Sobota 25 leden 2020
Když už se má něco zmršit, tak ať už to stojí za to!   
Pridal tk Sobota 25 leden 2020 - 17:31:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nebudu dlouho chodit kolem „horké kaše“ a říkám na rovinu, že jde o naprosto nepřijatelnou a profláknutou „inkluzi“. Poznamenávám, že se nepovažuji se za génia, či nějakého myslitele, nemám IQ 170, ale také nejsem úplně hloupý. Zmiňuji to proto, že nejsem schopen pochopit smysl, význam a hlavně důvod zavedení inkluze!

Paní Mgr. Valachová přednesla svého času na jednání Poslanecké sněmovny řeč, kterou nazvala: Škola není jen tak nějaký barák, ve kterém zmínila věci, které se týkají především problematiky financování školství jako takového. Bohužel v přednesené řeči nepadlo jediné slovo o inkluzi, resp. stavu a výsledcích, které inkluze přinesla. Nejsem nijak blíže seznámen s celkovou problematikou ve školství, jsem důchodce a poslední školu jsem navštívil v roce 1969, protože se však o dění ve společnosti dost zajímám, mám také děti , vnuky atd., nemohu nevidět či neregistrovat, že zavedení inkluze ve školách byl počin, který podle mého názoru nelze nazvat jinak, než jako cílevědomou destrukci procesu vzdělávání ve školách.

Jak jsem zmínil, jsem důchodce (81 let) což znamená, že jsem školu navštěvoval počínaje rokem 1945 a konče cca rokem 1970. To neznamená, že jsem tím ztratil kontakt na školu, protože do školy chodily mé děti, vnuci atd. Srovnám-li úroveň školství, tedy vyučovací metody, výchovné procesy a aspekty, výsledky vzdělání v době do r. 1989, resp. do doby, než se ve školství ( a vlastně v celé ve společnosti), začaly dít věci, které byly pojaty jako transformace společnosti z nevhodných reálíí z dob socialismu, školství po r. 1989 dostalo smrtelnou ránu právě zavedením inkluze do českých škol. Transformace se stala živobytím mnoha politiků, kteří v domnění, že zaváděním „novátorských“ způsobů, resp. praktik, převzatých z tzv. západních vyspělých demokratických států, dosáhnou efektů a (iluzorních) výsledků, které budou hodny slávy a jejich autorům pak stavění piedestalů. Výsledky tohoto činu jsou nejen žalostné, ale často až katastrofální, autoři a podporovatelé těchto paskvilů by měli být po zásluze oceněni formou (více či méně) slušivých vězeňských tepláků, tvrdého lože, džbánku s vodou a skývou chleba.

Zůstaňme však u školy a inkluze, které jsou předmětem mého pojednání. Jak již bylo řečeno, do škol byla zavedena inkluze, která má vznešený cíl mezi děti vnášet povědomí o rovnoprávnosti, genderismu, zavádění prvků bezrozdílnosti pohlaví, prvky a pochybné tendence LGBT a jiných, morálně destruktivních idiocií. Co však znamená v oficiálním podání inkluzivní vzdělávání?

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání,které má podporovat rovné šance dětí na vzdělávání. V inkluzivní škole je tedy samozřejmostí heterogenní složení např. třídního kolektivu, kde se každý jedinec stává objektem individualizovaného přístupu. V jedné třídě se spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, děti bez postižení, děti zvláště nadané vedle dětí zaostalých, také děti cizinců a různých etnik nebo např. děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí. Mezi základní principy inkluzivní školy patří: důraz na spolupráci, víra v přirozené vlastnosti dětí učit se, otevřenost k jinakosti, formativní hodnocení.

Provedeme-li vyhodnocení jednotlivých ukazatelů inkluze jak je výše uvedeno, pak informace o tom, že inkluze je proces, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, tj. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště, nejde o žádnou převratnou novinu, neboť toto platilo i v době socialistického školství, resp. v totalitě, kde to bylo naprostou samozřejmostí. Proto se na sídlištích kromě obytných domů stavěly také jesle, školky a jesle, čehož si zřejmě paní Valachová při prosazování inkluze buďto nevšimla, nebo to záměrně ignorovala. Nóvum je však v tom, že je prý „samozřejmostí“ heterogenní složení třídního kolektivu, kde se jedinec, tj. žák, stává objektem individualizovaného (tedy nikoli individuálního) přístupu.

Nevím, nakolik to lze považovat za něco zvláštního, protože z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že i za komunistů se učitelé, bylo-li třeba, individuálně věnovali slabším žákům. Co však rozhodně neexistovalo bylo, že mezi rovnoměrně vyspělé žáky nebyli připuštění žáci mentálně, tělesně či zdravotně postižení, stejně jako děti cizinců či různých etnik. Pro ty existovaly zvláštní školy, které byly schopny takové děti speciálně vzdělávat! Ale pokud šlo o děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí, tyto děti nebyly nebyly v žádném případě diskriminovány, ale byly běžně zařazovány mezi normální žáky. A pokud jde o „víru učit se“, sorry, ale myslím, že toho si bylo vědomo každé dítě, které školu navštěvovalo. Jiná věc byla, zda nebo jak školu dítě zvládlo.

Na zavedení heterogennosti kolektivu, tedy třídy, se do značné míry liší názory učitelek a rodičů. Zatímco učitelky, především ve školkách, mají s heterogenností převážně špatné zkušenosti, rodiče se naopak této praktiky dožadují. Ani ne tak ze samého principu, jako spíše z výhod a jisté pohodlnosti v péči a výchově svých ratolestí. Dovolím si uvést příklad, jak heterogennost vnímá v praxi učitelka MŠ, paní Bohunka T., 16 let praxe v MŠ:

