Neděle 02 srpen 2020
Petříček, Putin a covid-19   
Pridal tk Neděle 02 srpen 2020 - 10:45:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ministr zahraničí Tomáš Petříček zveřejnil na blogu portálu Aktuálně.cz text, který pojednával o společenské odolnosti a také o tom, jaká existují možná řešení dopadů koronavirové epidemie. Všem lidem také vzkázal, ať jsou naladěni, protože tohle je teprve začátek…Právě proto jsem před časem dal neformálně dohromady skupinu významných odborníků z různých profesí a disciplín, abychom probrali konkrétní problémy společenské odolnosti a možná řešení z různých úhlů pohledu. Jinak to totiž nejde.

Nemám právo hodnotit rozhodnutí ministra, beru si ale právo do ruky zveřejnit reference, které později umožní čtenářům srovnávat slova a činy, metodické myšlení ministra a jeho skupiny odborníků ve věci. Pro srovnání uvedu ruský příklad hledání pravdy formou jednání prezidenta Putina. Vše psané a nenapsané má totiž jedno společné. Tím jedním je morálka.

Lawrence Kohlberg, Carol Gilliganová a morální vývoj

Lawrence Kohlberg (1927–1987) byl americký psycholog, 30. nejcitovanější ve 20. století. Je známý svým studiem morální výchovy, morálního zdůvodňování a morálního vývoje v kontextu Jean Piagetovy (1896–1980) teorie kognitivního vývoje. Kohlbergova práce byla rozšířena a upravená mimo jiné známou feministkou Carol Gilligan (1936). Ta si všimla během spolupráce a rozhovorů s Kohlbergem nesrovnalostí mezi chlapci a dívkami a paradoxů vyplývajících ze způsobů morálního uvažování, například dívek. Ve své knize Jiným hlasem: o rozdílné psychologii žen a mužů (1993, v češtině 2001, Portál) prezentuje vlastní pětistupňovou vývojovou teorii morálky péče, která má být typickou pro ženy.

Jako Kohlbergova stadia morálního vývoje se označuje šest hypotetických stadií, kterými prochází lidé v průběhu svého morálního vývoje. Šest stadií se ještě rozčleňuje do tří skupin. První dvě tvoří prekonvenční úroveň morálky, další dvě konvenční úroveň morálky a poslední dvě postkonvenční úroveň morálky. Lidský morální vývoj se ale nemusí vyvinout až k šestému stadiu. Dnes víme, že člověk nemusí procházet všemi stadii tak, jak jdou za sebou. Například Esther Blank Kurtinesová a William Greif přinesli důkazy, že člověk nějaké stadium v průběhu vývoje přeskočit může. Také procentuální zastoupení lidí u jednotlivých stadií je uvedenými autory napadáno. Podle mého přesvědčení proto, že nemají nic lepšího co nabídnout a kritika se sluší. Proč se zmiňuji o morálním vývoji?

Kohlberg tvrdil, že nezáleží ani tak na tom, jaký názor máme, ale spíše jakým způsobem jsme k němu dospěli. Jinými slovy: pokud chlapec rozbije talíř ve spíži, nezáleží na tom, zda jej potrestáme či ne. Rozhodující jsou totiž aspekty situace: zda chtěl donést matce chléb, nebo ze spíže kradl čokoládu; zda se přiznal, nebo nehodu zatajil. V kontextu pandemie strachu z mutujícího covid-19 představuje pro skupinu odborníků ministra Petříčka otázka morálního vývoje, když ne prioritu, tak, zcela určitě s ní spojený klíč k pravdě. Proč?

Každý dospělý žil na prekonvenční úrovni morálky. Ta je orientovaná na trest a na odměnu. Po té se dostal na konvenční úroveň morálky. Tu charakterizuje orientace na to být hodným dítětem a orientace na řád a zákon. Dnes lze tvrdit, že se mladá generace nevyvíjí tímto směrem. Je proto zcela nepravděpodobné, že generace, X (30–50), Y (20–29), Z (15–19) se mohou vyvinout na postkonvenční úroveň morálky již proto, že ta je orientována na společenskou smlouvu a stádium univerzální etiky. Proto i za předpokladu, že snaha ministra Petříčka je upřímně míněna a podpořena osobní morální hodnotou, lze s pravděpodobností hraničící s jistotou ji označit za boj s větrem, bez naděje na úspěch a jako pokrytectví. Proč?

1) Hlavním heslem období orientace na řád a zákon je: co by se stalo, kdyby každý ve vaší situaci porušil zákon, protože by si myslel, že k tomu má dobrý důvod? To vyjadřuje, že lidé v tomto stadiu se cítí být podřízeni zákonům a svým závazkům, kterým jsou do jisté míry vydáni na milost a nemilost. Člověk v tomto stadiu není zodpovědný za nespravedlivé zákony, je zodpovědný pouze za to plnit je. Zákon musí být silnější než citová touha porušit jej kvůli osobě nebo mezilidským výhodám. Mluvíme o tzv. právním pozitivismu: Řádně nastolené zákony mají bezpodmínečnou platnost. Předpoklady tohoto stadia využívá na nižší úrovni například český právní řád. Britské zvykové právo je bližší pátému stadiu.

