Neděle 25 říjen 2020
“Kněz a policista vraždí LGBT osobu”, tak vyobrazuje situaci v Polsku místní umělec ve svém díle   
Pridal tk Neděle 25 říjen 2020 - 05:57:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Polský ilustrátor Mariusz Waras se rozhodl přispět po svém v podpoře LGBT hnutí v Polsku. Namaloval na zeď obraz, kde kněz a policista rozřezávají pilou LGBt osobu, která je za nohy zavěšená hlavou dolů. Z mučeného těla teče duhová krev. K dílu se vyjádřil polský ministr životního prostředí Jacek Ozdoba. Podle něj si v ničem nezadá s goebbelsovskou propagandou a dílo nazval nechutnost.

Zajímavé je, že skutečná situace v Polsku je přesně naopak. LGBT hnutí placené a řízené ze zahraničí zde permanentně útočí na stát a církev. V Polsku LGBT hnutí totiž není oficiálně podporováno úřady jako v Západní Evropě a třeba v ČR. Naopak je podporována normální rodina, ale LGBT osobám se žádné příkoří neděje a mohou si žít svůj životní styl zcela bez obav. To je ale asi pro globální elity málo a tak prostřednictvím neziskovek a LGBT aktivistů vedou proti Polákům a Polsku permanentní útoky.

Gregorz
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUprchlíci v Lipsku odmítají nabízené byty. Jsou moc daleko od centra, nebo nemají výtah   
Pridal tk Neděle 25 říjen 2020 - 05:53:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Považte tu troufalost! Úřady v německém Lipsku si dovolily uprchlíkům nabídnout byty, které jsou příliš daleko od centra a některé dokonce nemají výtah! Takový rasismus a xenofobie. Má snad nepracující uprchlík cestovat do centra města za drogovými obchody 20 min MHD? Má si uprchlík zmožen prodejem drog a obtěžováním německých žen vláčet své tělo do bytu po schodech!? To snad nemyslí DDroni vážně!

Lipsko se díky uprchlíkům stalo městem s druhou největší kriminalitou v celém Německu (vede Berlín) a teď se uprchlíci setkali s podobným nevděkem. Uprchlíci proto nabízené byty odmítli a město jim musí zajistit jiné. Nemusím připomínat, že uprchlíci v těchto bytech nemusí platit nájem! Tak to má přece v multikulturním Německu být!

Milan v Německu
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSlovenská pekárna v Prievidzi začala zaměstnancům rozesílat poplašné dopisy, že pokud se “dobrovolně” nenechají otestovat na COVID-19 během celoplošného testování, dostanou výpovědi!   
Pridal tk Neděle 25 říjen 2020 - 05:50:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Slovenská pekárna v Prievidzi začala zaměstnancům rozesílat poplašné dopisy, že pokud se “dobrovolně” nenechají otestovat na COVID-19 během celoplošného testování, dostanou výpovědi! Podle právníka se vedení pekáren dopustilo trestných činů šíření poplašné zprávy, vydírání a útisku, případné výpovědi zaměstnancům budou neplatné, protože budou v rozporu i se Zákoníkem práce! Zaměstnavatel nemůže dobrovolným testováním podmiňovat výkon pracovní činnosti zaměstnance na pracovišti a nesmí mu ve výkonu bránit, jinak zaměstnavatel porušuje Zákoník práce! Zaměstnanec může jít do práce a nikdo mu nesmí bránit, a rovněž může zůstat doma a nikdo ho nesmí sankcionovat! Jak je to možné?

Přesně tak, jak už jsem na jaře předpovídal v mých několika článcích, máme tady první případ šikanování a vydírání zaměstnanců ze strany zaměstnavatele v souvislosti s celoplošným testováním na Covid-19 na Slovensku. Jak jsme byli dnes do redakce upozorněni, na Slovensku se objevil první případ, kde zaměstnavatel vyhrožuje svým zaměstnancům, pokud nepodstoupí testování. Slovenský pekárenský závod Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. v Prievidzi, IČO 315 618 02 rozdal a rozeslal svým zaměstnancům papír s děsivým obsahem.