„V MŠ mám třídu 2 a půl až 7 letých dětí (děti s odloženou školní docházkou). Kapacita třídy je 28 dětí. Těch nejmladších, tříletých (v průběhu roku už dosáhli tří let věku), kteří maximálně vyžadují mou neustálou přítomnost, těch mám 10. předškoláků, kteří potřebují zase jiný přístup v edukačním procesu, mám 9. Zbytek jsou tzv. středňáci. Ti vyžadují také jiný přístup. Navíc dopoledne, kdy probíhá hlavní výchovně-vzdělávací proces, je učitelka na všechny úplně sama. Až v 10 hod. přichází kolegyně, to se jde ven. Tříleťáky si nemohu dovolit spustit z očí za žádnou cenu - z důvodu bezpečnosti. Když si s předškoláky začneme rozvíjet nějaké téma, malé děti velmi narušují, celkem pochopitelně. Vždy je někdo zanedbáván kvůli někomu. Jsem dosti zkušená kantorka, vyzkoušela jsem několik způsobů, jak na tohle všechno vyzrát. Ale, bohužel, vše marné! Musím být NEUSTÁLE ve střehu, neustále musím něco řešit, vysvětlovat, organizovat, utěšovat, obsluhovat ty mrňousy, a nevidím v tom žádný efekt. Bez ostychu se přiznám, že jsem skutečně nespokojena. Řešením by možná byly snížené stavy dětí na třídách, ale to je v našem současném školství fantasmagorie.“

Myslím, že takových zkušeností bude mít celá řada učitelek, které buďto nemají možnost se k této problematice vyjádřit, nebo jim to nedovoluje ostych či obava z případných osobních problémů. Toto je ukázka nejnižšího stupně školství a myslím, že o nic lepší situace nebude ani ve školách vyššího stupně. Tam ale mohou být situace mnohem složitější, protože jde již o děti vyspělejší, které již mají svůj rozum a osobní pohled na život. Zvláštností však u tohoto typu vzdělávání je, že v rámci inkluze jsou třídy obsazovány nejen stejně starými žáky ale, jak princip inkluze napovídá, v jedné třídě se spolu vzdělávají (zda to, že se „vzdělávají“ lze tvrdit o všech žácích, je otázka) děti zdravotně postižené i děti bez postižení, děti zvláště nadané, ale také děti zaostalé, děti cizinců a různých etnik nebo např. děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí (rozumí se rodin Romů). Z toho musí být pedagogové, jak se říká „na větvi“ a „zcela jistě“ nelitují, že se dali na dráhu učitele! Aby toho nebylo málo tak tam, kde jsou ve třídách přítomni žáci naprosto, slušně řečeno hloupí, tam dostanou k dispozici svého individuálního asistenta! No není to paráda, když takový Afghánec, Pákistánec či Syřan neumí slovo česky, pak místo toho, aby s mnoha dalšími se „vzdělával“ v zvláštní (speciální) škole pro tyto účely vytvořené (jako tomu bylo za v minulém režimu), dostane k dispozici osobního asistenta, kterého platí náš stát z našich daní?

Protože jsem, jak se říká „stará škola“, dovolím si trochu srovnávat. V době, kdy já jsem chodil do školy, existovaly základní a střední školy, bez zmíněné inkluze a kupodivu to vyhovovalo jako dětem, studentům, tak i pedagogům a celému školství, protože ti, kteří na „standardní“ vzdělávání neměli (míněno předpoklady a že jich nebylo jich málo), byli umisťování do zvláštních (speciálních) škol, kde jim byla věnována patřičná péče nejen po stránce vzdělávání, ale i výchovy, protože to byly často školy internátní, tedy s ubytováním.

Rozhodně nelze říct, že by tento způsob vzdělávání, resp. samotného školství neměl dobré výsledky. Naše školství bylo na vysoké úrovni a rozhodně nelze o něm mluvit (snad až na výjimky) jako o školství problematickém. Absolventi zvláštních škol dosáhli takového vzdělání, jaké bylo v jejich osobních možnostech. Je proto na místě se ptát, komu to vadilo, co komu na prosperujícím systému vzdělávání nevyhovovalo ( kromě některých ideologických aspektů, což však nebyla zásadní otázka vzdělávacího systému jako takového). Zavedení inkluze je, resp. bylo naprosto nepochopitelné, neřku-li zcestné a nebudu daleko od pravdy, že to mělo své globální cíle, když náš systém vzdělávání a školství v minulém režimu byl na vysoké úrovni, byl vyhovující a přijatelný jak pedagogům, tak žákům či studentům, o bezproblémovém financování školství a mzdách nemluvě.

Pokud jde o asistenty pro problematické žáky nabízí se otázka, zda bylo provedeno nějaké hloubkové vyhodnocení, případně vypracována analýza účinnosti zavedení tohoto institutu na školách (školkách), jakých výsledků bylo u „potřebných“ žáků dosaženo, zda existence a práce asistentů je adekvátní očekávaným výsledkům a vynaloženým finančním prostředkům na tyto funkce? Jsem přesvědčen, že výsledky (pokud nějaké jsou a jsou pravdivé) nemohou být pozitivní, ani uspokojivé. Pokud nebylo žádné vyhodnocení vypracováno, mělo by být ze strany ministerstva školství zajištěno provedení, aby se zabránilo dalším možným nedostatkům a problémům při vzdělávání a výchově dětí a učinit příslušná opatření k ukončení fungování negativně působící inkluze. Zavést urychlenou inovaci a snad jen kromě některých oprávněných a opodstatněných výjimek vrácení se k systému vzdělávání a výchovy na školách podle již léty osvědčených metod a způsobů, které měly pozitivní výsledky a hlavně obešly se bez trestuhodných experimentů, vyhovovaly jak žákům a studentům, tak i samotným pedagogům a byly významným přínosem v kvalitním vzdělávání dětí a mládeže v tehdejší společnosti!

O úspěšnosti vzdělávání a školství za vlády komunistů nelze ani v nejmenším pochybovat. O tom, že bylo naše školství úspěšné a kvalitní svědčí i vzdělání většiny našich politiků, kteří většinu svých titulů dosáhli v tolik odsuzovaném období vlády komunistů. Mimochodem zatím se nestalo, že by někdo z pravicových politiků (mužů i žen), nositelů VŠ titulů z dob nedávno minulé, „uvědoměle“ vrátil VŠ diplom proto, že jej získali studiem na VŠ v době vlády komunistů (pokud navíc nebyl sám komunista).! Přitom to jsou ti, co byli a jsou hlavními kritiky bývalého školství a propagátory inkluzivního školství.

