Úterý 13 srpen 2019
Tuto genderovou totalitní zrůdnost, která má rozbíjet rodiny a která vyvolává „třídní nenávist“ žen proti mužům, diskriminaci mužů a pozitivní diskriminaci žen, bohužel podporuje i premiér Babiš   
Pridal tk Úterý 13 srpen 2019 - 02:14:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Potvrzuje se bohužel, že premiér Andrej Babiš a jeho vláda prosazují šílenou sluníčkářkou agendu. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková z hnutí ANO na podzim opět předstoupí s návrhem souhlasu s ratifikací Istanbulské úmluvy. Tuto genderovou totalitní zrůdnost, která má rozbíjet rodiny a která vyvolává „třídní nenávist“ žen proti mužům, diskriminaci mužů a pozitivní diskriminaci žen, bohužel podporuje i premiér Babiš. Hnutí SPD naprosto odmítá genderovou ideologii, která tvrdí, že pohlaví je konstrukt a která staví muže a ženy do konfliktu proti sobě! Úmluva tvrdí, že VŠICHNI muži ze své definice diskriminují a utlačují ženy! Tato úmluva naprosto rozvrátí náš právní řád a svobodnou společnost.

Článek 12 Istanbulské úmluvy říká, že „strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů“. Takže pokud je stereotypem ve společnosti, že ženy rodí a vychovávají děti, starají se o domácnost a tak dále, tak by to na základě této dohody mělo být u nás vymýceno a Česká republika má povinnost přijmout zákony, které takovéto stereotypy vymýtí! Přitom Válková tvrdí lživě, že úmluva tradiční role neruší!

Úmluva zahrnuje Preambuli, 12 kapitol s 81 články a dodatek. V článku 1 první kapitoly jsou formulovány cíle úmluvy: „a) chránit ženy před veškerými formami násilí a dosáhnout prevence, stíhání a potlačení násilí vůči ženám a domácího násilí; b) přispět k eliminaci veškerých forem diskriminace žen a podpořit skutečné zrovnoprávnění žen s muži také posílením pravomocí žen; c) navrhnout zevrubný rámec, strategie a opatření pro ochranu a pomoc veškerým obětem násilí vůči ženám a domácího násilí; d) podpořit mezinárodní spolupráci ve snaze o eliminaci násilí vůči ženám a domácího násilí; e) poskytnout podporu a pomoc organizacím a složkám účastným na prosazování zákonnosti, aby mohly efektivně spolupracovat a dohodnout se na integrovaném postupu při eliminaci násilí vůči ženám a domácího násilí.“ Lze to tedy chápat tak, že podle písmen a), c), d), e) násilí páchají pouze muži, a nikoli ženy. A písmeno b) je snaha zavést pozitivní diskriminaci žen.

V úmluvě se píše, že „násilí vůči ženám je projevem historicky nerovného poměru síly mezi muži a ženami, jenž vedl k nadřazenosti mužů a diskriminaci žen a bránil ženám v plném rozvoji. Násilí vůči ženám jakožto násilí genderově podmíněné má strukturální povahu a toto násilí je jedním z klíčových společenských mechanismů, jež ženám vnucují podřízené postavení vůči mužům.“ Úmluva tedy tvrdí, že u nás VŠICHNI muži utlačují ženy, ženy jsou jimi diskriminovány a že muži jsou nadřazeni. To možná platí v islámských zemích, ale ne u nás!

V článku 3 úmluvy jsou definice pro účely této úmluvy: „a ‚násilí vůči ženám‘ je chápáno jako porušování lidských práv a forma diskriminace žen a budou se jím rozumět veškeré činy genderového násilí, jež vyústí anebo mohou vyústit ve fyzickou, sexuální, psychickou či ekonomickou újmu či strádání žen včetně hrozeb takovýmito činy, donucování nebo svévolného omezování svobody, ať k nim dochází na veřejnosti nebo v soukromí. b ‚domácím násilím ‘se rozumějí veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického či ekonomického násilí, k němuž dochází v rodině nebo v domácnosti anebo mezi bývalými či současnými manžely či partnery, bez ohledu na to, zda pachatel sdílí nebo sdílel společnou domácnost s obětí; c pod pojmem ‚gender‘ se rozumí společensky ustavená role, chování, aktivity a atributy, jež daná společnost považuje za náležité pro ženy a muže.“