V listu se píše, že kdo nepodstoupí státní plošné testování na Covid-19, které je na Slovensku dobrovolné, bude muset zůstat doma v karanténě na 10 dní, ovšem na tuto dobu nebude zaměstnanci pekáren uděleno pracovní volno a výsledná absence v zaměstnání bude považována za hrubé porušení pracovní kázně, což může vést až k okamžitému ukončení pracovního poměru, tedy k vyhazovu na hodinu.

Podle názoru právníka se vedení pekáren rozesláním a rozdáním tohoto pamfletu dopustilo hned několika trestných činů. V první řadě právník upozorňuje, že podle slovenských zákonů a jmenovitě podle Zákoníku práce může zaměstnavatel ukončit pracovní smlouvu na dobu neurčitou jen ve přesně stanovených případech, mezi nimiž se ovšem nenachází situace, kdy zaměstnanec se odmítne účastnit na dobrovolné akci, kterou celoplošné testování na Slovensku z pohledu slovenského práva je. Výpověď pracovní smlouvy z důvodu neúčasti na dobrovolné akci pořádané nikoliv zaměstnavatelem, ale státem, bude tudíž zcela neplatná a pozor, nejen to.

Znění dopisu naplňuje skutkovou podstatu šíření poplašné zprávy, protože zaměstnanci, kteří tento dopis dostanou do ruky, jsou úmyslně uváděni v omyl, který mezi nimi vyvolá paniku, protože znění textu vyvozuje závěr, že účast zaměstnance na celoplošném a státem organizovaném testování je povinná, což samozřejmě není pravda, a pokud by na tom vedení pekáren trvalo, dopouštělo by se navíc podvodu, úmyslného uvedení zaměstnance v omyl s cílem poškodit jeho zaměstnanecká práva. Pekárny jednoznačně v tomto dopisu šíří poplašnou zprávu, protože pravda je taková, že pekárny nemohou ukončit pracovní smlouvy na základě neúčasti zaměstnanců na dobrovolném celoplošném testování, ani kvůli karanténě zaměstnance, kterou vynucuje stát za neúčast na dobrovolné akci.

Vedení pekáren se pustilo do podivné akce s dopisy na pomezí vydírání zaměstnanců, útisku a šíření poplašné zprávy

Dále zde existuje podezření z trestného činu vydírání, protože zaměstnanci jsou v dopisu varováni, že pokud nepodstoupí zmíněné dobrovolné a státem organizované testování, budou muset zůstat doma v karanténě, což povede k absenci zaměstnance, kterou zaměstnavatel neomluví. Tím jsou nuceni k povinné účasti na dobrovolné akci pořádané státem. Náš právník takový výklad odmítl s tím, že člověk, který se nezúčastní dobrovolného testování, nemůže být na Slovensku nijak sankcionován, protože pro takovou sankci neexistuje žádná právní opora, žádný paragraf. Ani na Slovensku nelze uvalovat sankce za neúčast na akci státu, která je dobrovolná.

Pokud by následovala sankce za neúčast, potom by to automaticky znamenalo, že akce byla povinná, což ale není pravda, takže platí první tvrzení, dodává právník. Aby testování bylo povinné, musel by být přijat nový zákon na Slovensku, který by účast na testování nařizoval. Teprve potom by mohly být uplatňovány sankce. Na Slovensku v právním řádu platí, že co není protizákonné, nemůže být trestné, postižitelné, ani sankcionovatelné. A neúčast na dobrovolném testování tudíž není protizákonná, proto ani následná karanténa není vymahatelná. Pokud se Slováci odmítnou zúčastnit dobrovolného a státem zajišťovaného testování, potom za neúčast nemohou být sankcionováni, ani nijak omezováni na svých občanských právech, jako je volný pohyb, právo na výkon zaměstnání, provoz živnosti atd.

Právník důrazně upozorňuje, že pokud by zaměstnavatel zabránil zaměstnanci ve vstupu na pracoviště, bránil by mu ve výkonu práce, potom by se dopustil trestného činu útisku, protože by nutil zaměstnanec konat v rozporu s jeho přesvědčením, právy či svobodami. Zaměstnanec nesmí být nucen vykonávat práci nebo kroky, které nevyplývají z pracovní smlouvy, anebo jsou v rozporu se zákonem, Ústavou, anebo Listinou základních práv a svobod. Trestný čin útisku by byl naplněn, pokud by zaměstnavatel splnil své hrozby uvedené v papíru, že absenci vzniklou jako překážku v práci ze strany zaměstnance neomluví a vyhodnotí ji jako neomluvenou absenci.