Inkluze však není jediným vážným problémem našeho školství a vzdělávacího systému, neboť je všeobecně známo, že jsou přepracovávány, resp. překrucovány, metodiky, fakta a skutečnosti zvláště ve vlastivědných, dějepisných a humanitních předmětech. Všechny tyto trendy mají za cíl změnit myšlení mladých lidí, včetně dětí, vytěsnit případné vědomosti a skutečnosti z období vlády komunistů a vzdělávání podřídit západní kapitalistické ideologii, dostat dětem a mládeži do povědomí, že jediným správným partnerem a ochráncem jsou pro nás USA (dříve SSSR), největší bezpečí nám poskytuje NATO (dříve VS) a jediným vhodným evropským partnerem je pro nás EU (dříve RVHP)! To jsou trendy a kritéria, které podporují inkluze a lidé, kteří se snaží změnit nejen myšlení lidí, ale také změnit fakta a chápání historie a našich národních dějin!

Jiří B a ť a , 25. ledna 2020
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSkandální rozhodnutí pražských zastupitelů   
Pridal tk Sobota 25 leden 2020 - 17:09:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Katolická církev a jejich miniaturní politická reprezentace v Praze, zastoupená v městské radě a v pražském zastupitelstvu, dosáhly svého. Po mnoha neúspěšných předchozích pokusech se jim podařilo prosadit, že pražské zastupitelstvo odsouhlasilo návrat Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí v Praze.

Z 65 zastupitelů pro návrat hlasovalo 34 a to napříč všemi politickými kluby, s čestnou výjimkou Pirátů. Zastupitelé současně zrušili starší rozhodnutí zastupitelstva města, podle kterého měl někdejší lidovecký radní pro kulturu vypovědět všechny smlouvy s katolickou společností pro obnovu sloupu. Lidovec to však nikdy neudělal, s přehledem rozhodnutí zastupitelstva ignoroval.

O co v této záležitosti jde? 3. listopadu 1918 občané Prahy, po návratu z Bílé hory, kde vzpomínali smutného výročí bitvy, která na třista let náš národ uvrhla do područí habsburské dynastie, strhli Mariánský sloup. Strhli jej proto, že byl symbolem vítězného katolictví, když habsbursko-katolická reakce vyhnala v průběhu třicetileté války ze země významnou část (nekatolické) české šlechty, vzdělanců a všech těch, kteří se nechtěli podvolit násilné rekatolizaci země. Čechy tehdy přišli o statisíce svých obyvatel. Nyní má být znovu vztyčen jeden ze symbolů této doby. Nyní konečně musí nekatolické církve pochopit, jakou udělaly chybu, když se nechaly vlákat do účelového spojenectví s katolickou církví, která především jí umožnila restituovat ohromné majetky a zajistit si ještě peněžitou podporu na dlouhá léta na vrub státu a jeho občanů.

Nyní nám tedy chce katolická církev a její političtí reprezentanti ukázat, kdo je skutečným vítězem sametové revoluce. A to v situaci, kdy kriticky klesá zájem o návštěvy kostelů, klesá počet věřících a zejména aktivních věřících církví, ĺ což se v první řadě týká církve katolické. A katolické církvi vůbec nezáleží na tom, že významná část veřejnosti, významná část národa, bude zpětnou instalaci Mariánského sloupu považovat za svou urážku.

Reprezentace Prahy dělá chybu za chybou, i když v této záležitosti musím říci, že se nejlépe ze všech politických stran v zastupitelstvu zachovali Piráti, kteří mnohokrát opakovaný návrh lidoveckého zastupitele Wolfa nepodpořili.

Jiří Paroubek

Zdroj: Vaše věc
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSilné zemětřesení v Turecku: Přes 22 mrtvých a desítky lidí pod troskami. Erdogan dorazil na místo tragédie   
Pridal tk Sobota 25 leden 2020 - 16:47:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Včera v Turecku došlo k zemětřesení, jehož epicentrum bylo v provincii Elazig. Zemřelo přes 20 lidí, více než 1 tisíc bylo zraněno.

Zemětřesení o síle 6,8 stupně proběhlo večer v pátek 24. ledna v blízkosti města Siwridge (provincie Elazig) a dotklo se i sousedních oblastí ve východním Turecku. Po samotném zemětřesení bylo zaznamenáno 118 následných otřesů o síle 2,7 až 5,4. Podle Americké geologické služby (USGS) pocítilo podzemní otřesy v Turecku a v sousedních zemích - Iráku, Sýrii, Libanonu asi půl milionu lidí. Budovy jsou zničené, dochází k výpadkům komunikace.

170 dalších sanitek a lékařských vrtulníků bylo odesláno do provincií Elazig a Malatya, řekl ministr zdravotnictví Fahrettin Kodža.

Podle Agentury pro řízení mimořádných situací pracuje v oblasti katastrofy 93 týmů záchranářů z 28 provincií. Do oblasti zemětřesení přivezli 1689 stanů, 1656 lůžek a 9,2 tisíce přikrývek.

Zbývající bez přístřeší jsou umístěni ve školách, tělocvičnách, ubytovnách, knihovnách. Mobilní operátoři oznámili bezplatné komunikační služby v provinciích Elazig a Malatiers.

Agentura Anadolu zveřejnila záběry ukazující následky zemětřesení v Turecku. Ve videu, natočeném z ptačí perspektivy, můžete vidět zřícený dům ve městě Elazig.

Podle nejnovějších údajů zemřelo ve východních tureckých provinciích Malatya a Elazig v důsledku silného zemětřesení 22 lidí, řekl turecký ministr vnitra Suleiman Soylu.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu dorazil do provincie Elâzığ, kde přistálo jeho letadlo. Očekává se, že Erdogan navštíví postižené oblasti. Již dříve totiž zdroj uvedl, že sobotní program tureckého lídra v Istanbulu byl zrušen.

Zemětřesení nejsou v Turecku neobvyklá. V roce 1999 zemřelo při zemětřesení o síle 7,6 stupně ve městě Izmit asi 17 tisíc lidí.

