Pátek 27 březen 2020
Oficiální prohlášení členů nouzového summitu G20 o výzvě COVID-19   
Pridal tk Pátek 27 březen 2020 - 16:16:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Země, které se účastnily nouzového summitu G20 o koronaviru, přijaly závěrečné prohlášení. TASS publikuje celý text.

Nevídaná pandemie COVID-19 je přesvědčivou připomínkou naší propojenosti a zranitelnosti. Tento virus nerozpoznává hranice. Boj proti této pandemii vyžaduje přijetí transparentních, rozhodných, koordinovaných, ambiciózních a vědecky podložených globálních opatření v duchu solidarity. Jsme rozhodnuti vystoupit jednotnou frontou proti této společné hrozbě.
Šokuje nás tragická smrt a utrpení lidí na celém světě. Boj proti pandemii a související lékařské, sociální a ekonomické důsledky je naší absolutní prioritou. Stále čelíme pandemii a vyjadřujeme vděčnost a podporu všem zdravotníkům v popředí tohoto boje.

Skupina G20 spolu se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), skupinou Světové banky (WBG), Organizací spojených národů (OSN) a dalšími mezinárodními organizacemi jednajícími v rámci svých současných pravomocí odhodlána dělat vše možné pro překonání pandemii. Zavázali jsme se vyvinout veškeré úsilí, a to jak jednotlivě, tak společně:

- chránit životy lidí;
- zachování pracovních míst a úrovní příjmů;
- obnovení důvěry v budoucnost, zachování finanční stability, obnovení hospodářského růstu a jeho další zrychlení;
- minimalizovat narušení obchodu a globální hodnotové řetězce;
- pomoc všem zemím, které to potřebují;
- koordinace opatření v oblasti veřejného zdraví a financí.

Boj s pandemií

Zavazujeme se přijmout veškerá nezbytná zdravotní opatření a snažíme se poskytnout dostatečné finanční prostředky na omezení pandemie a na ochranu lidí, zejména těch nejzranitelnějších. Budeme poskytovat včasné a transparentní informace, sdílet epidemiologické a klinické údaje a sdílet materiály potřebné pro výzkum a vývoj a posilovat systémy zdravotnictví po celém světě, včetně podpory úplného provádění mezinárodních zdravotních předpisů WHO (IHR, Rok 2005). Budeme rozšiřovat naše výrobní zařízení tak, aby vyhovovala rostoucím potřebám zdravotnického materiálu, a abychom je široce zpřístupnili za dostupné ceny, spravedlivým způsobem, tam, kde jsou nejvíce potřeba, a co nejdříve. Zdůrazňujeme význam odpovědných informací pro veřejnost během globální zdravotní krize. Našim ministrem zdravotnictví přikazujeme, aby uspořádali schůzky podle potřeby za účelem sdílení úspěšných národních zkušeností a během ministerského zasedání v dubnu tohoto roku vyvinout soubor naléhavých akcí skupiny G20 k společnému boji proti pandemii.

Plně podporujeme úsilí WHO a jsme odhodláni dále posílit její pravomoc koordinovat mezinárodní boj proti pandemii, zejména v oblasti ochrany frontových pracovníků zdravotnického sektoru a dodávek zdravotnického materiálu, zejména diagnostiky a léčby, léčiv a vakcín. Uznáváme potřebu naléhavých opatření k okamžitému navýšení globálního úsilí v boji proti krizi COVID-19. Okamžitě začneme spolupracovat, a to i se zúčastněnými stranami, na překlenutí mezery ve financování strategického plánu připravenosti a reakce WHO. Zavazujeme se také, že dobrovolně okamžitě poskytneme podporu zdrojům Fondu solidarity WHO proti COVID-19, Epidemické připravenosti na inovace (CEPI) a Globální alianci pro vakcíny a imunizaci (Gavi). Vyzýváme všechny země, mezinárodní organizace, podniky, charitativní organizace a jednotlivce, aby k tomuto úsilí přispěli.

Abychom si zajistili naši budoucnost, zavázali jsme se posílit národní, regionální a globální kapacity pro boj proti potenciálním ohniskům infekčních nemocí významným zvýšením nákladů na připravenost na epidemii. Tím se zlepší ochrana každého člověka, zejména zranitelných skupin, které jsou mnohem náchylnější k infekčním chorobám. Zavazujeme se také spolupracovat na rozšíření financování výzkumu a vývoje vakcín a léčivých přípravků, používání digitálních technologií a posílení mezinárodní vědecké spolupráce.

Budeme aktivněji koordinovat naše úsilí, a to i se soukromým sektorem, pro rychlejší vývoj, výrobu a distribuci diagnostiky, antivirových léčiv, léčiv a vakcín, vedené úkoly efektivity, bezpečnosti, spravedlnosti, široké dostupnosti a dostupnosti platformou pro financování a koordinaci s cílem urychlit vývoj a distribuci vakcín, diagnostických a terapeutických prostředků.

Zachování životaschopnosti globální ekonomiky

Zavazujeme se, že uděláme vše, co je v našich silách, a využijeme veškerá dostupná politická opatření k minimalizaci ekonomických a sociálních škod způsobených pandemií, obnovení globálního ekonomického růstu, udržení stability trhu a posílení udržitelnosti.

V současné době přijímáme naléhavá a energická opatření zaměřená na podporu ekonomik našich zemí; ochrana pracovníků, podniků, zejména drobných podniků, malých a středních podniků a nejvíce postižených odvětví;

a zajištění odpovídající sociální ochrany zranitelných skupin. V rámci cílené fiskální politiky, ekonomických opatření a záručních mechanismů přijímáme opatření ke stimulaci světové ekonomiky ve výši více než 5 bilionů amerických dolarů, abychom neutralizovali sociální, hospodářské a finanční důsledky pandemie.

Budeme i nadále přijímat rozhodná a ambiciózní fiskální stimulační opatření. Společné akce skupiny G20 zvýší jejich účinnost, zajistí soudržnost a povedou k vzájemně se posilujícímu účinku. Reakce tohoto rozsahu a rozsahu přispěje k oživení světové ekonomiky a položí pevný základ pro udržení pracovních míst a obnovení hospodářského růstu. Našim ministrům financí a vedoucím centrálních bank přikazujeme, aby pravidelně koordinovali vypracování akčního plánu G20 ve vztahu k COVID-19 a úzce spolupracovali s mezinárodními organizacemi, aby co nejdříve poskytli příslušnou mezinárodní finanční pomoc.

Podporujeme nouzová opatření přijatá centrálními bankami v rámci jejich pravomocí. Centrální banky podnikají kroky k zachování půjček domácnostem a podnikům, k podpoře finanční stability a ke zvýšení likvidity světových trhů. Vítáme pokračující rozšiřování swapových linek našimi centrálními bankami. Podporujeme také regulační a kontrolní opatření přijatá k další podpoře hospodářství s finančním systémem a vítáme oznámení Rady pro finanční stabilitu (SPS) o koordinaci těchto opatření.

Vítáme rovněž kroky, které podnikly MMF a WBG na podporu zemí v nouzi, plně využívat celou škálu schopností v rámci koordinované globální reakce a žádáme je, aby pravidelně informovali G20 o dopadech pandemie, opatřeních reakce a politických doporučení. Budeme i nadále reagovat na rizika zranitelnosti dluhů v zemích s nízkými příjmy způsobenými pandemií. Žádáme také Mezinárodní organizaci práce (ILO) a Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), aby sledovaly dopad pandemie na zaměstnanost.

Boj proti chybám v mezinárodním obchodu

Na základě potřeb našich občanů se budeme snažit zajistit přeshraniční dodávky životně důležitých lékařských dodávek zásadního významu pro zemědělské produkty a jiné zboží a služby a budeme řešit narušení v globálních hodnotových řetězcích, abychom chránili zdraví a pohodu lidí.

Zavazujeme se, že budeme i nadále spolupracovat s cílem usnadnit mezinárodní obchod a koordinovat reakci tak, abychom se vyhnuli nepřiměřenému zasahování do mezinárodní dopravy a obchodu. Zdravotní nouzová opatření budou cílená, přiměřená, transparentní a dočasná. Nařizujeme našim ministrům obchodu, aby posoudili dopad pandemie na obchod.

Znovu potvrzujeme náš cíl – hledat svobodné, spravedlivé, nediskriminační, transparentní, předvídatelné a stabilní prostředí pro obchod a investice a také udržovat naše trhy otevřené.

Oživení globální spolupráce

Budeme aktivně a rozhodně spolupracovat s klíčovými mezinárodními organizacemi, zejména s WHO, MMF a skupinou Světové banky, jakož si multilaterálními a regionálními rozvojovými bankami s cílem vyvinout účinný, vzájemně propojený, koordinovaný a funkční soubor finančních opatření a zaplnit případné mezery v jejich stávajících sada nástrojů. Zavázali jsme se posílit globální finanční bezpečnostní systémy na podporu rozvíjejících se trhů a rozvojových zemí, které čelí lékařským, sociálním a ekonomickým šokům v důsledku COVID-19.

Jsme velmi znepokojeni vážnými riziky pro všechny země, zejména pro rozvojové a nejméně rozvinuté země, zejména pro africké a malé ostrovní státy, v nichž zdravotní systémy a ekonomiky mohou být na takovou výzvu méně připraveny, jakož i pro zvláštní rizika spojená s uprchlíky a vysídlenými osobami. Věříme, že posílení zdraví v Africe je klíčem k zajištění udržitelnosti globálního zdraví. Pomůžeme vybudovat kapacitu a poskytnout technickou pomoc, zejména ohroženým komunitám. Jsme připraveni mobilizovat finanční zdroje na rozvojovou a humanitární pomoc.

Našim příslušným vyšším úředníkům přikazujeme, aby úzce spolupracovali na podpoře globálního úsilí o zmírnění dopadů pandemie, a to i přijetím přiměřených opatření na ochranu hranic v souladu s vnitrostátními právními předpisy, a aby v případě potřeby usnadnili návrat občanů do své vlasti.

Velmi si vážíme úsilí o zajištění ochrany zdraví našich lidí odložením významných veřejných akcí, zejména rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru, aby se termín olympijských her změnila na termín nejpozději v létě roku 2021. Podporujeme pevný záměr Japonska pořádat olympijské a paralympijské hry 2020 v Tokiu v plném rozsahu jako ztělesnění schopnosti lidstva překonat zkoušky.