Ani na Slovensku zatím nelze uvalovat sankce za neúčast na dobrovolných akcích státu, vedení pekáren z Prievidze si zadělalo místo těsta na pořádný malér v pracovně-právní rovině

Pokud se zaměstnanec nezúčastní celoplošného testování, které je dobrovolné, potom se zaměstnavatel dopouští útisku, protože zaměstnanec je držen doma rozhodnutím vlády, nikoliv svévolně. Zaměstnavatel by tak sankcionoval svého zaměstnance za to, že uposlechl nařízení vlády a zůstává doma, protože se neúčastnil dobrovolného testování. Karanténa je na zaměstnanci vynucována vládou Slovenské republiky, takže v tomto případě by vznikl právní stav, kdy zaměstnavatel by sankcionoval zaměstnance za uposlechnutí nařízení vlády. Jinými slovy, takovou sankcí jako je neomluvená absence vynucená na zaměstnanci rozhodnutím slovenské vlády by se zaměstnavatel dopustil trestného činu útisku. A jelikož vláda slovenské republiky nemá zákonnou oporu ve vynucování karantén pro lidi, kteří se odmítají účastnit dobrovolného testování, potom podle právníka nastávají dvě možné situace.

Pokud se zaměstnanec odmítne nechat dobrovolně testovat, nezúčastní se celorepublikového testování a následující den přijde do práce, zaměstnavatel mu nemůže ve výkonu práce bránit, protože by tím porušil nejen Zákoník práce, ale stejně tak i kolektivní smlouvu s odbory, pokud v podniku funguje odborová organizace. Zaměstnavatel by totiž musel zamezení výkonu práce zaměstnanci něčím zdůvodnit, a to něco by muselo mít podobu paragrafu. Na základě jakého paragrafu brání zaměstnavatel zaměstnanci ve výkonu práce? A v tom okamžiku by se ukázalo, že takový paragraf na Slovensku neexistuje. A ani vládní nařízení není paragraf! Dosud neexistuje paragraf, který by umožnil zaměstnavateli zakazovat a bránit zaměstnanci ve výkonu práce kvůli tomu, že se o den předtím zaměstnanec odmítl podílet na dobrovolné akci pořádané státem. A může nastat i druhá možnost.

Zaměstnanec nemůže být sankcionován ani za příchod do práce bez dobrovolného otestování, ani za to, že naopak zůstane doma a uposlechne nařízení o karanténě pro odmítače dobrovolného testování

Pokud se zaměstnanec odmítne nechat dobrovolně testovat, nezúčastní se celorepublikového testování a následující den ovšem nepřijde do práce, protože poslechne nařízení vlády o karanténě pro odmítače dobrovolného testování, přestože nařízení nemá oporu v žádném zákoně a je v rozporu s chartou lidských práv, potom zaměstnavatel mu musí poskytnout volno a podle právníka takové volno musí být placené, protože jde o překážku ve výkonu práce způsobenou vládou Slovenska. Zaměstnavatel tudíž nemůže sankcionovat zaměstnance, že uposlechl vládu slovenské republiky a zůstává 10 dní doma.

Ovšem zaměstnavatel může po vládě Slovenské republiky požadovat odškodnění za ztráty způsobené vynucenou karanténou zaměstnance. Podle právníka jde o to, že zaměstnanec tím, že se odmítne podílet na dobrovolném testování, neporušuje žádný zákon a nikdo ho nemůže sankcionovat ani za to, že druhý den normálně nastoupí do práce, ani za to, že druhý den nenastoupí a zůstane doma. V prvním případě ho nemůže sankcionovat stát, neexistuje pro to zákon, na jehož základě by šlo občanovi uložit sankce za neúčast na dobrovolné hurá-akci v dikci státu, ve druhém případě ho nemůže sankcionovat zaměstnavatel, protože by tím pádem zaměstnance sankcionoval za uposlechnutí nařízení vlády.

