Středa 29 leden 2020
ILEGÁLNÍ PŘEKROČENÍ HRANIC   
Pridal tk Středa 29 leden 2020 - 18:16:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Když ILEGÁLNĚ překročíš:

Severokorejské hranice, dostaneš 12 let nucených prací.
Iránské hranice, skončíš bez časového omezení ve vězení
Afghánské hranice, budeš zastřelen.
Saúdské Arábie,budeš vězněn několik let.
Čínské hranice, pravděpodobně skončíš ve vězení, možná nebude o tobě nikdo více slyšet.
Venezuelské hranice, budeš považován za špiona a tvůj osud bude sporný.
Kubánské hranice, skončíš také ve vězení.
Australské hranice, budeš okamžitě vykázán.
Ruské hranice, skončíš v některém ze stálých kempů na Sibiři.

Když však zavítáš ilegálně do Evropy – Anglie, Francie, Itálie, Řecka, Německa, Rakouska, Švýcarska a ostatních států EU dostaneš:

Kartu sociální pojišťovny!
Mobilní telefon bez smlouvy! Placený nájem! Bezplatnou zdravotní péči!
Peníze bez potřeby důkazů na jaký účel!
Bezplatné jazykové kurzy! Volné lístky na autobusovou nebo železniční přepravu!
Dětské příplatky! Bezplatné právní zástupce na obranu proti vykázání ze země
Žádné povinnosti, ale zato více práv, než mají domácí!

Nezbláznili jsme se?
Někdo se zbláznil určitě. Ale kdo to je?


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKdyž už se má něco zmršit, tak ať už to stojí za to!   
Pridal tk Středa 29 leden 2020 - 18:11:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nebudu dlouho chodit kolem „horké kaše“ a říkám na rovinu, že jde o naprosto nepřijatelnou a profláknutou „inkluzi“.

Poznamenávám, že se nepovažuji se za génia, či nějakého myslitele, nemám IQ 170, ale také nejsem úplně hloupý. Zmiňuji to proto, že nejsem schopen pochopit smysl, význam a hlavně důvod zavedení inkluze!

Paní Mgr. Valachová přednesla svého času na jednání Poslanecké sněmovny řeč, kterou nazvala: Škola není jen tak nějaký barák, ve kterém zmínila věci, které se týkají především problematiky financování školství jako takového. Bohužel v přednesené řeči nepadlo jediné slovo o inkluzi, resp. stavu a výsledcích, které inkluze přinesla. Nejsem nijak blíže seznámen s celkovou problematikou ve školství, jsem důchodce a poslední školu jsem navštívil v roce 1969, protože se však o dění ve společnosti dost zajímám, mám také děti , vnuky atd., nemohu nevidět či neregistrovat, že zavedení inkluze ve školách byl počin, který podle mého názoru nelze nazvat jinak, než jako cílevědomou destrukci procesu vzdělávání ve školách.

Jak jsem zmínil, jsem důchodce (81 let) což znamená, že jsem školu navštěvoval počínaje rokem 1945 a konče cca rokem 1970. To neznamená, že jsem tím ztratil kontakt na školu, protože do školy chodily mé děti, vnuci atd. Srovnám-li úroveň školství, tedy vyučovací metody, výchovné procesy a aspekty, výsledky vzdělání v době do r. 1989, resp. do doby, než se ve školství ( a vlastně v celé ve společnosti), začaly dít věci, které byly pojaty jako transformace společnosti z nevhodných reálíí z dob socialismu, školství po r. 1989 dostalo smrtelnou ránu právě zavedením inkluze do českých škol. Transformace se stala živobytím mnoha politiků, kteří v domnění, že zaváděním „novátorských“ způsobů, resp. praktik, převzatých z tzv. západních vyspělých demokratických států, dosáhnou efektů a (iluzorních) výsledků, které budou hodny slávy a jejich autorům pak stavění piedestalů. Výsledky tohoto činu jsou nejen žalostné, ale často až katastrofální, autoři a podporovatelé těchto paskvilů by měli být po zásluze oceněni formou (více či méně) slušivých vězeňských tepláků, tvrdého lože, džbánku s vodou a skývou chleba.

Zůstaňme však u školy a inkluze, které jsou předmětem mého pojednání. Jak již bylo řečeno, do škol byla zavedena inkluze, která má vznešený cíl mezi děti vnášet povědomí o rovnoprávnosti, genderismu, zavádění prvků bezrozdílnosti pohlaví, prvky a pochybné tendence LGBT a jiných, morálně destruktivních idiocií. Co však znamená v oficiálním podání inkluzivní vzdělávání?

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání,které má podporovat rovné šance dětí na vzdělávání. V inkluzivní škole je tedy samozřejmostí heterogenní složení např. třídního kolektivu, kde se každý jedinec stává objektem individualizovaného přístupu. V jedné třídě se spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, děti bez postižení, děti zvláště nadané vedle dětí zaostalých, také děti cizinců a různých etnik nebo např. děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí. Mezi základní principy inkluzivní školy patří: důraz na spolupráci, víra v přirozené vlastnosti dětí učit se, otevřenost k jinakosti, formativní hodnocení.

Provedeme-li vyhodnocení jednotlivých ukazatelů inkluze jak je výše uvedeno, pak informace o tom, že inkluze je proces, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, tj. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště, nejde o žádnou převratnou novinu, neboť toto platilo i v době socialistického školství, resp. v totalitě, kde to bylo naprostou samozřejmostí. Proto se na sídlištích kromě obytných domů stavěly také jesle, školky a jesle, čehož si zřejmě paní Valachová při prosazování inkluze buďto nevšimla, nebo to záměrně ignorovala. Nóvum je však v tom, že je prý „samozřejmostí“ heterogenní složení třídního kolektivu, kde se jedinec, tj. žák, stává objektem individualizovaného (tedy nikoli individuálního) přístupu. Nevím, nakolik to lze považovat za něco zvláštního, protože z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že i za komunistů se učitelé, bylo-li třeba, individuálně věnovali slabším žákům. Co však rozhodně neexistovalo bylo, že mezi rovnoměrně vyspělé žáky nebyli připuštění žáci mentálně, tělesně či zdravotně postižení, stejně jako děti cizinců či různých etnik. Pro ty existovaly zvláštní školy, které byly schopny takové děti speciálně vzdělávat! Ale pokud šlo o děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí, tyto děti nebyly nebyly v žádném případě diskriminovány, ale byly běžně zařazovány mezi normální žáky. A pokud jde o „víru učit se“, sorry, ale myslím, že toho si bylo vědomo každé dítě, které školu navštěvovalo. Jiná věc byla, zda nebo jak školu dítě zvládlo.