Oblast postižená zemětřesením leží asi 550 kilometrů východně od Ankary. Jedná se o řídce osídlenou oblast a informace o zraněných mohou přijít se zpožděním.

Sivridge je město s přibližně 4 tisíci obyvateli, které je považováno za oblíbenou turistickou destinaci na břehu jezera Hazar, pramene řeky Tigris.


Zdroj: https://sptnkne.ws/Bhbz
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrezident Číny Si Ťin-pching uvedl, že se šíření nového koronaviru zrychluje   
Pridal tk Sobota 25 leden 2020 - 16:40:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čínský prezident Si Ťin-pching na sobotní schůzi stálého výboru politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny okomentoval situaci v zemi, a to v souvislosti se šířením koronaviru. Zároveň vyjádřil vděk čínským lékařům.

Tempo šíření nebezpečného koronaviru v Číně se zrychluje. Situace není snadná, prohlásil prezident.

„Čelíme komplikované situaci, protože šíření nového koronaviru se zrychluje,“ citují jeho slova oficiální čínská média.

Si Ťin-pching zároveň poděkoval všem zdravotníkům, kteří v posledních týdnech bojují s novým typem viru, jehož počet obětí přesáhl již 40 lidí. „Za Ústřední výbor Komunistické strany předseda Si Ťin-pching vyjádřil upřímný vděk zdravotnickým pracovníkům po celé zemi, kteří ‚v první linii‘ statečně bojují proti šíření nemoci,“ uvádí se v prohlášení zveřejněném po sobotní schůzi.

Čínský vůdce rovněž vyjádřil soustrast všem lidem, kteří kvůli zákeřné nemoci ztratili své příbuzné.

„Celá země, celá armáda a celý národ naší země jsou s vámi, jsou vaší podporou a pomocí,“ dodal.

Si Ťin-pching zdůraznil, že je nezbytné posílit koordinovanou práci v oblasti prevence a kontroly šíření choroby, zintenzivnit práci na zajištění nepřetržitě potřebných léků a jiného zboží, posílit ochranu zdravotnického personálu a zajistit sociální stabilitu.

Lékaři ve Wu-chanu se až do tohoto víkendu snažili vyrovnat se šířením nemoci sami, teprve v pátek večer bylo oznámeno, že do města dorazilo celkem 450 vojenských lékařů, včetně odborníků, kteří bojovali s epidemiemi SARS a ebola. V sobotu Státní zdravotnický výbor poslal místním lékařům do izolovaného Wu-chanu dalších 1230 pracovníků.

V sobotu ráno se objevily informace o tom, že na nový typ koronaviru zemřel i jeden z lékařů. Jednalo se o 62letého otolaryngologa Lianga Wudonga. Dříve portál South China Morning Post s odkazem na anonymní zdroje, obeznámené se situací, napsal, že počet infikovaných lékařů byl výrazně vyšší, než jsou oficiální čísla. Podle jednoho ze zdrojů „v téměř každé velké nemocnici ve Wu-chanu najdeme nakažené lékaře a jejich počet je přesně nad 15“.

Na konci loňského roku se ve městě Wu-chanu objevilo několik případů nákazy koronavirem neznámého původu, jehož příznaky se projevují podobně jako zápal plic. Výskyt tohoto viru, resp. jeho rozšíření, byl dosud potvrzen v několika případech, a to např. v Thajsku, Japonsku, Singapuru, Hongkongu, Jižní Koreji, Francii či USA.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Bhhd
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZaslzíte, když na péči Vondry o život nás, Ostraváků, pomyslíte   
Pridal tk Sobota 25 leden 2020 - 16:07:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kdyby tento hluboce poddaný strýčka Sama na posledním Kongresu ODS oznámil jen to, že navrhuje výstavbu americké základny v Mošnově u Ostravy a nic dalšího k tomu nepřipojoval, vzali by to lidé jako přirozený čin muže, který se cítí být víc Američanem než Čechem a podle toho též jedná. A třebaže by je ten návrh na nejvyšší míru popudil, protože by v něm nacházeli jistou paralelu k vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, nemohli by popřít, že jde o návrh vůči Čechům sice zničující a brutální, ale též přímý.

Jenže takto jít na své krajany se Vondrovi jaksi příčilo a rozhodl se proto zabalit svůj návrh do čehosi jakoby lidského. Konkrétně tedy do péče a starosti o sociální dobro nás, občanů ostravského regionu. Jsme přece chudí nejen v běžném smyslu toho slova, ale jsme chudí i na pracovní příležitosti, prohlásil Vondra na kongresu. Takže výstavba i následný provoz americké základny by nám ty chybějící pracovní příležitosti poskytl, a spolu s nimi bychom se z naší současné bídy mohli krásně a bezbolestně vyvléct.

Kdo tuší jak dlouho a trpce – než tuhle svou starost dokázal i vyslovit – se asi Vondra trápil pomyšlením, jak nám pomoct. Jak dnem i mocí vymýšlel, jakými cestami by nás naší nouze zbavil – až na to jednoho šťastného dne kápl. Co tak vybudovat poblíž Ostravy americkou vojenskou základnu? Ta by přece ten problém vyřešila. Mám v USA pár známých, promluvím s nimi a uvidíme. Není boha, abychom Ostraváky z jejich bídy nevysekali.

A tak se za těmi Američany vypravil a svůj návrh jim přednesl. Pochopitelně ti se vytáčeli, co že by si prý Češi o tom, že se k nim chtějí američtí boys nakvartýrovat, pomysleli, ne, ne, na to si Čechů moc považujeme, abychom je čímsi takovým víceméně kolonizovali. Ne, nepřichází v úvahu a víc o tom nebudeme diskutovat.

Jenže on Vondra se nedal, přivezl z Ostravska fotografie nejubožejších příbytků, které se zde daly nalézt, včetně jejích bosých a nedostatečně oděných chudáků, kteří je obývají, nad osudem těch nešťastníků se mu i slzu podařilo vytlačit, a to Američany přece jen nalomilo a poté i zlomilo. Dobrá, tak ať je po tvém, ale jestliže se věc nepovede a lidi u vás nás pak nebudou mít rádi, zůstane to na triku tvém, ne našem.