Jsme připraveni na okamžitou reakci a další kroky, které mohou být vyžadovány. Vyjadřujeme svou připravenost znovu se setkat, pokud to situace vyžaduje. Abychom se vypořádali s touto pandemií, potřebujeme více než kdy jindy globální akci, solidaritu a mezinárodní spolupráci. Jsme přesvědčeni, že společnou prací to překonáme. Budeme chránit životy lidí, obnovit stabilitu globální ekonomiky a položit pevný základ pro silný, udržitelný, vyvážený a všestranný růst.

Seznam účastníků tohoto summitu:

Premiér Austrálie
Prezident Brazílie
Předseda vlády Velké Británie a Severního Irska
Německý kancléř
Indický premiér
Prezident Indonésie
Předseda Rady ministrů Itálie
Předseda vlády Kanady
Prezident Čínské lidové republiky
Prezident Koree
Mexický prezident
Prezident Ruska
Král Saúdské Arábie
Americký prezident
Turecký prezident
Prezident Francie
Prezident Jihoafrické republiky
Japonský premiér

Předseda Evropské rady
Předseda Evropské komise
Vietnamský premiér
Král Jordanu
Předseda vlády Španělska
Korunní princ Abú Dhabí
Prezident Rwandy
Premiér Singapuru
Prezident Švýcarska

Vedoucí delegací mezinárodních organizací:

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace
Generální ředitel Mezinárodního měnového fondu
Generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Generální tajemník OSN
Generální ředitel Světové obchodní organizace
Prezident Světové banky
Generální ředitel Mezinárodní organizace práce


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína už poskytla pomoc 89 zemím a 4 mezinárodním organizacím   
Pridal tk Pátek 27 březen 2020 - 03:17:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Náměstek ředitele Čínské agentury pro mezinárodní rozvojovou spolupráci Deng Boqing (Teng Po-čching) dnes v Pekingu řekl, že příslušná oddělení a podniky aktivně provádějí pomoc pro zahraničí. Čína už poskytla pomoc 89 zemím a 4 mezinárodním organizacím.

Deng Boqing na tiskové konferenci čínské Státní rady uvedl, že čínská pomoc směřuje nejen do zemí s vážnou epidemickou situací, ale také do zemí se slabými zdravotnickými systémy, jakož i mezinárodním organizacím, jako je Evropská unie, Africká unie a ASEAN.

Čína poskytla pomoc v nouzi 28 asijským zemím, 16 evropským zemím, 26 africkým zemím, 9 americkým zemím a 10 zemím jižního Pacifiku. Metody pomoci zahrnují lékařskou materiální pomoc a lékařskou technickou pomoc. Mezi pomocné materiály patří zejména testovací činidla, roušky, ochranné oděvy, izolační brýle, lékařské rukavice a potahy na boty, plicní ventilátory a další diagnostické a léčebné vybavení. Do operací na pomoc zahraničí se zapojilo také mnoho místních vlád, podniků, soukromých institucí a jednotlivců v Číně.

Deng Boqing zdůraznil, že tato zahraniční pomoc proti epidemii je nejrozsáhlejší nouzová humanitární operace od založení Čínské lidové republiky. Vedoucí představitelé mnoha zemí a mezinárodních organizací poděkovali Číně různými způsoby za pomoc. V současné době se celosvětová epidemická situace stále vyvíjí a čínská vláda bude nadále poskytovat protiepidemickou pomoc příslušným zemím v rámci svých schopností.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPoradce prezidenta Donalda Trumpa pro zdravotnictví oznámil, že Američané se mají připravit na 2. vlnu nákazy Coronavirem   
Pridal tk Pátek 27 březen 2020 - 03:13:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poradce prezidenta Donalda Trumpa pro zdravotnictví oznámil, že Američané se mají připravit na 2. vlnu nákazy Coronavirem s příchodem chřipkové sezóny tento rok na podzim! Coronavirus se podle CDC a dosavadních nálezů může stát sezónním virem jako chřipka, který se bude vracet každý rok na sklonku roku! Pokud se ukáže, že Coronavirus prochází procesy retrocyklace a nebude možné si na něj vytvořit imunitu podobně jako to nejde na chřipku, úplně to změní způsob života na celé planetě a urychlí to nasunutí digitální ekonomiky, elektronizace školství, online nákupů, prohloubí mezilidskou fyzickou izolaci, zastaví pohyb většiny aut, brutálně omezí emise a skleníkové plyny a vytvoří prostředí neofeudalismu!

Pomalu to začíná z vědců, lékařů, odborníků a elit lézt jako z chlupaté deky. Je to 2 týdny, co jsem zde na Aeronetu psal o riziku, že Coronavirus se bude vracet ve vlnách, protože projevuje znaky retrocyklace, tedy schopnosti napadat i dříve vyléčené osoby, a po dvou týdnech najednou tato slova už zaznívají oficiálně od poradce amerického prezidenta pro zdravotnictví. Anthony Fauci je poradcem prezidenta Donalda Trumpa a pracuje jako ředitel Institutu pro alergie a infekční choroby.

Na včerejší tiskové konferenci v Bílém domě doslova šokoval, když Američanům řekl, že se mají připravit na druhou vlnu Covid-19, která vypukne zřejmě letos na podzim s příchodem chřipkové sezóny, která začíná v USA 1. října každého roku. Toto šokující prohlášení z Bílého domu, u kterého byl i Donald Trump, je odvozeno od poznatků americké CDC, která sleduje situaci na jižní polokouli a také v Jihoafrické republice, kde právě nastává podzim, přicházejí chladnější dny a všude tam masivně a zdánlivě jakoby odnikud narůstají případy nákazy Coronavirem. To je podezřelé a vyvolává to obavy, že Coronavirus je “rozprášen” po celé planetě.

Dochází tím k potvrzení zhruba 2 měsíce staré hypotézy čínských lékařů, že Coronavirus vykazuje charakter retrocyklace, tedy velmi intenzivní mutace, která vede k tomu, že v závislosti na ročním období a teplotě se virus transformuje a adaptuje na venkovní teplotní podmínky a v teplejších měsících se obrazně řečeno zapouzdřuje, hibernuje a znovu se aktivuje s příchodem chladnějšího počasí na podzim. Po skončení hibernace má ovšem virus jinou struktura RNA, která projde kompletní retrocyklací, tedy významnou změnou proteinového těla viru do takové míry, že imunitní systém člověka, fagocyty a makrofágy, nedokáže retrocyklovaný kmen viru detekovat a napadnout, protože ho nepoznává.

Má totiž jinou podobu a imunitní systém jej neumí identifikovat. Tuto vlastnost mají chřipkové viry, ale podle všeho i virové kmeny rodiny SARS a jak se zdá, tak se to týká i Coronaviru. Znovu se potvrzuje, že rozdíl mezi konspirací na Aeronetu a realitou jsou 2 týdny, zhruba. A nemyslete si, že z toho mám bůhví jakou radost. Naopak, pokud to takto opravdu půjde podle plánu, za pár měsíců se ocitneme v Novém světovém řádu, a ani nebudeme tušit, jak rychle se to semlelo a seběhlo.

Coronavirus se podle všeho bude vracet každou sezónu na podzim, varují americké studie a poradce amerického prezidenta

Průběh nemoci je pro nemocné, minimálně velkou část z nich, opravdu neuvěřitelně bolestivý. Nelze to srovnat s chřipkou, ani s angínou, ty bolesti jsou tak nesnesitelné, že lidé kromě paracetamolu na sražení horečky sahají i po tzv. painkillerech, především potom na bázi ibuprofenu, který je nejúčinnějším moderátorem bolesti bez preskripce. Jenže poslední informace hovoří o tom, že ibuprofen může ve skutečnosti u některých osob průběh nemoci naopak zhoršovat.

Ve výsledku tak lze vyloučit, že by lidé byli ochotni tyto nemoci podstupovat každý rok v případě, že by se Coronavirus vracel každý rok na podzim, jako se vrací chřipka. K čemu by to proto vedlo? Samozřejmě k masivní poptávce po sezónním očkování stejně, jak se očkuje proti sezónní chřipce. Ta pravidelně mutuje a farmaceutické společnosti připravují dopředu multivakcíny proti očekávaným zmutovaným kmenům chřipky. Ty jsou totiž laboratorně uchovávány ve stěrech z hrdel pacientů. Od každého lékaře v USA sbírá CDC 1x za měsíc vzorky použitých vyšetřovacích dřevěných planžet, které jistě všichni znáte, když se vám lékař tímto dřívkem dívá do krku.

Většinou lékař planžetu po vyšetření vhodí do koše, ale někdy dřívko odloží stranou do misky. V tom případě to znamená, že váš vzorek zamíří do centrální referenční laboratoře CDC. V laboratoři se vzorky z planžet kultivují a sledují jejich kmeny, mutace a hibernace při zvýšení teploty. CDC tak dokáže zjistit dopředu, do jaké podoby dané kmeny chřipky zmutují na podzim, protože ze vzorků od pacientů mohou nasbírat dostatek mutačních rekombinací.

Na podzim jdou potom na trh komerční multivakcíny, které chrání proti zhruba 20 nejpočetnějším kmenům chřipky pro danou sezonu, které se očekávají, že se po skončení hibernace na podzim aktivují. Existuje vysoká pravděpodobnost, že totéž se podle všeho začne praktikovat u Coronaviru, kde se budou dopředu připravovat multivakcíny. Jak jistě víte, ani očkování proti chřipce není stoprocentní, protože multivakcína chrání jen proti nejpočetnějším kmenům známých vzorků a jejich mutací. Nechrání proti kmenům s nižším rozšířením v populaci. Dá se tedy očekávat, že lidé ze strachu z bolestivé nemoci Covid-19 budou žádat očkování a bude z toho velký business.

Povinné očkování proti Coronaviru, ztráty zaměstnání pro lidi bez vakcinace, diskriminace neočkovaných dětí, to všechno nás může reálně čekat

Daleko horší je ale představa, že vlády zemí nařídí, že některé profese ve společnosti budou muset mít povinné očkování proti Coronaviru, jinak přijdou o zaměstnání. A to už je jiná liga, to už není o dobrovolnosti. Řidiči autobusů, tramvají, taxíků, pracovníci ve službách, prodavačky, pokladní, učitelé, všichni státní zaměstnanci komplet, a dovedu si představit, že by očkování bylo povinné i pro všechny pasažéry MHD, kteří by se při kontrole jízdenky museli prokázat i tím, že jsou očkovaní.