Na zavedení heterogennosti kolektivu, tedy třídy, se do značné míry liší názory učitelek a rodičů. Zatímco učitelky, především ve školkách, mají s heterogenností převážně špatné zkušenosti, rodiče se naopak této praktiky dožadují. Ani ne tak ze samého principu, jako spíše z výhod a jisté pohodlnosti v péči a výchově svých ratolestí. Dovolím si uvést příklad, jak heterogennost vnímá v praxi učitelka MŠ, paní Bohunka T., 16 let praxe v MŠ:

„V MŠ mám třídu 2 a půl až 7 letých dětí (děti s odloženou školní docházkou). Kapacita třídy je 28 dětí. Těch nejmladších, tříletých (v průběhu roku už dosáhli tří let věku), kteří maximálně vyžadují mou neustálou přítomnost, těch mám 10. předškoláků, kteří potřebují zase jiný přístup v edukačním procesu, mám 9. Zbytek jsou tzv. středňáci. Ti vyžadují také jiný přístup. Navíc dopoledne, kdy probíhá hlavní výchovně-vzdělávací proces, je učitelka na všechny úplně sama. Až v 10 hod. přichází kolegyně, to se jde ven. Tříleťáky si nemohu dovolit spustit z očí za žádnou cenu - z důvodu bezpečnosti. Když si s předškoláky začneme rozvíjet nějaké téma, malé děti velmi narušují, celkem pochopitelně. Vždy je někdo zanedbáván kvůli někomu. Jsem dosti zkušená kantorka, vyzkoušela jsem několik způsobů, jak na tohle všechno vyzrát. Ale, bohužel, vše marné! Musím být NEUSTÁLE ve střehu, neustále musím něco řešit, vysvětlovat, organizovat, utěšovat, obsluhovat ty mrňousy, a nevidím v tom žádný efekt. Bez ostychu se přiznám, že jsem skutečně nespokojena. Řešením by možná byly snížené stavy dětí na třídách, ale to je v našem současném školství fantasmagorie.“

Myslím, že takových zkušeností bude mít celá řada učitelek, které buďto nemají možnost se k této problematice vyjádřit, nebo jim to nedovoluje ostych či obava z případných osobních problémů. Toto je ukázka nejnižšího stupně školství a myslím, že o nic lepší situace nebude ani ve školách vyššího stupně. Tam ale mohou být situace mnohem složitější, protože jde již o děti vyspělejší, které již mají svůj rozum a osobní pohled na život. Zvláštností však u tohoto typu vzdělávání je, že v rámci inkluze jsou třídy obsazovány nejen stejně starými žáky ale, jak princip inkluze napovídá, v jedné třídě se spolu vzdělávají (zda to, že se „vzdělávají“ lze tvrdit o všech žácích, je otázka) děti zdravotně postižené i děti bez postižení, děti zvláště nadané, ale také děti zaostalé, děti cizinců a různých etnik nebo např. děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí (rozumí se rodin Romů). Z toho musí být pedagogové, jak se říká „na větvi“ a „zcela jistě“ nelitují, že se dali na dráhu učitele! Aby toho nebylo málo tak tam, kde jsou ve třídách přítomni žáci naprosto, slušně řečeno hloupí, tam dostanou k dispozici svého individuálního asistenta! No není to paráda, když takový Afghánec, Pákistánec či Syřan neumí slovo česky, pak místo toho, aby s mnoha dalšími se „vzdělával“ v zvláštní (speciální) škole pro tyto účely vytvořené (jako tomu bylo za v minulém režimu), dostane k dispozici osobního asistenta, kterého platí náš stát z našich daní?

Protože jsem, jak se říká „stará škola“, dovolím si trochu srovnávat. V době, kdy já jsem chodil do školy, existovaly základní a střední školy, bez zmíněné inkluze a kupodivu to vyhovovalo jako dětem, studentům, tak i pedagogům a celému školství, protože ti, kteří na „standardní“ vzdělávání neměli (míněno předpoklady a že jich nebylo jich málo), byli umisťování do zvláštních (speciálních) škol, kde jim byla věnována patřičná péče nejen po stránce vzdělávání, ale i výchovy, protože to byly často školy internátní, tedy s ubytováním. Rozhodně nelze říct, že by tento způsob vzdělávání, resp. samotného školství neměl dobré výsledky. Naše školství bylo na vysoké úrovni a rozhodně nelze o něm mluvit (snad až na výjimky) jako o školství problematickém. Absolventi zvláštních škol dosáhli takového vzdělání, jaké bylo v jejich osobních možnostech. Je proto na místě se ptát, komu to vadilo, co komu na prosperujícím systému vzdělávání nevyhovovalo ( kromě některých ideologických aspektů, což však nebyla zásadní otázka vzdělávacího systému jako takového). Zavedení inkluze je, resp. bylo naprosto nepochopitelné, neřku-li zcestné a nebudu daleko od pravdy, že to mělo své globální cíle, když náš systém vzdělávání a školství v minulém režimu byl na vysoké úrovni, byl vyhovující a přijatelný jak pedagogům, tak žákům či studentům, o bezproblémovém financování školství a mzdách nemluvě.