Co to je ekonomické násilí? Pokud manželce či partnerce nekoupím čtyři kabelky ročně? Není psychické násilí naopak, pokud mi manželka či partnerka zakáže jít na pivo a bavit se s přáteli? Není třeba psychické či sexuální násilí, pokud mi odpírá dlouhodobě sex či já jí? A „genderové násilí“ je, pokud společnost, muž či žena vyžadují, co považují za náležité pro muže a ženy? Je genderové násilí, pokud žena chce, aby muž byl „chlap“, a pokud muž chce, aby se žena chovala jako „ženská“? Není genderové násílí, pokud žena chce, aby muž spravil vypínač a muž chce, aby mu žena uvařila? To jsou opravdu naprosté šílenosti.

„Strany se zavážou, že při implementaci a vyhodnocování dopadu ustanovení této úmluvy budou zohledňovat genderové hledisko a že budou prosazovat a aktivně naplňovat politiku rovnosti a dělby pravomocí mezi ženami a muži.“ Takže zavádění pozitivní diskriminace a kvót.

Smlouva má zasahovat i do vzdělávacího systému. Článek 14 praví: „Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako jsou rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí vůči ženám a právo na osobní integritu, to vše uzpůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků.“ Takže opět, streotyp je například, že žena je maminka a muž je voják, a podle genderu to má být naopak.

Exministryně spravedlnosti Daniela Kovářová upozorňuje, že úmluva de facto zavádí trestné činy, které byly předtím spíše přestupky. Například za každou facku, neboť „strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření k tomu, aby úmyslné konání činů fyzického násilí vůči druhé osobě bylo klasifikováno jako trestný čin (čl. 35)“. Stejně tak prý bude trestným činem dotek, vtip, hvízdnutí, poklona, dvojsmysl apod., protože: „Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření pro to, aby byly klasifikovány jako trestné úmyslné činy: je-li přes nesouhlas druhé osoby vykonán jakýkoli jiný akt sexuální povahy…“ (čl. 36 odst.) a dále jakákoli forma nežádoucího verbálního, neverbálního či fyzického projevu sexuální povahy ... (čl. 40) ... které budeme stíhat i ve stadiu pokusu nebo pomoci (čl. 41) a i přes nesouhlas poškozeného (čl. 44 odst. 4). Dále tam je trest odnětí svobody nebo/a odnětí rodičovských práv (čl. 45) … budou vyloučeny odklony, mediace či smírné vyřešení (čl. 48 nazvaný Zákaz alternativního řešení sporu) … promlčení trestného činu bude vyloučeno, aby bylo možné trestně stíhat pachatele i poté, co dětská oběť dosáhne zletilosti (čl. 58).

Členové skupiny GREVIO, která má vymáhat plnění úmluvy, mají mít doživotní imunitu včetně odpuštění bezpečnostních kontrol při cestování…

Hnutí SPD jasně odmítá Instanbulskou úmluvu, tuto genderovou totalitní zrůdnost, která má rozbíjet rodiny a která vyvolává „třídní nenávist“ žen proti mužům a diskriminaci mužů a pozitivní diskriminaci žen. Hnutí SPD jasně odmítá genderovou ideologii, která tvrdí, že pohlaví je konstrukt a která staví muže a ženy do konfliktu proti sobě! Úmluva tvrdí, že VŠICHNI muži ze své definice diskriminují a utlačují ženy! Tato úmluva naprosto rozvrátí náš právní řád a svobodnou společnost.

Autor: Radim Fiala

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponErdogan plánuje útok na spojence USA   
Pridal tk Úterý 13 srpen 2019 - 01:49:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ankara hodlá kvůli své bezpečnosti odrazit kurdské ozbrojené oddíly dál od jižní hranice nehledě na podporu, kterou jim poskytují USA, píše The Times.