Vůbec nechci domýšlet nákupní centra, dětské koutky, školky, kam byste mohli chodit s dětmi jen tehdy, pokud vy i vaše děti jsou očkovány proti koronaviru. Pokud přímo poradce Donalda Trumpa, opřený o data a nálezy CDC, varuje Američany před druhou vlnou na podzim, potom to není už pouhá konspirace, ale faktický výrok poradce prezidenta a šéfa institutu proti alergiím a infekčním chorobám. Jenže, to není jediná hrozba, která z tohoto vychází. Poradce prezidenta Trumpa totiž automaticky počítá s tím, že Coronavirus se chová jako chřipka a bude možné vypozorovat zmutované cykly a připravit multivakcíny.

Jenže, existuje zde i jiná a mnohem děsivější varianta. Retrocyklace virů chřipky je velmi primitivní, jedná se o mutace jen několika proteinových bází a to nemusí platit o Coronaviru. Jeho řídící centrum, velín, které řídí mutace zbytku těla viru, je podle bioložky Soni Pekové natolik přeprogramované a pozměněné, že je zde opravdu riziko, že tyto změny ve viru proběhly laboratorně s cílem, aby virus byl schopen natolik komplexních retrocyklací, že nebude možné na virus vyrobit spolehlivou vakcínu. A nebylo by to poprvé v přírodě. Dodnes neexistují účinné vakcíny na viry Ebola, Marburg, ale ani na Dengue.

Na virus Dengue byla po dlouhé době vytvořena vakcína společností Sanofi, která je ale účinná jen zčásti, zhruba 66% účinnost ochrany je hluboce pod očekávaným výsledkem. Vakcína je účinná na vážné případy, které již onemocněly virem, ale ochrana nenakažených jen ze 66% je velmi slabá účinnost. Nikde tudíž není garance, že se podaří na Coronavirus vyrobit vakcínu, která bude mít vysokou účinnost a současně bude fungovat i proti různým mutacím viru. Pokud by se to nepodařilo, došlo by k neuvěřitelné iteraci budoucnosti naší planety.

Co když se nepodaří najít účinnou vakcínu, stejně jako se to dosud nepodařilo na desítky let známé jiné nebezpečné viry? Dojde ke splnění snu Grety Thunberg?

Pokud by Coronavirus měl jenom zčásti tak agresivní retrocyklaci a odolnost proti vakcínám jako některé jiné viry, potom by se tomuto viru musela přizpůsobit celá civilizace. Vznikla by celoplanetární globální a permanentní karanténa, která by měla hrozivé a trvalé důsledky pro celý globalizovaný svět. Lidé by nesměli cestovat do zahraničí a ani mimo svá města. Nesměli by se shromažďovat a demonstrovat třeba za svá práva. Nemohli by se sdružovat v hospodách a kritizovat vlády a systém.

Nemohli by jezdit tam, kam by se jim chtělo. Došlo by ke zhroucení světových cen ropy, protože nikdo by nejezdil, nikdo by necestoval, letadla by prakticky nelétala. Došlo by k mohutnému a nevídanému snížení celosvětových emisí CO2 a NOx přesně tak, jak požaduje Greta Thunberg. Vlastně by se snížily emise mnohem víc, než kolik požaduje. Velké podniky a fabriky by musely propustit lidi a nahradit je roboty, autonomními systémy, protože ty nemohou onemocnět a chytit virus. Lidé by pracovali natrvalo z domovů. Děti by se natrvalo učily a studovaly z domovů. Mezilidská interakce by se dostala na fyzické úrovni prakticky na nulu a zůstala by jen v elektronické rovině.

Pět pilířů nové průmyslové revoluce, která se stane základem Nového světového řádu. Digitální ekonomika jako alfa a omega NWO

Veškeré zboží by se nakupovalo online a taxikáři by přestali vozit lidi, ale začali by vozit nákupy. Všudypřítomný strach z viru by donutil firmy převést svoje podnikání do digitální, elektronické podoby všude tam, kde by to bylo možné. Pouze tam, kde by se nakládalo s fyzickým materiálem, by byla zapotřebí přítomnost člověka v první fázi, dokud by nebyl nahrazen robotem a automatizovaným zařízením. Virus, který je všude a přitom by proti němu nešlo účinně očkovat, by se stal ultimátní zbraní globalistů pro nasunutí Nového světového řádu, jehož hlavní ekonomickou tezí je 4. průmyslová revoluce, která se skládá z celkem 5 hlavních pilířů

•Digitalizace
•Robotizace
•Lokalizace
•Redistribuce zdrojů
•Umělá inteligence

Digitalizace má za úkol vytvořit v éře Posthumanismu nový ekonomický model tzv. Digitální ekonomiky. Všechno by mělo z papíru, úřadů a budov přejít do elektronické podoby a současně totéž by se mělo stát s celým průmyslem, obchodem a službami. Ráno vám přivezou jídlo, dron s ním přistane před domem, anebo taxikář přiveze nákup. Děti potom jdou “do školy” ve smyslu vedle do pokoje k počítači s webovou kamerou. Otec je bankéř, ale banky zrušily pobočky, obsluhují klienty přes počítač a kameru. Matka pracuje jako účetní, ale práci má také doma a také přes počítač. Nikdo z rodiny neopustí byt, resp. dům. Budovu je možné opustit jen s respirátory, v rukavicích a na základě oznámení úřadům dopředu. Např. cesta na chalupu.

Robotizace nahradí člověka v práci, lokalizace vynuluje pohyb člověka, redistribuce uvězní člověka a umělá inteligence jej zbaví rozhodování

Robotizace má nahradit člověka tam, kam kvůli virové nákaze nemůže, anebo kvůli ochraně nedokáže podávat tak velký výkon. Všude, kde to bude možné, budou lidé nuceni k tomu, aby nechodili do práce, ale aby pracovali z domova. Tím se prakticky vynuluje veškerá doprava osob, bude se dopravovat pouze zboží. Po silnicích budou jezdit jen nákladní auta, kamiony, dodávky a taxíky s rozváženými potravinami. Robotizace a samořídící auta postupně nahradí taxíky i řidiče kamionů. Člověk bude izolován doma v jednom místě, bez pohybu, v rámci lokalizace.

Lokalizace je další hlavní tezí 4. průmyslové revoluce. Je to promyšlený koncept, jehož úkolem je zabránit lidem v pohybu, protože pohyb člověka (autem, vlakem, MHD, letadlem, lodí, ale i pěšky) vytváří uhlíkovou a dusíkovou stopu. Všechno tedy má být lokalizováno v jednom místě. Člověk se nehýbe, necestuje, je s rodinou doma. Jediné, co se hýbe, jsou nákladní vlaky, kamiony a lodě, které v rámci globalizace převáží miliardy tun zboží z jiných lokalizovaných oblastí z druhé strany světa. Zboží je potom v místě lokalizace redistribuováno, čímž se dostáváme ke čtvrté tezi 4. průmyslové revoluce, kterou je redistribuce.

Redistribuce má za úkol přerozdělovat zdroje ve společnosti lidem v izolovaných lokalizacích. Plynulá redistribuce je hlavním klíčem k managementu, aby se lidé nevzbouřili, protože jakmile by se redistribuce zadrhla, systém Průmyslu 4.0 by se okamžitě zhroutil. Proto redistribuce bude klíčovým faktorem s vysokou organizační složkou státu a nadnárodních celků. Bude nutné zajistit, že redistribuce zajistí dostatek potravin v online obchodech, dostatek rozvážejících kurýrů, rychlost a přesnost doručování, dostatek zábavy doma, pokud možno grátis, zdarma, filmy, pořady.

To proto, aby se lidé odreagovali od domácích koncentráků, ve kterých se nachází. Jakmile v systému redistribuce něco kixne, otřese to celým konceptem řízení, protože nikdo nezvládne situaci, že třeba dojde k výpadku elektřiny, která je nezbytná pro připojení dětí přes počítač do školy, pro práci online obou rodičů, pro objednávání jídla online, elektřina se zkrátka stane alfou a omegou. Kdo přijde o elektřinu v digitální ekonomice, bude se to rovnat rozsudku smrti, popravě, protože člověk umře hladem, nic si neobjedná a neobstará.

Umělá inteligence je finální a cílovou tezí Průmyslu 4.0 v plánu nahrazení úředních, právních, posudkových, rozhodovacích, soudních a správních pozic umělými inteligencemi, které nahradí živé úředníky, bankéře, soudce a další osoby. Při elektronické komunikaci na dálku již nebude potřeba přítomnosti fyzické osoby za přepážkou. Všechno obstará umělá inteligence, takže žádosti bude schvalovat program AI, soudní líčení na dálku bude také posuzovat AI a lidé budou lokalizováni doma. Díky monitoringu bude možné sledovat, co si lidé mezi sebou říkají.

Díky zákazu šifrování (návrh zákona v USA) to nebude problém. Ideová policie bude sledovat, kdo si co myslí a píše na sociální sítě. Kdo se prohřeší, bude potrestán… vypnou mu elektřinu na 1 týden. Pro výstrahu. Nic jiného v digitální ekonomice nebude potřeba proti potížistům provádět. Hotovost bude nejprve zakázána, kvůli hygieně, samozřejmě. A následně bude nahrazena pouze bezhotovostním stykem. Potížista si otevře ústa na sociální síti a zablokují mu elektronické peníze na několik dnů.

Neofeudalismus nepřijde jako nařízení, ale jako nezbytná nutnost pro přežití člověka, po které bude sám volat a velebit ji za svoji ochranu před nákazou

Všechny tyto teze plánové Průmyslové revoluce 4.0 až moc nápadně připomínají to, co se děje nyní okolo Coronaviru. Až moc nápadně to vystihuje proces na urychlení nasunování NWO a jeho digitální ekonomiky. Děti jsou trénovány, učeny, jak to bude fungovat. Rodiče si zvykají na práci z domova. Všechno ve jménu neviditelného zabijáka Coronaviru. Státy otevírají stavidla inflace a pumpují stovky miliard do ekonomik, ale byla by chyba si myslet, že jde jenom o pumpu na záchranu globální ekonomiky.