Zaměstnavatelé kopírují nesmysly slovenské vlády do pracovně-právních vztahů, a to už není legrace, to ohrožuje slovenské rodiny

Náš právník po zhodnocení této neuvěřitelné komedie a cirkusu na Slovensku uvedl na adresu slovenského premiéra několik komentářů, které nejsou publikovatelné, ovšem dochází tak přesně k tomu, o čem jsem hovořil už na jaře tohoto roku, že přijde den, kdy zaměstnavatelé budou vyhrožovat vyhazovy svým zaměstnancům, pokud nebudou mít testy, covidové pasy nebo očkování. A vidíte, uběhlo půl roku a mé předpovědi se bohužel naplnily. To však neznamená, že lidé si toto mají nechat líbit. Situace na Slovensku je kritická kvůli tomu, že tamní vláda vyrábí právní chaos, porušuje jeden zákon za druhým, po vzoru vlády to potom přebírají firmy a zaměstnavatelé, kdy rozesílají zaměstnancům pamflety naplněné výhrůžkami, vydíráním a jasnými znaky útisku.

A protože lidé nemají právní vědomí, neuvědomují si, že vláda se chová nezákonně, vláda uděluje sankce nezákonně, uvaluje domácí vězení nezákonně, omezuje pohyb obyvatelstva nezákonně, a to všechno kvůli tomu, že lidé se nechtějí dobrovolně účastnit výmyslu, který pochází z hlavy pana Igora z Trnavy. Kdyby vláda chtěla podporu veřejnosti, lidem by nabídla peníze za to, že se přijdou testovat. A lidi, kteří by nepřišli ani tak, by nechala na pokoji. A kdyby to vláda chtěla udělat násilně, ale po právní stránce korektně, musela by v Národní radě prosadit drakonický zákon o povinném testování, který by obsahoval i zmínky o karanténách a sankcích pro ty, kteří to testování odmítnou. Prostě jedna cesta, nebo druhá cesta. Ovšem ten cirkus, který se děje na Slovensku v těchto dnech, ten prostě u soudů v případě žalob proti zaměstnavatelům a proti státu v rovině práva neobstojí.

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/news/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponStanislav Novotný - Havel a StB   
Pridal tk Neděle 25 říjen 2020 - 05:36:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Propaganda skřípe jako rozladěné housle. Ze ztráty iluzí vás okamžitě rozbolí hlava.

Začátkem 90. let se lidé kolem Jana Rumla snažili zlikvidovat veškeré materiály o minulosti Václa Havla a jeho rodiny.

Musela zmizet fakta o kolaboraci Havlovy rodiny za 2. sv. války. Strýc Miloš Havel nejenom pasivně kolaboroval, ale dokonce žádal své nacistické přátele, aby použili násilí proti jemu nepohodlným lidem.

Po válce Miloš Havel podepsal spolupráci se Státní bezpečností. V roce 1952 ho nechala StB “utéct” resp. řízeně odejít přes hranice do německého Mnichova.

Václav Havel v roce 1949 vstoupil do ČSM (Československý svaz mládeže ) a hrdě chodil po ulicích v modré svazácké košili. V průběhu politických procesů byl vášnivým zastáncem socialismu. Taktně se o tom mlčí.

Rumlovi lidé však zapomněli na svazek z roku 1964, který unikl jejich pozornosti.

Citujeme z autentického záznamu 1. odboru, II. správy ministerstva vnitra ze dne 24. 6. 1964. …Leták byl odeslán z Pardubic na adresu Havla do divadla Na zábradlí, ve kterém je zaměstnán jako dramaturg. Jmenovaný odevzdal uvedený leták na KV KSČ v Praze. Této situace bylo využito k nakontaktování Havla, které se uskutečnilo dne 23. 6. 1964 v jeho bytě…

…HAVEL během rozhovoru projevoval snahu pomoci orgánům v jejich pátrání po pisateli protistátního letáku. Uváděl jména svých známých z Pardubic, Brna i Gottwaldova z řad herců a dramaturgů a také svých příbuzných. Sám je také hodnotil po politické stránce, zda se některý z nich zajímá o politiku, nebo ne. Projevovala se u něj otevřenost a upřímnost...

V roce 1992 jsme chtěli, aby se k tomu V. Havel postavil. “Během 2 minut jsem od něj slyšel desítky lží”, vzpomíná Stanislav Novotný, v té době mj. tajemník nezávislé lustrační komise při federálním ministerstvu vnitra.

