhé roky. Zákon o vyrovnání se s církvemi prosadila Nečasova vláda v roce 2012, proti aktivně vystupovali představitelé ČSSD a KSČM. V r. 2013, kdy se k moci dostali sociál. demokraté, byla jakákoliv revize církevních restitucí neproveditelná právě kvůli zmíněné účasti KDU-ČSL ve vládě. Na druhé straně je však nutné uznat, že pánové Herman a Jurečka, pana Topolánka nevyjímaje, jsou skuteční demokratičtí gentlemani. Zvláště pak u nich vyniká skoro závidění hodná schopnost demokraticky naslouchat, akceptovat a respektovat názory a činy jiných, o slušnosti nemluvě.. Zkrátka : demokrati jak z ho.na bič!

Jiří Baťa

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponReportáž TV Prima odhalila šokující postoj Babiše a sociální demokracie k paktu o uprchlících, který přerozděluje uprchlíky zadními vrátky   
Pridal tk Sobota 29 prosinec 2018 - 03:50:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Valné shromáždění OSN potvrdilo tzv. Globální pakt o migraci. Zatímco Česká republika tento pakt nepodpořila, tak pakt o uprchlících, který vesměs obsahuje to samé a tudíž představuje pro naší zemi to samé nebezpečí, rozhodnutím Babišovy vlády v OSN odsouhlasila.

Všichni Babišovo voliči by si už měli konečně uvědomit, že Babiš hraje s nimi velkou komedii. Tento amorální lhář se neštítí ničeho!Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Evropě se rozpoutala plynová válka?   
Pridal tk Sobota 29 prosinec 2018 - 03:47:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Evropa se konečně stala bojištěm, kde si měří ambice dodavatelé plynu, píše francouzský web radiové stanice France Culture. Podle autora je lídrem zatím Rusko, ale USA mu mohou překazit plány.

Novinář Eric Biegala ve svém článku vzpomíná na projev amerického ministra Ricka Perryho 13. listopadu v Budapešti. Tehdy ministr prohlásil, že USA považují projekty plynovodů Severní proud 2 a Turecký proud za postoje, pomocí kterých se Rusko snaží upevnit svůj vliv na bezpečnost a stabilitu v centrální a východní Evropě. Zdůraznil, že USA jsou proti těmto projektům a naléhavě radí Maďarsku a jeho sousedům připojit se k Washingtonu a vystoupit proti plynovodům.

Eric Biegala uvádí, že americký ministr se vydal do Maďarska během třetí etapy své cesty do východní Evropy, cílem které bylo „položit odpor plynovému nástupu Ruska" a nabídnout nákupy amerického LNG místo ruského plynu. Novinář ale poukazuje na to, že dnes je zřejmé, že nejen východní, ale celá Evropa se konečně přeměnila na centrální středisko světové spotřeby přírodního plynu a také na bojiště, kde si různí producenti paliva měří ambice.

Rusko bylo do roku 2000 hlavním dodavatelem plynu pro EU. Podle objemu dodávek nakoupeného plynu lídrem bylo a dodneška je Německo, ale více závislými na ruském plynu byly východoevropské státy, píše novinář. Po krizích ve vztazích mezi Ruskem a Ukrajinou v 2006 a 2009 se Evropané zamysleli nad alternativními zdroji.

Od té doby Evropa organizovala import ázerbájdžánského plynu a zúčastnila se stavby plynovodu Severní proud kolem Ukrajiny, dodává Eric Biegala. Brusel také modernizoval plynovou infrastrukturu, díky tomu si Polsko, Česko a Maďarsko mohou v případě zastavení Ruskem dodávek plynu přes Ukrajinu nakoupit palivo u sousedních evropských zemí.

Nakone do rozvoje evropského trhu začali vkládat další dodavatelé, včetně prodejců zkapalněného plynu (LNG). V první řadě to byli Američané, kteří podepsali s Polskem dohodu na dodávky LNG na 24 let. Novinář se obrací na americká média, podle kterých se nad stavbou infrastruktury pro americký LNG zamyslelo prý dnes i Německo.