Takto tedy mohla cesta k Vondrovu návrhů vést, ale je zde i možnost druhá. V ní se kupodivu vzhledem k našemu trudnému osudu nachází Vondra ve stavu nepochopitelné sociální laxnosti a lažírování, a zrovna v tomto jeho rozpoložení si jej k sobě Američané pozvou. A dobře si vědomi toho, že tento muž je už dlouhá léta mnohem víc jejich než náš, a že poturčenec vždy horší Turka, takto k němu pohovoří: „Poslouchej Lexo, co si ti lidi u vás vůbec myslí? Máme vojenské základny už skoro všude na světě a budeme je mít i u vás. V tomhle na žádné výjimky hrát nebudeme, takže buď tak laskav a doma to co nejdřív vyřiď, ano? Cože, že máte těsně před kongresem vaší strany. Výborně, tak to přednes hned tam, ať si na to ti tví Čehůni začnou zvykat. A ty samozřejmě makej na tom, aby se věc pohnula, zdržení už tak bylo dodneška až dost“.

No a tak Vondra mákl a před delegáty Kongresu ODS a vlastně i před vším naším lidem rozprostřel oslnivý obraz Ostravska poté, co na něm vyroste devítistá první americká vojenská základna mimo území USA. No a pochopitelně přitom pomlčel, že zeměpisné souřadnice místa této základny se současně s jejím případným pompézním otevřením objeví na stolech nejvyššího štábu armády RF jako první cíle, na které v případě rozpoutání válečného konfliktu dopadnou první ruské rakety tzv. odvetného úderu.

Zbývá už pohovořit jen o posledním. Amerika je dnes, jak známo, po aféře Russiagate a současně probíhajícím impeachmentu rozpolcena na dva tábory tak ostře vůči sobě ohraničené a nepřátelské, jak tomu nikdy dříve nebylo. Tábor Trumpův, republikánský, vyhlašuje ústy prezidenta, že má v úmyslu podstatnou část svých vojáků ze zahraničí stáhnout zpět do USA, radikálně omezit počet lidí zaměstnaných v amerických zpravodajských službách doma i v zahraničí, a nejpřednostněji že chce normalizovat své vztahy s Ruskem. Proti čemuž se co nejostřeji ohrazuje tábor demokratů, jehož nejpodstanější součástí je tzv. deep state (hluboký stát), složený z vojensko bezpečnostního komplexu USA, neokonzervativců a všech zpravodajských služeb USA včetně CIA a FBI – a tedy všech sil války.

Dávám laskavým čtenářům následující otázku: Kterého z těchto dvou táborů je náš krajan Vondra dnes asi exponentem?

Co myslíte?

Lubomír Man
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVpád do Evropy. Proč USA na evropský kontinent přesunují celou armádu   
Pridal tk Sobota 25 leden 2020 - 12:18:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zadržování Ruska, boj proti terorismu a reakce na výzvy ze strany Číny – v tomto týdnu generální tajemník NATO Jens Stoltenberg vysvětlil, proč Američané posilují svou vojenskou přítomnost v Evropě.

Podle jeho slov se nyní v členských zemích EU nachází více amerických vojáků, než kdykoli jindy po ukončení studené války. A jejich počet se i nadále zvyšuje: za několik týdnů začne nejrozsáhlejší v posledních 25 letech cvičení Defender 2020, zpoza oceánu bude přesunuto dalších 20 tisíc vojáků a důstojníků.

Čtyřicet tisíc přileb

Logistickým centrem cvičení Defender 2020, které má probíhat v březnu, bude Německo. Už koncem ledna tam a také do Belgie, Francie a Nizozemska dorazí tisíce amerických vojáků. Manévry se budou konat na území deseti států za účasti 18 členských zemí NATO. USA pošlou na cvičení celkem 37 tisíc vojáků a důstojníků, celkový početní stav vojsk přesáhne 40 tisíc lidí.

V Severoatlantické alianci se mluví o obnovení ročních cvičení REFORGER, která se konala v Evropě v letech 1969 až 1993. Jejich hlavním cílem bylo potvrdit schopnost NATO rychle rozvinout síly v Západním Německu, což by bylo nutné v případě války s Varšavským blokem. V rámci REFORGER se mnohokrát nacvičoval operativní přesun amerických vojsk zpoza oceánu. Na nejrozsáhlejších cvičeních REFORGER 88 bylo v Německu rozvinuto 125tisícové armádní seskupení.

„Tato cvičení budou do jisté míry složitější než REFORGER, řekl novinářům velitel americké armády v Evropě generálporučík Chris Cavoli. „V letech studené války se vojska posílala na dobře známé území, aby ho bránila před dobře známým nepřítelem. Jediné, co jsme tehdy nevěděli – kdy začne válka. Tentokrát ale přesunujeme na evropský kontinent obrovské síly, které mají být rozvinuty v mnoha zemích. A nevíme, kdo bude stát proti nám a komu se máme bránit.“

Cavoli se přetvařoval. Protiruské zaměření Defender 2020 je nasnadě. Větší část amerických vojsk bude dislokována v baltských zemích a v Polsku, v bezprostřední blízkosti ruských hranic. Podle legendy cvičení se předpokládá dobytí nástupiště od jakési „země agresora“ a jeho udržení až do příchodu hlavních sil vojsk.

Na Západě jsou i nadále populární strašáci o „ruské vojenské hrozbě“. „Všimli jsme si řady publikací v západních médiích, jejichž autoři vnucují obecenstvu ‚vážné obavy‘ z ohrožení bezpečnosti členských zemí NATO, které prý pochází z ruského Kaliningradu ‚nabitého nejmodernějšími zbraněmi‘,“ oznámilo v prosinci minulého roku ruské ministerstvo zahraničí. „Západní média se snaží jim vlastním způsobem šířit ve společnosti představy o ‚ruském agresorovi‘. Některá média citují prohlášení velitele Letectva USA v Evropě generála Jeffa Harrigana o tom, že Pentagon má plán proražení „vícevrstvé protivzdušné obrany“ Kaliningradské oblasti v případě „invaze Ruska do Pobaltí“. Přitom se zamlčuje skutečnost, že zdokonalování vojenských potenciálů na území enklávy je diktováno výhradně důvody zachování poměru sil.