Tohle je globalistická perestrojka, je to End Game, kdy virus je využit k urychlenému nasunutí Nového světového řádu na pilířích Průmyslu 4.0 takovým způsobem, abychom si toho vůbec nevšimli. Ve jménu zdraví zabijí svobodu a její zbytky, které nám dosud ze svobody zůstávaly a vstoupíme do věku novodobého nevolnictví, bez svobody pohybu, cestování, a budeme tak žít v éře neofeudalismu. Pokud Coronavirus bude retrocyklární jako Ebola nebo Dengue, svět se změní způsobem, že ho nepoznáme.

-VK-
Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJak se dělá pandemie   
Pridal tk Pátek 27 březen 2020 - 02:57:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německý lékař, který působil v nejvyšších patrech globální politiky, odhaluje, jak lze s pomocí jednoduchého triku vyvolat celosvětovou paniku.

Co dělat, když nastane globální krize a lidé začnou panikařit? V podobných chvílích, než člověk podlehne kolektivnímu šílenství v době dezinformační, je dobré vyslechnout někoho seriózního, kdo dané oblasti rozumí, ví, jak se věci mají, zároveň je ale schopen racionálního uvažování, neztratil nadhled a především není součástí hlavního proudu mediálně-farmaceuticko-průmyslově-bankovní mašinerie, jež krizí, kterou vyvolala, sleduje své vlastní cíle.

Takovým odborníkem, který se v podobné zkoušce již jednou osvědčil, je Wolfgang Wodarg. Německý internista, praktik a pneumolog, tedy lékař zabývající se léčbou plicních onemocnění, a stipendista v oboru epidemiologie na renomované Univerzitě Johnse Hopkinse v Baltimoru, všechny podmínky splňuje i díky tomu, že byl 15 let poslancem německého Bundestagu za sociální demokracii (SPD). A co víc, na přelomu tisíciletí vedl dlouhá léta zdravotnický výbor Rady Evropy. Právě v této vedoucí funkci se rozhodl jít proti proudu a v roce 2010 se poté, co skončila pandemie prasečí chřipky (která nikdy ani pořádně nezačala), veřejnosti sdělil, že šlo o „jeden z největších zdravotnických skandálů století“.

Doktor Wodarg před deseti lety obvinil Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) z toho, že podlehla tlaku farmaceutických firem, jež se na falešné pandemii napakovaly. Zjistil totiž, že těsně před vyhlášením pandemie WHO účelově změnila kritéria pro vyhlášení tohoto výjimečného stavu tak, aby mohl být nastolen.

„Já jsem v těchto věcech bohužel již vyškolen, s ptačí a prasečí chřipkou to totiž bylo úplně stejné jako s koronavirem. Prasečí chřipka byla ta nejmírnější chřipková vlna, kterou jsme kdy měli. Rešeršoval jsem tehdy, jak to celé vzniklo. Naštěstí jsem byl přímo u toho, byl jsem předsedou zdravotního výboru v Radě Evropy, a mohl jsem tak téma vynést na světlo. Vyvolal jsem k tomu slyšení a zřídil vyšetřovací výbor, kde se WHO musela zpovídat, jak k něčemu takovému mohlo dojít. Ptali jsme se, proč vyhlásila pandemii, když o žádnou pandemii nešlo,“ vzpomíná Wolfgang Wodarg, jenž díky tomuto vyšetřování zjistil velice překvapivé věci. „Vyšlo najevo, že děsivé množství profesorů v grémiu mělo obrovský střet zájmů a změnili kritéria pro definici pandemie. V minulosti byla totiž pandemie vyhlášena jen v případech, kdy docházelo k šíření velmi nebezpečných nemocí, na které lidi umírají ve velkém. Jenže potom na nátlak farmaceutických firem změnili definici pandemie tak, že k jejímu vyhlášení stačí, aby viry cestovaly po celém světě. To ale viry dělají po celou dobu, každý rok.“

Německý lékař nabízel své články o současné pandemii koronaviru do nejvýznamnějších německých médií Frankfurter Allgemeine Zeitung či Süddeutsche Zeitung, aby zmírnil rostoucí paniku, ale byl odmítnut s tím, že publikování takových informací by bylo „nevhodné“. A tak zveřejnil své nové poznatky, které uvádějí koronavirové běsnění na patřičnou míru, v několika videích na portálu YouTube, kde není cenzura – když se to nepřežene – tak důsledná.

To, co o šíření koronavirové nákazy říká jedenasedmdesátiletý politický matador s bohatou praxí plicního lékaře a člověka, který zblízka nahlédl pod pokličku medicínsko-farmaceuticko-politického propojení, je pro pochopení toho, čeho jsme dnes svědky, naprosto klíčové. Kdyby WHO nevyškrtla z kritérií pro vyhlášení pandemie dvě hlavní kritéria, enormní morbiditu (počet nemocných k počtu obyvatel) a mortalitu (počet zemřelých na počet obyvatel), šíření koronaviru by se pandemií stát nikdy nemohlo. Podle nové definice k pandemii stačí, aby se vir trvale šířil na více kontinentech, což dělá každá chřipka nebo herpes virus.

Podle nových pravidel tedy záleží spíš na tom, jestli pandemii chcete mít, nebo nikoli. Pokud začnete sledovat jakýkoli vir v globalizovaném světě, který se pokaždé šíří rozšíří z kontinentu na kontinent, můžete vyhlásit pandemii. Když ho sledovat nebudete, pandemie nebude – tak je to jednoduché.

Ano, WHO změnila v roce 2009 kritéria pro vyhlášení pandemie takovým způsobem, že kdyby bylo její vyhlášení v závislosti na těchto kritériích automatické, měli bychom od té doby pandemii každou zimu. „Já bohužel na základě indicií, které dnes zazněly na veřejné diskusi, jeho obavy sdílím,“ přidala se tenkrát na stranu doktora Wodarga i česká členka Rady Evropy, poslankyně Anna Čurdová. Skutečnost, že se tak radikálně liší názor expertů z WHO a Rady Evropy, pak označila kulantně za „nevysvětlitelnou“.

Vysvětlitelná je ale velice jednoduše. Jedním z nejhlasitějších zastánců teorie o pandemii prasečí chřipky byl epidemiolog Klaus Stöhr, který ve WHO vedl program pro sledování chřipky ve světě. Tento expert se po skončení uměle vytvořené pandemie „rozhodl přijmout nové výzvy“ a začal pracovat pro farmaceutický koncern Novartis, který vydělal na pandemii nepandemii největší balík.

Vše v normě

Jak je to ale s koronavirem v Česku, na Slovensku, v Rakousku, v Číně či v Itálii doopravdy? Je něčím výjimečný? Jak si vede ve srovnání s běžnou chřipkou? A odkud se tak najednou vyloupl?

Nechme promluvit tvrdá data. A fakta. Wolfgang Wodarg měl dlouhá léta na starost dohled nad veřejným zdravím na severu Německa, neboť vedl Ústav pro veřejné zdraví ve Šlesvicku-Holštýnsku, které dohlíželo mimo jiné na chřipkové epidemie. A tak přesně ví, jak monitoring infekčních onemocnění dýchacích cest probíhá. „Jako lékař zodpovědný za veřejné zdraví jsem měl v popisu práce rozhodovat se, zda budou kvůli hrozícím epidemiím rušeny veřejné akce, nebo ne. To byl můj denní chléb. Jakmile odněkud bylo nahlášeno něco nového, ohrožujícího, díval jsem se, jak to bylo v podobných případech dříve. Máme zcela spolehlivý monitoring infekcí dýchacích cest, takže vždy okamžitě víme, jaká je ten daný rok silná chřipková vlna, jestli lidé umírají méně nebo více. Měli jsme natolik přesné týdenní statistiky, že jsme věděli, kolik lidí zemřelo kdekoli v Evropě a jak se onemocnění vyvíjí. Infekční vlna přichází každou zimu, ale letos je její průběh ještě mírnější než v minulých letech,“ vysvětluje expert.

Jakmile například v Německu, v Česku, v Rakousku nebo v Itálii dostane někdo chřipku nebo jakékoli onemocnění, které má stejné symptomy, například koronavirus, lékař to okamžitě nahlásí, respektive zadá do systému. Tak se dá snadno vyhodnotit, zda se děje něco výjimečného, či nikoli. Ve statistice Euro Momo, která od roku 2009 propojuje data proudící z jednotlivých evropských zemí do přehledného grafu, jenž je aktualizován každý týden ve čtvrtek, lze pak snadno zachytit jakýkoli růst úmrtnosti, který by se vymykal normálu. Data lze navíc krásně porovnávat s předchozími obdobími.