Po maltském setkání Michaila Gorbačova a George Bushe staršího dne 2.12.1989 už bylo jasné, že se západ s východem dohaduje na lidech, kteří převezmou otěže. Nastupují rodiny, které přežijí jakýkoliv nový režim. Začala hra na demokracii.

Shovívavost k privatizačním šmelinám v 90 letech. Obrovský řev na Hradě. Strašně naštvaný Havel. Restituce Lucerny a Barrandovských ateliérů nepříjemně zapáchala, jelikož Havlova rodina jednoznačně kolaborovala s nacisty a podle Benešových dekretů nepřipadala restituce v úvahu. Problém mu pomohl vyřešit komunistický agent StB Václav Junek.

Mírotvůrce, který humanitárně schvaloval bombardování tehdejší Jugoslávie. „…nálety, bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární…“ Výsledkem bombardování bývalé Jugoslávie byly mrtvé děti, rozbombardované školky a nemocnice. Jiří Dienstbier st. upozorňoval, že čísla jsou vylhaná, že to nesedí. Havel měl informací dost. Neposlechl.

Není vězeň jako vězeň. Zvěsti a svědectví mnohých disidentů o nadstandardním věznění Václava Havla jsou také více než výmluvné. Petr Uhl, manžel Anny Šabatové “Jeho slušnost a zdvořilost byly na hranici servility a zbabělosti.”

Mezi zakladateli Charty 77 bylo několik důstojníků StB z 50tých let. “Nositelé informací, kteří jsou někomu nebezpeční, buď musí z tohoto světa zmizet a nebo musí být řádně zaúkolováni a motivováni”, říká Stanislav Novotný.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNesnesitelné Babišovo páteční dilema   
Pridal tk Neděle 25 říjen 2020 - 05:29:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Když se v pátek ráno téměř souběžně s aférou o „zločinu“ rouškou nepřikrytého Prymulova obličeje, zobrazeného na titulní straně Blesku, rozjela česká Prymulagate, stál premiér před nejosudovějším rozhodnutím své politické i životní kariéry. Mediální příval aférou vyvolaný se v těch okamžicích se zlověstným hukotem Sorosových a Bakalových medií valil Českou kotlinou směrem k Moravské bráně a zdálo se, že musí smést každého, kdo by se mu postavil do cesty. Včetně premíéra samozřejmě, kdyby projevil odvahu udělat cokoli jiného, než se k přívalu bez dlouhého rozmýšlení a co nejrozhodněji připojit.

Stalo se tak ke škodě dobrého svědomí všech, kteří jsou či byli komplotu účastni a dokonce i nás ostatních, kteří mu jen přihlíželi. Protože všichni víme, že jedině spravedlivé by bylo, kdyby se premiér po zvěstech Blesku s obviněným Prymulou urychleně spojil, zeptal se ho, co je na pověsti Blesku pravdy, a pak teprve činil. A to buď dal víru tomu, co mu Prymula k dané věci sdělí – a pak se za svého ministra váhou svého úřadu postavil, anebo naopak tomu, co mu Prymula sdělí, potřebnou víru nedal, a teprve potom – a teď už s čistým svědomím - sdělil národu, že na základě jím zjištěných faktů, jak k nim z obou stran sporu dospěl, čin svého ministra odsuzuje a žádá si jeho odstoupení.

Nic z toho, jak víme, se nestalo, a nestalo se to proto, že premiér Prymulovi nezavolal. A podle mého skromného názoru mu nezavolal proto, že NENAŠEL ODVAHU MU ZAVOLAT. Byla zde totiž ona možnost shora uvedená jako první. Totiž ta, že by mu Prymula průkazně dosvědčil, že se žádného porušení proticovidových pravidel v onen páteční večer na Vyšehradě nedopustil, a pro premiéra by pak bylo nekomfortní čin, o kterém tedy nyní už ví, že nestal (a o tomto jeho vědomí ví i profesor Prymula), veřejně odsoudit. Cítil samozřejmě i zlověstný hukot médií, která už byla připravena semlít jej do posledního knoflíku, kdyby se za médií ostouzeného ministra postavil – a tak dal přednost tomu být pro daný den raději slepý i hluchý, nic se nedovídat a upřednostnit zkrátka víru tomu, co napsal bulvár. Protože i ohled na to, aby si svým zastáním Prymuly tyto psy na sebe nepoštval, hrály v řešení jeho životního pátečního dilematu svoji roli.