Turecko nechce vyprovokovat ozbrojený konflikt s Washingtonem, proto útok odkládá a snaží se dohodnout o délce „bezpečnostní zóny“, kterou dokáže kontrolovat.

Turecko chce posunout kurdské domobrance co možná nejdál od své jižní hranice se Sýrií i přesto, že je podporuje Washington, píše The Times. Dříve USA financovaly a vyzbrojovaly také Svobodnou syrskou armádu (FSA), dnes však pomáhají jenom Syrským demokratickým silám (SDF), které sehrály klíčovou úlohu v letošním vítězství nad ISIS. Turecko ale považuje SDF za kurdské teroristy, a proto podporuje FSA. Podle názoru Ankary jsou Syrské demokratické síly pouze součástí Dělnické strany Kurdistánu (PKK) - ozbrojeného útvaru Kurdů v Turecku a Iráku, který má marxistický a leninský původ. Tato strana po desetiletí ohrožuje Turecko a v USA a EU byla uznána za teroristickou organizaci.

List píše, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan učinil minulou neděli prohlášení, že vykoná vojenskou operaci na severu Sýrie, aby odrazil Syrské demokratické síly od jižních hranic Turecka, a že spřátelené jednotky Svobodné syrské armády budou kontrolovat osvobozené území.

Vzniká jediný vážný problém. V této zóně se nacházejí americké vojenské základny, proto to vyvolá konflikt mezi spojenci z NATO. Bouřlivé diplomatické diskuse zadržely útok plánovaný Ankarou, ale ne na dlouho. Podle mínění expertů SETA, provládního analytického ústavu, je turecká operace „nevyhnutelná při zachování dnešního stavu věcí“ a Washington „nemusí splnit své sliby ohledně jeho změny“.

Britský list s odkazem na diplomatické zdroje připomíná, že Erdogan považuje přítomnost SDF u turecké hranice za hrozbu bezpečnosti, kterou je třeba zlikvidovat. Pouze přání vyhnout se válce s USA ho brzdí před útokem. Navíc nebyly překonány zásadní rozpory mezi oběma státy, zejména turecký nákup moderního ruského systému protivzdušné obrany navzdory americkým zákazům.

Washington chce pokračovat v dialogu, zdá se, že souhlasí se zřízením malé „bezpečnostní zóny“ do hloubky několika kilometrů na území Syrských demokratických sil, která umožní vojskům financovaným Ankarou hlídat příslušné území. Turecko ale nejednou prohlásilo, že potřebuje širší zónu spolu s městy, kde zbylo mnoho vojáků SDF a jsou tam silné protiturecké nálady.

Zatímco Washington a Ankara jednají, domobranci se hrnou do boje. Svobodná syrská armáda a Syrské demokratické síly se navzájem obviňují z bestialit a přítomnosti stoupenců IS a radikálních islamistů v jejich řadách. Ale obě strany, jak zdůrazňuje The Times, jsou přesvědčeny, že brání svůj domov.

Zdroj: The Times

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHongkongská policie: Násilí se zhoršuje, od 9. do 12. srpna bylo zatčeno celkem 149 násilníků   
Pridal tk Úterý 13 srpen 2019 - 01:45:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hongkongská policie uspořádala 12. srpna odpoledne v hlavním policejním sídle ve Wan Chai tiskovou konferenci, na které uvedla, že organizované násilné činnosti se v poslední době neustále stupňují a násilí se zhoršuje. Od 9. do 12. srpna bylo zatčeno celkem 149 násilníků.

Vedoucí kanceláře pro veřejné styky Xie Zhenzhong (Sie Čen-čung) téhož dne na tiskové konferenci řekl, že od pátku do pondělí zatkla policejní strana celkem 149 lidí, včetně 111 mužů a 38 žen ve věku od 15 do 53 let za nezákonné shromažďování, útoky na policisty, rušení úředních povinností a nezákonné držení útočných zbraní.

Pokud jde o útok benzinovou bombou na policisty při demonstraci, policejní strana uvedla, že použití benzinové bomby představuje zločin žhářství a pachatel může být odsouzen až k doživotnímu vězení.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPalestina odsoudila izraelský útok na mešitu al-Aksá   
Pridal tk Úterý 13 srpen 2019 - 01:44:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Palestina 11. srpna odsoudila izraelský útok na mešitu al-Aksá ve starém městě v Jeruzalému.