Strategická enkláva

V minulém roce výzvědná letadla zemí NATO oblétla Kaliningradskou oblast více než 800krát. Stratégové Pentagonu považují tento region za zónu „omezení a zákazu vstupu a manévru“ (A2AD). Podle názorů západních vojenských odborníků operativně taktické komplexy Iskander ve spojení s protiletadlovými raketovými systémy S-400 a protilodními pobřežními komplexy Bastion enklávu spolehlivě ochrání před jakýmkoli útokem.

Podle názoru odborníků, budou-li se události vyvíjet podle toho nejhoršího scénáře a zaútočí-li NATO na Kaliningrad vší svou silou, město nejspíše dříve či později padne. Ovšemže za podmínky, že Rusko nepoužije taktické jaderné zbraně a nenasadí rezervy. V každém případě však útočník utrpí nepřijatelné ztráty.

Svědčí o tom také nejnovější zprávy Ministerstva obrany Ruska. Podle informací tohoto rezortu z 22. ledna vojáci raketového útvaru dislokovaného v Burjatsku nacvičili přepravu speciální munice do zadaného regionu. Hlavní cílem manévrů je nacvičování zkoordinovaných akcí dopravních jednotek s posádkami transportních nabíjecích vozů komplexů Iskander-M.

Podle názoru odborníků Střediska pro rozbor strategií a technologií může být tato zpráva Ministerstva obrany RF považována za první oficiální potvrzení existence jaderných bojových hlavic komplexů Iskander-M. Rozmístění podobných komplexů v Kaliningradské oblasti dodává tomuto regionu strategický význam pro obranyschopnost celé země. Chápou to také na Západě.

„Členské země NATO neustále posilují svou vojenskou přítomnost v blízkosti našich hranic a zvyšují pohotovost přesunu sil na východní křídlo,“ prohlásili v těchto dnech na ruském ministerstvu zahraničí. „Zvyšuje se intenzita cvičení, jejichž scénáře připomínají stále více cílevědomé přípravy na rozsáhlý vojenský konflikt. Pokračuje plánovitý rozvoj evropského segmentu systému protivzdušné obrany USA a NATO.“

Na ruském ministerstvu připomenuli, že Moskva nejednou vyjádřila obavy v souvislosti s posilováním vojenské infrastruktury NATO v blízkosti ruských hranic, mj. v souvislosti s rozmístěním amerických komplexů Aegis Ashore, které se mohou využívat pro odpálení jak raket protivzdušné obrany, tak i raket s plochou dráhou letu středního doletu.

Andrej Koc
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDalší krok k přípravě na válku proti Rusku. Budeme monitorovat Rusko! Do NATO vzali na výzbroj nové letouny   
Pridal tk Sobota 25 leden 2020 - 07:45:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg řekl norských novinám, že aliance bere do výzbroje strategické letouny RQ - 4D v programu Nadzemního pozorování NATO, které budou vést průzkum v jiných zemích.

Podle šéfa NATO, bezpilotní stíhačky budou létat nad územím zemí aliance, avšak mohou „vidět“ na 200 kilometrů za jejich hranice. To umožní vypracovat mnohem lepší pochopení toho, co se děje na druhé straně od hranic a zahájit preventivní útok na vytypované cíle!

Stoltenberg zdůraznil, že kdyby NATO mělo současné možnostmi pár let zpět, tak „anexe“ Krymu Ruskem by se neuskutečnila.

„Jestli bychom měli tento potenciál v roce 2014, kdy Rusko použilo vojenskou sílu na Ukrajině a anektovalo Krym, dalo by nám to mnohem přesnější informace o tom, co se děje."

Během krize se zažívají mnoho zmatenosti a nejistoty. Ověřená informace o tom, co se děje, je nesmírně důležitá,“ podotkl generální tajemník NATO.

Podle nezávislých vojenských expertů je to další krok NATO k oklešťování Ruské federace.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMůj návrh na vyrovnaný rozpočet je jednoduchý!   
Pridal tk Sobota 25 leden 2020 - 07:07:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V ČR je 22.000 zavřených lidí v base. Každý nás stojí denně i s veškerým servisem bachařů kolem nich cca 1.500,- Kč. Suma sumárum za rok je to 12.365.000.000,- (pro blbé je to 12 miliard a nějaké drobné). Proto by každý ze zavřených makal až by sa mu od prd... kůřilo, dokud by neodvedl za ten den práci právě za těch 1.500,- na svůj pobyt. V republice je 300 tisíc volných pracovních míst a zaměstnat 22 tisíc lidí je vlastně hračka.

Nevydělal jsi za ten den 1.500,-? Zase je to jednoduché. Alikvotně pokrátit stravu, teplou vodu a topení. Tak jako doma musíme ušetřit, pokud nemáme a nikdo nám nic zadarmo nedá.

II. Okamžitě zrevidovat všechny vyplácené invalidní důchody u těch invalidních důchodců, kteří od svých 18ti let věku nepracovali a nepracují a při svojí invaliditě dokázali zplodit 6 a více potomků, flákajících povinnou školní docházku a už jako mladiství nebo dospělí se dostali do konfliktu ze zákonem a vybavit je existenčním minimem z daní pracujících. A z těchto ušetřených, odhadem 31 miliard, provést navýšení důchodů tak, jak je to schváleno v rozpočtu na rok 2020 ve prospěch důchodců, kteří celý život pracovali. A i bez navyšování rozpočtu by mohli důchodci, kteří žili z práce a ne ze sociálky dostat ne 900,- ale ihned 2.000,- přidáno.

A rázem jsem v přebytku + 2.365.000.000,- a to nejsem Bruselem ohodnocený jako nejlepší ministr financí Kalousek, ale obyčejný JeZeĎák, který i za komančů musel zaset, pěstovat, sklidit a prodat abych dostal výplatu. A to při výše uvedené úspoře jsem ještě nezrušil vyplácení státních dotací těm charitám, zabývajících se bezzubou asimilací v podobě podpor na všechno, včetně podpor na bydlení. A hned by byl přebytek rozpočtu v plusu 50 miliard. A celá ta Fialova opozice + 3, by mohla jít prdět akorát tak pod most.