Nehledě na to, podtrhává novinář, ruský plyn je pro Evropu nenahraditelným. Podle autora je zaprvé levný a je toho plynu dost. Zadruhé jiní tzv. klasičtí dodavatelé plynu pro EU, Nizozemí a Norsko, zmenšují objem dodávek kvůli tomu, že jejich vlastní zásoby plynu se zmenšují. Proto, uvádí příklad novinář, podíl ruského plynu v importu do Francie během posledních let vzrostl od 12 až na 15 %, a celkový objem dodávek z Moskvy se za stejnou dobu zvýšil od 130 na 165 miliard metrů čtverečních.

Ze své strany se Rusko snaží upevnit pozice a odstranit Ukrajinu z řetězce dodávek. Novinář píše, že se Moskvě nepodařilo realizovat projekt Jižní proud, ale zahájila další, Severní proud 2 a Turecký proud.

Pokud do konce 2019 tyto projekty budou realizovány, a právě v tento okamžik vyprší tranzitní dohoda mezi ruským Gazpromem a ukrajinským Naftogazem, Rusku se podaří obejít Ukrajinu a posílit své dominantní pozice na evropském trhu, domnívá se autor článku. Podle něj objektivní důvody pro neúspěch prostě nejsou. Evropské vlády a podniky se pustily do účasti v projektech Severní proud 2 a Turecký proud.

Jedinou zemí, která je schopná zabránit stavbě plynovodů, je USA. Podle novináře Američané mohou „vybombardovat evropské partnery Gazpromu sankcemi". Američtí úředníci už vyhrožovali a zdůrazňovali, že jejich pozice samozřejmě není spojená s nadějemi Washingtonu navázat dodávky LNG do Evropy místo ruského plynu. Ale tomu se těžko věří, ironicky podotýká francouzský novinář.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kvzm


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRakouská ministryně zahraničí označila chování vlády v Kyjevě za bezprecedentní   
Pridal tk Sobota 29 prosinec 2018 - 03:43:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rakouská ministryně zahraničí Karin Kneisslová označila odmítnutí akreditovat rakouské novináře na Ukrajině za bezprecedentní.

Ve středu uvedly noviny Kronen Zeitung, že rakouský novinář a reportér ORF na Ukrajině Christian Wehrschütz se bojí o svůj život v této zemi, díky dopisu, který byl adresován rakouské vládě a vedení ORF.

Dříve ve zprávě o situaci s novináři na Ukrajině uvedl, že orgány Kyjeva odmítají akreditovat jeho natáčecí tým.

Podle Kneisslové Rakousko po celém světě vystupuje za to, aby byla respektována svoboda projevu a za ochrana novinářů. Toto téma se stane také hlavním motivem během rakouského členství v Radě OSN pro lidská práva.

„Netřeba dodávat, že to platí i pro omezení svobody tisku v evropských zemích. Samozřejmě, o tomto tématu jsme také diskutovali na jednáních v Moskvě 20. dubna tohoto roku. Odmítnout akreditovat rakouského novináře v evropské zemi je bezprecedentní událostí," uvedla ministryně, kterou citovala tisková služba rakouského ministerstva zahraničí.

„Tímto způsobem Ukrajina bez jakéhokoli důvodu ukazuje, že nechápe význam svobody médií, což je základní hodnota evropských států," uvedla Kneisslová.

Dodala, že rakouské ministerstvo zahraničí bude nadále prosazovat dodržování svobody projevu a ochranu novinářů jak na Ukrajině, tak v rámci mezinárodních formátů, včetně v EU a OBSE," pokud se jeden nebo několik rakouských občanů stane obětí státní svévolnosti".

Zdroj: Kronen Zeitung

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVelvyslanectví Spojených arabských emirátů v Sýrii bylo opět otevřeno   
Pridal tk Sobota 29 prosinec 2018 - 03:40:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Velvyslanectví Spojených arabských emirátů v Sýrii, které se nachází v Damašku, bylo 27. prosince po téměř sedmi letech, kdy bylo uzavřeno, znovu otevřeno.

Slavnostního znovuotevření se zúčastnili diplomaté z velvyslanectví Spojených arabských emirátů v Sýrii, představitelé syrského ministerstva zahraničí, irácký velvyslanec v Sýrii a diplomaté z velvyslanectví Súdánu, Tuniska a Alžírska. Událost nebyla přístupná pro média.

Spojené arabské emiráty jsou první člen Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC), který po mnoha letech znovu otevřel své velvyslanectví v Sýrii.