2) V období orientace na společenskou smlouvu dochází ke kontroverzi mezi pozitivistickým právem (juspozitivismus) a právem stojícím nad zákony (takzvaným přirozeným právem, jusnaturalismus). Toto vývojové stadium lze krátce popsat tvrzením: Zákony byly udělány pro člověka, ne člověk pro zákony. Osoba v tomto stadiu ví, že zákon nelze vzít do vlastních rukou, ale že je možné přijmout perspektivu nadřazenou právu a tak rozeznat, kdy vede použití práva k bezpráví. Kohlberg zastával názor, že některé instituce svobodných demokratických států (např. ústavní soud) mají charakter pátého stupně vývoje morálky. Jde tedy o institucionalizovanou formu pohledu stojícího nad běžným zákonodárstvím.

3) Univerzální etika je spojena s orientací osoby na svědomí či principy. Vhodnějším se mi jeví název orientace na nadindividualitu. To je kategorie, kdy se morálka řídí sadou hluboce individuálních zásad vedoucích k přesvědčení, že každý jednotlivec má právo na život, svobodu a spravedlnost. Ve společnosti, v níž pokrytectví (elit) je jedním ze tří základních kamenů moci, svědomí a principy morálky nic neznamenají. A tím i hodnota jediného života.

Vezmu-li v kontextu covid-19 a následků jeho působení k určení stadia morálního vývoje, ve kterém se ten který člověk a tím i společnost nachází pouze Kohlbergova tzv. morální dilemata (jednoduché příběhy s morální zápletkou a dvěma možnými konci) dojdu k výsledku, který opravňuje veřejný zájem se dovědět, jakým způsobem, kým byli vybráni a jak budou odměňováni členové skupiny ministra Petříčka, kdo formuloval zadání, za jak dlouho má být úkol splněn a jakou metodou a kdo bude posuzovat výsledek práce skupiny.

Jeden ze známých příkladů morálního dilematu, Heinzovo dilema se nabízí pro pandemii strachu z mutujícího covid-19 a následného testování a očkování: V jedné zemi umírala žena. Onemocněla zvláštním druhem rakoviny. Existoval lék, o němž si lékaři mysleli, že by mohl ženu zachránit. Šlo o určitou formu radia, kterou jeden lékárník v tomtéž městě právě před nedávnem objevil. Výroba byla velmi drahá, avšak lékárník požadoval desetkrát víc, než kolik jej stála výroba. Za radium zaplatil 200 USD a za malou dózu s lékem požadoval 2000 USD. Heinz, manžel nemocné ženy, vyhledal všechny své známé, aby si půjčil peníze a usiloval i o podporu úřadů. Shromáždil však jen 1000 USD, tedy polovinu požadované ceny. Vyprávěl lékárníkovi, že jeho žena umírá a prosil jej, aby mu lék prodal levněji nebo ho nechal zaplatit později. Lékárník však řekl: „Ne, já jsem ten lék objevil a chci na něm vydělat nějaké peníze.“ Heinz tím vyčerpal všechny legální možnosti; je zcela zoufalý a uvažuje, zda by se neměl do lékárny vloupat a lék pro svou ženu ukrást.

Putin v roli Sherlock Holmese k pravdě o covid-19

Jednou z nejzajímavějších událostí tohoto týdne – kromě pochopitelného (pro znající princip moci), představitelného (pro znající slabosti zahraniční politiky RF), ale mnohými neočekávaného víceúrovňového boje s překážkami o trůn prezidenta v Bělorusku byla videokonference prezidenta Putina na téma hygienicko – epidemiologické situace v RF. Ta se setkává s pokryteckým nařčením Západu, že se nedělí se světem o data, včetně výzkumu léků a testovacích systémů. Ty mimo jiné prověřují 17, možná i více druhů respiračních virů a zůstanou bezplatné pro obyvatele RF. Ti nebudou podléhat povinnosti očkování.

Formát videokonference s pravděpodobností hraničící s jistotou ovlivnil i postoj prezidenta Lukašenko ke covid-19. Jinak si nedovedu vysvětlit přítomnost všech ministrů a úředníků současně již nepředstíraně představujících zájmy SZO (WHO) s referáty na téma covid-19. Premiér Michail Vladimirovič Mišustin (1966), vicepremiér Andrej Removič Belousov (1959), kteří by zcela určitě měli co říci o stavu hospodářství a přijatých rozhodnutích na řešení následků pandemie, nereferovali. A prezident od nich nic nepožadoval. Věděl proč tak činí a proto nechal mluvit věřící SZO. Formulovat otázky tak, aby se člověk přiblížil pravdě a myšlení odpovídajícího je umění. V něm je prezident Putin mistr. Proto dokázal během videokonference mj. tři důležité věci:

1) Videokonference se zřejmě konala na popud a v zájmu SZO při pomoci ministrů a úředníků jí věrných nebo jinak od ní závislých, či s ní spojených. 2) Odpovědi na Putinovy otázky indikují důkaz, že svět vládnoucích elit je založen na penězích, konexích a strachu. 3) Putinem zvolená formulace definovaní cíle videokonference – předmětné ohodnocení toho, co je nezbytné dodatečně udělat na úrovni federální, regionální a místní pro zlepšení situace, protože po hodnocení specialistů se situace v podzimním a zimním období v RF může přiostřit, přinutila zástupce zájmů SZO vytahovat zpod koberce pravdu. Pro znající ruštinu bude více než zajímavé si prostudovat stenografický zápis videokonference, zveřejněný na webové stránce Kremlu. Již za tento výsledek v nekonečném boji s covid-19 si prezident Putin zaslouží, upřímné děkuji a vděk.