Že to všechno dohromady dalo políček všemu našemu smyslu pro slušnost a spravedlnost je pak na celé Prymulagate, myslím, to nejsmutnější.

Lubomír Man
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřituhuje: Erdogan poslal Macrona do blázince!   
Pridal tk Neděle 25 říjen 2020 - 05:22:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecký prezident Erdogan v dnešním říčném proslovu ohledně politiky francouzského prezidenta proti muslimskému násilí a islámskému separatizmu poslal Macrona do blázince. "Prezident, který chce takto postupovat proti milionům lidí odlišného náboženského vyznání, by se měl nechat vyšetřit!", vzkázal Erdogan Macronovi a milionům francouzských muslimů.

Elyzejský palá označil Erdoganovo vyjádření za nepřijatelné, s tím, že by měl změnit svou nebezpečnou politiku. Připoměl rovněž, že Turecko, na rozdíl od jiných zemí vč. Ruska, Francii ohledně události podřezání čitele Patyho, nekondolovalo.

Francie po roztáčející se spirále muslimského násilí a separatistického uzurpování městských čtvrtí vyhlásila tvrdý postup proti ilámskému násilí a separatizmu. Prezident Erdogan, který vystupuje jako ochránce Turků a muslimů v Evropě, ani zde nevynechává příležitost ke své politice vrážení klínů. Francie už islamizaci jen tak nezvrátí pouze tím, že chce. Svobodu si Francouzi budou muset jedině tvrdě a za cenu obětí vydobýt.

Zdroj: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/erdogan-denonce-l-attitude-de-macron-envers-les-musulmans-et-interroge-sa-sante-mentale-20201024
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFrancie si předvolala velvyslance z Ankary. Paříž vyčetla Erdoganovi jeho nezdvořilost   
Pridal tk Neděle 25 říjen 2020 - 05:16:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prohlášení tureckého vůdce Tayyipa Erdogana, který doporučil francouzskému prezidentovi, aby si nechal „vyléčit psychiku“, je nepřijatelné a bylo rozhodnuto o předvolání tureckého velvyslance v Ankaře ke konzultacím. Informuje o tom agentura France-Presse s odvoláním na prohlášení Elysejského paláce.

Připomeňme totiž, že turecký prezident dnes ve svém projevu poradil svému protějšku Emmanuelovi Macronovi, aby si „vyléčil psychiku“. „Co má Macron s islámem a muslimy? To, že prezident země se tak chová k milionům muslimů ve své zemí, je především ztráta kontroly nad rozumem. Měl by si nechat vyléčit psychiku,“ uvedl turecký lídr.

„Slova prezidenta Erdogana jsou nepřijatelná. Jít do extrému a být nezdvořilý, není cesta. Vyžadujeme od Erdogana, aby změnil politický směr, protože je nebezpečný ze všech hledisek. Neúčastníme se zbytečných sporů a urážky pro nás nejsou přijatelné,“ uvedli v Elysejském paláci.

Kromě toho dodali, že Francie se rozhodla předvolat tureckého velvyslance na konzultace. Ten se musí setkat s prezidentem Macronem k projednání dané situace.
Elysejský palác taktéž oznámil, že „ze strany tureckého prezidenta nedostal žádné projevy soustrasti nebo podporu“ po brutální vraždě učitele. Administrativa uvedla, že Erdogan v poslední době činil „urážlivá prohlášení“, zejména „vyzval k bojkotu francouzské produkce“.

Emmanuel Macron vystoupil v říjnu s velkým proslovem na téma boje proti separatismu ve Francii. Prezident uvedl, že 9. prosince představí odpovídající návrh zákona: bude zaměřen na posílení republikánských hodnot a francouzské orgány budou věnovat zvláštní pozornost vzdělávání dětí. Macron rovněž uvedl, že společně s Radou muslimů ve Francii je nutné vytvořit organizaci, která pomůže budovat „osvícený islám“ v zemi. Podle něj je nutné „osvobodit islám (…) od zahraničního vlivu a posílit kontrolu za financováním mešit“.