Pokud jde o asistenty pro problematické žáky nabízí se otázka, zda bylo provedeno nějaké hloubkové vyhodnocení, případně vypracována analýza účinnosti zavedení tohoto institutu na školách (školkách), jakých výsledků bylo u „potřebných“ žáků dosaženo, zda existence a práce asistentů je adekvátní očekávaným výsledkům a vynaloženým finančním prostředkům na tyto funkce? Jsem přesvědčen, že výsledky (pokud nějaké jsou a jsou pravdivé) nemohou být pozitivní, ani uspokojivé. Pokud nebylo žádné vyhodnocení vypracováno, mělo by být ze strany ministerstva školství zajištěno provedení, aby se zabránilo dalším možným nedostatkům a problémům při vzdělávání a výchově dětí a učinit příslušná opatření k ukončení fungování negativně působící inkluze. Zavést urychlenou inovaci a snad jen kromě některých oprávněných a opodstatněných výjimek vrácení se k systému vzdělávání a výchovy na školách podle již léty osvědčených metod a způsobů, které měly pozitivní výsledky a hlavně obešly se bez trestuhodných experimentů, vyhovovaly jak žákům a studentům, tak i samotným pedagogům a byly významným přínosem v kvalitním vzdělávání dětí a mládeže v tehdejší společnosti!

O úspěšnosti vzdělávání a školství za vlády komunistů nelze ani v nejmenším pochybovat. O tom, že bylo naše školství úspěšné a kvalitní svědčí i vzdělání většiny našich politiků, kteří většinu svých titulů dosáhli v tolik odsuzovaném období vlády komunistů. Mimochodem zatím se nestalo, že by někdo z pravicových politiků (mužů i žen), nositelů VŠ titulů z dob nedávno minulé, „uvědoměle“ vrátil VŠ diplom proto, že jej získali studiem na VŠ v době vlády komunistů (pokud navíc nebyl sám komunista).! Přitom to jsou ti, co byli a jsou hlavními kritiky bývalého školství a propagátory inkluzivního školství.

Inkluze však není jediným vážným problémem našeho školství a vzdělávacího systému, neboť je všeobecně známo, že jsou přepracovávány, resp. překrucovány, metodiky, fakta a skutečnosti zvláště ve vlastivědných, dějepisných a humanitních předmětech. Všechny tyto trendy mají za cíl změnit myšlení mladých lidí, včetně dětí, vytěsnit případné vědomosti a skutečnosti z období vlády komunistů a vzdělávání podřídit západní kapitalistické ideologii, dostat dětem a mládeži do povědomí, že jediným správným partnerem a ochráncem jsou pro nás USA (dříve SSSR), největší bezpečí nám poskytuje NATO (dříve VS) a jediným vhodným evropským partnerem je pro nás EU (dříve RVHP)! To jsou trendy a kritéria, které podporují inkluze a lidé, kteří se snaží změnit nejen myšlení lidí, ale také změnit fakta a chápání historie a našich národních dějin!

Jiří Baťa
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrumpova dohoda skončí na smetišti dějin   
Pridal tk Středa 29 leden 2020 - 18:02:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás důrazně odmítl tzv. „dohodu století“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, která má vyřešit izraelsko-palestinský konflikt.

Práva Palestinců nejsou na prodej, vzkázal v úterý Abbás Trumpovi.

„Dohoda století neprojde. Náš lid ji pošle na smetiště dějin,“ poznamenal Abbás. „Nebudeme se klanět, nevzdáme se… Stojíme jednotně před veškerými plány likvidace, které náš lid odmítne,“ prohlásil.

Trumpův plán počítá s vytvořením samostatného palestinského státu. Jednotný a nedělitelný Jeruzalém má být ale hlavním městem Izraele. Palestinská metropole by měla být zřízena v přiléhající palestinské vesnici Abú Dís. Plán navíc předpokládá, že si Izrael zachová svrchovanost nad židovskými osadami na Západním břehu. Abbás trvá na tom, aby palestinský stát byl v hranicích z roku 1967.

Zdroj: https://sptnkne.ws/BkEn
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÍrán o americkém plánu pro Izrael: Podfuk století   
Pridal tk Středa 29 leden 2020 - 17:57:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Světové společenství nevidí americký plán pro Izrael tak brilantním, jak by se mohlo zdát. A to ani v západní hemisféře, kde francouzské Le Figaro jej vidí nepravděpodobným vzhledem k tomu, že nebyl sjednáván rovněž s palestinskou stranou.

Profilující se světový mezinárodní arbitr – Rusko pak zaujalo postoj chytré horákyně a uvedlo, že plán prostuduje, a lídr světové protiamerické opozice – Írán prostřednictvím svého zamini rovnou uvedl, že se nejedná Dohodu století, jak to prezentovaly USA, nýbrž o Zradu století, a že o věci by mělo rozhodnout referendum místních obyvatel. A samotný palestinský prezident Abbás americko-izraelský mírový plán příkře odmítl jako spiknutí.

Zdroj: https://www.lefigaro.fr/international/trump-et-netanyahou-scellent-un-pacte-pour-une-paix-improbable-20200128
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPolitické a ekonomické pasti   
Pridal tk Středa 29 leden 2020 - 17:48:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Politické a ekonomické pasti jsou důsledkem nedokonalostí naší legislativy, chyb ministerských úředníků a koneckonců daného ministra, který podepíše, to co by podepsat...

Politické a ekonomické pasti jsou důsledkem nedokonalostí naší legislativy, chyb ministerských úředníků a koneckonců daného ministra, který podepíše, to co by podepsat vůbec neměl.

Mnohdy politické a ekonomické pasti jsou uměle vytvořeny, aby do nich spadl nějaký bílý kůň - třeba i vysoce erudovaný odborník na ministerstvu. Stačí, když jej zradí jeho podřízení, anebo se přímo pomstí.

Značný počet politických a ekonomických pastí má samozřejmě Ministerstvo dopravy, temnou stránku vykazuje i Ministerstvo sociálních věcí a Ministerstvo financí, co se týče porcování medvědů na nevhodných místech.

Do politických a ekonomických pastí padají, jak jsem zmínil, i odborníci, dále ti, kdož si hrají na suverény a frajery, též slušní lidé křehkých povah.

Jedinou záchranou je zákony předělat, ty dobré a osvědčené přejímat třeba ze zahraničí, také se jednoduše vrátit rovněž k osvědčeným normám minulých dob.

Do politických a ekonomických pastí padá i samotný stát, města i obce - mám na mysli četné zbytečné arbitráže a soudní spory.

Za 30 let jsme si tady vybudovali jenom nepořádek, nejistoty a kriminalitu. Politické a ekonomické pasti se tedy prohlubují, vznikají totální propasti.

Jak z toho ven? Již jsem zmínil přejímání domácích i zahraničních osvědčených norem, abychom vysvobodili naší legislativu od totálních paskvilů.