První vystoupení měla místopředsedkyně vlády RF pro sociální politiku, práci, zdravotnictví a důchodové zabezpečení Tatjana Goliková (1966). Z vystoupení stojí za zmínku: 1) Letálnost covid-19 v RF je menší než 2,5%. 2) Mezi slovy vyslovené zjištění, že v RF neexistuje SZO vyhlášená pandemie. 3) Nehledě na uvedené, je potřeba přijmout vše nezbytné k zabránění šíření nové koronavirové infekce pomocí profylaktických opatření. Jinými slovy: Je léto, připravte si sáňky a brusle na zimu. 4) Proto je nutné v mezi-epidemickém období (!), tj. létem a podzimem testovat obyvatelstvo na 17 respiračních virů, včetně chřipkových А, В a covid-19. Jinými slovy: Goliková klamala, možná že i vědomě lhala. Protože po mezi-epidemickém období přichází epidemické, a to se bude nazývat druhá vlna. Přesto je nutné poděkovat i Tatjaně Golikové. Proč? Nabídla mnoho otázek a munice pro příští konferenci nejenom prezidentovi, ale i všem bojujícím za práva člověka a změny v ministerské džungli s osobními a finančními zájmy úředníků a s nimi spolčených podnikatelů majících za cíl jediné: obohatit se v době nouze, bez ohledu na morálku.

Druhé vystoupení měl ministr zdravotnictví, gynekolog Michail Albertovič Muraško (1967). Ten neudivil nejenom mne v roli žongléra se statistickými daty, ale i mnoho ostatních pozorovatelů již osmou verzí samo-vzdělání covid-bojovníků, tj. lékařů bez speciálního epidemiologického vzdělání. Ministr zapomněl, že nejenom autor příspěvku, ale i mnoho ostatních se nenarodili včera a přesto jsou jejich hlava a mozek v pořádku. Počet samo-vzdělávacích verzí je totiž totožný s množstvím léčebných algoritmů onemocnění covid-19. Přidám – li k hodnocení vystoupení ministra analýzu části referátu týkající se informačních zdrojů, umožňujících monitorování koronavirové infekce u pacientů, vychytrale nazvané sociálním monitoringem, a celý systém jako nový krok v řízení procesu onemocnění a plány na výrobu vakcín spojených s certifikací a existující korupcí, mohu si představit blížící se konec kariéry ministra, připravujícího se již dnes řídit další vlny pandemie strachu z mutujícího covid-19. Jinými slovy: Věčný covid-19 se transformuje do vděčného pokrytce bez morálky.

Třetí vystoupení měla Anna Jurevna Popova (1960), lékařka, epidemioložka, hygienička, profesorka a šéfka Rospotrebnadzoru. To je federální úřad pro kontrolu a ochranu práv občanů a hygienických norem. Tato dáma to vzala od samotného začátku podle pravidla: žena si vybírá muže, o kterém si myslí, že může. Vážené dámě, se zachtělo vést konferenci a prezidenta Putina. Z jejího referátu vyplývá dokonce, že existují již 2 tisíce výzkumných zpráv a doporučení spojených s covid-19 v mořské, pitné a odpadové vodě, na povrchu a v potravinářských produktech. Přiznala současně, že existence covid-19 v uvedeném seznamu nebyla potvrzena. Přesto ale paní profesorka riskla prozradit (především analytikům), že SZO má již viry, které ještě neexistují. Možná, že to nebude dlouho trvat a lékařka sama se obrátí o pomoc k psychoterapeutu. Jinými slovy: historická a neporazitelná korupce v ministerstvech se bude dál snažit o oficiální přiznání věčného covid-19 s cílem výroby a prodeje testů a vakcín, aby zkorumpovaní úředníci a výrobci mohli vyjadřovat vděčnost loutkovodičům a Bůh ví komu, za objev covid-19.

Přeji ministrovi Petříčkovi a jeho skupině významných odborníků z různých profesí a disciplín, aby při probírání konkrétních problémů společenské odolnosti a představení možných řešení z různých úhlů pohledu nemuseli lhát sobě a veřejnosti, a aby nebyli tázáni osobou podobnou prezidentu Putinovi, chtějí li zůstat u moci. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
01.08.2020
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZa Zelené v Německu kandidují turečtí islamisté   
Pridal tk Neděle 02 srpen 2020 - 07:07:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Strana Zelených v Německu pokračuje v “integraci” menšin podle vlastních pravidel. Na kandidátku zařadila funkcionáře tureckého islamistického spolku Milli-Görüs Selveta Kocabeye. Tento islamistický spolek je napojen na současnou tureckou vládu a otevřeně odmítá demokracii.

Jeho kandidatura sice rozpoutala mezi Zelenými debatu, ale protože se kandidát vzdal své funkce v muslimském spolku, tak již nic jeho kandidatuře v cestě podle místních Zelených nebrání. Ještě se čeká na rozhodnutí vedení zemské frakce strany. Islamizace Německa vstupuje do další fáze. Muslimští předáci postupně infiltrují politické strany, justici, armádu a policii a pak již nebude vyhlášení muslimského chalífátu stát nic v cestě.