Erdogan ale již dříve vyjádřil nespokojenost s Macronovým projevem. Podle Erdogana se chce francouzský vůdce podle svých slov o boji proti islámskému separatismu „vypořádat s muslimy“. Taktéž obvinil Macrona z toho, že má v úmyslu vytvořit totalitní „antiislámský systém“.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Eeww
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerické denní případy COVID-19 dosáhly nového vrcholu   
Pridal tk Neděle 25 říjen 2020 - 05:11:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Více než 84 tisíc lidí bylo ve Spojených státech v pátek diagnostikováno COVID-19. Podle údajů tiskové agentury Reuters došlo k rekordnímu dennímu nárůstu infekcí během pandemie.

Vrchol 84,218 případů, který překonal rekord 77,299 z 16. července letošního roku, přichází v době, kdy vědci z Washingtonské univerzity předpovídají, že počet obětí COVID-19 v USA by mohl do února dosáhnout celkem půl milionu.

Odhaduje se také, že asi 130 tisíc těchto životů by mohlo být zachráněno, kdyby všichni nosili masky.

Podle výzkumu USA nemají téměř žádné účinné možnosti léčby COVID-19 a nejsou k dispozici žádné vakcíny, proto čelí „výzvě v oblasti veřejného zdraví COVID-19, která přetrvá po celou zimu“.

Ředitel IHME (Institut zdravotnických indikátorů a hodnocení) Chris Murray řekl: „Vstupujeme do velmi důležité podzimní a zimní sezóny.“

Řekl, že projekce, stejně jako aktuálně rostoucí míra infekcí a úmrtí, ukázaly, že neexistuje žádný základ pro „myšlenku, že pandemie končí,“ a dodal: „Nevěříme, že je to pravda.“

Americký prezident Donald Trump ve čtvrteční volební debatě o pandemii uvedl: „Mizí to.“

Páteční aktualizace byla poprvé, kdy IHME odhadovala úmrtí po 1. únoru. Aktuální prognóza na jejích webových stránkách je k 1. únoru 386 tisíc úmrtí.

Trumpovo zvládnutí pandemie koronaviru, který dosud usmrtil více než 221 tisíc Američanů, se pro něj a demokratického kandidáta Joea Bidena ve volbách 3. listopadu stalo hlavní otázkou. Průzkumy veřejného mínění ukázaly, že Američané důvěřují Bidenovi, že by krizi zvládl lépe než Trump.

Studie IHME předpovídá, že velké a zalidněné státy, jako je Kalifornie, Texas a Florida, budou pravděpodobně čelit obzvláště vysoké míře nemocí, úmrtí a požadavkům na nemocniční zdroje.

„Očekáváme, že tento nárůst stabilně poroste napříč různými státy a po celé zemi a že se bude i nadále zvyšovat, když budeme koncem prosince a v lednu směřovat k vysoké úrovni denních úmrtí,“ řekl Murray.

Modelová studie, která mapovala různé scénáře a jejich předpokládaný dopad na šíření epidemie COVID-19 ve Spojených státech, zjistila, že obecné nošení masky může mít zásadní dopad na míru úmrtí a potenciálně může zachránit 130 tisíc životů.

Aktuální užívání masky ve Spojených státech se velmi liší. Zatímco některé státy, jako New York, stanoví přísná pravidla, kdy nosit masky, jiné nemají žádné požadavky. Tato otázka byla zpolitizována a někteří podporovatelé si vzali k srdci signály Trumpa, který je často viděn bez masky a opakovaně zpochybňoval jejich užitečnost.

„Rozšíření používání masky je pro USA jedním ze snadných vítězství ... a může zachránit mnoho životů,“ řekl Murray.

Dodal, že stejně jako to dnes dělají části Evropy a některé oblasti s vysokou mírou přenosu v USA, mnoho států USA bude muset znovu zavést opatření sociálního distancování k omezení zimního nárůstu epidemie nového koronaviru.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponWHO požaduje okamžitou akci, zatímco případy COVID exponenciálně narůstají   
Pridal tk Neděle 25 říjen 2020 - 05:09:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek vyzvala různé země po celém světě, aby přijaly „okamžitá opatření“ k rychlému omezení šíření epidemie nového koronaviru.

Generální tajemník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na tiskové konferenci řekl, že svět je v rozhodující fázi pandemie, zejména na severní polokouli, zatímco některé země čelí vyhlídce přetížení jejich zdravotnických služeb.