Václav Kovalčík, Zlín

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSyrští vojáci zajali svědka příprav další provokace   
Pridal tk Středa 29 leden 2020 - 17:33:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Syrští vojáci zajali bojovníka, který byl svědkem příprav Bílých přileb na další provokaci. Videozáznam jeho výslechu zveřejnilo ruské středisko pro usmíření v Sýrii.

Povinností bojovníka Abú Hamzy byla mj. ochrana skladišť ve městě Kafr Hamrah. Řekl, že před několika dny viděl, jak „lidé z civilní obrany“, tedy Bílé přilby, přijeli na skladiště.

„Nevím, co tam bylo skladováno. Před nějakou dobou přijeli lidé v mikrobusu a naložili do něho krabice se šedivými nádobami a bedny se součástmi raket a granátů. Vzali také natáčecí zařízení,“ řekl.

Po zahájení bojových akcí byl Abú Hamza poslán na frontu, do obvodu Rašidin 4 na jihozápadě města Aleppa, kde bojoval v oddíle Džajš Osman. Tuto oblast neznal a při ústupu zabloudil a byl zajat.

Detaily připravované operace

Vedoucí ruského střediska pro usmíření Jurij Borisenkov dříve oznámil, že teroristé a jejich společníci z Bílých přileb v Sýrii chystají provokaci za použití otravných látek, z níž plánují obvinit syrské úřady. Podle informací od místních obyvatel a zajatých bojovníků do osad Kafr Hamra v provincii Aleppo a Maaret Misrin a Ericha v provincii Idlib přijeli pod ochranou teroristů ze skupiny Hayat Tahrir al-Sham představitelé Bílých přileb s tlakovými nádobami, které obsahovaly pravděpodobně plynný chlór.

Vedoucí syrské sítě pro lidská práva (se sídlem v Damašku) Ahmad Kázem Sputniku oznámil, že více než 40 pracovníků Bílých přileb dorazilo do vesnice Ejnata v Idlibu.

Co je známo o Bílých přilbách

Organizace Bílé přilby vyhlašuje za cíl ochranu mírového obyvatelstva Sýrie za dodržování politické neutrality a neúčasti v bojových akcích. Na internetu je hodně videozáznamů, na nichž lidé v bílých přilbách zachraňují zraněné zpod trosek.

Současně se ale objevily i videozáznamy, na nichž je vidět, jak Bílé přilby připravují inscenace, maskují lidi za „zraněné“ a diktují jim, co mají říkat. Kromě toho syrští novináři zveřejnili několik videozáznamů, na nichž byli „záchranáři“ ve vojenském stejnokroji a měli v rukou zbraně.

Na ruském ministerstvu zahraničí považují činnost Bílých přileb za prvek velké informační kampaně na pomlouvání syrských úřadů. Bašár Asad prohlásil, že členové této organizace jsou ve skutečnosti stoupenci Al-Káidy.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Bkyt
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZatím je vše dobré? Počet zraněných při ostřelování základen USA v Iráku vzrostl na 50   
Pridal tk Středa 29 leden 2020 - 17:29:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Počet amerických vojáků, kteří byli zraněni při íránském raketovém útoku na vojenské základny v Iráku, se zvýšil na 50 lidí, oznámil mluvčí Pentagonu Thomas Campbell. K útoku došlo 8. ledna v reakci na vraždu íránského generála Kásima Sulejmáního.

„U dalších 16 vojáků byl diagnostikován otřes mozku… Do dnešního dne otřes mozku utrpělo 50 amerických vojenských příslušníků,“ prohlásil důstojník.

Podle jeho slov z těch 50 zraněných bylo 31 lidí ošetřeno v Iráku, a ti začali znovu plnit své povinnosti. 18 lidí bylo evakuováno do Německa.

Donald Trump dříve prohlásil, že v důsledku íránského útoku na základny nebyl nikdo zraněn, později uznal, že byly případy pohmoždění, tvrdil ale, že nejde o vážná zranění.

„Zatím je vše dobré. Máme nejsilnější a nejlépe vybavenou armádu na světě, zdaleka,“ reagoval bezprostředně po útoku Trump.

Pentagon po útoku postupně zvyšoval počet vojáků, kteří utrpěli zranění. Nejdříve se uvádělo 11 zraněných vojáků a později 34. Nyní je jich údajně 50.

USA 3. ledna v Bagdádu zlikvidovaly íránského generála Kásima Sulejmáního. Odvetou Írán raketami ostřeloval irácké základny, na kterých byli dislokováni američtí vojáci. Na pozadí očekávání možných amerických útoků sestřelili íránští vojáci téhož dne omylem ukrajinské dopravní letadlo, v katastrofě zahynulo 176 lidí.

Vyostření situace na Blízkém východě

Situace na Blízkém východě se vyostřila po útoku amerických vojsk na objekty šíitské skupiny Katáib Hizballáh v Sýrii a Iráku koncem prosince.

Poté stoupenci tohoto hnutí zahájili útok na americkou diplomatickou misi v Bagdádu, poté v průběhu speciální operace Washingtonu zahynuli íránský generál Kásim Sulejmání a náměstek velitele irácké šíitské domobrany Abú Mahdí al-Muhandis.

V noci na 8. ledna Írán raketami zaútočil na americké základny v Iráku. V Teheránu prohlásili, že to byla pomsta za vraždu Sulejmáního.

Světové společenství vyzývá obě strany ke zdrženlivosti.

Zdroj: https://sptnkne.ws/BkwG
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponA je to venku! Hejtman Moravskoslezského kraje za Hnutí ANO potvrdil, že kraj dlouhodobě usiluje o vybudování vojenské základny v Mošnově na Ostravsku!   
Pridal tk Středa 29 leden 2020 - 04:29:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
A je to venku! Hejtman Moravskoslezského kraje za Hnutí ANO potvrdil, že kraj dlouhodobě usiluje o vybudování vojenské základny v Mošnově na Ostravsku! Potvrdil tak skutečnost, že na sjezdu ODS zdaleka nešlo jen o výkřik do tmy, když Saša Vondra vyzval k vybudování americké strategické letecké základny v Mošnově! Podle hejtmana už kraj pouze čeká na oficiální nabídku ze shora! Zdroje z USA potvrzují, že Bílý dům a Pentagon zvažují přesunutí americké armády z Německa do zemí dále na východ v Evropě, Pentagon už si tipuje nové lokality na přesun, Donald Trump argumentuje, že země na východě Evropy jsou ochotny za americké základny a jejich provoz platit, na rozdíl od Německa!