U nás jsou hlavní propagátory islamizace Zelení, Piráti a vedení ČSSD a KDU-ČSL. Ti všichni otevřeně horují pro přijímání muslimských “uprchlíků”. Ti k nám zatím přicházejí potajnu, protože česká vláda oficiálně imigraci odmítá.

Agun
Česká věcSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDva uprchlíci hodili místního Němce pod vlak. Naštěstí přežil   
Pridal tk Neděle 02 srpen 2020 - 07:04:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nádraží západoněmeckého Waghäuselu se stalo svědkem dramatické události. Dva syrští uprchlíci (25 a 22) hodili pod vlak na nástupišti stojícího Němce (54). Starší z uprchlíků Němce napadl a srazil do kolejiště a bránil mu vylézt. Mladší zatím hlídal, aby je někdo nerušil. Němce srazil náhodně jedoucí vlak a on skončil s vážnými zraněními v nemocnici.

Němec přitom uprchlíky vůbec neznal a uprchlíci si ho vyhlédli zcela náhodou. Motiv jejich činu není zatím znám. Nyní jsou oba uprchlíci ve vyšetřovací vazbě, kdy je propustí státní zástupce na svobodu, se ještě neví. No nedivte se, normálně by pachatel podobně závažného trestného činu (zjevný pokus o vraždu) zůstal ve vyšetřovací vazbě až do soudu. Nikoliv v dnešním multikulturním Německu, to je obvykle brzy uprchlík potichu propuštěn a vyšetřování probíhá na svobodě.

Milan z Německa
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrapodivné rozsudky   
Pridal tk Neděle 02 srpen 2020 - 06:59:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve veřejnosti probublává pohoršení nad prapodivnými rozsudky nad provinilci z okraje společnosti, kteří se dostali do vazby nebo byli odsouzeni za krádeže se škodou téměř nulovou. V různých článcích na toto téma lze vytušit nevoli nad přehnanou přísností soudů: je pravomocný nepodmíněný trest jeden a půl roku vězení přiměřený krádeži pěti housek ? Kam dali soudci rozum a cit ?

V žádném článku jsem ale nenašel popis struktury uloženého trestu, tedy kolik skutečně připadá na zmíněný zanedbatelný skutek a kolik má původ v předchozím „nedosezeném“ podmíněném trestu. Jsem si jist, že převážná část trestu se vztahuje k dřívější trestné činnosti, takže humbuk kolem těchto rozsudků je celkem zbytečný.

Nikdo se ale nezlobí nad tím, že lidé, kteří by nebýt tohoto odsouzení asi kradli dál, budou dočasně zaopatřeni státem za peníze daňových poplatníků, takže soud jim v jistém smyslu pomohl. Nežertuji: potkal jsem se s odsouzenými, kteří po krátkém pobytu na svobodě se cíleně dopustili bagatelního trestného činu, aby se dostali zpět tam, kde o ně bylo postaráno. Pro některé občany svoboda není tak důležitá jako spolehlivé zajištění jejich existenčních potřeb. A není to vynález dnešní doby.

Věc má ale ještě jinou stránku. Soud nesoudí sám od sebe, ale na základě obžaloby, kterou podává státní zastupitelství. A nabízí se otázka, zda v této mimořádně obtížné době museli žalobci v těchto případech bezpodmínečně žalovat. Trestným činem je v zásadě vědomý a úmyslný skutek, jímž vznikne dostatečně velká škoda a jednání musí být společensky nebezpečné. V daných případech je škoda téměř nulová a společenská nebezpečnost přiměřeně tomu malá. Předvedená přísnost je v rozporu se smířlivostí v jiných případech. Například vydírání redakce regionálních novin vícenásobným recidivistou pohrůžkou uveřejnění intimností ze života zesnulého šéfredaktora, pokud nedostane 350 tis. Kč, se řešilo jako přestupek proti občanskému soužití. V kauze vydírání s použitím násilí a omezení na osobní svobodě, páchaným zločineckou tlupou na oběti, se žalobce spokojil s předvedením hlavního pachatele před soud a nad pronásledováním dalších pachatelů mávl rukou.

Samozřejmě, výše zmínění tři odsouzení jsou recidivisté, takže jejich obžalováním státní zástupci neporušili zákon. Přesto: vypuklo by zemětřesení, kdyby s ohledem na mimořádnou situaci je předali do přestupkového řízení ? Jistě by nevypuklo, ovšem státní zástupci většinou netrpí sklonem k měkčení tvrdosti zákona, naopak spíše se snaží postup proti obviněnému hnát do krajnosti. Jejich rozhodnutí často chybí „lidský rozměr“. To umožňuje státní zástupkyni, aby se odvolala proti rozhodnutí soudu o propuštění matky tří malých dětí na svobodu, byť z věznice dostala vynikající vysvědčení. Stejná vada poznamenala jednání státního zástupce Radka Mezlíka, který se odvolal proti zprošťujícímu rozsudku ve věci nevinné Michaely Schneidrové, za jejíž výchozí nespravedlivé odsouzení k vysokému trestu a dočasné uvěznění je spoluodpovědný. Odvoláním jí prodloužil život v nepříjemném postavení obžalované o sedm měsíců, ač musel vědět, že jeho odvolání nemá naději na úspěch (pokud to skutečně netušil, měl by svléknout talár a najít si zaměstnání, v němž by neměl možnost z ješitnosti škodit lidem). Jeho nadřízení mu ale tleskají.