Teď v zimním období žasnu nad mladými invalidy, kteří uvnitř Schopingu stojí v teple u automatu na kafe od rána do večera, vaří jim v Asijském bistru, kočárky za 25-30.000,-kaček, se 2 caparty kolem kočárku a třetím uvnitř a matky podle odhadu nepřekročily ani 20 let věku.

Houfuje se tam těchto mladých invalidů tolik, že si pevně držím příruční kabelku s doklady a šrajtofli mám preventivně v náprsní kapse u bundy. Pokud by se můj geniální návrh nelíbil nějakého vyšinutému pravdoláskaři nebo havloidovi tak podotýkám, že moje úspora by byla pouze na lidech, kteří se válejí v kriminálu a nebo parazitují na lidech, kteří chodí
do práce.

" Kurva kam jsme to my pracující a důchodci, s důchodem za práci až došli?"

Václav Bohuněk Břeclav
Došlo do redakční pošty
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEisenhower měl pravdu   
Pridal tk Sobota 25 leden 2020 - 06:34:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Ve vládě musíme střežit, aby nedošlo k nabytí neoprávněného vlivu, ať už získaného záměrně či bezděčně, ze strany vojensko-průmyslového komplexu. Možnost katastrofálního vzestupu moci ve špatných rukou existuje a bude přetrvávat.

Toto spojení obrovského vojenského establishmentu a rozsáhlého zbrojního průmyslu je nyní v rámci zkušenosti Ameriky nové. Celkový vliv - ekonomický, politický, dokonce duchovní - je pociťován v každém městě, každém sídle guvernéra a v každém úřadě federální vlády. Uznáváme nezbytně nutnou potřebu tohoto vývoje. Přesto však nesmíme opomenout chápat jeho závažné důsledky. Do tohoto vývoje je zapojena naše namáhavá práce, zdroje a živobytí. A stejně tak i samotná struktura naší společnosti.“ - generál Dwight D. Eisenhower – Projev na závěr druhého funkčního období, 1961

Kongres schválil vojenský rozpočet v hodnotě téměř jednoho bilionu dolarů právě v době, kdy Spojené státy nečelí žádným zjevným státním hrozbám doma ani v zahraničí. Eisenhower, známý též jako Ike, měl pravdu.

Za účelem doložit prozíravé varování Eisenhowera, uznávaný Watsonův institut při Brownově univerzitě v USA právě vydal větší studii, která zjistila, že takzvané „války proti terorismu“ v Iráku, Afghánistánu, Sýrii a Pákistánu stály od doby jejich zahájení v roce 2001 americké daňové poplatníky 6,4 bilionu dolarů.

Rozsáhlá studie zjistila, že v důsledku těchto vojenských operací zemřelo přes 800 000 osob, z nichž třetinu tvořili civilisté. Dalších 21 milionů civilistů bylo kvůli americkým vojenským operacím vysídleno. Podle Pentagonu stály dosud tyto americké války každého amerického daňového poplatníka 7 623 dolarů - a to je velmi střízlivý odhad.

Většina těchto peněz byla v tichosti přičtena k americkému státnímu dluhu, který činí přes 23 bilionů dolarů. Války na dluh skrývají před veřejností skutečné náklady a způsobenou bolest.

Jak varoval generál Eisenhower, vojenské výdaje pohltily národ. Každoroční vojenský rozpočet v hodnotě jednoho bilionu dolarů představuje zhruba polovinu celosvětových vojenských výdajů. V Pentagonu, který jsem mnohokrát navštívil, se to hemží aktivitou, jako kdyby byl národ v neustálém válečném stavu.

Společný rozpočet amerických zpravodajských služeb ve výši přibližně 80 miliard dolarů je větší, než celkový vojenský rozpočet Ruska ve výši 63 miliard dolarů. Americké jednotky, válečná letadla a námořní lodě jsou nasazeny po celém světě, včetně, a to především v poslední době, Afriky. A přesto každý den média vytrubují do světa nové „hrozby“ pro USA. Trump posílá na Střední východ stále více vojáků, přičemž tvrdí, že chce v tomto regionu snížit silnou americkou vojenskou stopu. Armáda USA neustále vyhledává nové mise. Tyto operace generují povýšení, zvyšování platů, novou techniku a důvod k existenci.

Republikánská strana generála Eisenhowera byla ve své době centristickou konzervativní stranou se širokým světonázorem, která se zasadila o nižší daně a poněkud menší vládu. Vedli ji Rockefellerové a vzdělaní lidé z východního pobřeží USA s širokým světonázorem a respektem k tradici.

Dnešní republikánská strana je směsicí venkovských zájmových skupin, které znají venkov pouze z letadla, přisluhovačů vojensko-průmyslového komplexu a především militantních evangelických křesťanů, kteří nahlížejí na svět optikou Starého zákona. Izraelská krajní pravice ovládá americké evangelisty, neboť jim předkládá informace o konci dnů a návratu Mesiáše. Mnoho těchto venkovských balíků vidí v Trumpovi téměř náboženskou postavu.

Smíchejte přívržence této náboženské sekty - asi 25% americké populace - s farmářským a izraelským lobby a mocným vojensko-průmyslovým komplexem. Nelze se potom divit, že Spojené státy vybočily z kurzu a ponořily se do hlubokých vod iracionality a zanícení z válečných kampaní. USA si stále mohou dovolit takové bizarní chování díky svému bohatství, magickému zelenému dolaru, nekonečným úvěrům a také díky apatické společnosti, která nemá valné vzdělání a je posedlá sledováním sportovních utkání a televizních sitkomů ve snaze rozumět tomu, co se děje ve světě.

Vše, co válečná strana potřebuje, je neustálý přísun zahraničních ničemů (nejlépe muslimů), kteří mohou být občas bombardováni a vráceni zpět do doby raného islámu. Američané do velké míry zapomněli na George W. Bushe a jeho šokující a nechutné tvrzení, že irácké drony smrti jsou připraveny zasypat jedy spící národ. Dokonce ani Sověti se nikdy neodvážili tak hluboko do moře absurdity.