Když předminulý víkend na volebním sjezdu ODS vystoupil Alexandr Vondra a prohlásil, že by se v Mošnově na Ostravsku měla vybudovat americká strategická letecká základna, tak to vyvolalo v českých médiích obrovský poprask a povyk, ovšem mnozí to považovali jenom ze výkřik na volebním sjezdu, který není nijak závazný a nic neznamená. Jak jsem ale v předminulém pořadu na SVCS poznamenal, takovéto výkřiky zdaleka nejsou náhodné a velmi často se naopak jedná o signály, které zaznívají ve chvíli, kdy je prakticky už všechno hotovo a připraveno. Uběhly dva týdny a včera to najednou celé prasklo a je to venku. Co se stalo? Regionální Deník.cz se totiž zeptal jednotlivých politiků, jaký mají názor na vybudování americké letecké základny a přišel šok, který vám vyrazí doslova dech.

Hejtman Moravskoslezského kraje za Hnutí ANO, Ivo Vondrák, totiž pro zmíněný list uvedl šokující stanovisko, že kraj již dlouhodobě usiluje o umístění vojenské posádky na letišti. Doslova uvedl následující slova: “O umístění vojenské posádky na našem letišti dlouhodobě usilujeme. Jsem přesvědčený, že vojenská posádka zvýší prestiž i sebevědomí našeho regionu a bude přínosem pro fungování mošnovského letiště. Dokud však nezazní oficiální nabídka, tak to považuji pouze za politické prohlášení pana europoslance Vondry.” A je to venku!

Pamatujete si, co jsem říkal před 2 týdny na SVCS? Není vyloučeno, že budoucí vláda Hnutí ANO a ODS si bude velice a moc dobře rozumět, a to především v otázkách obrany a zahraniční pro-americké politiky. Podívejte se, jak to všechno dokonale do sebe zapadá. Alexandr Vondra na sjezdu ODS vyzve k vybudování americké strategické letecké základny v Mošnově a na to margo hejtman kraje za Hnutí ANO potvrdí, že kraj dlouhodobě o takovou základnu s posádkou usiluje. Dokud ale nepřijde ze shora oficiální nabídka, tak do té doby je to prý jenom návrh Alexandra Vondry z ODS, uvedl pan hejtman.

Strategická letecká základna v Mošnově? Vědí vůbec místní lidé, co by to znamenalo?

Nevím, jestli obyvatelé regionu vůbec o takovém plánu vědí, že vedení kraje usiluje o zřízení americké letecké základny v Mošnově. Nejde totiž jenom o americké vojáky, jejich základny a jejich letadla. Alexandr Vondra totiž na sjezdu ODS zcela jasně a přesně vyzval k tomu, aby v Mošnově byla vybudována “strategická” letecká základna. To slovo “strategická” českým občanům a laikům asi moc smyslu nedává, jenže v americké vojenské terminologii je tento přívlastek naprosto klíčový a odlišuje takové základny od všech ostatních tím, že na takové základně se nachází prostředky a zázemí pro činnost amerického velení v případě ozbrojeného konfliktu nebo vypuknutí války. Strategické letecké základny totiž hostí důstojníky strategického velení (US Strategic Command) amerických ozbrojených sil a tyto základny jsou vybaveny a připraveny pro uskladnění, vykládku, nakládku, montáž a demontáž jaderných zbraní na nosiče, letadla a rakety.

Existuje jen úzký a přesně specifikovaný počet amerických strategických základen, v Evropě to je např. známá letecká základna Ramstein v Německu, nebo v Turecku základna Incirlik. A dosud ani v jedné jediné bývalé zemi Varšavské smlouvy žádná americká strategická základna nestojí. Nejde tak o nic jiného než o to, že Saša Vondra má ambice, že otevře v ČR první americkou strategickou leteckou základnu v zemích post-sovětského bloku.

A to by rovněž znamenalo, že na letišti by došlo k vybudování zázemí pro US Strategic Command personál, protiatomové bunkry pro US velení, podzemní komplex pro montáže hlavic na různé nosiče, jejich vybavení a především zázemí pro případný budoucí příjem, uskladnění a manipulovaní s jadernými hlavicemi. Znovu je třeba zdůraznit jednu zásadní věc, že strategická letecká základna americké armády nemusí automaticky mít uskladněné jaderné zbraně, ale musí být na jejich přijetí, logistiku a uskladnění připravena, protože strategické letecké základny mají v americké vojenské doktríně hlavní úlohu: z těchto základen budou startovat bombardéry a stíhačky se strategickými zbraněmi v případě vypuknutí války.

Není kouře bez ohně! Výkřik na sjezdu ODS o americké základně už má totiž reálně vyhlížející obrysy, vedení kraje čeká na nabídku ze shora. Strategická základna není strategickou jen tak pro nic za nic

Na manipulaci a uskladnění jaderných hlavic nelze používat jen tak jakékoliv letiště, a to z toho důvodu, že bojové hlavice mají radioaktivní vyzařování, které je bezpečné pro personál jen s krátkou dobou expozice, když se např. hlavice nakládají, vykládají, nebo montují na nosiče. Ovšem uskladnění těchto zbraní znamená permanentní záření v místě jejich uskladnění. Strategické základny tak mají vybudovány obvykle podzemní bunkry, kde jsou hlavice ponořeny do bazénů s bórovou vodou, anebo jsou uskladněny “nasucho” v kobkách, jejichž stěny, podlahy a stropy jsou obloženy buď olověnými deskami anebo natřeny několikavrstvým olovnatým nátěrem.

Suché uložení je obvykle používáno na kratší dobu uložení hlavic. Jinými slovy, pokud jakýkoliv politik začne vyzývat k vybudování americké strategické letecké základny, tak ve skutečnosti vyzývá k vybudování zařízení schopného v případě bezpečnostní krize v Evropě přijímat, uskladňovat a manipulovat se strategickými zbraněmi, mezi něž patří právě termonukleární zbraně, ale stejně tak i balistické rakety, rakety s plochou dráhou letu a veškeré stroje schopné nést a dopravovat do cíle určení jaderné zbraně.