Vedení státního zastupitelství se s počínáním výše zmíněných žalobců jistě ztotožní, protože „lidský rozměr“ do uvažování státních zástupců nepatří a při bezohledném plnění svých povinností a při uplatňování práva na ničení lidských životů žalobci pouze naplňují zákon. Nezaslouží si výtky veřejnosti, ani když škodí nadbytečně. V krajním případě stát rád z peněz daňových poplatníků vyplatí jejich obětem odškodné, jež v současnosti dosahuje řádově několik desítek milionů Kč/ rok.


Zdeněk Jemelík

=================================

Již vyšla „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě na adrese http://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=1389. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků , postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad©iolympia.cz nebo info©iolympia.cz

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNelegální imigrant, který znásilnil nezletilou českou dívku u Lukavce, dostal dva roky, muži, který při Prague Pride spálil vlajku symbolizující homosexualistickou ideologii LGBT, můžou hrozit tři rok   
Pridal tk Neděle 02 srpen 2020 - 06:56:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nelegální imigrant, který znásilnil nezletilou českou dívku u Lukavce, dostal dva roky, muži, který při Prague Pride spálil vlajku symbolizující homosexualistickou ideologii LGBT, můžou hrozit tři roky vězení! Žalobce prý vyhodnotil zapálení vlajky jako "zjevný akt nenávisti a pohrdání vůči LGBT komunitě". Zde se podle mě ale musí rozlišovat vyjádřený politický odpor k politické ideologii homosexualismu, která vyžaduje pro homosexuální způsob života adoraci a privilegia, a mezi nenávistí k lidem. Vyjádřit politický odpor k ideologii homosexualismu je podle mě legitimní, špatné je podle mě chovat se nenávistně k homosexuálům jako lidem. Každopádně pokud srovnáme, že za znásilnění dívky dostal nelegální imigrant dva roky a za spálení duhové vlajky hrozí tři roky natvrdo, jedná se o zjevnou nespravedlnost.

Samozřejmě, že případ je složitější. Pokud ten člověk vypálil světlice přímo na účastníky průvodu s úmyslem je fyzicky ohrozit nebo je ohrozil, je to akt nenávisti a násilí vůči lidem. To je třeba odsoudit. Další aspekt je, že vlajka byla v něčím vlastnictví. To by šlo asi řešit jako přestupek a nahrazením škody.

Podle mého názoru, pokud si někdo koupí duhovou vlajku LGBT a spálí ji a vyjádří tím svůj nesouhlas s ideologií LGBT homosexualismu a genderu, je to legitimní. Trestný by podle měl být útok na konkrétní osoby, nikoli vyjádření názoru na ideologii.

Podle informací Aktuálně.cz nehrozí muži vězení. Nevím, zda jsou tyto informace pravdivé. Pokud ano, tak je skandální, že takové informace unikají z trestního spisu a svědčilo by to podle mého odhadu pravděpodobně o napojení žalobce a webu Aktuálně.cz.

Sexuální orientace je soukromou záležitostí každého. Hnutí SPD odmítá perzekuci homosexuálů a homosexuálové mají dle nás právo na stejné občanské svobody jako ostatní občané. Největším nebezpečím pro homosexuály jako osoby je v současnosti nenávistný islám, který prosazuje trest smrti za homosexualitu. Podle hnutí SPD je základem státu ale tradiční rodina, ve které táta s mámou vychovávají děti. Tradiční rodina si od státu zasluhuje všestrannou podporu a ochranu.

Také víme, že na Prague Pride dochází k různým obscénnostem a zvrhlostem. Myslím, že slušným homosexuálům se také nelíbí, že se tam dějí takové věci.

Hnutí SPD brání tradiční hodnoty a normální svět pro normální lidi a jasně vystupuje proti totalitní politické korektnosti, multikulturalismu, zvrácené teorii genderu, pozitivní diskriminaci či propagaci ideologie homosexualismu, která pro homosexuály vyžaduje privilegia a adoraci. Uděláme vše pro to, aby se podobné zvrácenosti jako na „liberálně-demokratickém“ Západě neděly i u nás. Braňte prosím normální svět s námi.

Autor: Radim Fiala
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Je třeba jednat s těmi, kteří je sem poslali.“ Prezident Lukašenko okomentoval zadržení Rusů v Bělorusku   
Pridal tk Neděle 02 srpen 2020 - 06:52:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Minsk je připraven poskytnout Moskvě další informace o zadržených Rusech. Prohlásil to běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Taková slova se uvádí na oficiálních internetových stránkách hlavy státu.

„Na lžích politiku stavět nebudeme. Tím, že na sebe vzájemně křičíme v médiích, ten problém nevyřešíme. (...) Nic neskrýváme, ale potřebujeme pravdu," řekl poté, co si vyslechl předsedu tamní služby KGB Valerije Vakulčika a předsedu Vyšetřovacího výboru Ivana Noskeviče.