Vojensko-průmyslový komplex nechce vystavit nebezpečí svůj pozlacený„stealth“ letoun F-35 a letadlové lodě v hodnotě 13 miliard dolarů ve skutečné válce proti skutečným mocnostem. Místo toho má válečná strana v oblibě malé války proti slabým oponentům, kteří sotva mohou opětovat palbu. Státní televizní stanice rozechvěně informují o takovýchto drobných akcích prostřednictvím fantastických titulků a zpráv, a super bojové hudby. Vzpomeňte si na velkolepé malé války proti Panamě, Grenadě, Somálsku, Iráku, Sýrii, Afghánistánu a Libyi. Vypadá to, že Írán je další na řadě.

Čím více poslouchám Eisenhowerova slova, tím více se mi líbí.

Eric Margolis

Ike Was Right vyšel 20. ledna 2020 na ICH. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/01/8173-eisenhower-mel-pravdu.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVláda Andreje Babiše podporuje klimatickou hysterii Evropské unie, která zničí ekonomiku Evropy i naší země. Bude to stát biliony korun na úrovni ČR a biliony eur na úrovni celé EU   
Pridal tk Sobota 25 leden 2020 - 06:29:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vláda Andreje Babiše podporuje klimatickou hysterii Evropské unie, která zničí ekonomiku Evropy i naší země. Bude to stát biliony korun na úrovni ČR a biliony eur na úrovni celé EU. Česká vláda schválila energeticko-klimatický plán, který počítá s nárůstem podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie do roku 2030 na 22 %. Materiál shrnuje závazky, kterým chce ČR přispět k evropským klimatickým záměrům. Mnoho lidí kvůli této agendě přijde o práci. MPO v předkládací zprávě materiálu pro vládu uvedlo, že veřejné výdaje související s plněním cíle v oblasti obnovitelných zdrojů do roku 2030 jsou odhadovány na 900 miliard korun včetně podpory stávajících zdrojů. EU chce vydat v příštích 10 letech minimálně 1 bilion eur!

EU tomu říká "Zelený úděl", ale jde spíše o zelený "Velký skok" podle vzoru Mao Ce-tunga, který bude znamenat masakr evropské ekonomiky. Sluníčkářští fanatici se pro své revoluční záměry nezastaví před ničím. Připomeňme jen, že emise CO2 Evropské unie tvoří zhruba 10 procent emisí celosvětových. Takže i kdyby CO2 mělo na klima nějaký vliv, je to jen, jako když plivne.

Pokud jde o zmíněný bilion, tak tak polovina peněz by měla pocházet z rozpočtu EU, necelých 300 miliard eur z veřejných a privátních zdrojů, 114 miliardami by se měly dohromady podílet jednotlivé členské státy a zbylých 100 miliard doplní tzv. Mechanismus spravedlivého přechodu.

MPO v plánu nakonec zvýšilo například podíl fotovoltaických elektráren, jejich instalovaný výkon by měl vzrůst až o 1900 megawattů (MW). To si zase někdo namastí kapsy…

EU má regionům s velkou těžbou uhlí poskytnou 100 miliard eur. „Evropská komise předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je na až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. Podobné náklady předpokládají i tuzemské instituce,“ píše se v dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR. To je šílené. To zničí naši ekonomiku! A 100 miliard eur pro všechny státy s uhlím je, jako když plivne…

Neustále rostou i výdaje Ministerstva průmyslu a obchodu určené na podporu tzv. obnovitelných zdrojů energie, tedy i solárních parků hyzdících naší krajinu. Pro příští rok je to již 27 miliard korun, což odpovídá dvěma třetinám navrhovaného rozpočtového deficitu. Celková roční výše podpory obnovitelných zdrojů energie pro rok 2020 by měla dokonce dosáhnout téměř 48 miliard korun. To znamená, že dalších téměř 21 miliard korun zaplatí všichni koneční spotřebitelé ve stále se zvyšujících cenách energií!

Rodinné domy můžou být dle odhadu odborníků od ledna dražší o 13 až 30 procent kvůli přísnějším normám Evropské unie ohledně domů s nulovou spotřebou energie. Opět kvůli nesmyslnému boji proti CO2…

Boj proti CO2 výrazně poškozuje ekonomiku Evropy. V rámci této politiky musíme nesmyslně pěstovat a dotovat řepku kvůli biopalivům, dotovat fotovoltaiku solárním baronům, musí se stavět domy „s nulovou spotřebou energie“, které prodražují možnost pořídit si vlastní bydlení, řepka olejka zamořuje krajinu alergeny a jejím pěstováním trpí půda i celá krajina. Boj proti CO2 brutálně prodraží nové automobil

Hnutí SPD podporuje racionální ochranu životního prostředí pro člověka, ale boj proti emisím oxidu uhličitého je naprosto nesmyslný. Ke změnám teplot a klimatu na planetě vždy docházelo a dochází, ale hlavní odpovědnost nenese člověk a CO2, ale aktivita (a teplota) Slunce a vzdálenost Země od Slunce. V historii byly doby ledové i meziledové. Ve středověku za Karla IV. bylo tepleji a v Praze se pěstovalo víno, podobně jako nyní. Ale produkce takzvaných skleníkových plynů s tím neměla nic společného. Navíc CO2 není škodlivý plyn. Je to plyn důležitý pro fotosyntézu, čili díky němu je zaznamená i větší produkce zemědělských plodin.

Musíme se vzepřít klima-šílenství, nebo nám zakážou jíst maso, jezdit autem, normálně si zatopit, dovážet exotické ovoce a zavedou tady zelený gulag... Babišova vláda klima-šílenství bohužel podporuje.

Autor: Radim Fiala / euportal

Zdroje:
https://europskenoviny.sk/…/europska-unia-je-odhodlana-byt…/
https://euractiv.cz/…/vlada-prijala-energeticko-klimaticky…/
https://ct24.ceskatelevize.cz/…/3029042-nejrychlejsi-varian…
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1799 sec,0.0269 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,666kB