A že se opravdu nejedná o výkřik do tmy, to potvrzují i americká tisková média. Donald Trump minulý rok v červnu uvedl, že zvažuje vyslat do Polska na novou základnu Fort Trump celkem 2 000 amerických vojáků, a to právě ze základen z Německa. O dva měsíce později americká vláda vyhrožuje Berlínu úplným stažením amerických vojsk z Německa a jejich přesunutím do jiných, blíže neurčených, zemí v Evropě. Výhrůžka přišla přímo od amerického velvyslance v Berlíně Richarda Grenella. Donaldu Trumpovi se nelíbí, že Německo jako nejbohatší země Evropy neplatí USA za svoji obranu a ochranu, a dokonce se prý Berlín paktuje s Rusy ohledně plynovodu Nord Stream 2. Takové chování prý Donald Trump nebude tolerovat. A protože od té doby ke změně politiky Berlína nedošlo, a už ani nedojde, tak je jasné, že Američané hledají novou hostitelskou zemi pro své vojáky momentálně umístěné v Německu.

Americká vláda už pracuje na plánu přesunu amerických základen ze západní Evropy do zemí bývalého Východního bloku, všechno do sebe postupně zapadá

A protože v Německu tím pádem skončí i strategická letecká základna Ramstein, je naprosto logické, že Američané už začali hledat náhradu v zemích bývalého sovětského bloku. Kam asi tak umístit americkou strategickou leteckou základnu odsunutou z Ramsteinu? Která země ochotně leze americké armádě do pozadí a je ochotna za americké základny platit, která země má příhodné letiště a hlavně prostor pro jeho další rozšiřování? Která země je tak příhodně umístěna přímo uprostřed Evropy? Dobře si pamatujte to staré přísloví o tom, že není kouře bez ohně. Jestliže Saša Vondra mluví specificky o strategické letecké základně v Mošnově, jestliže Babišův hejtman za Hnutí ANO tvrdí, že kraj usiluje o vojenskou posádku na letišti v Mošnově, a jestliže americká strana vyhrožuje odsunem amerických vojsk z Německa, a jestliže Německo pokračuje v paktování s Ruskem na výstavbě Nord Stream 2 navzdory Američanům, potom je jasné, že jsme svědky tanečků.

Tohle všechno jsou přípravné tanečky pro veřejnost, kterými je pouze taktně naznačováno něco, co je v podstatě už dopředu možná dohodnuté. V Mošnově, kde umírá civilní letecká doprava a provoz padá skoro k nule, se provádí všude kolem dokola stavební úpravy silnic, mostů, mostků a právě ve chvíli, kdy probíhá největší krize mezi Německem a USA, tak na sjezdu ODS zaznívá výzva k vybudování strategické letecké základny v Mošnově. Problém je v tom, že lidé vůbec netuší, co by to znamenalo, kdyby opravdu byla Američanům nabídnuta tato možnost, protože vybudování strategické letecké základny by znamenalo obrovské a miliardové investice na rozšíření letiště, a to všechno s cílem připravit celou základnu pro příjem a logistiku strategických zbraní.

Zdaleka by nemuselo jít jen o možnost budoucího uskladnění jaderných hlavic, ale tyto základny strategického určení budou s vysokou pravděpodobností v budoucnu hostit nové americké rakety středního doletu poté, co USA potopily smlouvu INF na zákaz vývoje a rozmisťování raket středního doletu. A když Hnutí ANO a ODS společně toto prosadí, tak bude vymalováno. Hlasy ve sněmovně na to totiž mají jak dnes, tak i budou mít po příštích volbách. Pokud čerstvý místopředseda ODS vysílá tyto kouřové signály, tak vám garantují, že někde jinde už dávno hoří a vše je nachystáno.

-VK-
Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecko se zříká uhlí, Evropa plynu   
Pridal tk Středa 29 leden 2020 - 04:20:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německo informovalo o úplném upuštění od uhlí, to by však pro dodavatele plynu, konkrétně pro „Gazprom“, nemuselo být vůbec přínosné. Ještě nedávno byl plyn v Bruselu považován za přechodné palivo na cestě k obnovitelné energii, ale Evropská unie si dala za cíl opustit i modré palivo pokud možno co nejdříve. Technická skupina expertů EU vyškrtla výrobu energie prostřednictvím plynu z kritérií pro „zelené investice“, které realizuje Evropská unie za účelem snížení úniku oxidu uhličitého do atmosféry. Ještě předtím své odmítnutí financovat projekty s použitím jakéhokoliv fosilního paliva oznámila Evropská investiční banka.

Do let 2035 – 2038 Německo plánuje zastavit veškerou výrobu elektrické energie z uhlí. Během 15 – 18 let hodlá Berlín uzavřít uhelné elektrárny s celkovou kapacitou až 18 GW. Na oplátku za ukončení špinavé výroby energie slibují německé úřady majitelům elektráren finanční náhradu ve výši 4, 35 mld. eur a těžebním regionům země 40 mld. eur.

Největší kapacitu ztrácí RWE. Této společnosti bude vyplaceno 2,6 mld. eur. Akcie společnosti začaly podle zpráv již zdražovat a podle informací EADaily předseda frakce Levice německého Spolkového sněmu Dietmar Bartsch prohlásil, že „uhelný brexit“ znovu rozdělí Německo na Východ a Západ, protože výroba z uhlí a jeho těžba se nachází ve východní části země a její obyvatelé přicházejí o práci. Podle odhadů vlády je bez práce 6 tisíc Němců. Premiér Saska-Anhaltska Reiner Haseloff zdůraznil, že by musely být investovány miliardy eur na vybudování nových pracovních míst a nikoliv na kompenzace energetickým podnikům.

Terčem kritiky se stala také německá kancléřka Angela Merkelová, kterou obvinili za krach programu na záchranu klimatu. „Merkelová se pokouší zamaskovat roky neúspěchů v záchraně klimatu a platí velkou cenu“, řekla Claudia Kemfert, ředitelka odboru energetiky, dopravy a životního prostředí Německého ústavu ekonomického výzkumu (DIW).