Běloruský prezident se navíc domnívá, že Rusové neplánovali letět do Istanbulu, jak zdůrazňují v Moskvě, ale v republice se nacházeli za „jiným účelem“. Podle verze Minsku je 33 zadržených osob pouze část skupiny 180 nebo 200 osob, které měly být údajně „převedeny“ do Běloruska.

Zároveň prezident nařídil, aby se s Rusy zacházelo opatrně.

„Jsou samozřejmě vinni, ale ne tolik, aby proti nim podnikali tvrdá opatření. Jsou to vojáci. Dostali rozkaz - jen ho plnili. Je třeba jednat s těmi, kteří jim rozkazovali, kteří je sem poslali,“ řekl.

Zadržení Rusů v Bělorusku

Ve středu běloruská média informovala o zadržení 33 Rusů u Minska a na jihu země. Ministerstvo zahraničních věcí Běloruska o tom později oficiálně informovalo ruské velvyslanectví.

Zadržení byli označeni za „militanty zahraniční soukromé vojenské společnosti Wagner. Podle státního tajemníka Rady bezpečnosti Běloruska Andreje Ravkova bylo zahájeno trestní řízení podle paragrafu o přípravě teroristických útoků. Obžalovaným hrozí až 20 let odnětí svobody.

Podle tiskového mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova Moskva zatím nemá informace o nějakých nezákonných jednáních těchto občanů. Všechna prohlášení o zapojení Rusů do „destabilizace situace“ v Bělorusku označili v Kremlu za insinuace.

Ruské ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že pokusy prezentovat situaci jako zasahování do republikových záležitostí zvnějšku jsou nepochopitelné a nechutná interpretace zadržení Rusů ze strany Minska neobstojí před žádnou kritikou.

Zdroj: https://sptnkne.ws/DkCs
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNovinář kritizoval Sorose a skončil. „Nová totalita dál vystrkuje své dračí drápy,“ reaguje Ovčáček   
Pridal tk Neděle 02 srpen 2020 - 06:45:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Skandální případ amerického novináře Johna Kasse se dostal do centra pozornosti české veřejnosti. Kass si totiž troufl obvinit George Sorose z financování radikálů podporujících protesty, ale byl okamžitě potrestán. Jiří Ovčáček varoval před novou totalitou, zatímco novinář Jaroslav Plesl vytkl vedení Chicago Tribune omezování svobody slova.

Minulý týden americký novinář a sloupkař amerického deníku Chicago Tribune John Kass, jenž působí v tomto deníku již přes 35 let, napsal příspěvek, v němž se pozastavil nad finanční podporou poskytovanou multimiliardářem Georgem Sorosem liberálním kandidátům na funkce státních zástupců. Ve svém článku Kass zkoumá souvislost mezi Sorosem financovanými starosty – členy Demokratické strany, státními zástupci prosazujícími liberální či shovívavý přístup vůči pachatelům trestných činů na jedné straně a mírou násilí v jednotlivých americkým městech na straně druhé.

Tento článek amerického sloupkaře vyvolal vlnu odsouzení ze strany řady organizací. Například Illinojská židovská zákonodárná frakce obvinila Kasse z lhostejnosti, jelikož prý dobře věděl, že jeho článek může vyvolat antisemitské nálady ve společnosti. Vytkli mu rovněž i nahrávání stoupencům konspiračních teorií, zvlášt’ v době, kdy probíhají protesty v rámci hnutí Black Lives Matter. John Kass totiž naznačil, že Sorosem financovaní státní zástupci pomáhají pachatelům trestných činů vyhnout se trestu. Nezastalo se svého novináře ani vedení samotného deníku Chicago Tribune, které ho připravilo o pozici vedoucího publicistiky.
Jack Kass ve svém dalším článku prohlásil, že se nevzdává svého stanoviska ohledně George Sorose uvedeného v jeho článku. Stejně tak se odmítl omlouvat za svou činnost a ujistil, že bude i nadále pokračovat v psaní svého sloupku.

Omezení svobody slova a nová totalita

Na potrestání amerického novináře zareagovala i řada českých osobností. Tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček označil tento postup za projev totality.

„Nová totalita dál vystrkuje své dračí drápy,” napsal Ovčáček ve svém tweetu.

Tento kontroverzní případ nezůstal bez povšimnutí ani ze strany šéfredaktora MF Dnes Jaroslava Plesla, jenž vyjádřil přesvědčení, že svou politikou tradiční média kazí svou vlastní pověst.

„A další super zářez západních médií. Tentokrát v Chicago Tribune potrestali komentátora za to, že si dovolil kritizovat Sorose. Hajzl. Tohle je přesně ten způsob, kterým si tradiční média kopou hrob. Netolerantní vůči jakýmkoliv kritickým pohledům na realitu, úplně mimo sebe,” píše český novinář.

Soros a zneužívání amerických ambasád

Na začátku letošního roku Rudolf Giuliani, bývalý primátor města New York v letech 1994 až 2001, zveřejnil tweet, v němž se ostře pustil do amerického multimiliardáře George Sorose. Podle jeho slov americký finančník a filantrop záměrně zneužívá americké ambasády ve státech východní Evropy k tomu, aby prosazoval zájmy svých organizací a útočil na své protivníky.

„Soros je nepřítelem republikánské strany číslo jedna. On je jako anarchista. Financuje totiž státní zástupce, kteří propouštějí zločince. Navíc zneužívá naše ambasády ve východní Evropě k ochraně svých organizací a k útokům na své protivníky,” napsal Giuliani na Twitteru.