Pokud do statistiky Euro Momo nahlédnete, zjistíte, že se v Evropě nedělo nic v 10. týdnu roku 2020, a neděje se nic výjimečného ani v týdnu jedenáctém. Lidé umírají v každé evropské zemi jako vždycky, a to ve všech věkových skupinách. Z tvrdých dat vyplývá jediné: Celkový počet infekcí dýchacích cest není vyšší než v minulých letech. Ano, vlna infekčních onemocnění přichází každý rok na přelomu zimy a jara – například v České republice probíhá na přelomu starého a nového roku epidemie chřipky, kterou se nakazilo loni 996 tisíc lidí. Virů, které tato onemocnění způsobují, je evidováno minimálně 15 druhů a koronavirus je celou dobu mezi nimi. Nový typ koronaviru (pokaždé je nový, jinak by nepřežil a nefungoval) má nyní u nás pro srovnání 833 lidí…

Poznámka: Během soboty 21. 3., kdy byl tento článek publikován, se objevila na stránkách euromomo.eu pozoruhodná zpráva. Po zveřejnění statistik z 11. týdne letošního roku se začaly množit dotazy udivených lidí, jak je možné, že je statistika úmrtnosti nejnižší za poslední roky, když na nás chrlí média zprávy o smrtící pandemii. Vysvětlení? Prý nemusejí být data z postižených regionů správně zaznamenána na celonárodní úrovni. Druhý důvod je, že prý jsou v pravidelné týdenní statistice, která vznikla proto, aby bylo okamžitě patrné, zda nevzniká epidemie či pandemie, zaznamenávána data s několikatýdenním zpožděním (!). Pokud se ale podíváte na grafy, je jasné nejen to, že je letošní sezona chřipkově podprůměrná, ale ze srovnání s jednotlivými obdobími z minulých let, že křivka touto dobou v březnu pokaždé klesá a epidemie (či pandemie) jsou za svým vrcholem. Jak se praví na serveru chripka.cz: „V našem zeměpisném pásmu přichází chřipková epidemie v zimních měsících, nejčastěji mezi prosincem a dubnem.“ I kdyby byla hypoteticky data zakreslována do grafu se zpožděním, křivka by zničehonic zamířila oproti veškeré logice strmě nahoru poté, co několik týdnů klesala. Jinými slovy, křivka by musela náhle začít růst v době, kdy se otepluje a sezona epidemií končí. Názor nechť si každý udělá sám…

Tak odkud se vzala celá ta panika, která zaplavila titulní stránky médií a ochromuje jednotlivé evropské země? „Jediné, co se změnilo, je, že se vybral jeden konkrétní virus, na který se začaly dělat testy,“ vysvětluje doktor Wodarg tento prostý trik. Běžně se totiž testy na chřipková onemocnění neprovádějí a nerozlišuje se, zda jde o klasický vir chřipky, nebo příbuzného koronaviru či jakéhokoli jiného viru, kterých je nepřeberné množství a neustále se mění. To je také jejich podstata. Navíc má každý z nás v sobě virů, v takzvaném spícím stavu, nespočet a záleží jen na síle imunity, zda se probudí, či nikoliv.

I COVID-19 je obyčejný koronavirus. (Zde srovnání, jak je nebo není smrtící – https://nepanikarzbytecne.online) Samozřejmě v nové podobě, protože viry neustále mutují. Jinak by nepřežily, člověk by nemohl onemocnět, protože by si vytvořil vůči nim odolnost, a tak by se nemoc nemohla šířit. SARS, který byl vytažen z klobouku pro účely celosvětové paniky v roce 2003, byl také „nový koronavirus“. Po něm to byl MERS, teď je to COVID-19.

Tyto infekce se běžně házejí do jednoho chřipkového pytle, protože je průběh nemoci vždycky podobný. S výjimkou případů, kdy se hodí nějaký ten virus, ať už z politických, obchodních či ekonomických důvodů (popřípadě všech dohromady, jako u letošního koronaviru) povýšit na mimořádnou hrozbu.

V médiích se dnes a denně objevují informace o tom, že se koronavirus COVID-19 nezvykle rychle šíří nebo se nějak výrazně liší od jiných virů z rodiny koronavirů a chřipek. Opravdu? „Jediné, co víme s určitostí, je, že se rychle rozšířilo testování a provádění měření. Ty viry mohly v Číně, potažmo v Itálii, už dávno být. Jen je dříve nikdo nehledal, a proto také nenašel. Ale když už tu paniku uměle někdo vytvořil, nemocnice a všichni ostatní se z ní snaží vymáčknout co nejvíc,“ glosuje starý německý praktik, který už se ve svém pokročilém věku nemusí bát, že ho někdo vyhodí z práce. Jako třeba hlavní hygieničku České republiky Evu Gottvaldovou, která si jako jediná z hlavounů dovolila říct, že jde o virus podobný chřipce a není vůbec žádný důvod k panice a obavám, proč by měl být v čemkoli nebezpečnější. „Občas mi přijde, že je to nadsazené,“ prohlásila s tím, že je rozruch v médiích zbytečný. A přišla o funkci…

To, že jsou v Itálii přeplněné nemocnice, je sice fakt, důvod je ale jediný – panika. „Nikoho by ani nenapadlo jít s chřipkou do nemocnice. Tohle se děje jen proto, že se začal měřit a hledat koronavirus,“ uvádí věci na pravou míru doktor Wodarg a přidává další opomíjené skutečnosti. „V deníku Tagesspiel psali, že v Itálii bylo při vyšetření prvních 104 mrtvých pacientů zjištěno, že všichni měli kromě koronaviru minimálně dvě nebo tři těžké choroby, na které se normálně umírá. Na rozdíl od koronaviru. Ale tohle je přece naprosto normální u každé chřipky, nic zvláštního se neděje. Od 5 do 15 procent lidí s chřipkovým onemocněním má komplikace, které mohou vést ke smrti. Tak je to každý rok a koronavirus je úplně stejný. V Itálii testovali 50 000 lidí, a to číslo nakažených je také v normě. Lidé, kteří tam umřeli, by umřeli i na běžnou chřipku a na jakýkoli jiný virus. To nemá s koronavirem vůbec nic společného.“ Když se rozhlédneme po světě, je zřejmé, že je koronavirus sice globální záležitost, ale každá země ji řeší politicky jinak. V jedné zemi problémem není a lidi chodí normálně na fotbal, někde chodí lidé s rouškami, někde se provoz pouze omezuje, jinde zastavuje. Někde se panika tlumí, jinde naopak přiživuje. Více o důvodech koronavirových manévrů si můžete přečíst zde.

Mimochodem, věděli jste, že jenom v Německu umře 15 000 lidí ročně na infekční choroby, které chytnou při hospitalizaci v nemocnici?

Milan Vidlák

Zdroj: časopis Šifra
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHolandsko a Švédsko začínají ustupovat od teorie stádní imunity   
Pridal tk Pátek 27 březen 2020 - 02:48:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Stejně jako UK (a původně i Merkelová) bylo i Holandsko se Švédskem rozhodnuto nedělat žádné akce proti koronaviru a vypěstovat u obyvatelstva proti viru imunitu.

Švédsko dosud nezavřelo základní školy, bary a restaurace, neuzavřelo hranice a povoluje shromažďování pod 500 lidí.

Tlak na soc. dem. premiéra Stefana Löfvena ale vzrůstá.

Více než 1800 vědců žádalo švédskou vládu, aby přitvrdila v boji proti pandemii a aby transparentně zveřejňovala informace.

Ještě nedávno holandský premiér Mark Rute tvrdě prosazoval teorii stádní imunity ve své zemi.

V polovině března však pod silným tlakem opozice uzavřel školy , bary a restaurace. Nařídil lidem, že se mají držet 1,5 metru daleko od ostatních. Další opatření prý budou následovat.

Holandská vláda neuzavřela hranice a nechává lidi volně proudit, což vyděsilo sousední Belgii. "Je to neakceptovatelné," tvrdí Belgie, která tak musí hlídat státní hranice jako by byla ve válce.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPutin rozpoutává vůči USA strategické peklo   
Pridal tk Pátek 27 březen 2020 - 02:45:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jsem vášnivým hráčem deskových her. Nemám moc rád klasické hry, jako jsou šachy nebo go, ale dávám přednost těm modernějším. Avšak i přesto jako člověk, který oceňuje křehkou rovnováhu mezi strategií a taktikou, musím říci, že jsem ohromen, jaký má ruský prezident Vladimir Putin smysl pro načasování.

Protože pokud by existoval moment, kdy by mohl Putin a Rusko uštědřit Americe ránu a způsobit maximální bolest prostřednictvím Achillovy paty, finančních trhů a neuhasitelné touhy po dluhu, tak by to bylo právě tento měsíc, kdy koronavirus dosáhl amerických břehů.

Jak jsem již řekl, jsem velký hráč a zvláště miluji takové hry, kde je jemná rovnováha mezi silou hráče, kterou je třeba udržovat, když není na řadě. Útoky se musí překazit, aby hráč nepostupoval tak rychle, ale zase ne natolik, aby bylo možné se bránit při dalším tahu hráče.

To vše slouží k udržení hry, avšak až do doby, než zjistíte, kdy je ten pravý moment pro zasazení úderu a dosažení vítězství. Sleduji hrát Putina tuto hru už osm let, a pevně věřím, že dnes nikdo nemá takovou pozici moci, kdo by ji svíral pevněji, než on.

Skutečně věřím, že tento krok zlomí OPEC+, a poté sledujte, jak Mohamed bin Salmán zlomí OPEC, což bude Putinův velký zpětný tah ve stylu juda. A tímto tahem ani ne za týden zcela uzavře americký finanční systém.

V pátek 6. března Rusko informovalo OPEC, že nepodpoří další omezení těžby ropy. Ve středu 11. března Federální rezervní systém (Fed) již zdvojnásobil denní intervence na trhu s repo operacemi, aby udržel vysokou likviditu bank.

12. března v poledne Federální rezervní systém oznámil 1,5 bilionu dolarů v nových repo prostředcích, včetně tříměsíčních repo smluv. Během obchodování v tom dni byl v jednom momentě celý americký trh dluhopisů bez nabídek. Nebyl tam nikdo, kdo by učinil nabídku za nejlikvidnější a nejvyhledávanější finanční aktiva na světě.

Proč? Protože ceny byly tak vysoké, že je nikdo nechtěl.

Nejen, že došlo k masivní expanzi intervencí na trhu s repo operacemi ze strany Fedu, ale měly i delší trvání. To je jasné znamení, že tento problém je téměř nekonečný. Repo operace, které jsou v této souvislosti delší než tři dny, jsou vzácností.

To, že Fed musí do tříměsíčních repo operací přidat 1 bilion dolarů, jasně poukazuje na to, že nahlížejí na konec čtvrtletí jako na další problém, který bude dále pokračovat.

Stručně řečeno, znamená to, že světové finanční trhy se zcela „zasekly“.

A je to ještě horší... Nezafungovalo to.

Akcie nadále klesaly, zlato a další bezpečná aktiva byly tvrdě zasaženy změnou odlivu kapitálu z USA. V první části těchto nepříznivých důsledků, které nastaly po Putinově rozhodnutí, byl dolar zničen, neboť evropští a japonští investoři, kteří dříve hromadili bezpečné americké akcie, opustili své pozice a přenesli svůj kapitál domů.

Trvalo několik dní, než Christine Lagardeová předvedla na zasedání Evropské centrální banky opatrnou rétoriku a všem sdělila, že nemá žádné jiné řešení, než rozšířit nákup aktiv a pokračovat v tom, co v minulosti selhalo.

To odstartovalo další fázi krize, kdy dolar začíná posilovat. A v této fázi jsme právě teď.