„Kdyby se už na samém začátku Německo nezříkalo atomové energetiky a uhlí, evropské fondy by to nic nestálo a pro EU by to byl vhodnější způsob utrácení peněz“, napsal na Twitteru viceprezident Davisova centra pro ruská a euroasijská studia Harvardské univerzity Thierry Boss. Učinil tak hned poté, co Evropská unie začala hovořit o kompenzacích za přechod ke klimaticky bezpečnějším zdrojům energie a kdy Německo obdrželo druhou největší částku (837 ml. eur) hned po Polsku (2 mld. eur).

Podle údajů Maxima Khudalova, ředitele ruské ratingové agentury ACRA, dodalo za posledních 9 měsíců Rusko do Německa 13 ml. tun uhlí třídy T, to je více než dvojnásobek ve srovnání s r. 2018. „Domnívám se, že to souvisí s tím, že energetická výroba z uhlí v Německu se snaží snížit emise a nakupuje vysokojakostní uhlí z Ruska, aby bylo smícháno s vlastním hnědým uhlím. Proto naše uhlí bude v Německu žádané ještě dlouho“, říká odborník. Podotýká, že v Rusku se už smířili s myšlenkou, že z Evropy bude potřeba dříve nebo později odejít: „Objevují se zprávy, že snadno kompenzujeme na úkor asijsko-pacifického regionu, ale nemyslím si, že vše projde tak hladce.

„Možná bude nutné uzavřít podzemní doly, což je podle mého názoru pro bezpečnost lidí dobré. Na druhou stranu v Rusku zvyšují úroveň množství zpracovaného uhlí. My vyvážíme stále více uhelného koncentrátu, což umožňuje už teď zčásti vyrovnat snížení celosvětových cen uhlí“.

Lze předpokládat, že odmítnutí uhlí Německem přinese dividendy jiným ruským výrobcům – „Gazpromu“. Avšak analytik na plynovou problematiku Energetického centra „Skolkovo“ Sergej Kapitonov vypověděl pro ruský deník „Kommersant“, že jestli dojde k uzavření stávajících reaktorů jaderných elektráren a k ukončení výroby energie z uhlí, povede to k mírnému růstu poptávky po plynu v Německu – až o 5 mld. m³. Berlín chce maximálně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie tak, aby v r. 2030 dosáhly 65 % výroby energie.

Podle plánů Evropské unie lze usoudit, že Brusel plánuje opustit pokud možno co nejdříve také plyn. Výkonný ředitel Climate Bond Initiative a člen Technické skupiny expertů Evropské unie Sean Kidney oznámil pro australské vydání Financial Review, že v dalším měsíci EU zveřejní plán nákupů pro dosažení nulového úniku oxidu uhličitého do roku 2050 a to bude šok pro plynový průmysl. Podle slov odborníka odstranili výrobu energie prostřednictvím plynu z Taxonomie. To je seznam způsobů ekonomické aktivity, které odpovídají jednomu ze šesti cílů vedoucích k ochraně životního prostředí. Taxonomie se používá při výběru investičních projektů. Přitom, jak poznamenal Sean Kidney, největší popularitě se těší vydávání „zelených“ bondů pro financování projektů, které mají vliv na životní prostředí. V minulém roce byly vydány v hodnotě 250 mld. amerických dolarů, ale celkový objem tvořil již 1 trilion amerických dolarů. Stále častěji takové druhy bondů začínají vydávat vlády.

V listopadu loňského roku zasadila ránu investicím do výroby energie z plynu a do plynových projektů Evropská investiční banka (EIB). V souvislosti s novou politikou budou muset energetické projekty, usilující o získání prostředků od EIB dokázat, že zvládnou vyrobit 1 kWh energie a nebude k tomu spotřebováno více než 250 g oxidu uhličitého.

Zástupce ředitele Fondu národní energetické bezpečnosti (NESF) Alexej Grivač tvrdí, že plán nákupů EU zatím nebyl schválen. „ Myslím, že dojde k bitvám. Kromě toho, výrobu z plynu neodebrali ze seznamu na rozdíl od uhlí, ale obalili ji diskriminačními námitkami na způsob „měření úniků v celém řetězci“. Je to tak uděláno speciálně pro sestavení mechanismu tlaku na vnější dodavatele plynu a zároveň pro posílení subvence obnovitelné energie, konkrétně na úkor dodavatelů tradiční energie“, říká odborník. Zastává názor, že Evropa se snaží změnit boj proti „změnám klimatu“ v příjmový byznys a konkurenční převahu v globální aréně.

„V každém případě“, říká zástupce ředitele NESF, „Evropa nedokáže v dohledné budoucnosti opustit plyn ve prospěch obnovitelných zdrojů energie. Plynová generace je nejčistší zdroj výroby elektrické energie, přitom velmi pružný a ekonomicky efektivní. A k dnešnímu dni je to jediná varianta pro bilancování a záruku stability práce energetického systému vzhledem k narůstajícímu podílu nestabilní generace větrných elektráren a slunečních panelů“, poznamenal Alexej Grivač.

Германия отказывается от угля, Европа — от газа vyšel 18. ledna 2020 na eadaily.com. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/01/8177-nemecko-se-zrika-uhli-evropa-plynu.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon"Ukrajinský fašista a profesionální agent Hitlera": ministerstvo zahraničí Ruska zhodnotilo archivní dokument CIA o Banderovi   
Pridal tk Středa 29 leden 2020 - 04:17:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Moskva mnohokrát prohlašovala, že hrdinou současné Ukrajiny je profesionální agent Hitlera, nacista a válečný zločinec. Tak oficiální zástupkyně ministerstva zahraničí Ruska Marie Zacharová okomentovala archivní dokument CIA o Stepanu Banderovi. Konkrétně se v něm hovoří o zavraždění "pěti tisíc Ukrajinců, 15 tisíc Židů a několika tisíc Poláků" příznivci pohlavára OUN-UPA v létě roku 1941. Dříve byl Kyjev podroben kritice ze strany Izraele a Polska v souvislosti s oslavováním zakladatelů ukrajinského nacionalismu.