Zdroj: https://sptnkne.ws/DkCp
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Federální odvolací soud zrušil rozsudek smrti za spáchání bombového atentátu při Bostonském maratónu   
Pridal tk Neděle 02 srpen 2020 - 06:40:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Včera, to je 31. července, Federální odvolací soud USA prvního stupně zrušil rozsudek smrti vynesený nad Džocharem Carnajevem, což je jeden z domnělých bombových útočníků při bombovém útoku v závěru Bostonského maratónu, konaného v dubnu 2013 (Džocharův bratr Tamerlan Carnajev při domnělém útoku zahynul).

Před několika lety jsme společně s J.R.Grahamem prokázali, že sama vlastní svědectví a důkazy FBI přesvědčivě dokazují, že i kdyby šlo v Bostonu o bombový útok, pro který existují jen falešné důkazy, nemohli jej spáchat Carnajevovi bratři.

Podařilo se nám protlačit důkazy o jejich nevině až na federální odvolací soud a ohromilo nás, když je soud přijal jako část soudního průkazního materiálu. Od tohoto okamžiku jsme už jenom doufali – a já méně než Graham. Nedovedl jsem si totiž představit, že by soudci odvolacího soudu našli odvahu k tomu, aby rozmetali jeden z podfuků, mainstreamem používaných pro udržování „teroristické hrozby“.

Ostatně, všimli jste si toho, jak se o teroristické hrozbě přestalo v poslední době mluvit? A jak by se o ní mohlo přestat mluvit, kdyby byla reálná, čili kdyby skutečně existovala? Jenže ona nikdy neexistovala, ona jen po určitý čas sloužila svému okamžitému účelu.

Nyní je ovšem tohle všechno pryč, protože máme hrozby nové: Čínu, americkou bílou nadvládu,Trumpa a nové podfuky: Russiagate, smrt G. Floyda z rukou bílých rasistických policistů atd.

Federální odvolací soud prvního stupně nás zklamal jen tím, že zrušil pouze výrok o rozsudku smrti pro Džochara Carnajeva a nikoli falešný usvědčující materiál, který k tomuto rozsudku vedl. Soudem jmenovaná obhájkyně Džochara Carnajeva na předchozím soudním řízení se žalobci na usvědčení svého mandanta přičinlivě spolupracovala a celé soudní řízení nebylo ničím jiným než podvodem, zorganizovaným pro účely propagandy.

Výrok federálního soudu prvního stupně ještě Džochara Carnajeva z vazby neosvobozuje jen instruuje soud nižší federální oblasti, aby v jeho trestní věci vyhlásil nové soudní jednání. Myslím si, že to bylo to nejzašší, co se Federální odvolací soud odvážil udělat. Nicméně však jeho výrok naznačuje, že něco na předchozím soudním jednání bylo v nepořádku a že je tedy třeba uspořádat proces nový.

Zdroj: google-P.C.Roberts: Boston Marathon Bombing Death sentence vacated by federal Court of Appeals

Vybral a přeložil Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHongkong odložil volby do legislativní rady   
Pridal tk Neděle 02 srpen 2020 - 06:36:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vzhledem k závažnosti epidemie nového koronaviru generální ředitelka Zvláštní administrativní oblasti v Hongkongu Carrie Lamová dne 31. července prohlásila, že volby do sedmé legislativní rady budou odloženy. Čínská ústřední vláda vyjádřila podporu Carrie Lamové a výkonné radě, které toto rozhodnutí učinily v souladu se zákonem a se zřetelem na veřejné zájmy a skutečnou situaci v Hongkongu.

Jedná se o mimořádný krok, který byl v mimořádném období učiněn v souladu se zákonem, což ukazuje, že vláda Zvláštní administrativní oblasti v Hongkongu považuje zdraví a bezpečnost svých obyvatel za nejvyšší prioritu. Toto rozhodnutí je schváleno v souladu s mezinárodně uznávanými postupy, které mohou nejen chránit životy a zdraví obyvatel Hongkongu, ale také zajišťovat bezpečnost a spravedlivost voleb do legislativní rady.

Od začátku července zase vypukla v Hongkongu epidemie nového koronaviru a zadržet šíření viru co nejdříve se stalo nejdůležitějším a nejnaléhavějším úkolem pro Hongkong. Vláda Zvláštní administrativní oblasti v Hongkongu rychle reagovala a přijala řadu přísných opatření na prevenci a kontrolu epidemie, jako je posílit sledování zdroje nemocí, upevnit hraniční kontrolu, obnovit povinné nošení roušek na veřejných místech a v MHD a zpřísnit karanténní imunitu. Vzhledem k rychlému šíření epidemie se však nejen zdravotnický systém v Hongkongu blíží saturaci, ale také rychle se zvyšuje poptávka po izolačních a karanténních zařízeních, a dokonce v mnoha případech nebyl nalezen zdroj nákazy. Jak řekl ministr pro potraviny a zdraví v Hongkongu Chen Zhaoshi, v místních komunitách v Hongkongu stále existuje nepřetržitý řetězec neviditelného přenosu a riziko komunitnho velkoplošného šíření je velmi vysoké. Pokud se v této souvislosti konají volby do legislativní rady podle původního plánu, nevyhnutelně to povede k rozsáhlému shromáždění lidí a blízkým kontaktům, což dále zintenzívní šíření epidemie.