Putin chápe, že svět, topící se v dluzích, je svět, který nedokáže odolat měně, jež je zapotřebí ke splácení dluhu, který prudce narůstá.

To klade další nátlak na jeho geopolitické soupeře a nutí je, aby se zaměřili spíše na domácí zájmy, než na ty zámořské.

Putin už celé roky naléhá, aby Západ zastavil šílenou agresivitu na Středním východě a v Asii. Výmluvně argumentoval na půdě OSN i v rozhovorech, že unipolární moment je pryč, a že USA si mohou udržovat svůj status světové supervelmoci pouze po tak dlouhou dobu. Nakonec dluh podkope jejich sílu a ve správný okamžik se ukáže, že jsou mnohem slabší, než jak se ukazovaly.

To však nejde dohromady s prezidentem Trumpem, který věří ve výjimečnost Ameriky. Bude bojovat za svou verzi „America First“ až do použití poslední zbraně, kterou bude mít k dispozici. Problém s tímto postojem „nikdy neustoupit“ spočívá v tom, že je Trump velmi předvídatelný.

To, že Trump uvalil sankce vůči Evropě, jen aby zastavil výstavbu plynovodu Severní proud 2, bylo hloupé a krátkozraké. Způsobilo to pouze to, že Rusko bude ve své reakci neúprosné a projekt se zpozdí o několik měsíců.

V tomto případě bylo snadné Trumpovi čelit. Podepsat dohodu s Ukrajinou, zoufale toužící po penězích, a přesměrovat kladení potrubí zpět do Baltského moře, aby se plynovod dokončil.

Vzhledem k tomu, že ceny zemního plynu v Evropě slábnou kvůli nadměrným zásobám a mírné zimě, tak to nakonec nebude tak velká ztráta času a peněz. Bude lepší celosvětově snížit cenu ropy výrazně pod výrobní náklady v USA, čímž se zajistí, že Trumpův předražený zkapalněný zemní plyn (LNG) se neobjeví na evropském trhu, neboť mýtus o energetické soběstačnosti USA zmizí v obláčku kouře finančních derivátů.

Nyní bude Trump čelit zhroucení trhu, což se bude dalece vymykat jeho schopnostem přijít tomu na kloub nebo nějak reagovat. Zatímco Rusko je v jedinečné pozici, aby snížilo ceny pro tolik lidí, zatímco díky úsporám přečká bez úhony šok, jaký to bude mít pro globální systém.

Protože peníze tečou tam, kde je nejlepší návratnost, vysoké ceny ropy a zemního plynu zadusí rozvoj ostatních odvětví. Nejen, že snížení cen ropy zredukuje všechny zveličované americké finanční zbraně, ale také omezí sílu ropného průmyslu na domácím trhu. To Putinovi umožní pokračovat v přepracování ruské ekonomiky, společně s obory, na něž je méně zacíleno. Levná ropa a plyn znamenají nižší návratnost investic do energetických projektů, což zase otevírá dostupný kapitál pro další oblasti ekonomiky.

Putin právě řekl celému světu, že nelpí na ruských zdrojích ropy a zemního plynu jako nějaká dojná kráva, ale spíše jde o důležitou součást jiné ekonomické strategie pro rozvoj Ruska.

Je to, jako když se díváte na někoho, kdo hraje první polovinu hry a používá jednu strategii, poté učiní kritickou změnu a rozehraje jinou strategii napůl a využije neopatrnosti svých protihráčů.

Zřídkakdy to funguje, ale pokud ano, výsledky mohou být velkolepé. Hra, pozice, kombinace, Putin.

Tom Luongo

Putin Unleashes Strategic Hell on the U.S. vyšel 15. března 2020 na Strategic Culture Foundation. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/03/8253-putin-rozpoutava-vuci-usa-strategicke-peklo.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKde jsou teď?   
Pridal tk Pátek 27 březen 2020 - 02:42:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kde je Člověk v tísni, když Evropu straší a v Evropě zabíjí koronavirus?

Když USA podporovaní organizátoři převratu na Ukrajině najali houmlesáky (jako „demonstranty za demokracii“) a sváželi je autobusy z celé Ukrajiny, když na Majdanu organizátory převratu najatí ostřelovači stříleli policisty i demonstranty, aby eskalovali situaci, Člověk v tísni byl slyšet i vidět. Hlavně s výkřiky „ukrajinský proruský režim“ „vraždí nebohé demonstranty“ apod. A kde je Člověk v tísni, k...a, teď? Ach, ano, čekají zalezlí ve svých kancelářích, připravují další žádosti o dotace na svoje statisícové platy. A možná zase plánují svoje akce v nějaké zemi na „podporu demokracie“, tedy plánují měkkou podporu politického převratu v zájmu svých sponzorů a proti zájmům lidí těch zemí, ve kterých působí.

Kde jsou Lékaři bez hranic? Ach ano, plánují dovoz dalších muslimských krimigrantů a budoucích (mnohdy i současných) muslimských teroristů do Evropy. „Kulturní obohacení“ – kriminalita, násilí, rozvrat, terorismus.

Kde je NATO? Ach, plánuje útok na Rusko. Samozřejmě, preventivně obranný a humanitárně demokratizační. Ale když potřebuje Itálie pomoci s humanitární katastrofou, tak musí pomoci Rusko, to „zlé Rusko, které nás chce obsadit a všechny sežrat zaživa, přejmenujeme jim náměstí s jejich velvyslanectvím podle jejich vlastizrádce a neschopného idiota, abychom je naštvali, protože tak my se statečně chováme (když lezeme do p....e těm momentálně mocným)“.

Nebo možná NATO plánuje preventivní, humanitárně-demokratizační bombardování Iránu. Jako když spolupracovník a veřejný podporovatel islámských teroristů z AlKajdy a Islámského státu, americký senátor McCain prozpěvoval na veřejném politickém shromáždění „Bombardujte, bombardujte, bombardujte Irán“ „Hahahaha“. (Zkuste si představit, že by třebas nějaký ruský nebo čínský nebo iránský představitel veřejně prozpěvoval „bombardujte, bombardujte, bombardujte USA, hahahaha“ nebo bombardujte Německo, nebo Čechy, nebo Francii.... Taky „hahahaha“? Ne? A proč? Protože to už se netýká „jich“ ale „nás“? Och, jak „principiální“. Principiální a morální jak u nejhorší ku...y.)

Stejně jako když probíhala nejintenzivnější „uprchlická“ krimigrantská a islamizačně-okupační krize. Co udělalo NATO? Ach, šéfík NATO prohlásil, že obrana hranic evropských zemí rozhodně není úkolem NATO. (Samozřejmě, pokud tedy nejde o ochranu hranic evropských zemí proti dodávkám ruského zemního plynu, protože ten chce za ceny násobně vyšší dodávat Amerika, nebo proti dodávkám ruské ropy, kterou chce také předraženou dodávat USA.) K čemu je NATO? NAHO...

Jediné, k čemu je vojenský pakt NATO, je dodávat zdání legitimity a dodávat trochu Kanonenfutter pro zločinné agresívní války USA po celém světě.

Kde je Evropská komise? Naštěstí zalezlá a pořádá svoje videokonference na téma „kdy uspořádáme další videokonferenci“. Což je velké štěstí pro všechny Evropany. Protože jinak by Evropská komise, ten sbor hlupáků a bezpáteřných nemyslících kariéristů a kariéristek Evropanům pořádně zavařil. Evropskou komisi vede von der Leyenová (čti: lejnová). To mluví za vše. Stačí si vzpomenout, do jaké parodie proměnila von der Leyenová (čti: lejnová) Bundeswehr během svého působení na ministerstvu obrany Německa – miliardy a miliardy Euro rozkradené, ehm, nehospodárně vynaložené. Bundeswehr s bojovými vozidly vybavenými načerno natřenými násadami od košťat namísto kulometů – a to prosím na mega-cvičení NATO, které mělo zastrašit Rusko. Z 90 nebo kolika bojových letounů Německa jen asi 20 provozuschopných - to ještě pod vedením von der Leyenové, čti lejnové, někoho napadlo načepovat do těch provozuschopných stíhaček kerosin s vysokým obsahem bio-složky, takže zk....i motory. A co vyřešila von der Leyenová? Zajistila pro Bundeswehr 600 uniforem pro těhotné vojačky. Naprosto mne děsí představa, co by tahle .... , ehm, co by tahle osoba napáchala za škody, kdyby se snad začala cpát do řízení současné krizové situace. Koneckonců, již v době, kdy Itálie kolabovala pod náporem tisíců nakažených a stovek mrtvých denně, tak von der Leyenová (čti: lejnová) řešila, jak do evropských zemí rozmístit 5 000 „syrských“ „sirotků“ ze všech koutů Afriky a Afghánistánu, jen co si všichni ti třiceti, čtyřicetiletí „sirotci“ oholí plnovousy a naučí se aspoň chvíli se udržet a neznásilnit každou nezahalenou ženu, dívku, nebo chlapce v dohledu.

Na hranicích Řecka stojí desítky tisíc příslušníků islámských kriminálních gangů. Řekněme si to narovinu – to nejsou žádní uprchlíci a ani migranti, jsou to kriminálníci, jeden vedle druhého. Kdo se násilím snaží vtrhnout na území cizího státu je kriminálník a terorista. Tečka. Na hranicích Řecka stojí a proti řecké armádě bojují muslimské kriminální gangy a teroristické skupiny. S otevřenou podporou Turecka, člena NATO. Dokonce včetně přímé bojové podpory muslimských kriminálních gangů a teroristických skupin tureckou armádou. Armádou člena NATO. Vláda a armáda jednoho člena NATO (Turecko) podporuje muslimské kriminální gangy a teroristické skupiny v otevřeném boji proti druhému členu NATO (Řecko, které je ale jen prvním napadeným státem Evropy v této muslimské fázi snahy o okupaci Evropy). A kde je vedení NATO? Je Turecko vyloučeno z NATO, alespoň dočasně? Je Turecko vystaveno sankcím ze strany EU a USA? Je zákaz dovozu veškerého zboží z Turecka do zemí EU a USA jako odveta za tureckou podporu muslimského terorismu? Jasně že ne. Zato USA rozhodně neuvažují o zmírnění sankcí proti Iránu, Sýrii nebo Rusku. A to ani tváří v tvář vážné humanitární situaci v Iránu, který – a to je dobré si uvědomit – je v daném regionu a v dané kultuře jednou z nejrozumnějších zemí a měli bychom s ní naopak jednak o vzájemné spolupráci (a nes...t se jim do jejich vnitřních věcí). (Pozn.: A bláboly o iránském jaderném programu prosím ani nezkoušejte zmínit, protože to je téma, o kterém blábolí politici USA a Izraele již asi tak třicet let „Pokud nevybombardujeme Irán, pak nejpozději do dvou let bude Irán mít atomovou bombu“ – a opakují to už třicet let, pořád a pořád; a pořád se i po třiceti letech opakování najdou idioti, kteří tomu věří; stejný žvást jako irácké zbraně hromadného ničení nebo „chemický útok v Alleppu“).