Po vypuknutí syrské krize v roce 2011 Liga arabských států pozastavila členství Sýrie a mnoho arabských zemí včetně členů GCC uzavřelo svá velvyslanectví v Sýrii.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNásilně useknutý rozhovor Soni Červené v interview ČT 24   
Pridal tk Sobota 29 prosinec 2018 - 03:38:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Proběhlo dnes 27. prosince od půl sedmé večer do sedmi a jako by charakterizovalo dvě epochy. Tu prvorepublikovou, kterou 92 letá pěvkyně Soňa Červená bere za vlastní a vzpomíná na ni jako na dobu našeho největšího duchovního vzepětí a slávy, a tu současnou, kdy povšechné poměry u nás klesly až tak, že nejčastěji pověřovaným moderátorem rozhovorů s našimi současnými veličinami se stal Daniel Takáč. Rozdíl těch dvou nemohl být totiž propastnější. Samozřejmě, Soňa Červená projevila dostatek taktu, aby svoji duševní převahu nad svým zpovědníkem stírala, jak jen mohla, ale v jednom momentu dala svou nelibost nad kladenými otázkami přece jen najevo, když moderátora zpražila větou: „a proč vás to zajímá?“ když se jí ten po vzoru kolegů z bulváru tak nějak po sousedsku poptával, zda měla po nedobrovolném rozchodu s manželem ještě nějaké další lásky.

Trpěl při rozhovou – a řekl bych že mnohonásobně víc než Soňa Červená – i Daniel Takáč, jak pochopitelně musí trpět každý moderátor, když se proti němu posadí člověk převyšující jej nikoliv jen o hlavu. Nu a a nebyl tedy žádný div, že onen nesoulad divák vnímal s výsledným pocitem trapnosti i lítostí nad tím, kam jsme to v kontrastu s onou pěvkyní vychválenou úrovní První republiky, do níž samozřejmě patří i úroveň osobnostní a žurnalistická, dodneška dotáhli.

Rozhovor se v podstatě ubíral ve stopách života a pěvecké kariéry Soni Červené, která, jak už shora řečeno, má nejhlouběji v srdci uloženu období první naší republiky. Pak se došlo na okupaci republiky nacisty, na roky poválečné, na únor 1948 a na útěk pěvkyně přes čerstvě postavenou berlínskou zeď na Západ. Na rok 1968 a pozdější pěvčiny návraty do rodné Prahy – a blížilo se období současné, které, jak jsem tipoval, měla pěvkyně ve své představě přichystáno jako kontrapunkt k oněm až téměž báj ným časům prorepublikovým. Čekal jsem, že se zmíní o tom, že v První republice se o politických otázkách diskutovalo, že nebyl mainstream, kdy všechny noviny hudou stejně a kde stejně hude televize i rozhlas, že jiskřila polemika, která ostřila jazyk novinářů do virtuozity, a kdo v této soutěži propadl, šel prostě jinam. Že šlo o dobu, kdy opozice nebyla vyhnána ze stránek novin a a rádiových vln do podzemí, ale že stála jako rovnocenná síla proti stranám vládním. Kdy prostě nepanoval jen jeden povinný názor a názory ostatní se braly jako názory nepřátelské, či názory cizí nepřtelské mocnosti.

Něco z toho jsem prostě od Soni Červené čekal, protože se to z logiky celého jejího vystoupení dalo vycítit – a tady, vzdejme hold novinářské protřelosti moderátora Takáče za to, že stejně neomylně vycítil tohle i on. A tak přesně v momentu, kdy se pěvkyně nadechovala k tomu, aby se vyjádřila i k naší součastnosti, moderátor Takáč poněkud neosobně, úředně a chladně pěvkyni za poskytnuté interview poděkoval.

„Jak to, to už končíme, ale to je škoda?“ ptala se tímto náhlým ukončením intervie zaskočená Soňa Červená, a já jsem za jejím „to je škoda“, zřetelně slyšel myšlenku. „vždyť právě teď jsem se chystala říct, co mě tíží nejvíc, a vy jste mi tu možnost vzali.“

Možná kamufluji, možná by se Sońa Červená nevyjádřila k naší současnosti tak příkře, jak se domýšlím, ale mou představu toho, co by nám ještě nejspíš řekla, posilují dvě okolnosti. První je, jak moc jsem se já na závěr jejího vystoupení těšil já a se mnou určitě i desetisíce dalších posluchačů, a jak moc z něj měl vítr moderátor Takáč.

Lubomír Man


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3412 sec,0.1153 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,462kB