Hrdinou současné Ukrajiny je profesionální agent Hitlera, nacista a válečný zločinec. O tom na svém Facebooku napsala oficiální zástupkyně ministerstva zahraničí Ruska Marie Zacharová, když komentovala oznámení médií o odtajněných informacích o vůdci OUN-UPA Stepanu Banderovi.

"Kolikrát jsme o tom hovořili před publikací těchto materiálů, a kolikrát cynicky a nestydatě ukrajinští činitelé popírali zřejmé! Co ještě se musí na planetě Země stát, aby si lidé přestali tropit posměch z historie, památky předků, zdravého rozumu?", napsala Zacharová na Facebooku.

Dříve televizní kanál Zvezda informoval o zveřejněném archivním dokumentu Ústřední zpravodajské služby USA, na němž je poznámka "Pro služební potřebu". Na internetové stránce CIA zveřejněný materiál je článkem "Stepan Bandera a ukrajinský stát v roce 1941" z roku 1951 z emigrantského časopisu menševiků Socialistický věstník, který vycházel v letech 1921 -1965.

"30. června 1941 ukrajinský fašista a profesionální agent Hitlera Stepan Bandera (agenturní přezdívka Konsul-2) vyhlásil ve Lvově obnovení Ukrajinského státu na západní Ukrajině. Téhož dne byla zformována tak zvaná státní vláda v čele se zástupcem Bandery Jaroslavem Stecko jako premiérem", uvádí se v dokumentu.

V článku je uvedeno, že za pět týdnů "krátké a neslavné" existence Ukrajinského státu Bandery bylo zlikvidováno "pět tisíc Ukrajinců, 15 tisíc Židů a několik tisíc Poláků". V srpnu roku 1941 bylo ve Lvově oznámeno zahrnutí západní Ukrajiny (jako teritoriálního útvaru s názvem Distrikt Galicija) do struktury Generálního gouvernementu (státního útvaru, vytvořeného na území okupovaného Polska). Tehdy se na Ukrajině začal zavádět "nový řád", blízký hitlerovskému, vysvětluje se v článku.

"To je stručná historie nedlouhého pobytu Bandery u moci, kterou se jeho následovníci, kteří se spoléhají na lidskou zapomnětlivost, nyní pokoušejí představit jako slavnou a hrdinnou epizodu boje za osvobození Ukrajiny. Bylo by lepší, zejména pro stoupence svobodné Ukrajiny, setřít z historie jejich hnutí tohoto stoupence hitlerovců a tuto hanebnou fašistickou epizodu, která nepřinesla zemi nic, kromě ostudy a hoře", konstatuje se v článku.

Poznamenejme, že 17. ledna 2017 CIA vyložila v otevřeném přístupu více než 12 milionů stran archivních dokumentů, které byly odtajněny v letech 2004 - 2006 v souladu s americkým zákonem "O odhalování nacistických vojenských zločinců".

Ruské úřady mnohokrát poukazovaly na vychvalování přisluhovačů nacistů na Ukrajině, nicméně na Západě to nevyvolává zájem, prohlásil RT politolog Ivan Mezjucho.

"Tyto informace jsou veřejným tajemstvím, jsou to absolutně známá fakta. Ruská federace mnohokrát předkládala dokument o kolaborantství banderovců", podotkl.

Podle názoru politologa Jurije Svetova musí tyto údaje sehrát "určitou úlohu" ve sporech, které vznikly kolem těch, z nichž "dnešní Ukrajina dělá hrdiny".

"Co byl Bandera zač, to nebylo tajemstvím ani pro jednoho z prezidentů USA, ale byl to situační spojenec, proto jej používali. Je to neslýchaná situace, když Juščenko in memoriam přisvojil Banderovi titul Hrdiny Ukrajiny", zdůraznil Svetov.

Stojí za to poznamenat, že mezi dříve zveřejněnými archivními dokumenty CIA jsou informace, které dokazují, že americké zvláštní služby po skončení druhé světové války sponzorovaly OUN pro odpor proti sovětským úřadům.

Na Ukrajině se i nadále oslavují lídři ukrajinského nacionalistického hnutí z dob Velké vlastenecké války, takoví jako Bandera, Andrej Melnik, Roman Šuchevič a jejich nohsledi, kteří kolaborovali s nacistickým Německem. V roce 2020 Ministerstvo mládeže a sportu Ukrajiny vyčlení 9 mil. hřiven (375 tisíc dolarů.) na "projekty nacionální a patriotické výchovy". Převážně tyto prostředky zamíří k různým organizacím na provedení akcí na zvěčnění paměti OUN-UPA.

A také se 1. ledna v řadě ukrajinských měst, včetně Kyjeva, konaly pochodňové průvody na počest 111. výročí narození Stepana Bandery.

Tuto událost podrobili kritice velvyslanci Izraele a Polska. V odpovědi na to tisková mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Kateřina Zelenková prohlásila, že "každý národ a každý stát samostatně určuje a oslavuje své hrdiny".

Později rezort zahraniční politiky Izraele odsoudil oslavování za vraždy Židů na Ukrajině ty, kteří jsou za to odpovědní.

"Paměť o holocaustu a boj proti antisemitismu, včetně oslavování antisemitů a vrahů Židů, není "vnitřním problémem" nějaké země. Naopak, je to prvořadý dluh a povinnost každého izraelského diplomata, který představuje všeobecný morální závazek státu Izraele a jeho četných přátel po celém světě", bylo uvedeno v prohlášení ministerstva zahraničí židovského státu.

Kromě toho v polovině ledna Národní protiteroristické správa Velké Británie (NCPTN) zařadila zobrazení trojzubce, analogického tomu, co je na erbu Ukrajiny, do "Příručky pro odpor extremismu" pro britské učitele a lékařský personál. Toto rozhodnutí vyvolalo pobouření u Kyjeva. V předvečer policie Spojeného království odstranila trojzubec z příručky po konzultaci s ukrajinskými diplomaty.

"Krajně pravicové skupiny, bohužel, provádějí nezákonné přivlastňování národních symbolů jako části své identity, proto se některé národní vlajky a symboly objevují v našem dokumentu", bylo vysvětleno v NCPTN.

zdroj: Nová republika vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2057 sec,0.0482 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,662kB