Pozn.: To je jediný kladný bod EU, že při humanitární katastrofě v Iránu ignorovala alespoň částečně sankce vyhlášené dříve na základě rozkazu z USA. EU totiž poslala humanitární pomoc Iránu. Aspoň něco. Mají u mne malé lehce smazatelné plus. Které stejně ani o fous nezmění ten nelichotivý obrázek všech tisíců velkých a nesmazatelných mínusů, které EU úspěšně nahromadila. ;-)

Co udělá Merkelová v reakci na turecký útok proti EU? Slíbí Turecku další peníze. A přislíbí zrušení víz pro turecké muslimské okupanty Evropy. Slabošská hloupá a zbabělá politička, která si troufá jen na ty, kteří se ohnou sami. Jako se ráda ohne třeba pražská kavárna a kariérističtí eurohujeři a eurohujerky (Hřib za Piráty, Bartoš za Piráty, pak ta poslankyně za Piráty, co na netu předvedla, jak si umí honit frndu, čímž se zařadila vedle velikána evropských hodnot pornoherce Jandu, EU komisařka – krucinál, to zní ale originál jako za bolševického režimu – euro-komisařka Jourová za ANO, euro-poslankyně Charanzová za ANO, Niedermayer za TOP09/STAN, Pospíšil za TOP09/STAN, abych jmenoval jen ty nejhloupější, nejzbabělejší a nejvíce protičeské poslance EU parlamentu a v jiných politických reprezentacích, kteří „reprezentují“, no, nemůžu napsat, že reprezentují naši zemi, tak tedy – kteří reprezentují zájmy Německa a bruselské byrokracie a vystupují pod naším jménem).

EU nemá slabou pozici vůči Turecku. Má jen slabé politiky a političky. Politiky a političky, kterým útok islámských okupantů na Evropu vyhovuje, a proto nechtějí proti islámské okupaci organizované a podporované Tureckem vystoupit. Jako právě Merkelová, fon der Lejnová (piš: Leyenová ;-) a další. Co by asi tak dělalo Turecko, kdyby v odpovědi na tento zcela nepřijatelný násilný útok na územní celistvost a suverenitu evropských zemí Evropská unie zavedla okamžitý zákaz dovozu veškerého zboží z Turecka do EU, okamžitě zavedla prohibitivní poplatky za jakékoli platby do Turecka nebo ve prospěch tureckých firem a občanů? Třeba ve výši 70% jakékoli platby (a s odpovídající sankcí při obcházení přes transfer prostřednictvím třetí osoby)? A jen pro jistotu mimořádný příplatek na jakýkoli let z EU do Turecka ve výši 20 000 EUR na letenku. Kdyby snad náhodou někdo chtěl jet do Turecka na dovolenou, i když je turistická sezóna letos tak jako tak u konce. Turecku by ihned nezbylo nic jiného, než přijít k rozumu. Ale Merkelová Turecku ještě podlézá a slibuje a plazí se. „Politička roku“ nebo čím to byla jmenovaná v nějakém sqělém žebříčku.

Kde je „evropská solidarita“, kterou se zaklínají majitelé jediné EU-pravdy z Německa a Francie, kdykoli si oni sami způsobí problém – jako když si Německo pozvalo několik milionů negramotných, nezaměstnatelných a neintegrovatelných krimigrantů a pak chtělo (a vyhrožovalo, uráželo, vydíralo), aby si tyhle doživotní zátěže sociálních systémů a budoucí i současné kriminálníky a islámské teroristy „solidárně rozebraly všechny země EU“. Německo si je pozvalo a pak (i teď) se o ten průser chtělo a chce podělit s ostatními. „Solidárně“. Kolik si vzalo Německo umírajících pacientů z Itálie nebo Španělska? Ani jednoho. Co udělala Merkelová? Narychlo zakoupila od německých výrobců kompletní produkci plicních ventilátorů na rok dopředu. A Švýcarsku, České republice i dalším zemím Německo „EUsolidárně“ ukradlo objednané a řádně zaplacené zdravotní pomůcky a zdravotnický materiál. „Wir schaffen das!“

A jistě jen a jen podle zlých jazyků ruských trolů prý Německo zabavuje jakoukoli zásilku zdravotnického materiálu, která se ocitne na německém letišti nebo v německém přístavu, ať už jde o zboží určené pro jakýkoli stát.

Kde jsou dnes španělské feministky se svojí fanatickou nenávistí k mužům a k fungující moderní fungující západní společnosti (kterou stejně jako Greta a další novo-bolševičtí fanatici a fanatičky nazývají „patriarchální“ a označují za zlo, které musí být zničeno)? Na začátku března i přes varování španělské vlády uspořádaly masovou demonstraci. A to v době, kdy situace v Itálii se již vymykala kontrole a všem tak dokázala, že se jedná o vážnou dobu. Hm, tedy všem, kdo mají mozek, takže těm 120 000 demonstrantkám a demonstrantům ne. A nyní Španělsko, 14 dní po demonstraci, předstihlo Itálii a humanitární situace ve Španělsku se zcela vymkla kontrole. Nemocní, dusící se ve vysokých horečkách, leží ve španělských nemocnicích na podlaze chodeb. Lidem na 75 let jsou podávány pouze utišující prostředků a jsou ponecháváni na pospas osudu – na pospas smrti. Díky, bojovnice proti neexistujícímu „útlaku“! Ti mrtví jsou vaše vina a nikdo vám ji nikdy nesmí smazat.

I když se o to média snaží a „taktně“ zamlčují, že za kolapsem Španělska je hloupost a tupá fanatická nadutost feministek. To kdyby takhle na začátku března demonstrovali třeba muži nebo odpůrci migrace – to bychom měli panečku titulky „Tisíce mrtvých vinou pravicových extremistů“, „Každý z nich musí být osobně trestně odpovědný“, „Fašistické svině zodpovědné za smrt tisíců nevinných – budeme tomu jenom přihlížet?[nebo si na „fašistických sviních“ pěkně smlsneme?]“

Na pověstné demonstraci feministek za ještě více privilegií (a více dotací pro připitomělé blbky a blby z neziskovek zaměřených feministicky) byly přítomny i manželky dvou ministrů španělské a manželka předsedy španělské vlády. Oba ministři i samotný předseda španělské vlády by měli ihned po této krizi odstoupit a veřejně vyhlásit, že se doživotně vzdávají práva být volen a práva volit. Kdo nedokáže ani vlastní ženu přesvědčit o tom, že v době ohrožení je nutné se chovat zodpovědně, ten nemá v politice co dělat – ani jako politik a ani jako volič. A měl by mít alespoň tolik slušnosti, aby si to uvědomil a zachoval se podle toho. A to mají ještě kliku, protože v Japonsku by uvedení politici museli spáchat rituální sebevraždu. ;-) A, milé ženy, napsal bych to úplně stejně, i kdyby manžel nějaké ministryně španělské vlády zorganizoval nebo nezrušil derby FC Barcelona vs. Real Madrid a ještě veřejně prohlásil, že si ten mač určitě nenechá ujít a půjde na tribunu. Blb jako blbka, je vedlejší, co mají mezi nohama. Rozhoduje, co má kdo v hlavě a jaký kdo je. A nebudu radši psát, co mají v hlavě všichni ti účastníci a účastnice demonstrace Madridu. Zase by mi to admin zcenzuroval. ;-)

Milé feministky, kdy se přihlásíte k odpovědnosti za situaci ve Španělsku? Odpovědnost nést nechcete?

A kde je Human Rights Watch, když USA hrubě a brutálně ničí základní lidské právo Íránců, to opravdové, nevylhané a nevymyšlené lidské právo – právo na život? Kde je Human Rights Watch? Zalezlí ve svých kanclech plánují kritiku Ruska, Číny, Sýrie a vlastně kohokoli, kdo neohýbá hřbet před tyranií USA. Za co jiného by taky USA platilo Human Rights Watch? Za „USA Interests Support“. Human Rights Watch se stejně jako 100% všech mezinárodních neziskových a humanitárních organizací může přejmenovat na „Organizace na podporu zájmů USA proti zájmům všech ostatních zemí a všech jejich občanů“.

Už jsem to jednou napsal – tato krize odhaluje charaktery.

A také jasně ukázala, že neziskové a humanitární organizace (ty velké, ne ty malé, které se opravdu snaží někde konkrétně pomáhat – a na miliony a miliony státních dotací nedosáhnou) se nezajímají o pomoc lidem, ale čistě o prosazování zájmů USA v cizích zemích. Vlastizrádci a hybridní bojovníci pod fanglí „humanity“. Pod falešnou vlajkou. False flag, nic jiného ty „human rights“ nejsou. Pamatujme si to. Odteď už napořád.

Tato krize ukázala, že Evropská Unie je instituce, která nemůže být ani zreformována. Je potřeba ji zrušit a začít znovu od základních principů svobodného spolupráce suverénních zemí Evropy.

Všechny orgány a instituce Evropské Unie musí být zrušeny jako politbyro KSČ po roce 1989. Ty, které budou potřebné, bude snadné znovu vytvořit – a mnohem snazší bude vytvořit je znovu, než na funkční zkoušet přetvořit zcela dysfunkční a degenerované struktury dnešních institucí EU.