Mluvčí palestinského prezidentského sídla Nabil Abu Rdainah téhož dne v prohlášení uvedl, že izraelská vláda by měla nést zodpovědnost za vloupání Židů do mešity a vyvolání konfliktu. Apeloval na mezinárodní společenství a arabské státy, aby ihned podnikly opatření na prevenci nepřátelských izraelských akcí v mešitě al-Aksá a v Jeruzalému.

11. srpna byl první den Svátku oběti, který přišlo do mešity uctít přes 100 tisíc muslimů. Téhož dne se slavil také Tiš'a be-av a izraelská policie povolila Židům zúčastnit se obřadů na Chrámové hoře. To se ale setkalo se silnou opozicí muslimů a mezi oběma stranami došlo ke konfliktům.

Podle zprávy palestinské zdravotnické organizace bylo téhož dne při konfliktu zraněno 40 Palestinců. Izraelská policie oznámila, že při události byli zraněni čtyři policisté.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Co si myslet o střelbě v El Pasu?   
Pridal tk Úterý 13 srpen 2019 - 01:42:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve všech západních zemích, ve kterých bělošská většina zakouší ze strany protibělošských ideologií, médií a vlády těžké časy, šíří média přesvědčení, že Trump je bílý rasista a tedy člověk, který terorizmus inspiruje. https://off-guardian.org/2019/08/08/the-war-on-white-supremacist-terror/

Tento jednotný hlas médií je podezřelý, protože pro střelbu bělošského mladídka do davu kupujících v obchodním středisku v texaském El Pasu mohla být i jiná a nejrůznější možná vysvětlení. Ale média reagovala tak jednotně a to i s použitím tak totožných slovních spojení a frází, že vše vyhlíží jako předem naplánovaný a proti Trumpovi namířený čin.

Jestliže ovšem západní svět odpověděl na střelbu v El Paso takto jednotně, vzbuzuje to otázku, kdo za střelbou stojí? Jak je možné, že vysvětlení mířící na Trumpa bylo po ruce všem médiím v USA, v Británii, v Kanadě a v Austrálii téměř současně s tím, jak palba v El Pasu probíhala? Nepřipomíná vám to BBC, která oznámila zřícení budovy č. 7 Světového obchodního centra v New Yorku půl hodiny předtím, než k němu došlo?

Pokaždé totiž, když je vysvětlení hned po ruce, a dokonce i v okamžicích, kdy útok ještě probíhá, provokuje to otázku, kdo o něm předem věděl? A odkud o něm věděl? A proč nepodnikl nic, aby útoku včas zabránil?

Proč po "zbraních hromadného ničení" Saddáma Husajna, po "iránských atomových zbraních", po Asadově "použití chemických zbraní", po "ruských invazích" atd. opakují mediální organizace stále stejná nepodložená vysvětlení? A proč asi nám média zatajují obsah manifestu, který střelec z El Pasa před střelbou sepsal? Je to proto, že neodpovídá oficiální linii o Trumpovi jako inspirátoru střelcova činu?

Protože presstitutky hovoří tak nápadně jednotným hlasem, nelze se divit tomu, že stále se zmenšující vrstva Američanů, schopných přemýšlení, se domýšlí, že střelba v El Paso byla zorganizovaným činem, naplánovaným s cílem zdiskreditovat Trumpa a a zrušit druhý dodatek Ústavy USA.

Dlouho se už ví o programech CIA cílených k ovlivňování a řízení myšlení lidí, a mnoho expertů má dodnes za to, že produktem jednoho z těchto programů byl i vrah Roberta Kennedyho Sirhan Sirhan. Nu a jestliže nám vláda USA lže tak moc, tak dlouho a už o tolika velkých událostech, nemáme jinou možnost, než o všem pochybovat, což ovšem presstituky nečiní NIKDY. Těm je naopak vždy všechno jasné.

Co si o tom máme myslet?

Vybral a přeložil Lubomír Man
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2177 sec,0.0575 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,753kB