Ve skutečnosti se Hongkong nedávno poučil z podobných lekcí. Různé náznaky ukazují, že nelegální demonstrace hongkongské opozice v poslední době a tzv. „primární volby“ přímo souvisejí s náhlým zesílením současné epidemie v Hongkongu. Bez ohledu na bezpečnost a zdraví hongkongských obyvatel se opakovaně shromáždila hongkongská opozice za vlastní politický zájem, což vytvořilo největší mezeru v boji proti epidemii. Když opozice uspořádala 11. a 12. července takzvané „primární volby“, v různých čtvrtích Hongkongu se vyskytlo několik potvrzených případů, přesto zřídili více než 250 „hlasovacích stanic“ na celém ostrově. Stojí za zmínku, že jedna z tzv. „hlasovacích stanic“ se nachází velmi blízko nemocnice v Tuen Mun. Fronty pro „hlasování“ způsobily úzký kontakt mezi lidmi. O několik dní později byly nalezeny tři nové případy nákazy v nemocnici Tuen Mun. To nám odhalilo, že hongkongská opozice pro vlastní zájem unesla práva hongkongských obyvatel na život a zdraví.

Hongkongská společnost v posledních dnech ostře odsoudila zmíněné kroky opozice a vyzvala k odložení voleb do legislativní rady, aby zajistila konání voleb za předpokladu, že bude zajištěna veřejná bezpečnost a spravedlnost. Podle nejnovějších výsledků průzkumu mínění místních obyvatel ve věku starší než 18 let vyjádřilo 55% dotázaných „silný souhlas“ nebo „relativní souhlas“ s odložením voleb. Je jasné, že konání voleb do legislativní rady na základě účinné prevence a kontroly epidemie je v souladu s veřejným míněním hongkongské společnosti.

Rozhodnutí hongkongské administrativy odložit volby s ohledem na závažnost epidemie odráží vysokou odpovědnost za životy a zdraví svých obyvatel. Jedná tedy na základě respektu vědy i v souladu s vůlí lidí. Proto je toto rozhodnutí rozumné, přiměřené a legální. Tento krok neovlivní normální fungování vládních orgánů v Hongkongu, ani nepoškodí demokratická práva a svobody, které podle zákona požívají obyvatelé Hongkongu. Vláda Zvláštní administrativní oblasti Hongkongu je ochotna uspořádat volby do legislativní rady řádným způsobem na základě účinné prevence a kontroly epidemie, aby zajistila dlouhodobou hospodářskou prosperitu a sociální stabilitu v Hongkongu.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína a Rusko volají po dialogu s EU ohledně údajných kybernetických útoků   
Pridal tk Neděle 02 srpen 2020 - 06:35:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čína a Rusko v pátek odděleně vyjádřily přání, aby vyřešily spolu s Evropskou unií údajný problém spojený s kybernetickými útoky prostřednictvím dialogu a spolupráce, jeden den poté, co EU uvalila své první kybernetické sankce na ruské, čínské a KLDR státní příslušníky a organizace za údajné zapojení do kybernetických útoků.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin(Wang Wen-pin) v Pekingu uvedl, že Čína je také obětí kybernetických útoků a tvrdě zakazuje takové útoky vedené v Číně nebo využívající čínskou kybernetickou infrastrukturu v souladu se zákonem. „Sledování původu kybernetických útoků je velmi komplikovanou a citlivou otázkou. Mezinárodní společenství by mělo řešit kybernetické spory prostřednictvím dialogu a spolupráce,“ uvedl Wang a dodal, že Čína doufá, že EU a její členské státy namísto represívních nebo kontradiktorních opatření vznesou nezávislé a racionální rozsudky na základě faktů. Jinak bude napětí a konfrontace zvýšeno na úkor bezpečnosti a stability v kyberprostoru.

Ruské ministerstvo zahraničí reagovalo, že Rusko lituje nad rozhodnutím EU. „Předtím již několikrát vyzvalo EU k posílení profesionálního dialogu mezi oběma stranami o problémech sdílení informací, ale EU se uchýlila k jednostranným sankcím, které podle Ruska jsou učiněny bez ohledu na mezinárodní právo, a jsou naprosto nelegitimní.

Moskva poukázala na to, že jednostranné sankce EU ukazují, že unie preferuje politiku jednostranného tlaku a omezení, než seriózní rozhovory s cílem vyřešit konflikty a posílit vzájemnou důvěru.

„Znovu vyzýváme Evropskou unii, aby upustila od marných pokusů o vyvíjení tlaku a vrátila se k provádění základních norem mezinárodního a evropského práva, a pracovala na stanovení účinných pravidel pro předcházení konfliktům v kyberprostoru,“ uvedlo ruské ministerstvo zahraničí.

EU ve čtvrtek schválila sankce vůči šesti osobám obviněným z kybernetických útoků proti evropským cílům, včetně dvou občanů z Číny a čtyř z Ruska, jakož i tří organizací, které pocházejí z Číny, KLDR a Ruska. Sankce byly uloženy v rámci režimu počítačových sankcí EU přijatého v květnu 2019.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1620 sec,0.0258 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,582kB