NATO musí být od základu buď zcela zreformováno nebo rozpuštěno. Členským zemím je k ničemu vojenský pakt, který neslouží k obraně jednotlivých zemí a vlastně ani k obraně většiny členských zemí (evropské členské státy NATO nebyly a nejsou nijak chráněny např. proti islámské invazi). Následně je potřeba vytvořit obranné struktury nového NATO od samotného počátku. Pokud USA budou trvat na úloze NATO jako kamufláže vlastních sobeckých geo-politických zájmů, bude pro evropské země snazší, lacinější a bezpečnější obejít se bez účasti USA v obranném paktu. Ani naší bezpečnosti neprospěje a neprospívá spolupráce se zemí, která se neohlíží na nikoho jiného než sama na sebe (dokonce ani na své údajné „spojence“ a „přátele“´) a ve své nadutosti a egoismu se nezastaví před jakkoli zlým skutkem, od cíleného rozvracení jiných zemí, přes sankcemi zaviněné statisíce mrtvých, včetně mrtvých dětí (např. půl milionu iráckých děti, jak se radostně chlubila ministryně zahraničí USA, krvavá Madla) až po zločinné války a podporu terorismu (Irák, Sýrie, Libye, Afghánistán, podpora USA pro zločinnou válku Saudů v Jemenu, z těch současných; dále pak americká podpora AlKajdy při svržení vlády Libye a následném rozvratu země, americká podpora Islámského státu a AlKajdy v Iráku a v Sýrii – nic z toho nepřidalo naší evropské bezpečnosti ani chlup, zato velice dramaticky zhoršilo naši bezpečnost; včetně politikou USA vyvolaného přívalu muslimských krimigrantů do Evropy v důsledku Američany dosaženého rozvratu v Libyi, Iráku, Afghánistánu i jinde).

Politici a političky musí nést odpovědnost. A ne když se postaví zlu (jako například vlastenečtí politici z AfD v Německu) a následně jsou vystaveni ultralevičáckému teroru SA-manů z Antifa a veřejné štvanici ze strany „demokratických“ médií. Ale právě když něco vážného spáchají proti zájmům svých vlastních občanů. Jako když pozvou miliony krimigrantů do Evropy, nejen v rozporu se zdravým rozumem a zodpovědností vůči vlastním občanům, ale v rozporu i s platnou Ústavou vlastní země a v rozporu s těmi nejzákladnějšími principy ustanovenými v právu a mezinárodních smlouvách. Nebo jako když jdou v době epidemiologického ohrožení demonstrovat – a je jedno za nebo proti čemu.

Neziskové a „humanitární“ organizace musí prokazovat zdroje financování a účel skutečného užití prostředků. Organizace, které získávají zdroje ze zahraničí, musí samy sebe vždy výslovně deklarovat jako „cizí agent“, stejně jako je tomu desítky a desítky let v USA. Dary takovým organizacím nesmí být odpočitatelnou položkou od daně a nad určitou výši musí být zveřejněny v podrobném, jmenovitém veřejném rejstříku. Jakýkoli komentář k politické situace nebo dokonce k volbám ze strany kohokoli z takových organizací je naprosto nepřípustným zasahováním do vnitřních věcí jedné země agentem cizí země. Kdo takové zasahování dovoluje (např. vysíláním e veřejnoprávní TV), dopouští se ve spolupráci s cizí mocí sabotáže proti politickému a ústavnímu uspořádání země. Humanitární organizace nesmí být pašeráky krimigrantů nebo podporovatelé převratů v cizích zemích. Pokud ano, musí být jak jako organizace, tak jako jednotlivci bráni k odpovědnosti a to včetně odpovědnosti trestně-právní. Každý, kdo v EU parlamentu zatleskal Racketové, je vinen veřejným schvalováním trestné činnosti.

Obviňuji! Obviňuji je všechny!

Michal Brand

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZacharovová odpověděla na kritiku „zbytečné“ ruské pomoci Itálii   
Pridal tk Pátek 27 březen 2020 - 02:32:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Oficiální mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová během rozhovoru pro Gazeta.ru, v rámci komentáře k článku italských novin La Stampa, kritizující pomoc ruské armády, uvedla, že noviny se odvolávají na anonymní zdroje.

Předtím do Itálie dorazili zástupci Ministerstva obrany RF, aby pomohli v boji proti koronaviru. Přitom noviny La Stampa napsaly, že 80 procent vybavení dodaného Moskvou údajně nepomůže v boji proti infekci. Italští novináři se domnívali, že ruští představitelé takovým způsobem „uspokojují politické ambice“.

„Můj názor je jednoduchý: proč komentovali anonymní zdroje?“ zeptala se Zacharovová.

Ruská pomoc Itálii v boji s koronavirem

Den předtím dorazili ruští vojenští experti do Bergama, kde se bude nacházet italsko-ruský štáb boje proti koronaviru. Cestovali z italské letecké základny Pratique de Mare a překonali asi 600 kilometrů. Zástupci Ruska přivezli s sebou mobilní komplex analýzy a diagnostiky a také vysoce výkonné mobilní dezinfekční zařízení se speciálním vybavením pro pomoc těžce nemocným pacientům. Po upřesnění úkolů začnou pomáhat v boji proti koronaviru.

Dříve ruský prezident Vladimir Putin v sobotním telefonním rozhovoru s italským premiérem Giuseppem Contem potvrdil svou připravenost okamžitě pomoci v boji proti koronaviru.

Lombardie značně předstihla ostatní italské regiony v počtu nakažení koronavirem a případů úmrtí. Regionální úřady informují o nedostatku lůžek a přístrojů v nemocnicích, zřizují polní špitály, nemocnice ve výstavních pavilonech a dalších vhodných objektech.

Zdroj: https://sptnkne.ws/BPRm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPutin upozornil vedení skupiny G20 na následky pandemie koronaviru   
Pridal tk Pátek 27 březen 2020 - 02:27:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vladimir Putin na virtuálním summitu G20 oznámil opatření k boji proti šíření koronaviru. Evropská unie chce organizovat sbírku na vývoj vakcíny.

Ruský prezident Putin navrhl:

- vytvořit zvláštní fond pod záštitou MMF a poskytnout všem členům právo půjčovat si finanční prostředky;

- vypracovat obecný plán obnovy ekonomiky postižené koronavirem;

- vytvořit „zelené koridory“ bez obchodních válek a sankcí;

- vynaložit úsilí Světové zdravotnické organizace na identifikaci skrytých epidemií koronaviru v zemích, kde není možné provádět testování;

- zavést moratorium na omezení nejnutnějšího zboží a transakcí.

Jak uvedl prezident, posledním opatřením je humanitární otázka, která umožní vyčistit „politické slupky“.

Podle Putinových slov problémy spojené s koronavirem vyústí v rozsáhlejší otřesy než krize v letech 2008–2009 a obchodní sankce zhoršují recesi.

V této souvislosti ruský prezident vyzval země G20, aby spojily své síly s cílem urychlení vývoje vakcín a vzájemné výměny informací o nemoci.

Za hlavní riziko pandemie považuje Putin dlouhodobou nezaměstnanost. Její dynamika bude hlavním ukazatelem účinnosti protikrizových opatření, dodal prezident.

Podle jeho slov hlavní roli ve zvyšování celosvětové poptávky musí hrát národní rozpočty, přičemž je nutné brát v úvahu omezené možnosti mnohých zemí půjčovat si kvůli vysoké volatilitě světových trhů.

Mimořádný online summit G20 na pozadí globální pandemie koronaviru iniciovala Saúdská Arábie, která letos předsedá organizaci.

Vedoucí představitelé zemí G20 přijali na základě výsledků virtuálního setkání závěrečné prohlášení. V něm zejména vyjádřili připravenost učinit vše potřebné pro překonání pandemie, ochranu životů, zachování pracovních míst a příjmů občanů a rovněž poskytnout pomoc všem státům, které potřebují podporu.

Mezitím po skončení summitu G20 Evropská unie vydala prohlášení, ve kterém uvádí, že je připravena organizovat veřejnou sbírku na financování vývoje vakcíny proti COVID-19.

Zdroj: https://sptnkne.ws/BPQR
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČeská sinoložka přišla se závažným zjištěním o vině Světové zdravotnické organizace ze šíření pandemie COVID-19   
Pridal tk Pátek 27 březen 2020 - 02:24:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Olga Lomová vysvětlila, jak Světová zdravotnická organizace (WHO) již na začátku selhala v boji proti koronaviru. Podle české odbornice totiž vedení organizace nepodniklo potřebné kroky pro odvrácení krize, která se následně rozšířila v celosvětovém měřítku.

Světová zdravotnická organizace je velice významnou institucí, jež má obrovskou úlohu a autoritu po celém světě. Doporučení WHO mají zásadní vliv na přijímání opatření jednotlivými státy, která jsou určena pro prevenci a boj proti pandemii. Podle české sinoložky Olgy Lomové ale WHO tentokrát udělala řadu závažných chyb a zanedbala své povinnosti.

Lomová připomíná, že se první případy nákazy novým typem koronaviru v čínském Wu-chanu ve skutečnosti objevily již v listopadu a následně se v průběhu prosince rozšiřovaly. V tu dobu na varování čínských lékařů uvnitř státu však nebyl brán žádný zřetel. Později se představitelé čínských úřadů obrátili na WHO a informovali o vzniku nové infekce, jejíž vzorky byly následně předány specialistům. Nicméně, ani čínská vláda, ani představitelé Světové zdravotnické organizace neposkytli žádné podstatné informace a doporučení pro veřejnost.

Na výskyt nové nemoci Světovou zdravotnickou organizaci upozornil i Tchaj-wan. Učinil tak již na konci prosince, když varoval před možnými důsledky šíření epidemie. I to však zůstalo bez důsledného povšimnutí ze strany vedení WHO a to z toho důvodu, že je Tchaj-wan světovými organizacemi, včetně WHO, považován za součást Čínské lidové republiky, nikoliv za nezávislý stát. Zaměstnanci WHO rovněž nepodnikli žádné podstatné kroky k tomu, aby ověřili oficiální informaci poskytnutou Pekingem. Tím pádem Světová zdravotnická organizace začala přijímat potřebná opatření teprve v březnu, když uplynuly skoro tři měsíce od okamžiku, kdy obdržela první varování.

Pandemie COVID-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo 494 121 lidí, 22 266 pacientů nemoci podlehlo a 119 785 se uzdravilo.

Zdroj: Sputniknews.com
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2191 sec,0.0386 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,617kB