„Příštích několik měsíců bude velmi obtížných a některé země budou na nebezpečné cestě,“ řekl Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Naléhavě žádáme vůdce, aby přijali okamžitá opatření k zabránění dalším zbytečným úmrtím, k zabránění kolapsu zdravotnických služeb a opětovnému zavírání škol. Jak jsem řekl v únoru letošního roku, dnes zopakuji: nejde o cvičení.“

Ghebreyesus uvedl, že je znepokojující, že několik zemí nyní zaznamenává „exponenciální nárůst“ infekcí.

Dodal, že země by mohly přijmout určitá opatření, aby se vyhnuly povinným lockdownům, jako je zlepšení testování, sledování kontaktů infikovaných a izolace těch, kterým hrozí šíření viru.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína odpověděla na otázku týkající se výroků českého ministra zdravotnictví   
Pridal tk Neděle 25 říjen 2020 - 05:07:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle zpráv v českých médiích řekl český ministr zdravotnictví Roman Prymula poslancům dne 22. října, že je téměř jisté, že koronavirus unikl z laboratoře v Číně, což vyvolalo hněv čínské strany.

Český ministr zdravotnictví Roman Prymula, který se dostal pod palbu poté, co byl vyfotografován při opuštění restaurace v Praze ve středu, která měla být podle nových pravidel země ohledně COVID-19 uzavřena, řekl zákonodárcům, že koronavirus je velmi komplikovaný a je „téměř jisté“, že unikl z čínské laboratoře na pokusném zvířeti.

Pokud je příslušná zpráva pravdivá, tak je čínská strana z výroků ministra Prymuly velmi zmatená. Jako odborník v oblasti zdravotnictví by si měl být vědom toho, že výzkum původu koronaviru je složitou vědeckou otázkou a zatím neexistuje jednoznačná odpověď. Než se vyvodí závěry, tak je nutné předložit jednoznačné důkazy. Použití slov jako „téměř jisté“ není ani rigorózní, ani odpovědné. Čína rozhodně oponuje takovým výrokům.

Od vypuknutí epidemie Čína a WHO udržují úzkou komunikaci a spolupráci v oblasti výzkumu koronaviru a čínští vědci rovněž provádějí vědecké výměny se svými kolegy ze zahraničí. Čína byla první zemí, která epidemii oznámila, ale to neznamená, že epidemie má původ v Číně. Z mnoha informací a průzkumů je patrné, že výskyt viru byl objeven v mnoha zemích po celém světě a v mnoha z nich se objevil dříve než v Číně. Úřednici WHO uvedli, že výzkum viru je stále probíhající proces, který může zahrnovat mnoho zemí a lokalit. S tím, jak se tento proces vyvíjí, bychom měli být otevření více možnostem původu tohoto viru. Anthony Fauci, ředitel Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci (NIAID) v USA, rovněž uvedl, že stávající důkazy ukazují, že koronavirus nepochází z čínské laboratoře.

Čína rovněž vyzvala k celosvětovému úsilí v boji proti stigmatu a v boji proti epidemii nového koronaviru.

Wuhanský virologický institut se dostal pod tlak po spekulacích, že odtamtud unikl nový typ koronaviru.

V květnu letošního roku CGTN promluvila se třemi špičkovými epidemiology z tohoto institutu, aby pochopila tyto zvěsti, jak vidí vypuknutí nemoci a pokrok ve spolupráci s mezinárodními protějšky.

Odmítli spekulace o úniku viru s tím, že jde o čistě výmysl.

Řekli, že jejich laboratoř se s tímto virem nesetkala, nezkoumala a neuchovávala až do 30. prosince roku 2019, kdy tam byl zaslán klinický vzorek pro další výzkum. Nový koronavirus, který se nyní nazývá SARS-CoV-2, našli až po této kontrole.

Čína vždy zastává názor, že solidarita a spolupráce jsou nejsilnější zbraní mezinárodního společenství pro poražení epidemie. Čína bude i nadále podporovat vědce z různých zemí v rámci jejich globálního vědeckého výzkumu původu a způsobů přenosu viru. Doufáme, že země na celém světě v tomto ohledu budou aktivně spolupracovat. Doufáme, že čím dál závažnější situace epidemie v České republice bude co nejdříve pod kontrolou.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2232 sec,0.1250 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,754kB